Перевод: с английского

asset

 • 1 asset

  asset

  English-Dutch technical dictionary

 • 2 asset(s)

  1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби
  1. майнові цінності у формі нерухомості (real property), товарно-матеріальних запасів (inventories¹), цінних паперів (securities), готівки іт. д., які належать окремій особі або підприємству (business²) і від яких чекають економічної вигоди за час їхньої служби; ♦ активи поділяють на дві головні категорії: оборотні (current assets) і необоротні (non-current assets), причому останні ще розподіляють на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи; 2. частина балансового звіту (balance sheet), що містить докладний перелік матеріальних цінностей і боргових вимог підприємства
  ═════════■═════════
  accounting asset(s) грошова вартість активу; accrued asset(s)s накопичені активи; available asset(s) вільні активи • незаставні активи • ліквідні активи; bankable asset(s) активи, прийняті банком; blocked asset(s) заморожені активи; capital asset(s) основні засоби • основний капітал • основні фонди • необоротні активи • засоби виробництва • нерухомість • неліквідні активи; cash asset(s) грошові активи • майно в грошовій формі; chief asset(s) основний актив; composite reserve asset(s) універсальні резервні активи; concealed asset(s) приховані активи; contingent asset(s) можливі активи • умовні активи • передбачені активи; current assets; dead asset(s) мертві активи; deferred asset(s) активи майбутніх років • оплачені витрати; depletable asset(s) вичерпані активи; depreciable asset(s) активи, що зношуються • зношуване майно; doubtful asset(s) сумнівні активи; earmarked asset(s) зарезервовані активи; earning asset(s) доходні активи; environmental asset(s) матеріальні ресурси з навколишнього середовища; equity asset(s) власність в акціях; fictitious asset(s) фіктивні активи; financial asset(s) фінансові активи; fixed asset(s) основні засоби • довгострокові активи • необоротні активи; fixed industrial asset(s)s основні промислові фонди; fixed productive asset(s)s основні виробничі активи; floating asset(s) оборотні активи • оборотні засоби; foreign asset(s) закордонні активи; frozen asset(s) заморожені активи; fungible asset(s) взаємозамінні активи; future-yielding asset(s)s активи майбутніх прибутків; gross asset(s) валові активи; gross reserve asset(s) валова сума резервних активів; hidden asset(s) прихований основний капітал • приховані активи; higher-yielding asset(s) прибутковіші види активів; human asset(s)s людський капітал; hypothecated asset(s) заставні активи; illiquid asset(s) неліквідні засоби • неліквідні активи; intangible assets; international asset(s) нерухома власність закордонних компаній; leased asset(s) орендовані активи; limited-life asset(s) майно з обмеженим терміном служби; liquid asset(s) ліквідні активи • оборотний капітал • швидкореалізовані засоби; long-lived asset(s) довгострокові активи; long-term assets; main asset(s) головний актив; monetary asset(s) грошовий актив; net asset(s) чисті активи • нетто-активи; net equity asset(s) чиста вартість акціонерного капіталу; net fixed asset(s) залишкова вартість основного капіталу; net tangible asset(s) чисті матеріальні активи; nominal asset(s) умовні активи • активи, умовно оцінені в балансі; non-current assets; nondistributable asset(s) неподільні активи; nonmonetary asset(s) речові активи; nonproductive asset(s) непродуктивний капітал • непродуктивні фонди; operating asset(s) оперативні активи; original asset(s) початковий капітал; overvalued asset(s) активи із завищеною вартістю; owned asset(s) власні активи; partnership asset(s) засоби акціонерного товариства • засоби підприємства • засоби спілки; permanent asset(s) основний капітал; personal asset(s) особисте майно • особиста власність; physical asset(s) реальні активи • реальні основні засоби; plant asset(s) виробничі активи; pledged asset(s) заставний актив • заставні основні засоби; principal asset(s) головний актив; property asset(s) власний капітал • необоротні активи • основні засоби; quick asset(s) ліквідні активи • швидкореалізовані активи; real asset(s) нерухоме майно • нерухомість; realizable asset(s) активи, що легко реалізуються; rented asset(s) орендовані активи; risk-free asset(s) безпечні активи • високоліквідні активи; risky asset(s) ризикований актив • небезпечний актив; segment asset(s) часткові активи; short-lived asset(s) активи з коротким терміном служби; short-term asset(s) короткострокові активи; sticky asset(s) неліквідні активи • важкореалізовані активи; tangible assets; total asset(s) загальна сума майна • сума активів; total tangible asset(s) загальна вартість матеріальних активів; undervalued asset(s) активи із заниженою вартістю; unrestricted net asset(s)s необмежені чисті активи; wasting asset(s) вичерпні активи • активи убування • невідновлювані активи • майно, що зношується; working asset(s) оборотні засоби • оборотні активи
  ═════════□═════════
  asset(s) account рахунок активу; asset(s)s acquisition придбання активів; asset(s)s and liabilities актив і пасив балансу; asset(s)s available for distribution вільні активи для розподілу; asset(s)-backed security застава, забезпечена активами; asset(s) backing забезпечення активами; asset(s) formation утворення активів; asset(s)s held капітал, вкладений в банк; asset(s) item запис активу балансу; asset(s)/liability management регулювання активу і пасиву; asset(s) management керування активами; asset(s)s not in use невикористовувані активи; asset(s)s of a company капітал компанії; asset(s) on current account засоби на поточному рахунку; asset(s)s pledged as security заставлена нерухомість; asset(s) price risk курсовий ризик активів; asset(s) quality rating system система кваліфікації активів; asset(s) revaluation reserve резервний фонд для переоцінки вартості активів; asset(s) sales продаж активів; asset(s) stripping поглинання компанії, чиї акції котируються нижче від вартості активів; asset(s) swap обмін активами; asset(s) turnover оборотність активів; capital asset(s) pricing model модель оцінки капітальних активів; capitalized value of asset(s) капіталізована вартість активів; cash flow of asset(s)s грошовий потік активів; disposal of asset(s)s реалізація активів • виручка з продажу майна; to freeze asset(s)s заморожувати/заморозити активи; to realize asset(s)s реалізувати активи; useful life of a capital asset(s) корисний термін служби капітальних активів • корисний термін основних фондів
  assets²: liabilities²; assets¹ ‡ A. assets¹ (383); assets² ‡ financial statements (385)
  ═════════◇═════════
  актив < фр. actif — діяльний < лат. activus — діяльний, енергійний; фіксується в першій половині XIX ст. (ЕС-СУМ 1 : 48; ЕСУМ 1 : 57)

