Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

average efficiency

 • 1 average efficiency

  середня продуктивність; середня ефективність; середній коефіцієнт корисної дії

  The English-Ukrainian Dictionary > average efficiency

 • 2 efficiency

  1. ком. коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт використання; 2. вир. продуктивність; ефективність; 3. кадр. виконання норм виробітку
  1. показник, що встановлює відношення кількості використаної робочої сили, матеріалу тощо до обсягу виробництва; ♦ під показником ефективності розуміють здатність підприємства, організації і т. д. найефективніше використовувати свої ресурси (resources), щоб одержати максимальний дохід (return); до показників ефективності (efficiency ratios) належать, напр.: середній період сплати дебіторської заборгованості (average collection period); оборотність запасів (inventory turnover); коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (debtors turnover ratio); 2. виробництво продукції (output) з найменшими витратами (cost); 3. здатність менеджменту (management²), робітників (employee) та іншого персоналу (personnel) виконати задовільну норму виробітку
  ═════════■═════════
  allocative efficiency ефективність розподілу ресурсів; average efficiency середня продуктивність • середній коефіцієнт корисної дії; commercial efficiency промисловий коефіцієнт корисної дії; consumption efficiency ефективність споживання; cost efficiency ефективність витрат; dynamic efficiency динамічна ефективність; economic efficiency економічна ефективність; energy efficiency ефективність використання енергії; enterprise efficiency ефективність підприємства; exact efficiency точне значення коефіцієнта корисної дії; fuel efficiency ефективність використання пального; high efficiency високий коефіцієнт корисної дії • висока продуктивність; increased efficiency підвищена продуктивність; industrial efficiency економічна ефективність промислового виробництва • промисловий коефіцієнт корисної дії; intertemporal efficiency міжчасова ефективність; labour efficiency продуктивність робочої сили; low efficiency низький коефіцієнт корисної дії • низька продуктивність; machine efficiency ефективність механізму; manufacturing efficiency ефективність виробництва; market efficiency ефективність ринку; maximum efficiency максимальна продуктивність; mean efficiency середній коефіцієнт корисної дії • середня продуктивність; net efficiency чистий коефіцієнт корисної дії; operational efficiency операційна ефективність; optimum efficiency оптимальна ефективність; peak efficiency максимальна ефективність; performance efficiency рівень продуктивності; preference efficiency ефективність переваги; production efficiency ефективність виробництва; purchasing efficiency ефективність закупівлі; resource use efficiency ефективність виробництва • ефективність використання ресурсів; staff efficiency ефективність персоналу; statistical efficiency статистична ефективність; technical efficiency технічна ефективність; technological efficiency технологічна ефективність; working efficiency продуктивність • потужність
  ═════════□═════════
  efficiency in consumption ефективність у споживанні; efficiency in distribution ефективність у розподілі; efficiency in production ефективність у виробництві; efficiency of investments ефективність капіталовкладення; efficiency of labour продуктивність робочої сили; efficiency of payments ефективність здійснення платежів; efficiency of production ефективність виробництва; marginal efficiency of capital гранична ефективність капіталу; marginal efficiency of investment гранична ефективність капіталовкладення; to improve efficiency поліпшувати/ поліпшити продуктивність • поліпшувати/поліпшити ефективність; to increase efficiency збільшувати/збільшити продуктивність • збільшувати/збільшити ефективність; to obtain maximum efficiency досягати/досягнути максимальної продуктивності; to raise efficiency підвищувати/підвищити продуктивність; to reduce efficiency зменшувати/зменшити продуктивність • зменшувати/зменшити ефективність
  efficiency¹:: efficiency ratios; efficiency¹ ‡ efficiency ratios (384)
  * * *
  ефективність; оперативність

  The English-Ukrainian Dictionary > efficiency

 • 3 average collection period

  фін., бухг. середній період сплати дебіторської заборгованості; середній період погашення дебіторської заборгованості; середній період погашення заборгованості покупцями; середній строк надходження дебіторської заборгованості
  фінансовий показник, що встановлює період часу, за який дебіторська заборгованість (accounts receivable) переводиться в операційні надходження (operating revenue); обчислюється за такою формулою:
  average collection period = (accounts receivable ÷ operating revenue) × 365 days
  ♦ за цим показником визначається спроможність підприємства мобілізувати грошові надходження з рахунків дебіторів; чим швидше підприємство отримує надходження, тим кращим є його фінансовий стан
  ═════════■═════════
  favourable average collection period сприятливий період сплати дебіторської заборгованості; high average collection period високий період сплати дебіторської заборгованості; low average collection period низький період сплати дебіторської заборгованості; satisfactory average collection period задовільний період сплати дебіторської заборгованості
  ═════════□═════════
  to calculate the average collection period підраховувати/підрахувати середній період сплати дебіторської заборгованості; to increase the average collection period збільшувати/збільшити середній період сплати дебіторської заборгованості; to reduce the average collection period зменшувати/зменшити середній період сплати дебіторської заборгованості
  average collection period:: debt days ratio; average collection period ‡ activity ratios (382)
  ▹▹ efficiency¹

