Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

asset value

 • 1 asset value

  номінальна вартість активів; вартість активів

  The English-Ukrainian Dictionary > asset value

 • 2 net asset value per share

  The English-Ukrainian Dictionary > net asset value per share

 • 3 value

  ком. вартість; цінність; ціна; оцінна вартість; значення
  вартість товару, послуги, активу (asset¹) тощо, виражена у грошах; ♦ вартість встановлюється відповідно до мінової вартості одного продукту чи активу щодо іншого
  ═════════■═════════
  acquisition value купівельна вартість; actual value справжня вартість • дійсна вартість; added value додана вартість; adjusted present value (APV) скоригована поточна вартість; advertising value рекламна вартість; aggregate value сукупна вартість; allowed value дозволене значення; annual value річна вартість; anticipated value сподівана вартість; appraised value оцінена вартість; approximate value приблизна вартість; arbitrary value умовна вартість; assessed value оціночна вартість; asset value номінальна вартість активів; associative value асоціативна вартість; auction value аукціонна вартість; average value середня вартість • середнє значення; balance sheet value балансова вартість; base values базові показники; base market value базова ринкова вартість; billed value вартість рахунка-фактури; biological value біологічна цінність; book value балансова вартість • облікова вартість • чисті (нетто) активи фірми; break-even value значення показника, за якого наявний нульовий прибуток; break-up value роздільна вартість; buyer-recognized value визнана покупцем цінність; calculated value розрахункове значення; capital value вартість капіталу • вартість реального основного капіталу; capitalized value капіталізована вартість; cargo value вартість вантажу; carrying value балансова вартість • облікова вартість; cash value грошова вартість; cash equivalent value рівнозначна грошова вартість • еквівалентна грошова вартість; cash surrender value викупна вартість; closing values ціни на момент закриття; collateral value вартість забезпечення; commercial value ринкова вартість • продажна ціна • вартість за продажною ціною; commitment value вартість зобов'язання; commodity value вартість товару; comparison value порівняльна вартість; competitive value конкурентна цінність; computed value підрахована вартість; conditionally optimal value умовно-оптимальне значення; constant-dollar value суми у незмінних цінах; consumer value цінність для споживачів; consumption value споживана цінність; contract value вартість товарів, куплених за контрактом • вартість товарів, проданих за контрактом • вартість контракту • вартість, зазначена в контракті; conversion value конверсійна вартість; cost value величина витрат • собівартість • початкова вартість; critical value критичне значення; currency values валютні цінності; current value(s) поточна вартість • поточні показники; current exit value поточна ліквідаційна вартість; current market value поточна ринкова вартість; customs value митна вартість; declared value заявлена вартість; denominational value номінальна вартість; depreciable value вартість, яка підлягає амортизації; depreciated value залишкова вартість • балансова вартість із відрахуванням зношення; deprival value втрачена вартість; design value розрахункове значення; discounted value дисконтована вартість; desired value бажане значення; disposal value ліквідаційна вартість; earning-capacity value приведена вартість основного капіталу, яка дорівнює сумі очікуваної виручки; economic value економічно вигідне значення; effective value ефективне значення; end value кінцева вартість; entry value вхідна вартість; equivalent value рівнозначна вартість • еквівалентна вартість; estimated value обчислена вартість; exact value точна вартість; exchange value мінова вартість; exit value; expected value сподівана вартість • математичне сподівання; expected monetary value сподівана грошова вартість; export value експортна вартість; face value; fair value обґрунтована вартість • вартість в поточних цінах; fair market value поточна ринкова вартість; final value кінцева вартість; finite value кінцеве значення; food value харчова цінність • поживність; full value повна вартість • правдива вартість • справжня вартість; functional value функціональна вартість; future value; global value загальна вартість; going-concern value вартість діючого підприємства; gold value вартість золота; gross value валова вартість; gross book value первісна вартість активу • валова вартість активу; high unit value висока вартість товарної одиниці; historical value вартість в цінах набуття • первісна вартість; home value вартість у країні походження; hypothecary value вартість застави; import value вартість імпорту; imputed value умовно нарахована вартість; increasing value зростаюча вартість; individual value індивідуальна вартість; initial value первісна вартість • початкова вартість • вихідні дані; insurance value вартість страхування; insured value застрахована вартість • страхова оцінка; intangible value вартість нематеріальних активів • нематеріальна цінність; international value міжнародна вартість; intrinsic value внутрішня вартість • дійсна вартість; inventory value вартість товарно-матеріальних запасів • інвентарна вартість; investment value дійсна вартість цінного папера; invoice value фактурна вартість; invoiced value фактурна вартість; invoice sales value продажна ціна згідно з накладною; land value вартість землі; license value вартість ліцензії; limit value граничне значення; liquidation value ліквідаційна вартість; loan value вартість позики • розмір кредиту; lower value нижня ціна; manpower value вартість робочої сили; marginal value гранична вартість; market value ринкова вартість; material value матеріальна цінність; maturity value вартість у момент настання терміну; mean value середнє значення; measured value виміряне значення; media value цінність засобів реклами; merchandising value цінність засобів стимулювання