  The English-Ukrainian Dictionary

 • 3 asset

  сущ.
  1) актив
  а) эк. (любой объект, который может быть предметом владения частным лицом, организацией или государством и может использоваться для получения выгоды)

  to value an asset — оценивать актив

  to buy back an asset — выкупать актив

  Syn:
  See:
  б) учет (ресурс, который контролируется компанией в результате прошлых событий и от которого компания ожидает экономической выгоды в будущем)
  Ant:
  See:
  в) мн., эк., юр. (имущество несостоятельного должника, из которого могут быть выплачены долги, либо часть имущества умершего лица, которая может быть направлена на погашение его долгов)
  2) мн., эк. имущество, средства, активы, устар. авуары (машины и оборудование, здания, остаток денежных средств в кассе, банковские депозиты, ценные бумаги, ссуды и другие материальные и нематериальные объекты собственности, которыми владеет то или иное физическое или юридическое лицо)
  :

  * * *
  abbrev.: ASSET Amsterdam Stock Exchange Trading System торговая система Амстердамской фондовой биржи.
  * * *
  Актив
  . . Словарь экономических терминов .

  Англо-русский экономический словарь

 • 4 asset

  [ˈæset]
  asset авуар asset pl фин. активы; авуары; assets and liabilities актив и пассив asset бухг. актив asset имущество (часто об одном предмете) asset имущество asset pl юр. имущество несостоятельного должника, имущество обанкротившейся фирмы asset собственность юридического или физического лица asset статья закона asset разг. ценное качество; ценный вклад; good health is a great asset хорошее здоровье - большое благо asset pl фин. активы; авуары; assets and liabilities актив и пассив liabilities: assets and asset актив и пассив баланса capital asset основной капитал depreciable asset изнашиваемое имущество depreciable asset обесцениваемый актив enter as an asset заносить в актив frozen asset замороженный актив asset разг. ценное качество; ценный вклад; good health is a great asset хорошее здоровье - большое благо hidden asset скрытый актив negotiable asset оборотный актив synthetic asset exc. синтетический актив wasting asset изнашиваемое имущество wasting asset имущество с ограниченным сроком службы wasting asset истощимые активы wasting asset расходуемое имущество

  English-Russian short dictionary

 • 5 asset

  'æset
  noun
  (anything useful or valuable; an advantage: He is a great asset to the school.) ventaja, factor positivo
  asset
  tr['æset]
  noun
  1 (quality) calidad nombre femenino positiva, ventaja
  2 (person) elemento valioso
  plural noun assets
  1 SMALLCOMMERCE/SMALL activo m sing
  \
  SMALLIDIOMATIC EXPRESSION/SMALL
  assets and liabilities positivo y activo
  capital assets activo fijo
  current assets activo realizable
  fixed assets activo inmovilizado
  liquid assets activo realizable
  personal assets bienes nombre masculino plural muebles
  asset ['æ.sɛt] n
  1) : ventaja f, recurso m
  2) assets npl
  : bienes mpl , activo m
  assets and liabilities: activo y pasivo
  asset
  n.
  activo s.m.
  posesión s.f.
  ventaja s.f.
  'æset
  noun
  a) (valuable quality)

  the city's greatest asset — el mayor atractivo de la ciudad

  her intelligence is her greatest asset — su inteligencia es su gran baza

  knowledge of French would be an asset — se valorarán conocimientos de francés

  asset to something/somebody: she's an asset to the company es una empleada muy valiosa para la compañía; your degree will always be an asset to you — la carrera siempre será un punto a tu favor

  b) assets pl (Fin) activo m
  ['æset]
  1. N
  1) (=advantage) ventaja f

  she is a great asset to the department — es una persona valiosísima en el departamento