  The English-Ukrainian Dictionary > average collection period

 • 4 cost

  ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ♦ витрати класифікуються: за функціями — витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв'язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності — змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням — витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
  ═════════■═════════
  absorbed cost поглинуті витрати; accounting cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; accrued costs нараховані витрати; acquisition cost первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна; actual cost фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість; added cost додаткова вартість • додаткові витрати; adjusted historical cost уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах; adjustment cost(s) витрати регулювання; administration cost адміністративні витрати; advertising cost витрати на рекламу; aftershipment cost(s) витрати після відправки вантажу; aggregate costs сукупні витрати; agreed cost договірна ціна; airfreight cost вартість авіа-фрахту; allocated costs розподільні витрати; allowable costs дозволені витрати; alternative cost альтернативні витрати; amortization costs амортизаційні витрати; amortized cost амортизована вартість; ancillary costs додаткові витрати; annual cost(s) річні витрати; anticipated cost(s) передбачені витрати; applied cost віднесені витрати • зараховані витрати; appraisal cost витрати на оцінку; arbitration costs арбітражні витрати; assembly costs вартість монтажу; assessed cost оцінена вартість; attributed costs витрати, перенесені на собівартість; average cost (AC) середня вартість • середня собівартість • середні витрати; average fixed cost середні постійні витрати • середні фіксовані витрати; average input cost середні витрати на ресурс; average resource cost середні витрати на ресурс; average total cost середні загальні витрати; average variable cost середні змінні витрати; avoidable costs витрати, яких можна уникнути; back order cost витрати за невиконане замовлення; basic cost первісна вартість • основні витрати; beforeshipment cost(s) витрати до відправки вантажу; billed cost фактурна вартість; bond issue costs витрати на випуск облігації; book cost балансова вартість • первісна вартість; borrowing cost вартість позики • вартість кредиту; break-even costs витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості; budgeted costs кошторисні витрати; burden costs накладні витрати; calculated costs обчислені витрати; capacity costs постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей; capital cost(s) капітальні витрати • витрати основного капіталу; capitalized cost вартість реального основного капіталу; carrying costs витрати зберігання запасів; changeover cost вартість переходу на іншу модель; clerical cost(s) канцелярські витрати; collection costs витрати на інкасо; combined cost(s) сукупні витрати; commercial cost(s) торговельні витрати • комерційна вартість; committed cost вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати; common cost спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва; comparative cost(s) порівняльні витрати • відносні витрати; competitive costs конкурентні витрати; conditional cost умовна вартість; constant cost постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати; contract costs витрати на контракт; contractual costs витрати контракту; controllable costs регульовані витрати; conversion cost конверсійні витрати • собівартість конверсії; credit costs витрати на кредит; cumulative costs сукупні витрати; current costs поточні витрати; current outlay costs поточні витрати • витрати грошових засобів; current standard cost поточна норма витрат; cycle inventory cost(s) витрати на періодичне поповнення запасів; decreasing costs витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються; deductible cost(s) витрати, які підлягають відрахуванню; deferred cost витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати; delivery cost вартість доставки • витрати на доставку; departmental cost(s) витрати відділу • цехові витрати; depleted cost залишкова вартість; depreciated cost амортизована вартість; depreciation cost(s) амортизаційні витрати; designing cost(s) витрати на проектування; development cost витрати на розробку; differential cost додаткові витрати; direct costs; direct labour costsdirect labour; direct material costdirect material; direct operating cost(s) прямі операційні витрати; direct payroll cost(s) виробнича заробітна плата • виробнича зарплата; discounted cost дисконтована вартість; discretionary cost довільні витрати; displacement cost витрати на зміну структури виробництва; distribution costs витрати збуту продукції • витрати на розподіл; economic costs економічні витрати • оптимальні витрати; employment cost; environmental cost(s) витрати на охорону навколишнього середовища; equipment capital costs капітальні витрати на устаткування; estimated cost(s) кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати; excess cost надмірна вартість • надмірні витрати; executory cost витрати на здійснення; exhibition costs виставкові витрати; expected costs передбачені витрати; expired costs витрати поточного періоду; explicit costs зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати; external costs зовнішні витрати; extra costs додаткові витрати; extraordinary costs надзвичайні витрати; fabrication cost вартість виготовлення; factor cost(s) прямі витрати • витрати на фактори виробництва; factory costs виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати; final cost кінцева вартість; first cost фабрична ціна • собівартість; fixed costs; flat cost собівартість; freight costs витрати на перевезення; full cost(s) повні витрати; fuel costs витрати на пальне; function cost функціональна класифікація витрат; general costs загальні витрати; gross cost валова собівартість • гуртова собівартість; guaranteed cost(s) гарантовані витрати • гарантована вартість; handling cost(s) витрати на обробку • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт; hauling cost(s) транспортні витрати; hidden costs приховані витрати; hiring costs витрати на наймання; historical cost; hospitality costs представницькі витрати; hotel costs витрати на готель; hourly cost погодинні витрати; idle capacity costs непродуктивні витрати; idle time costs витрати з причин простою • витрати у зв'язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності; immediate costs безпосередні витрати; implicit costs внутрішні витрати • неявні витрати; imputed costs умовно нараховані витрати • ставлені витрати; incidental costs побічні витрати; increasing costs зростаючі витрати; incremental costs додаткові витрати • прирощені витрати; incremental energy costs додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію; incremental production costs додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво; incurred costs зазнані витрати; indirect costs; indirect labour costsindirect labour; indirect manufacturing costsmanufacturing overheads; indirect payroll costs нарахування на заробітну плату; indirect production costs накладні витрати виробництва; industrial cost(s) промислові витрати; initial cost первісна вартість • початкові витрати; initial production cost первісна собівартість; input cost витрати на фактори виробництва; installation costs вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування; insurance cost витрати на страхування; intangible cost(s) нематеріальні витрати; integrated cost сумарна вартість; inventoliable costs витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість; inventory cost вартість товарно-матеріальних запасів; inventory acquisition costs витрати на придбання матеріалів; inventory holding cost витрати на зберігання запасів; investment costs витрати на капіталовкладення; invoice cost фактурна вартість; joint cost спільна вартість • спільні витрати; labour costs витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату; launching costs витрати на випуск виробу; layoff costs витрати, пов'язані зі звільненням персоналу; legal costs судові витрати; legitimate costs дозволені витрати; life cycle cost(s) витрати за термін служби; liquidation cost ліквідаційна вартість; living costs прожиткові витрати • витрати на життя; loading costs вантажні витрати; loan cost вартість позики; long run cost довгострокові витрати; long run average cost довгострокові середні витрати; long run marginal cost довгострокові граничні витрати; long run total cost довгострокові загальні витрати; lot quantity cost(s) витрати на виготовлення партії; lump sum cost(s) одноразові витрати; maintenance costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати; managed cost регульовані витрати; managed fixed costs регульовані фіксовані витрати; management cost(s) адміністративні витрати; management fixed costs адміністративні фіксовані витрати; manpower cost(s) витрати на робочу силу; manufacturing costs виробничі витрати • виробнича собівартість; marginal costs гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати; marginal capital costs граничні витрати на використання капіталу; marginal factor cost(s) граничні витрати, пов'язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу; marginal industry costs галузеві граничні витрати; marginal input cost граничні витрати на ресурс; marginal labour cost граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили; marginal private cost граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати; marginal resource cost граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати; marginal social cost граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати; marginal unit costs граничні витрати на одиницю продукції; maritime costs витрати на морське транспортування; marketing cost(s) витрати на збут; material costs матеріальні витрати • вартість матеріалу; merchandising costs витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження; minimum cost мінімальні витрати • мінімальна вартість; miscellaneous cost(s) інші витрати; mixed cost змішані витрати • змішана вартість; negotiated cost договірна вартість; net cost чиста собівартість; nominal cost номінальна вартість; noncontrollable costs нерегульовані змінні витрати; non-manufacturing cost(s) невиробничі витрати; nonrecurring cost(s) неперіодичні витрати; normal costs середня виробнича собівартість; normal pension cost середні витрати пенсійного плану; one-off costs одноразові витрати; operating costs операційні витрати; opportunity cost альтернативна вартість • альтернативні витрати; ordering costs витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення; ordinary costs звичайні витрати; organizational costs організаційні витрати; original cost первісна вартість; outlay cost затратні кошти; out-of-pocket costs прямі витрати • дійсні витрати; output cost(s) виробнича собівартість; overall cost повна вартість; overhead costs накладні витрати; overtime cost(s) витрати на понаднормову роботу; packaging cost витрати на пакування • вартість пакування; past costs минулі витрати; past sunk costs безповоротні витрати; payroll cost(s) вартість робочої сили • витрати на робочу силу; payroll fringe costs додаткові витрати на робочу силу; period costs витрати звітного періоду; planned cost(s) плановані витрати; policy cost витрати на політику; pollution abatement cost(s) витрати на охорону навколишнього середовища; postmanufacturing costs післявиробничі витрати; postponable cost(s) витрати, які можуть бути відкладені; predetermined costs нормативні витрати • кошторисні витрати; premanufacturing costs довиробничі витрати; preparation cost(s) витрати цехової підготовки виробництва; preproduction cost(s) витрати підготовки виробництва; prime cost; process cost(s) виробничі витрати; processing costs витрати на переробку • собівартість конверсії; procurement costs витрати на матеріально-технічне постачання; product cost; production cost; programme cost вартість програми; progressive costs прогресивні витрати; project cost(s) витрати проектування • витрати на розробку нового продукту • витрати на здійснення проекту; projected costs заплановані витрати; publicity costs витрати на рекламу • представницькі витрати; purchase cost(s) витрати на придбання; purchasing costs витрати на придбання; quality costs витрати на забезпечення якості; quality inspection costs витрати на перевірку якості; quality related costs витрати, пов'язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості; real