  2) (Econ etc) bien m ; (=book-keeping item) partida f del activo

  assets — (on accounts) haberes mpl , activo msing

  personal assets — bienes mpl personales

  real assets — bienes mpl muebles, bienes mpl raíces

  assets and liabilities — activo msing y pasivo msing

  assets in hand — activo msing disponible, bienes mpl disponibles

  2.
  CPD

  asset stripper N — (Econ) especulador que compra empresas en crisis para vender sus bienes

  asset stripping N — (Econ) acaparamiento de activos con vistas a su venta y a la liquidación de la empresa

  * * *
  ['æset]
  noun
  a) (valuable quality)

  the city's greatest asset — el mayor atractivo de la ciudad

  her intelligence is her greatest asset — su inteligencia es su gran baza

  knowledge of French would be an asset — se valorarán conocimientos de francés

  asset to something/somebody: she's an asset to the company es una empleada muy valiosa para la compañía; your degree will always be an asset to you — la carrera siempre será un punto a tu favor

  b) assets pl (Fin) activo m

  English-spanish dictionary

 • 6 asset

  noun
  1) Vermögenswert, der

  my [personal] assets — mein [persönlicher] Besitz

  2) (fig.) (useful quality) Vorzug, der (to für); (person) Stütze, die; (thing) Hilfe, die
  * * *
  ['æset]
  noun
  (anything useful or valuable; an advantage: He is a great asset to the school.) der Pluspunkt
  - academic.ru/115126/assets">assets
  * * *
  as·set
  [ˈæset]
  n
  1. (good quality) Pluspunkt m, Vorzug m
  his eyes are his best \asset seine Augen sind das Beste an ihm
  2. (valuable person) Bereicherung f; (useful thing) Vorteil m
  she's a tremendous \asset to the club sie ist ein Riesengewinn für den Klub
  a reliable car is a great \asset ein zuverlässiger Wagen ist Gold wert
  3. COMM (property)
  \assets pl Vermögenswerte pl, Vermögensgegenstände pl, Aktivposten pl, Aktivum nt
  concealment of \assets Vermögensverschleierung f
  capital [or fixed] \assets Anlagevermögen nt
  current \assets Umlaufvermögen nt
  fictitious \assets Scheinaktiva pl
  intangible/tangible \assets immaterielle/materielle Vermögenswerte
  liquid \assets flüssige Mittel
  net \assets Nettovermögen nt
  personal \assets Privatvermögen nt
  * * *
  ['set]
  n
  1) (usu pl) Vermögenswert m; (on balance sheet) Aktivposten m

  assets — Vermögen nt; (on balance sheet) Aktiva pl

  personal assets — persönlicher Besitz

  2) (fig)

  it would be an asset ... — es wäre von Vorteil ...

  he is one of our great assets —

  this player, the club's newest asset — dieser Spieler, die neueste Errungenschaft des Klubs

  he's hardly an asset to the company — er ist nicht gerade ein Gewinn für die Firma

  good health is a real asset — Gesundheit ist ein großes Kapital

  his appearance is not his best asset — aus seinem Aussehen kann er kein Kapital schlagen

  * * *
  asset [ˈæset] s
  1. WIRTSCH
  a) Aktivposten m:
  enter on the asset side aktivieren
  b) Vermögenswert m, -gegenstand m
  c) pl Aktivseite f (der Bilanz)
  d) pl Aktiva pl, (Aktiv-, Betriebs-, Gesellschafts)Vermögen n, Vermögenswerte pl, Guthaben n oder pl, Kapitalanlagen pl:
  asset account Anlagenkonto n;
  asset card US Kundenkarte f;
  assets and liabilities Aktiva und Passiva;
  asset management Vermögensverwaltung f;
  asset stripping Praktik, eine Firma in finanziellen Schwierigkeiten billig aufzukaufen und ihre Vermögenswerte einzeln weiterzuverkaufen; fixed 6, foreign 2, frozen B 6, liquid A 6
  2. pl JUR
  a) Vermögen(smasse) n(f) (besonders zur Deckung von Schulden)
  b) Nachlass m
  c) Konkursmasse f
  3. fig
  a) Vorzug m, wichtiger Faktor, Plus(punkt) n(m), Gewinn m, Aktivposten m:
  shorthand an asset, not essential (in Annoncen) Stenografie erwünscht, aber nicht Bedingung;
  be an asset nützlich oder hilfreich sein;
  be a great asset viel wert sein
  b) Gewinn m (to für), wertvolle Kraft, guter Mitarbeiter etc
  * * *
  noun
  1) Vermögenswert, der

  my [personal] assets — mein [persönlicher] Besitz

  2) (fig.) (useful quality) Vorzug, der (to für); (person) Stütze, die; (thing) Hilfe, die
  * * *
  n.
  Gewinn -e m.

  English-german dictionary

 • 7 asset

  n
  (obično assets pl) aktiva; imovina, sredstva
  acquisition of companies through purchase of assets stjecanje vlasniљtva nad poduzećima kupnjom imovine
  addition of fixed assets nabava dugotrajne materijalne imovine
  admitted assets dopuљtena imovina
  amortization of fixed assets amortizacija dugotrajne materijalne imovine
  asset allocation razvrstavanje/alokacija imovine
  assets and liabilities account račun aktive i pasive
  assets and liabilities management upravljanje imovinom i obvezama
  assets/liabilities aktiva/pasiva
  asset-backed securities (ABS) vrijednosni papiri pokriveni imovinom
  asset-based financing financiranje imovinom
  asset cover pokriće imovinom
  asset depreciation range razdoblje amortizacije imovine
  asset growth rast vrijednosti imovine
  assets/liabilities matching usklađivanje imovine i obveza
  assets/liabilities principle načelo imovine/obveza
  asset-liability management (ALM) upravljanje imovinom i obvezama
  asset liquidity risk likvidnosni rizik imovine
  assets lodged with the IMF sredstva poloћena u MMF-u
  asset management upravljanje imovinom
  asset securitisation sekuritizacija imovine
  asset-stripping smanjenje imovine poduzeća
  asset turnover ratio koeficijent obrtaja imovine
  asset value vrijednost imovine
  capital and reserve assets kapital i pričuve
  cash assets novčana imovina/sredstva
  current assets tekuća/kratkoročna imovina
  earmarked assets izdvojena/predviđena sredstva
  euro area assets imovina europodručja
  Eurosystem’s foreign reserve assets devizne pričuve Eurosustava
  financial assets financijska imovina/sredstva
  financial assets/liabilities financijska aktiva/pasiva
  fixed assets dugotrajna materijalna imovina
  fixed assets write-off otpis dugotrajne materijalne imovine
  floating asset promjenjiva imovina
  foreign assets inozemna aktiva/imovina
  frozen assets blokirana imovina/sredstva
  illiquid assets nelikvidna imovina/aktiva
  immovable assets nekretnine, nepokretna imovina
  intangible assets nematerijalna imovina
  intangible non-produced assets neopipljiva neproizvedena aktiva
  liquid assets likvidna imovina/aktiva
  long-term assets dugoročna imovina/sredstva
  marketable assets utrћiva imovina
  monetary assets novčana sredstva, monetarna imovina
  movable assets pokretna imovina, pokretnine
  net assets neto aktiva/imovina
  net current assets/liabilities neto kratkotrajna imovina//obveze
  nonadmitted assets nepriznata imovina
  non-transferable assets neprenosiva imovina/aktiva//sredstva
  other assets/other liabilities ostala imovina/aktiva//sredstva, ostale obveze (pasiva)
  pledged assets zaloћena imovina
  reserve assets pričuve
  risk-adjusted value of assets vrijednost aktive prilagođena za rizik
  system of multilateral asset settlement sustav viљestrane namire sredstava
  tangible assets in course of construction materijalna imovina u pripremi
  tier one assets temeljna imovina
  transferability of assets prenosivost aktive/imovine

  Englesko-Hrvatski Glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga

 • 8 asset

  1. n фин. активы

  assets and liabilities — актив и пассив

  asset account — счет актива

  asset swap — обмен активами

  asset sale — продажа активов

  paper asset — бумажный актив

  tangible asset — реальный актив

  2. n эк. имущество; достояние; средства; авуары, активы; капитал; фонды

  personal assets — личное имущество, движимое имущество

  net asset value — стоимость активов за вычетом обязательств

  asset allocation decision — решение о распределении средств

  term of financial asset — срок действия финансового актива

  asset switching — «переключение» с одного актива на другой

  asset conversion credit — кредит под конверсию активов

  3. n юр. имущество, наследство, из которого могут быть выплачены долги; имущество несостоятельного должника

  inventory asset — подотчетное имущество

  asset coverage — покрытие долга активами

  4. n разг. ценное качество, плюс

  good health is a great asset — хорошее здоровье — большое благо

  asset quality — качество активов

  asset pricing — ценообразование на рынке ценных бумаг

  Синонимический ряд:
  1. advantage (noun) advantage; attraction; beauty; benefit; boon; excellence; help; refinement; value; worth
  2. assets (noun) assets; belongings; effects; holdings; possessions
  3. capital (noun) capital; resources; wealth
  4. credit (noun) credit
  Антонимический ряд:
  drawback; liabilities

  English-Russian base dictionary

 • 9 ♦ asset

  ♦ asset /ˈæsɛt/
  n.
  1 punto di forza; vantaggio; risorsa; qualità; dote; pregio: The greatest asset of this house is its garden, il pregio maggiore di questa casa è il giardino; Health is a great asset, la salute è un gran vantaggio; Patience is her main asset, la pazienza è il suo maggior punto di forza
  2 (di persona) elemento prezioso; risorsa; ottimo acquisto
  3 (al pl.) (econ., leg.) beni; patrimonio (sing.): asset management, gestione delle attività; gestione patrimoniale; (leg.) to freeze assets, congelare i beni
  4 (leg.) asse ereditario
  5 (al pl.) (fin., rag.) attività (pl.); attivo (sing.): assets and liabilities, attivo e passivo; (leg.) bankruptcy assets, attivo fallimentare; current assets, attività correnti; fixed assets, attività fisse; immobilizzazioni; tangible assets, attività tangibili; attività materiali (di un'azienda); intangible assets, attività immateriali; asset value, valore dell'attivo (di una società); valore patrimoniale
  ● (rag.) asset accounts, conti elementari (o patrimoniali) □ (banca, fin.) asset administration, gestione patrimoniale □ (fin.) asset allocation, allocazione delle attività (tecnica di gestione di fondi) □ (rag., USA) asset and liability statement, stato (o situazione) patrimoniale; bilancio annuale □ (fin.) assets brought in (o into a business), apporto (a un'azienda) □ (fin.) asset life, vita di un bene strumentale □ (fin.) asset ratio, rapporto di attività □ (rag.) assets side, colonna delle attività; parte dell'avere; attivo □ (fin.) asset-stripping, scorporo delle attività
  FALSI AMICI: asset non significa assetto.