cost витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість; realized cost(s) фактичні витрати; recoverable cost амортизаційні витрати • залишкова вартість; recurring costs періодичні витрати; redistributed cost перерозподілені витрати; reduction costs витрати на зниження будь-чого; related costs непрямі витрати • змінні витрати • зв'язані витрати; relative cost відносна вартість; relevant costs витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати; removal costs витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації; renewal cost витрати відновлення; reoperating cost(s) витрати на перероблення; reorder cost вартість повторного замовлення; repair costs ремонтні витрати; replacement cost відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу; replacement depreciation cost зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах; replenishment cost вартість поповнення запасів; reproduction cost повна поновлена вартість; reservation costs витрати на попереднє замовлення; residual cost залишкова вартість; round-trip cost(s) витрати на транспортування за круговим маршрутом; rising costs зростаючі видатки; running costs виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати; salvage cost ліквідаційні витрати; scheduled costs плановані витрати; selling costs витрати реалізації • торговельні витрати; semi-variable costs частково змінні витрати • напівзмінні витрати; separable costs подільні витрати; service costs витрати на обслуговування; set-up costs витрати на налагодження; shadow costs приховані витрати; shelter costs складові витрати; shipping cost(s) витрати на транспортування; shop cost цехова собівартість; social costs суспільні витрати; social marginal cost суспільні граничні витрати; sorting costs витрати на розсортування; specific cost спеціальна ціна • вартість конкретних виробів; spillover cost витрати переливу • побічні витрати; spiralling costs швидко зростаючі ціни • різко зростаючі ціни; spoilage costs витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку; staff costs витрати на персонал; standard costs нормативні витрати • нормативна собівартість; standing costs постійні витрати; starting-and-stopping cost(s) витрати, пов'язані із запуском виробництва і зупинкою; starting-load cost(s) витрати підготовки виробництва; start-up costs витрати підготовки виробництва • витрати, пов'язані із запуском; stock-holding cost вартість зберігання запасів; stocking cost вартість запасів; storage cost вартість зберігання запасів; sunk costs безповоротні витрати; supervision costs витрати на контроль • витрати на нагляд; supplementary costs додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати; support costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати; tangible costs матеріальні витрати; target cost планована вартість • плановані витрати; tentative cost орієнтовна вартість • пробна вартість; total cost сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість; total delay cost сукупні витрати на чекання; total external cost сукупні зовнішні витрати; total labour costs сукупні витрати на робочу силу; total private cost сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати; total-revenue cost принцип зіставлення сукупної виручки і сукупних витрат; total social cost сукупні суспільні витрати; total system cost сукупні витрати системи; total unit cost сукупні витрати на одиницю продукції; traceable cost витрати, які можна простежити; training cost витрати на навчання • вартість навчання; transaction costs трансакційні витрати; transfer costs витрати на транспортування; transhipment costs витрати на перевантаження; transport costs транспортні витрати; transportation costs транспортні витрати; travel costs дорожні витрати; treating costs витрати на переробку; true cost справжня вартість; ultimate cost кінцева вартість; unabsorbed costs непоглинуті витрати • непокриті витрати; unamortized cost неамортизована частина вартості • чистий капітал; unavoidable costs необхідні витрати • постійні витрати; uncontrollable costs нерегульовані витрати; underwriting cost вартість підписки; unexpired costs витрати майбутніх періодів; unit costs витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції; unit labour costs вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість; unit operating costs операційні витрати на одиницю продукції; unit wage costs вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту; unloading costs витрати на розвантаження; unrecovered cost залишкова вартість; unscheduled costs понадплановані витрати; upkeep costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання; user costs витрати використання; variable costs; wage costs витрати на заробітну плату • витрати на зарплату; warehousing costs складські витрати; warranty costs витрати на гарантійне зобов'язання; weighted average cost середньозважена вартість; welfare costs соціально-культурні витрати; working costs експлуатаційні витрати • вартість обробки
  ═════════□═════════
  above cost вище від собівартості • вище від вартості; at cost за собівартість • за вартість; at any cost за будь-яку ціну; below cost нижче від собівартості • нижче від вартості; cost accountant; cost accounting виробничий облік; cost allocation розподіл витрат; cost allocation base база розподілу витрат; cost analysis аналіз витрат; cost and freight (C and F) (CFR) (C & F) вартість і фрахт; cost and insurance (C and I) вартість і страхування; cost and price difference різниця між собівартістю і ціною; cost apportionment постатейний розподіл витрат; cost awareness обізнаність з витратами; cost-benefit analysis аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів; cost burden тягар витрат; cost calculation калькуляція витрат; cost centre; cost-centre accounting виробничий облік • виробнича бухгалтерія; cost-centre variance відхилення від нормативних витрат; cost charged to витрати, віднесені на; cost classification класифікація витрат; cost clerk обліковець витрат; cost containment стримування витрат; cost control контроль за рівнем витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; cost curve крива витрат; cost depletion allowance податкова знижка на вичерпування природних ресурсів; cost development зростання собівартості; cost distribution розподіл витрат; cost effectiveness ефективність витрат • результативність витрат; cost efficiency економічна ефективність • ефективність витрат; cost escalation зростання витрат; cost estimating оцінка витрат • оцінка вартості; cost factor фактор витрат; cost formula формула обрахування витрат; costfree безплатно; cost function функція витрат; cost increase зростання вартості; costs incurred to date витрати на поточну дату; cost, insurance, freight (OF) вартість, страхування, фрахт; cost, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) вартість, страхування, фрахт і комісія посередника; cost, insurance, freight and exchange (CIF&E) вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею; cost method методика калькуляції; cost minimization мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості; cost of acquisition вартість купівлі • вартість придбання; cost of administration адміністративні витрати; cost of appraisal витрати на оцінку; cost of arbitration вартість арбітражу • витрати на арбітраж; cost of borrowing кошти, пов'язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент; cost of capital; cost of carriage витрати перевезення; cost of carrying inventory витрати зберігання товарно-матеріальних запасів; cost of delivery витрати на доставку; cost of demolition вартість розформування; cost of dismantling вартість демонтажу; cost of doing business витрати експлуатації підприємства; cost of equipment вартість устаткування; cost of equity вартість акціонерного капіталу; cost of financing вартість фінансування • витрати фінансування; cost of fixed capital вартість основного капіталу; cost of goods вартість товару; cost of goods manufactured собівартість виробленої продукції; cost of goods sold собівартість реалізованих товарів; cost of haulage вартість транспортування; cost of heating вартість опалення; cost of installation вартість монтажу; cost of insurance вартість страхування; cost of inventory витрати на проведення інвентаризації; cost of legal proceedings вартість судового розгляду; cost of living прожитковий мінімум; cost-of-living adjustment (COLA) cost надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living allowance cost поправка (до заробітної плати) у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living bonus поправка (до заробітної плати) у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living clause захист індексації заробітної плати; cost-of-living index індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя; cost of manufacture вартість виробництва; cost of materials consumed вартість використаних матеріалів; cost of an order вартість замовлення; cost of packaging вартість пакування; cost of product sold вартість проданого товару; cost of a project вартість проекту; cost of publication вартість публікації; cost of renting вартість оренди; cost of sales собівартість реалізованих товарів; cost of service вартість обслуговування • вартість послуг; cost of servicing вартість обслуговування; cost of tare вартість тари; cost of upkeep вартість утримання; cost-plus витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток; cost price ціна виробництва; cost price estimate оцінка ціни виробництва; cost-push inflation інфляція, викликана зростанням витрат виробництва; cost recovery відшкодовування витрат виробництва; cost structure структура собівартості • структура витрат; cost to the consumer витрати споживача; cost type вид витрат; cost unit одиниця вартості; cost value величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість; cost variance відхилення від нормативних витрат; free of cost безплатно; full-cost pricing ціноутворення на основі повних витрат; incremental costs of service додаткові витрати на обслуговування; less costs за відрахуванням витрат; marginal cost(s) of acquisition граничні витрати, пов'язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу; marginal cost of capital (MCC) гранична вартість капіталу; marginal cost of pollution abatement граничні витрати на зменшення забруднення; net cost of purchases чисті витрати на закупівлю; next to cost майже за собівартістю; oncosts накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати; opportunity cost of capital альтернативна вартість капіталу; research and development (R&D) costs витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи; to absorb costs покривати/покрити витрати; to assess costs оцінювати/оцінити витрати; to award costs against somebody присуджувати/присудити комусь судові видатки; to bear costs переносити/перенести видатки; to calculate costs підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки; to cover costs покривати/покрити видатки; to cover the cost покривати/покрити вартість; to curtail costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to cut down on costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to cut production costs знижувати/знизити собівартість продукції; to decrease costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to defray the costs оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки; to determine the cost оцінювати/оцінити вартість; to estimate costs оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати; to exceed the cost перевищувати/перевищити вартість; to increase costs підвищувати/підвищити вартість; to incur costs понести видатки; to itemize costs розподіляти/розподілити витрати; to keep down costs стримувати/стримати витрати; to meet costs покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість; to offset the costs відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recoup costs відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover costs стягувати/стягнути витрати • покривати/ покрити видатки; to reduce costs зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/ зменшити видатки; to refund the cost повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість; to revise the cost переглядати/переглянути вартість; to save costs занижувати/знизити витрати • економити на витратах; to share the cost розділяти/розділити витрати; to work out the cost обраховувати/обрахувати витрати; to write off capital costs списувати/списати капітальні витрати; under cost нижче від собівартості • нижче від вартості
  * * *
  витрати; видатки; собівартість; вартість