  English-Italian dictionary

 • 10 asset

  1. воздухоаккумулирующая электростанция
  2. активы
  3. актив

   

  актив
  Ресурсы, получаемые или контролируемые конкретным хозяйствующим субъектом, возникшие в результате совершенных в прошлом операций или событий и являющиеся источником предполагаемых экономических выгод в будущем.
  [http://www.lexikon.ru/dict/uprav/index.html]

  актив
  Информация или ресурсы, подлежащие защите.
  [http://www.glossary.ib-bank.ru/]

  актив
  (ITIL Service Strategy)
  Любой ресурс или способность. Активы поставщика услуг включают в себя всё, что может быть задействовано в предоставлении услуг. Активы могут быть одного из следующих типов: управление, организация, процесс, знания, люди, информация, приложения, инфраструктура или финансовый капитал. См. тж. актив заказчика; сервисный актив; стратегический актив.
  [Словарь терминов ITIL® версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

  актив
  Единичный экономический объект в виде основных средств, нематериальных экономических объектов, финансовых вкладов, а также денежных требований к другим юридическим лицам принадлежащий юридическому лицу (компании , предприятию и т.п.). Точнее, совокупность имущественных прав юрлица на этот объект. Это ресурс, контролируемый компанией (предприятием) как результат событий прошлых периодов, от которого в будущем ожидаются экономические выгоды. Эти два условия – контроль и будущие выгоды – часто приводят к тому, что потенциальные нематериальные активы не удовлетворяют этому определению. Например, рекламные затраты вряд ли подходят под приведенное определение, поскольку возможные выгоды не поддаются управлению. Их приходится рассматривать как расход, а не как актив. Подробнее см. Активы
  [http://slovar-lopatnikov.ru/]

  EN

  asset
  (ITIL Service Strategy) Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset.
  [Словарь терминов ITIL® версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

  Тематики

  • бухгалтерский учет
  • защита информации
  • экономика

  EN

  • asset

   

  активы
  1. Любая собственность компании; машины и оборудование, здания, запасы, банковские вклады и инвестиции в ценные бумаги, патенты (в западной практике также деловая репутация).
  2. Часть бухгалтерского баланса отражающая материальные и нематериальные (гудвилл) ценности предприятия с точки зрения их состава и размещения.
  3. Превышение доходов над расходами в некоторых видах балансов (платежный баланс и т. д.).
  4. В зарубежной практике это любой предмет, материальный или нематериальный, который представляет ценность для своего владельца. В большинстве случаев это либо наличные деньги, либо то, что может быть обращено в наличные деньги; исключение составляют досрочные выплаты ренты, местного налога на недвижимость или налога на автомобиль, то есть платежи ранее установленного срока.  Материальные активы включают в себя землю, здания и сооружения, машины и оборудование, арматуру и приспособления, товарные запасы, инвестиции, дебиторскую задолженность и наличные деньги; к нематериальным активам относятся гудвилл, патенты, авторские права и торговые марки. Например, в Великобритании при налогообложении реализованного прироста рыночной стоимости капитала к активам относятся все формы имущества на территории Великобритании и за рубежом, включая опционы, дебиторские задолженности, собственность, выраженную в правах, валюту (отличную от фунтов стерлингов) и любую другую собственность либо созданную лицом, продающим ее, либо принадлежащую ему, но не приобретенную. Однако в активы должна включаться только такая собственность, стоимость которой может быть установлена.
  [http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html]

  активы
  Собственность фирмы или отдельного лица, имеющая денежное выражение, составляющая часть его достояния (богатства), как общее правило, способная приносить доход (прибыль) или иные выгоды (исключение – непроизводительные активы). Активы, прежде всего, делятся на капитальные активы ( недвижимость, машины, оборудование) ,финансовые активы (кредиты, ценные бумаги), и нематериальные активы (деловая репутация, патенты). В системе национальных счетов принято следующее разделение: финансовые и нефинансовые активы. Нефинансовые активы в свою очередь, делятся на две группы: материальные и нематериальные; произведенные и непроизведенные. Финансовые активы не имеют материального субстрата, определяющего их стоимость. Финансовому активу одного субъекта противостоит финансовое обязательство другого субъекта. К финансовым активам относятся наличные деньги и депозиты, ссуды, ценные бумаги (вексель, облигация), акции, страховые полисы. Важно различение активов на рисковые (таковы акции компаний, поскольку последние в любое время могут разориться), и (относительно) безрисковые, например, государственные ценные бумаги или вклады в надежных банках. Наиболее ликвидные А. – денежные средства, которые всегда можно обратить в реальные активы. В Международных стандартах финансовой отчетности записано: «Объект основных средств должен признаваться в качестве актива, когда (а) существует вероятность, что предприятие в будущем получит экономические выгоды, связанные с этим активом, и (б) затраты на актив для предприятия могут быть достоверно определены». (МСФО Принципы, 49а; Стандарт 16,7) Все активы отражаются в левой части баланса фирмы, почему она и называется «Актив». Размеры прибыли, приносимой активами, определяются отношением общего объема денежных поступлений от актива к его цене. Она может быть в явной форме (например, рентные платежи при сдаче дома в наем или дивиденды от акций , других ценных бумаг) и в неявной форме повышения или понижения стоимости актива (повышение стоимости актива представляет собой прирост капитала, а понижение — его потерю). В последнем случае доход остается латентным, нереализованным, пока актив не будет продан, что, впрочем, может быть сделано в любое время. Прибыль от актива в реальном выражении исчисляется с поправкой на инфляцию. Ожидаемая прибыль — та, которую актив принесет в среднем за прогнозный период: в каждый отдельный год она может в ту или иную сто д.рону отличаться от расчетной. См. также Материальные активы, Нематериальные активы, Финансовые активы, Оборотные (текущие) активы, Внеоборотные активы, Операционные активы, Инвестиционные активы, Валовые активы, Чистые активы, Ликвидность активов и др.
  [http://slovar-lopatnikov.ru/]