  The English-Ukrainian Dictionary > cost

 • 5 inventory turnover

  фін., бухг. оборотність запасів; оборотність товарних запасів; коефіцієнт оборотності запасів; оборотність товарно-матеріальних запасів; оборот запасів; оборот товарно-матеріальних запасів
  фінансовий показник, що встановлює відповідність величини середнього розміру товарно-матеріальних запасів (average inventory) на підприємстві протягом року до величини собівартості проданого товару (cost of goods sold) за рік; має таку формулу підрахунку:
  inventory turnover = cost of goods sold ÷ average inventory
  ♦ за цим показником визначається ефективність підприємства в реалізації запасів
  ═════════■═════════
  favourable inventory turnover сприятлива оборотність запасів; high inventory turnover висока оборотність запасів; low inventory turnover низька оборотність запасів; satisfactory inventory turnover задовільна оборотність запасів
  ═════════□═════════
  to calculate inventory turnover підраховувати/підрахувати оборотність запасів; to increase inventory turnover збільшувати/збільшити оборотність запасів; to reduce inventory turnover зменшувати/зменшити оборотність запасів
  inventory turnover:: inventory turnover ratrio:: merchandise turnover:: stock turnover; inventory turnover ‡ activity ratios (382)
  ▹▹ efficiency
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > inventory turnover