  Тематики

  • бухгалтерский учет
  • экономика

  EN

  • asset

   

  воздухоаккумулирующая электростанция

  [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

  Тематики

  • электротехника, основные понятия

  EN

  • air storage system energy transfer plant
  • ASSET

  3.4 активы (asset): Все, что имеет ценность для организации [2].

  Источник: ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007: Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности

  3.4 активы (asset): Все, что имеет ценность для организации [2].

  Источник: ГОСТ Р ИСО ТО 13569-2007: Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности

  2.4 активы (asset): Товары, формирующие капитал, используемые для оказания услуги (2.44).

  Примечание 1 - Активы могут быть материальными или нематериальными. Примеры материальных активов: земля, здания, трубы, скважины, резервуары, очистные установки, оборудование, аппаратные средства. Примеры нематериальных активов: программное обеспечение, базы данных.

  Примечание 2 - В отличие от предметов потребления в отчетности может отражаться амортизация активов.

  Источник: ГОСТ Р ИСО 24511-2009: Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента коммунальных предприятий и оценке услуг удаления сточных вод оригинал документа

  2.4 активы (asset): Товары, формирующие капитал, используемые для оказания услуги (2.44).

  Примечание 1 - Активы могут быть материальными или нематериальными. Примеры материальных активов: земля, здания, трубы, скважины, резервуары, очистные установки, оборудование, аппаратные средства. Примеры нематериальных активов: программное обеспечение, базы данных.

  Примечание 2 - В отличие от предметов потребления в отчетности может отражаться амортизация активов.

  Источник: ГОСТ Р ИСО 24512-2009: Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента систем питьевого водоснабжения и оценке услуг питьевого водоснабжения оригинал документа

  2.4 активы (asset): Товары, формирующие капитал, используемые для оказания услуги (2.44).

  Примечание 1 - Активы могут быть материальными или нематериальными. Примеры материальных активов: земля, здания, трубы, скважины, резервуары, очистные установки, оборудование, аппаратные средства. Примеры нематериальных активов: программное обеспечение, базы данных.

  Примечание 2 - В отличие от предметов потребления в отчетности может отражаться амортизация активов.

  Источник: ГОСТ Р ИСО 24510-2009: Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания по оценке и улучшению услуги, оказываемой потребителям оригинал документа

  3.3.17 активы (asset): Все, что имеет ценность для организации.

  Источник: ГОСТ Р 54147-2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения оригинал документа

  Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии

 • 11 asset

  noun
  (a) FINANCE
  assets (of company) actif m; (personal) patrimoine m; (possessions) avoir m, capital m; LAW (of inheritance, company) masse f; (on liquidation after bankruptcy) masse active;
  assets and liabilities actif et passif;
  total assets total m de l'actif;
  excess of assets over liabilities excédent m de l'actif sur le passif
  asset allocation répartition f des actifs;
  asset management gestion f de biens ou de capital; (of individual's wealth) gestion de patrimoine;
  asset stripper dépeceur m d'entreprise;
  asset stripping démantèlement m d'entreprise;
  asset swap swap m d'actifs;
  asset turnover rotation f des capitaux;
  asset utilization ratio taux m d'utilisation des actifs;
  asset valuation réserve f, provision f pour évaluation d'actif;
  ACCOUNTANCY asset value valeur f d'actif
  (b) (advantage) atout m;
  she's a real asset to the company elle apporte beaucoup à l'entreprise