 • 6 wage

  кадр. заробітна плата; ставка оплати праці; заробіток грошова оплата працівникові (employee) за виконану роботу; ♦ заробітна плата є, як правило, погодинною і виплачується за фізичну, виробничу, механізовану, пов'язану зі зміною місця (itinerant) тощо роботу, яка не потребує спеціальної кваліфікації; сюди можна включити відрядну роботу (piecework), зарплата за яку виплачується згідно з кількістю виготовленої продукції
  ═════════■═════════
  actual wage реальна заробітна плата; annual wage річна заробітна плата; average wage середня заробітна плата; average monthly wage середня місячна заробітна плата; basic wage основна заробітна плата; cash wage заробітна плата, виплачена готівкою • номінальна зарплата; contractual wage договірна заробітна плата; conversion wage допомога при звільненні; daily wage поденна заробітна плата; day wage поденна заробітна плата; efficiency wage відрядна заробітна плата • відрядна оплата праці; fair wage справедлива заробітна плата; fixed wage тверда заробітна плата • встановлена заробітна плата; fortnightly wage двотижнева заробітна плата; gross wage заробітна плата до відрахування податку; guaranteed wage гарантована заробітна плата; guaranteed annual wage гарантована річна заробітна плата; guaranteed minimum wage гарантований мінімум заробітної плати; hourly wage погодинна заробітна плата; implicit wage умовно нарахована заробітна плата; incentive wage прогресивна оплата праці; indexed wage індексована заробітна плата; individual wage індивідуальна заробітна плата; living wage прожитковий мінімум; maximum wage максимальна заробітна плата; minimum wage мінімальна заробітна плата • мінімальний розмір заробітної плати; money wage номінальна заробітна плата; monthly wage місячна заробітна плата; net wage чиста заробітна плата; nominal wage номінальна заробітна плата • номінальна ставка заробітної плати; nonpecuniary wage плата у негрошовій формі; piecework wage відрядна заробітна плата; qualifying wage кваліфікаційний заробіток; real wage реальна заробітна плата; set wage тверда заробітна плата; standard wages тарифна ставка заробітної плати • договірна заробітна плата; statutory wage заробітна плата, встановлена законом; subsistence wage заробітна плата на рівні прожиткового мінімуму • прожитковий мінімум; time wage погодинна заробітна плата; top wage максимальна заробітна плата • найвища заробітна плата; total wage сукупна заробітна плата; unit wage питома ставка заробітної плати; weekly wage тижнева заробітна плата
  ═════════□═════════
  to adjust wages коригувати заробітну плату; to curb wages зменшувати/зменшити заробітну плату • приборкувати/приборкати зростання заробітної плати; to cut wages зменшувати/зменшити заробітну плату; to decrease wages зменшувати/ зменшити заробітну плату; to deduct from wages відраховувати/відрахувати від заробітної плати; to freeze wages заморожувати/заморозити заробітну плату; to increase wages збільшувати/збільшити заробітну плату; to lower wages знижувати/ знизити заробітну плату; to pay wages виплачувати/виплатити заробітну плату; to raise wages підвищувати/підвищити заробітну плату; to receive wages отримувати/ отримати заробітну плату; to reduce wages знижувати/знизити заробітну плату; to retain wages затримувати/затримати виплату заробітної плати; wage account рахунок, на який переказується заробітна плата; wage agreement угода про ставку заробітної плати; wage and salary earners наймані працівники; wage and salary indexation індексація заробітної плати й окладів; wage bill фонд заробітної плати; wage bill tax податок на фонд заробітної плати; wage claim вимога збільшення заробітної плати; wage compensation компенсація заробітної плати; wage competitiveness конкурентоспроможність заробітної плати; wage conditions умови оплати праці; wage-cost push inflation інфляція, спричинена зростанням заробітної плати; wage costs витрати на заробітну плату; wage determination визначення рівня заробітної плати; wage differential різниця ставок заробітної плати; wage disbursement витрати на заробітну плату; wage discrimination дискримінація в оплаті праці; wage dispute конфлікт з приводу оплати праці; wage drift відхилення фактичної заробітної плати від розрахункових ставок; wage drift compensation компенсація за відхилення фактичної заробітної плати від розрахункових ставок; wage earner працівник, який одержує заробітну плату; wage elasticity of demand for labour еластичність попиту на працю за ставкою заробітної плати; wage framework структура заробітної плати; wage freeze заморожування заробітної плати; wage garnishment накладання арешту на заробітну плату; wage income прибуток у формі заробітної плати; wage increase підвищення заробітної плати; wage indexation індексація заробітної плати; wage inflation інфляція, спричинена зростанням заробітної плати; wage level рівень заробітної плати; wage negotiation переговори про заробітну плату; wage package угода з профспілкою про заробітну плату; wage payment виплата заробітної плати; wage policy політика в галузі оплати праці • політика щодо заробітної плати; wage-price spiral інфляційна спіраль заробітна плата — ціни; wage-push inflation інфляція, спричинена зростанням заробітної плати; wage rate ставка заробітної плати; wage-regulating price index індекс цін, який регулює заробітну плату; wage restraint стримування зростання заробітної плати; wage restraint policy політика стримування зростання заробітної плати; wage scale шкала заробітної плати; wage schedule графік виплати заробітної плати; wage share частка національного доходу, що припадає на заробітну плату; wage share in total income частка заробітної плати в сукупному доході; wages in kind виплата заробітної плати у натуральній формі; wages in real terms заробітна плата в реальному вираженні; wage slip відомість на виплату заробітної плати • платіжна відомість; wage stabilization стабілізація заробітної плати; wage system система оплати праці; wage tax податок на заробітну плату; wage year рік нарахування заробітної плати
  wage: salary
  пр. salary
  ▹▹ pay

  The English-Ukrainian Dictionary > wage

 • 7 rating

  1. n марк., рек. рейтинг; відносний показник надійності; показник оцінки популярності; оцінка; a рейтинговий; оцінювальний; оцінний; 2. n ком. оцінка; параметр; характеристика; номінальне значення; номінальна межа; нормування; хронометраж; потужність; продуктивність; тарифікація; розрахунок тарифу; маркування; оцінка фінансового стану; a рейтинговий, оцінювальний; оцінний; оцінений
  1. показник кількості читачів, телеглядачів і радіослухачів певної газети, теле- чи радіопрограми або рекламного ролика (commercial) в певний час; ♦ за рейтингом встановлюється ціна рекламного простору, часу, рядка; 2. відносний показник вартості, надійності, спроможності, якості та ін. ознак чого-небудь
  ═════════■═════════
  accuracy rating оцінка точності; attitude rating оцінювальний коефіцієнт ставлення; audience rating рейтинг аудиторії; average audience rating рейтинг середньої аудиторії; bond rating оцінка облігацій • рейтинг облігацій • оцінка платоспроможності емітанта за особливою шкалою; brand rating оцінювальний коефіцієнт марки; break rating рейтинг пауз; broadcast rating трансляційний рейтинг; capacity rating паспортна потужність; classification rating клас вантажу згідно з класифікацією; composite rating узагальнена оцінка • зведений рейтинг; credit rating оцінка кредитоспроможності; cumulative audience rating сумарний рейтинг аудиторії; designed rating проектна потужність; efficiency rating оцінка ефективності • оцінка результатів роботи; effort rating оцінка темпу роботи; employee rating атестація працівника; estimated rating розрахунковий рейтинг • приблизний рейтинг; financial rating оцінка фінансового стану; G rating категорія «G»; gross points rating валовий оцінювальний коефіцієнт; guaranteed homes rating гарантований рейтинг родин, які дивляться телевізор; high rating високий рейтинг • висока оцінка; households using radio rating рейтинг родин, які слухають радіо; households using television rating рейтинг родин, які дивляться телевізор; instantaneous audience rating моментальний рейтинг аудиторії; investment rating інвестиційна класифікація цінних паперів; job rating оцінка роботи; lot rating оцінка якості партії • якісна оцінка партії виробу; low rating низький рейтинг • низька оцінка; marmelade ratings рейтинги ранкових телепередач; merit rating оцінка якості • оцінка ділових якостей робітника; multinerwork area (MNA) ratings багатотелемережний рейтинг програм; national rating загальнонаціональний рейтинг; network rating мережний рейтинг; Nielsen rating; opinion rating оцінка поглядів; output rating характеристика продуктивності; pace rating оцінка інтенсивності роботи; performance rating оцінка інтенсивності роботи • характеристика продуктивності; PG rating категорія «PG»; PG-13 rating категорія «PG-13»; priority rating категорія черговості • визначення пріоритету; product class rating коефіцієнт значення товарного класу; profit rating розрахунок рентабельності • оцінка прибутковості; program rating рейтинг програми; Q rating категорія Q • позитивний рейтинг; quality rating оцінка якості; R rating категорія R; satisfaction rating оцінювальний коефіцієнт задоволеності; security rating оцінка безпечності; speed rating оцінка темпу роботи; split rating подвійний рейтинг; standard rating стандартний номінал; station rating рейтинг станції; television rating рейтинг телевізійної аудиторії • телевізійний рейтинг; television audience rating рейтинг телевізійної аудиторії; time period rating рейтинг відрізку часу; total audience rating рейтинг загальної аудиторії • рейтинг сумарної аудиторії; triple A credit rating визначення найвищої кредитоспроможності; vessel rating класифікація кораблів • класифікація суден; X rating категорія «X» • «тільки для дорослих»
  ═════════□═════════
  rating agency рейтингове агентство; rating and billing розрахунок тарифів і виписування рахунків; rating principle принцип розрахунку страхових премій • принцип розрахунку тарифних ставок
  * * *
  рейтинг; кредитний рейтинг; класифікація; градація

  The English-Ukrainian Dictionary > rating

 • 8 labor

  ек. амер. 1. n праця; робота; труд; a трудовий; робочий; 2. знт. робоча сила
  1. вклад людей в економічну діяльність у формі розумових і фізичних зусиль; ♦ праця вважається одним із основних факторів виробництва (factors of production), серед яких капітал, земля і підприємництво; 2. загальна кількість працівників або група працівників, яка займається певною роботою
  ═════════■═════════
  abstract labor абстрактна людська праця; agricultural labor сільськогосподарська праця; associated labor усуспільнена праця; auxiliary labor допоміжна робоча сила; casual labor тимчасова робота • тимчасова робоча сила; cheap labor дешева робоча сила; child labor дитяча праця; commercial labor торговельна праця; commodity-producing labor праця, що продукує товар; common labor спільна праця • спільна робота • некваліфікований труд • некваліфікована робоча сила; complicated labor складна праця; compulsory labor примусова праця; concrete labor конкретна праця; cooperative labor спільна робота • спільна праця; creative labor творча робота; dead labor мертва праця (уречевлена); direct labour; domestic labor надомна робота; efficient labor продуктивна праця; embodied labor уречевлена праця • матеріалізована праця • втілена праця; factory labor фабрична праця; farm labor фермерська праця; female labor жіноча праця; forced labor примусова праця; free labor неорганізована робоча сила • безоплатна праця; general labor некваліфікована праця • некваліфікована робоча сила; hand labor ручна праця; handling labor обслуга • обслуговуючий персонал; highly skilled labor висококваліфікована робоча сила; hired labor наймана праця; homogeneous human labor однорідна людська праця; human labor людська праця; idle labor невикористана робоча сила • безробітні; indirect labour; industrial labor промислова праця; inefficient labor непродуктивна праця; intellectual labor розумова праця • інтелектуальна праця; intensified simple labor помножена проста праця; juvenile labor праця підлітків; male labor чоловіча робоча сила; manual labor фізична праця • ручна праця; marginal labor граничні витрати на робочу силу; materialized labor уречевлена праця • матеріальна праця; materialized surplus labor уречевлена додаткова праця • матеріальна додаткова праця; maximum labor максимальна кількість робочої сили; mental labor розумова праця; minimum labor мінімальна кількість робочої сили; multiplied simple labor помножена проста праця; necessary labor необхідна праця; nonproductive labor непродуктивна праця; occasional labor тимчасова праця; operator labor праця фермера • праця орендаря; organized labor організована робоча сила; paid labor оплачена праця; private labor приватна праця; productive labor продуктивна праця; semiskilled labor напівкваліфікована робоча сила • напівкваліфікована праця; set-up labor підготовчі операції; shift labor змінна робота; simple labor проста праця; simple average labor проста середня праця; skilled labor кваліфікована праця; slave labor рабська праця; social labor суспільна праця; standard labor нормована праця; surplus labor додаткова праця; union labor організована робоча сила; universal labor загальна праця; unorganized labor неорганізована праця; unpaid labor неоплачена праця; unskilled labor некваліфікована праця; useful labor корисна праця; useless labor некорисна праця; variable labor змінні витрати праці; voluntary labor добровільна праця; wage labor наймана праця
  ═════════□═════════
  backward-bending labor supply curve відхилена назад крива пропозиції праці; compensated labor supply curve компенсована крива пропозиції праці; competitive labor market конкурентний ринок робочої сили; division of labor розподіл праці; labor agreement трудова угода; labor and machinery costs витрати на робочу силу й устаткування; labor as a factor of production праця як фактор виробництва; labor attache аташе праці; labor catchment area район, який потребує робочої сили; labor-consuming трудомісткий; labor contract трудова угода • трудовий договір; labor costs витрати на робочу силу • вартість робочої сили; labor dispute трудовий конфлікт; labor efficiency variance коливання продуктивності праці; labor employed застосовувана праця; labor exchange біржа праці; labor force сукупна робоча сила • трудові ресурси • чисельність робітників; labor hoarding збереження робочої сили при зменшенні попиту на продукцію • притримання робочої сили в період зменшення попиту на продукцію; labor hours робочий час; labor income трудовий дохід; labour-intensive; labor law трудове право; labor legislation трудове законодавство • закони про працю; labor management організація праці; labor's marginal product граничний продукт праці; labor market ринок праці • ринок робочої сили; labor market board рада ринку праці; labor market committee комітет ринку праці; labor market contribution вклад у ринок праці; labor market discrimination дискримінація на ринку праці; labor market dispute конфлікт на ринку праці; labor market organizations організації ринку робочої сили • організації ринку праці; labor market parties сторони на ринку праці; labor market pension пенсія на ринку праці; labor market policy політика ринку праці; labor market statistics статистика ринку праці; labor market training fund фонд ринку праці для підвищення кваліфікації; labor market training scheme система навчання на ринку праці; labor mix склад робочої сили; labor mobility рухомість робочої сили; labor movement робітничий рух; labor organization організація праці • професійна спілка; labor potential потенціал робітника; labor productivity продуктивність праці; labor productivity rate рівень продуктивності праці; labor-saving економія праці • раціоналізаторський • раціоналізаторський метод; labor shortage брак робочої сили; labor supply забезпеченість робочою силою • пропозиція робочої сили; labor theory of value трудова теорія вартості; labor turnover оборот робочої сили; labor union профспілка; labor unit одиниця праці; labor unrest трудовий конфлікт; marginal labor cost граничні витрати на робочу силу • гранична вартість робочої сили; marginal product of labor граничний продукт праці; return to labor віддача праці; to procure labor забезпечувати/забезпечити роботою • влаштовувати/влаштувати на роботу; to save labor заощаджувати/заощадити працю; unit labor cost трудомісткість • вартість праці на одиницю продукції • витрати робочої сили на одиницю продукту; wage elasticity of demand for labor еластичність попиту на працю відповідно до змін у заробітній платі
  labour (австрал., англ., канад.):: labor (амер.)