  English-French business dictionary

 • 12 asset

  asset [{{t}}'æset]
  1 noun
  avantage m, atout m;
  she's a great asset to our team elle est un excellent atout pour notre équipe
  2 assets plural noun
  (possessions) avoir m, capital m; {{}}Accountancy{{}}, {{}}Finance{{}} & {{}}Law{{}} actif m; (personal) patrimoine m; (on liquidation after bankruptcy) masse f active;
  the assets amount to £5 million l'actif s'élève à cinq millions de livres;
  our total assets tous nos biens;
  total assets total m de l'actif;
  assets and liabilities l'actif m et le passif;
  excess of assets over liabilities excédent m de l'actif sur le passif
  ►► {{}}Finance{{}} asset allocation répartition f des actifs;
  {{}}Finance{{}} asset management gestion f de biens, gestion f de capital; (of individual's wealth) gestion f de patrimoine;
  {{}}Finance{{}} asset swap swap m d'actifs;
  {{}}Finance{{}} asset turnover rotation f des capitaux;
  {{}}Accountancy{{}} & {{}}Finance{{}} asset utilization ratio taux m d'utilisation des actifs;
  {{}}Accountancy{{}} asset valuation réserve f, provision f pour évaluation d'actif;
  {{}}Accountancy{{}} asset value valeur f de l'actif

  Un panorama unique de l'anglais et du français

 • 13 asset

  ['æset]
  n
  1) ценное качество, достоинство

  His wit is his chief asset — Остроумие - его основной/главный козырь.

  His looks are his only asset. — Красивая наружность - его единственное достоинство.

  A sense of humour as a real asset in this business. — В таком деле чувство юмора - ценное качество.

  I think he would be an asset to the department. — Я думаю, он будет хорошим приобретением для отдела.

  The high character which the corps has won is in itself a valuable asset. — Боевой дух, который приобрели войска, сам по себе является ценным достижением.

  - be an asset to smb, smth
  - health is a great asset
  - beauty is her only asset
  2) (обыкновенно pl assets ['æsetz]) активы, средства, фонды, авуары
  - circulating liquid assets
  - fixed assets
  - reserve assets
  - slow assets
  - tangible assets
  - assets stripping
  - assets of an enterprise
  - assets in foreign currency

  English-Russian combinatory dictionary

 • 14 asset

  English-Russian military dictionary

 • 15 asset

  ˈæset сущ.
  1) мн.;
  юр. имущество несостоятельного должника, имущество обанкротившейся фирмы
  2) мн.;
  фин. актив(ы) ;
  авуары current assetsтекущий капитал frozen assetsзамороженные активы to realize assets, unfreeze assetsразморозить активы assets and liabilitiesактив и пассив
  3) имущество (часто об одном предмете)
  4) разг. ценное качество;
  ценный вклад The high character which the corps has won is in itself a valuable asset. ≈ Боевой дух, который приобрели войска, сам по себе является ценным достижением.
  активы (баланса) - *s and liabilities актив и пассив (экономика) имущество;
  достояние;
  средства;
  авуары, активы;
  капитал;
  фонды - personal *s личное имущество, движимое имущество (юридическое) имущество, наследство, из которого могут быть выплачены долги;
  имущество несостоятельного должника (разговорное) ценное качество, плюс - good healt is a great * хорошее здоровье - большое благо - his wit is his chief * остроумие - это его главный козырь - beauty is her only * красота - это ее единственное достоинство
  asset авуар ~ pl фин. активы;
  авуары;
  assets and liabilities актив и пассив ~ бухг. актив ~ имущество (часто об одном предмете) ~ имущество ~ pl юр. имущество несостоятельного должника, имущество обанкротившейся фирмы ~ собственность юридического или физического лица ~ статья закона ~ разг. ценное качество;
  ценный вклад;
  good health is a great asset хорошее здоровье - большое благо
  ~ pl фин. активы;
  авуары;
  assets and liabilities актив и пассив liabilities: assets and ~ актив и пассив баланса
  ~ разг. ценное качество;
  ценный вклад;
  good health is a great asset хорошее здоровье - большое благо
  hidden ~ скрытый актив
  wasting ~ изнашиваемое имущество wasting ~ имущество с ограниченным сроком службы wasting ~ истощимые активы wasting ~ расходуемое имущество

  Большой англо-русский и русско-английский словарь

 • 16 asset

  имущество; фонд

  asset formation — образование фондов

  business asset — производственный фонд

  inventory asset — подотчетное имущество

  working asset — оборотные средства, оборотные фонды

  English-Russian big medical dictionary

 • 17 asset

  [ʹæset] n
  1. pl фин. активы (баланса)

  assets and liabilities - актив и пассив

  2. эк. имущество; достояние; средства; авуары, активы; капитал; фонды

  personal assets - личное имущество, движимое имущество

  3. pl юр. имущество, наследство, из которого могут быть выплачены долги; имущество несостоятельного должника
  4. разг. ценное качество, плюс

  good health is a great asset - хорошее здоровье - большое благо

  his wit is his chief asset - остроумие - это его главный козырь

  beauty is her only asset - красота - это её единственное достоинство /-ый плюс/

  НБАРС

 • 18 asset

  n
  1) pl; фин. актив (баланса); активы; средства; капитал; фонды; авуары
  2) имущество, достояние

  to assess development assets — оценивать ресурсы экономического развития

  to confiscate the assets — конфисковывать активы

  to exploit assets — использовать / осваивать средства / фонды / ресурсы

  to freeze a country's assets — замораживать авуары / активы страны

  to hold a country's assets — задерживать активы страны

  to realize assets — реализовывать активы

  to sequestrate smb's assets — накладывать арест на чьи-л. активы / авуары

  to transfer a country's assets — переводить активы страны

  to unfreeze a country's assets — размораживать авуары страны

  to withdraw one's assets — забирать свои активы

  - assets abroad
  - available assets
  - basic assets
  - capital assets
  - current assets
  - development assets
  - economic assets
  - financial assets
  - fixed assets
  - floating assets
  - foreign assets
  - frozen assets
  - government assets abroad
  - hidden assets
  - human assets
  - important asset
  - intelligence asset
  - international assets
  - long-term assets
  - nonproduction assets
  - personal assets
  - physical assets
  - political asset
  - production assets
  - public assets
  - real assets
  - seizure of smb's assets
  - short-term assets
  - state assets
  - state-owned assets
  - tangible assets
  - transfer of assets
  - unfreezing of assets
  - working assets

  Politics english-russian dictionary

 • 19 asset

  n. bezit, goederen
  asset
  [ æset]
  I 〈telbaar zelfstandig naamwoord〉
  goedbezit; 〈figuurlijk ook〉 waardevolle/nuttige eigenschap, deugd, pluspunt, aanwinst
  〈economie〉creditpost
  voorbeelden:
  1   health is the greatest asset gezondheid is het hoogste goed
       he's an asset to the team hij is een grote aanwinst voor het team
  II 〈meervoud〉 〈economie〉
  activabaten, bedrijfsmiddelen
  voorbeelden:
  1   assets and liabilities activa en passiva, baten en lasten
       available assets beschikbare activa
       current/circulating/floating assets vlottende activa
       fixed/permanent assets vaste/vastliggende activa
       fluid assets liquide middelen
       (in)tangible assets (im)materiële activa
       liquid assets liquide activa
       net assets netto activa
       real assets onroerende activa, onroerend vermogen
       realizable assets realiseerbare activa
       unproductive assets dood kapitaal

  English-Dutch dictionary

 • 20 asset

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] asset
  [English Plural] assets
  [Swahili Word] miliki
  [Part of Speech] noun
  [Derived Word] miliki, malki
  [Terminology] economics
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] asset
  [English Plural] assets
  [Swahili Word] milki
  [Part of Speech] noun
  [Derived Word] miliki, malki
  [Terminology] economics
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] asset
  [English Plural] assets
  [Swahili Word] rasilimali
  [Swahili Plural] rasilimali
  [Part of Speech] noun
  [Class] 9/10
  [Derived Language] Arabic
  [Terminology] economics
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary

См. также в других словарях:

 • asset — as·set / a ˌset, sət/ n [back formation from assets, singular, sufficient property to pay debts and legacies, from Anglo French asetz, from Old French asez enough] 1: the entire property of a person, business organization, or estate that is… …   Law dictionary

 • ASSET — Un Asset est défini comme une ressource basique devant être affichée dans un Navigateur WEB. Un Asset peut être associé à des meta données. Sommaire 1 Dans un contexte de Learning management 2 Dans un contexte de gestion de configurations 3 Voir… …   Wikipédia en Français

 • Asset — (engl.) bezeichnet: Vermögen (Wirtschaft), das Vermögen, die Gesamtheit aller Güter Anlagevermögen, in einem Betrieb längerfristig eingesetzte Wirtschaftsgüter Kapitalanlage das zentrale Unternehmensfeld, die Kernkompetenz einen Inhalt (Daten,… …   Deutsch Wikipedia

 • asset — Fowler (1926) called this a ‘false form’, meaning that the true form was assets, derived from a late Anglo French word which came in turn from Latin ad satis meaning ‘to sufficiency’, while asset was the lazy writer s alternative when unwilling… …   Modern English usage

 • ASSET — Source for Software Engineering Technology kommerzieller Ableger des DARPA STARS Projekt, Verwaltungsgesellschaft des WSRD http://www.asset.com/ …   Acronyms

 • Asset — [ æsət] das; s, s <aus engl. asset »Stütze, Hilfe« zu altfr. asez (fr. assez) »genug«, dies aus vulgärlat. ad satis>: 1. Vermögenswert eines Unternehmens (Wirtsch.). 2. (meist Plur.) Besonderheit, Ergänzung, Zusatz (z. B. Bild u.… …   Das große Fremdwörterbuch

 • ASSET — Source for Software Engineering Technology kommerzieller Ableger des DARPA STARS Projekt, Verwaltungsgesellschaft des WSRD (http://www.asset.com/) …   Acronyms von A bis Z

 • asset — /ˈasset, ingl. ˈæsɛt/ [propr. «bene (economico)», dall anglo fr. assetz «(avere) a sufficienza, abbastanza»] s. m. inv. (econ.) bene …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • asset — [n1] advantage aid, benefit, blessing, boon, credit, distinction, help, resource, service, treasure; concept 661 Ant. disadvantage, liability asset(s) [n2] property or money possessed ace in the hole*, ace up sleeve*, backing, bankroll, budget,… …   New thesaurus

 • asset — [as′et] n. [earlier assets < Anglo Fr assetz (in legal phrase aver assetz, to have enough) < OFr assez, enough < VL * ad satis, sufficient < L ad, to + satis, enough: see SAD] 1. anything owned that has exchange value 2. a valuable or …   English World dictionary

 • Asset — As set, n. Any article or separable part of one s assets. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Книги

Другие книги по запросу «asset» >>


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.