  The English-Ukrainian Dictionary > labor

 • 9 production

  (pdn)
  n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність
  1. процес перетворення матеріалів, праці, капіталу та знань у товари (goods) і послуги (service¹) для задоволення людських потреб; ♦ під поняттям «виробництво» розуміється не лише процес виготовлення фізичних товарів, а також і надання різного роду послуг, напр.: послуги фінансових установ, банківські операції; послуги, які забезпечені урядом і які не продаються, напр. бібліотек, поліції, заходи з охорони здоров'я, контроль якості харчових продуктів і т. ін.; зусилля лікарів, адвокатів, постачальників транспорту, торговців тощо; 2. кількість чого-небудь, виготовленого в результаті трудової діяльності
  ═════════■═════════
  agricultural production сільськогосподарське виробництво; annual production річний виробіток; assembly-line production конвеєрне виробництво; automatic production автоматичне виробництво; average daily production середньодобова продуктивність; basic production виробництво основного продукту; batch production серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; by-product production виробництво побічних продуктів; continuous production неперервне виробництво; contract production виготовлення продукції за контрактом; controlled production контрольоване виробництво; current production поточне виробництво; daily production добова продукція • денний виробіток; efficient production ефективне виробництво • високий виробіток; estimated production розрахункова продуктивність; flexible production гнучке виробництво; flow-line production потокове виробництво; full production серійне виробництво; full-scale production повномасштабне виробництво • серійне виробництво; high-run production великосерійне виробництво; high-volume production масове виробництво; incomplete production незавершене виробництво; industrial production промислове виробництво; inefficient production неефективне виробництво • низька продуктивність; in-line production потокове виробництво; jobbing production дрібносерійне виробництво; job lot production дрібно-серійне виробництво; joint production спільне виробництво; just-in-time production система виробництва «точно в строк»; large-lot production великосерійне виробництво; large-scale production великосерійне виробництво; least-cost production виробництво з найменшими витратами; lot production серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; machine production машинне виробництво; mass production масове виробництво; material production матеріальне виробництво; medium-size lot production середньосерійне виробництво; monthly production місячний виробіток • місячна продуктивність; multiple production великосерійне виробництво; multistage production багаторівневе виробництво • багатоступеневе виробництво; net production чистий обсяг виробництва; nonstandard production нестандартне виробництво; overall production загальний обсяг виробництва; planned production планове виробництво; primary production виробництво сировини • видобувна промисловість; profitable production прибуткове виробництво; programmed production програмне виробництво; prototype production прототипне виробництво; quality production виробництво високоякісних виробів; quarterly production квартальний виробіток; roundabout production непряме виробництво • автоматизоване виробництво • технологічно містке виробництво; serial production серійне виробництво; short-run production дрібносерійне виробництво; small-lot production дрібносе-рійне виробництво; small-scale production дрібносерійне виробництво; standard production стандартне виробництво; tertiary production сфера надання послуг; total production загальний обсяг виробництва; volume production потоково-серійне виробництво • масове виробництво; waste-free production безвідходне виробництво; wasteful production затратне виробництво • збиткове виробництво
  ═════════□═════════
  efficiency in production ефективність виробництва; factors of production; production account виробничий рахунок; production analysis аналіз виробництва; production capacity виробничі потужності; production cartel виробничий картель; production ceiling верхня межа виробництва; production control контроль виробництва; production cost; production cost accounting облік витрат виробництва; production costs in the long-run виробничі витрати у довгостроковому періоді; production cutback скорочення обсягу виробництва; production deficit дефіцит виробництва; production facilities виробниче обладнання; production function виробнича функція; production goods; production grid виробнича сітка; production in bulk масове виробництво; production incentive стимулювання виробництва; production index індекс обсягу виробництва; production-indifference curve крива постійного обсягу виробництва • ізокванта; production in lots серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; production line; production line supervisor керівник виробничої лінії; production machinery виробниче устаткування; production management управління виробництвом; production manager керівник виробництва • начальник виробничого відділу; production methods методи виробництва; production optimum виробничий оптимум • оптимальна програма виробництва • оптимальний план виробництва; production overheads; production per hour погодинна продуктивність; production per man-hour продукція за людино-годину; production plan виробничий план; production planning планування виробництва; production planning and control планування і контроль виробництва; production possibilities виробничі можливості • виробничий потенціал; production processes процеси виробництва; production set виробнича множина • виробничі можливості; production reorganization реорганізація виробництва; production resources виробничі ресурси; production run серійне виробництво • масове виробництво; production schedule виробничий календарний план; production scheduling складання виробничого календарного плану; production sequence послідовність виробничих операцій; production standstill затримка виробництва; production subsidies субсидії на виробництво; production supplies виробничий запас; production technique виробнича технологія • технологія виробництва; production under license виробництво за ліцензією; production volume обсяг виробництва; production volume variance; to boost production збільшувати/збільшити виробництво; to check production гальмувати/загальмувати виробництво; to commence production починати/почати виробництво; to curb production зменшувати/зменшити виробництво; to curtail production зменшувати/зменшити виробництво; to cut down on production зменшувати/зменшити виробництво; to cut off production припиняти/припинити виробництво; to go into full production розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг; to hold back production гальмувати/загальмувати виробництво; to increase production збільшувати/збільшити виробництво; to phase out production звужувати/звузити виробництво; to put into production запускати/запустити у виробництво; to put into full production розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг; to reduce production зменшувати/зменшити виробництво; to restrict production обмежувати/обмежити виробництво; to set up production налагоджувати/ налагодити виробництво; to slow down production гальмувати/загальмувати виробництво; to start production починати/почати виробництво; to step up production прискорювати/прискорити виробництво; to stop production припиняти/припинити виробництво; to switch over production переключати/переключити виробництво; to withdraw from production знімати/зняти з виробництва

  The English-Ukrainian Dictionary > production

 • 10 unit

  (U)
  1. n ком. одиниця; ціле; елемент; a одиничний; 2. марк. одиниця
  1. основна складова чого-небудь, напр. стандарт виміру, окремий продукт (product) чи вид товарів, окрема особа чи група, партія цінних паперів (securities) тощо; 2. умовний пакетний розмір, об'єм, кількість або величина чого-небудь, що прийнято за основу на продаж; ♦ прикладами одиниці можуть бути: літр молока, коробка сірників, дюжина яєць, букет квітів тощо
  ═════════■═════════
  accountability unit об'єкт обліку • одиниця обліку • одиниця звітності; accounting unit облікова одиниця • господарська одиниця із самостійним балансом; administrative unit адміністративна одиниця; auxiliary unit допоміжний підрозділ; basic unit основна одиниця; business unit організаційна одиниця (торгова або промислова) • господарський осередок; capital unit елемент капіталу; capitalization unit одиниця капіталізації; central processing unit (CPU) центральний процесор комп'ютера; consumer unit споживча одиниця; control-factor unit одиниця контрольного фактора; contract units стандартна система показників якості; conventional unit умовна одиниця; cost unit одиниця витрат • одиниця калькуляції витрат; currency unit валютна одиниця; decision unit господарська одиниця, наділена правом прийняття рішення; depreciation unit одиниця нарахування зношення • одиниця амортизації; economic unit господарська одиниця; efficiency unit одиниця виміру ефективності; end production unit одиниця кінцевого продукту; equivalent unit; European composite unit європейська складена валютна одиниця; European currency unit європейська валютна одиниця; European payment unit розрахункова одиниця європейського платіжного союзу; evaluation unit демонстраційний зразок; fixed assets unit одиниця основних фондів • одиниця основного капіталу; functional unit функціональна одиниця; housing unit житлова одиниця; intramarginal unit одиниця, яка знаходиться у визначених межах; international units міжнародні одиниці; machine unit одиниця обладнання • верстат; marginal units граничні одиниці продукції (що визначають ринкову ціну); measurement unit одиниця фізичної величини виміру; metric unit метрична одиниця; monetary unit (MU) грошова одиниця • одиниця валюти; organizational unit організаційна одиниця • підрозділ; payment unit розрахункова одиниця; physical unit натуральна одиниця; product unit одиниця продукції; production unit виробнича одиниця • одиниця продукції • одиниця обладнання; prototype unit дослідний зразок • прототипна одиниця; registration unit одиниця обліку; replacement unit одиниця-замінник (основного капіталу); representative unit репрезентаційна одиниця; residential unit житлова одиниця; retirement unit одиниця вибування (основного капіталу); reworked units перероблена продукція; sales unit одиниця торгівлі; sample unit одиниця вибору • одиниця взірця • елемент вибору; self-financing unit госпрозрахункова одиниця • господарська розрахункова одиниця; semiprocessed unit одиниця напівфабрикату • проміжний продукт; service unit одиниця виміру виконаної роботи • одиниця продукції; spending unit споживча одиниця; standard unit умовна одиниця; stock-keeping unit одиниця обліку запасів; structural unit структурна одиниця; tabulation unit одиниця обліку; time unit одиниця часу; training unit навчальний центр; transportation unit транспортна одиниця; work unit одиниця виконаної роботи • одиниця виміру виконаної роботи
  ═════════□═════════
  average revenue per unit виручка на одиницю продукту • середня виручка; European unit of account розрахункова одиниця європейського платіжного союзу; per unit на одиницю; revenue unit of service розрахункова одиниця; to buy a unit of something купувати/купити одиницю чого-небудь; to sell a unit of something продавати/продати одиницю чого-небудь; unit assets records облік активів підрозділу; unit cost собівартість одиниці продукції; unit costs витрати на одиницю продукції; unit-elastic demand попит з одиничною еластичністю; unit labour cost вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість; unit load одиничне навантаження • одиничний вантаж; unit of account розрахункова одиниця • одиниця обліку • розрахункова грошова одиниця; unit of currency грошова одиниця • валютна одиниця; unit of equipment одиниця обладнання; unit of homogeneous production одиниця однорідної продукції; unit of inventory одиниця обліку запасів; unit of measure одиниця міри; unit of measurement одиниця виміру; unit of output одиниця продукції; unit of population одиниця сукупності; unit of production одиниця продукції; unit-of-production method методика виміру одиниці продукції; unit of quantity одиниця кількості; unit of value одиниця вартості; unit of weight одиниця ваги; unit price ціна одиниці продукції; unit selling price продажна ціна одиниці товару; unit tax податок на одиницю • акцизний податок; unit value середня ціна одиниці продукції • середня ціна товарної одиниці • вартість одиничного виробу; unit value index індекс середньої ціни одиниці продукції; unit wage питома ставка заробітної плати

  The English-Ukrainian Dictionary > unit

См. также в других словарях:

 • Average path length — is a concept in network topology that is defined as the average number of steps along the shortest paths for all possible pairs of network nodes. It is a measure of the efficiency of information or mass transport on a network. TOC ConceptAverage… …   Wikipedia

 • Efficiency wages — In labor economics, the efficiency wage hypothesis argues that wages, at least in some markets, are determined by more than simply supply and demand. Specifically, it points to the incentive for managers to pay their employees more than the… …   Wikipedia

 • Average CPU Power — The Average CPU Power (abbreviated ACP), is a scheme to characterize power consumption of new processors under average daily usage (especially server processors), the rating scheme is defined by AMD for use in its line of processors based on the… …   Wikipedia

 • Fuel efficiency — is a form of thermal efficiency, meaning the efficiency of a process that converts chemical potential energy contained in a carrier fuel into kinetic energy or work. Overall fuel efficiency may vary per device, which in turn may vary per… …   Wikipedia

 • Engine efficiency — of thermal engines is the relationship between the total energy contained in the fuel, and the amount of energy used to perform useful work. There are two classifications of thermal engines (1) Internal combustion (gasoline, diesel and gas… …   Wikipedia

 • Annual fuel utilization efficiency — The annual fuel utilization efficiency (AFUE; pronounced A Few ) is a thermal efficiency measure of combustion equipment like furnaces, boilers, and water heaters. The AFUE differs from the true thermal efficiency in that it is not a steady state …   Wikipedia

 • Corporate Average Fuel Economy — CAFE redirects here. For other uses, see Cafe (disambiguation). The Corporate Average Fuel Economy (CAFE) are regulations in the United States, first enacted by the U.S. Congress in 1975,[1] and intended to improve the average fuel economy of… …   Wikipedia

 • Fuel efficiency in transportation — This page describes fuel efficiency in means of transportation. For the environmental impact assessment of a given product or service throughout its lifespan, see life cycle assessment. Caveats Comparing Fuel efficiency in transportation is a bit …   Wikipedia

 • Energy efficiency in British housing — Domestic housing in the United Kingdom presents one of the major opportunities for achieving the 20% overall cut in UK carbon dioxide emissions targeted by the Government for 2010.Carbon emissionsAlthough carbon emissions from housing have… …   Wikipedia

 • Algorithmic efficiency — In computer science, efficiency is used to describe properties of an algorithm relating to how much of various types of resources it consumes. Algorithmic efficiency can be thought of as analogous to engineering productivity for a repeating or… …   Wikipedia

 • Faraday-efficiency effect — In electrochemistry, the Faraday efficiency effect is the potential misinterpretation of data through failure to take into account a Faraday efficiency of less than 100 per cent. Until recent decades it was common to assume that the release of… …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»