сфери торгівлі; monetary value грошова вартість; money value грошова оцінка; mortgage value вартість заставної; net value чиста вартість; net asset value чиста вартість активу; net book value чиста балансова вартість; net depreciated value чиста залишкова вартість; net present value; net realizable value (NRV) чиста вартість реалізації; net selling value чиста продажна вартість; nominal value; numerical value числове значення; nutritional value поживна цінність; order value вартість замовлення; original value первісна вартість; original cost value первісна вартість; output value вартість випуску продукції; overall value загальна вартість; par value; parity value паритетний курс; peak value максимальне значення; permissible value допустиме значення; potential value потенційна цінність; present value; present realizable value вартість поточної реалізації; price adjusted value вартість у скоригованих цінах; rateable value оподатковувана вартість; real value реальне значення; realizable value досяжне значення; realization value реалізована вартість; recovery value ліквідаційна вартість; redemption value викупна вартість • викупна ціна; relative value відносна вартість; relative surplus value відносна додаткова вартість; replacement value відновна вартість; residual value залишкова вартість; sale value продажна вартість • розпродажна ціна; sales value загальна вартість продажу • загальна вартість перепроданих товарів; salvage value ліквідаційна вартість; self-expanding value самозростаюча вартість; selling value ринкова вартість • продажна ціна • вартість за продажною ціною; service value вартість, яка амортизується; shipped value вартість відвантаженого товару • вартість відвантаження; standing value постійна вартість; stated value заявлена вартість; stock value вартість запасів; subjective value суб'єктивна вартість; surplus value додаткова вартість; surrender value викупна вартість; taxable value сума, яка підлягає оподаткуванню; time value норма часу • строкова вартість опціону; total value загальна вартість; trade value продажна ціна; trade-in value вартість виробу при зустрічному продажу; trading value ринкова вартість • продажна ціна • вартість за продажною ціною; transferred value перенесена вартість; true value повна вартість • реальна вартість • справжня вартість; undepreciated value первісна вартість; unit value вартість одиниці продукту • середня ціна товарної одиниці; upper value верхня ціна; use value споживча вартість; written-down value чиста балансова вартість • вартість активу з відрахуванням амортизації; written-off value залишкова вартість основного капіталу • залишкова вартість; zero value нульове значення; zero salvage value нульова ліквідаційна вартість
  ═════════□═════════
  above the value вище від вартості; at value за ціну дня; export value of imported merchandise вартість товарів за експортними цінами у країні відправлення; of value цінний • дорогоцінний: of equal value рівноцінний; of full value повноцінний; of little value малоцінний; of no value нецінний; value of no practical без практичної цінності; to assess the value оцінювати/оцінити вартість; to compute the value оцінювати/ оцінити вартість • калькулювати вартість; to create value створювати/створити вартість; to declare the value заявляти/заявити вартість; to decline in value знижуватися в ціні; to decrease in value втрачати цінність; to determine the value оцінювати/оцінити вартість • визначати/визначити вартість; to determine value визначати/ визначити категорію вартості; to establish the value встановлювати/встановити значення; to exceed the value перебільшувати/перебільшити значення; to exceed in value перевищувати/перевищити вартість; to fall in value впасти в ціні; to fluctuate in value змінюватися у вартості • коливатися у вартості; to increase in value збільшуватися у вартості; to lose in value впасти в ціні; to maintain its value зберігати/зберегти вартість; to offset the value відшкодовувати/відшкодувати вартість; to preserve value зберігати/зберегти вартість; to put value on something оцінювати/оцінити вартість чого-небудь; to reduce the value зменшувати/зменшити вартість; to reduce in value зменшуватися у вартості; to refund the value відшкодовувати/відшкодувати вартість; to rise in value збільшуватися у вартості; to state the value заявляти/заявити вартість; value added додана вартість • приріст вартості • вартість обробки; value added component елемент доданої вартості; value added in manufacture вартість, додана у виробництві; value-added tax (VAT) податок на додану вартість; value-added tax fund фонд податку на додану вартість; value-added tax on importation податок на додану вартість для імпортних товарів; value adjustment коригування вартості; value adjustment account рахунок коригування вартості; value adjustment entry проведення скоригованої вартості; value allowance податкова знижка; value analysis вартісно-функціональний аналіз; value assessment оцінка розміру податку • оцінка вартості; value at point of entry вартість на час ввозу; value at selling price вартість за продажною ціною; value date дата зарахування грошей • термін векселя; value day дата, з якої депозит починає приносити відсотки • дата зарахування грошей на банківський рахунок • дата відкриття строкового депозиту; value for money справжня вартість грошей; value for money audit аудит економічності, ефективності й результативності; value gain збільшення вартості; value generation утворення вартості; value increase збільшення вартості; value in exchange мінова вартість; value in use споживна вартість; value of a building вартість будинку • вартість споруди; value of domestic sales обсяг внутрішнього товарообороту; value of exemption сума відрахування; value of imports вартість імпорту; value of material вартість матеріалу; value of ship and feight вартість судна і вантажу; value of tax deduction сума податкового відрахування; value on balance sheet date вартість на дату подання балансового звіту
  value:: value in exchange
  * * *
  вартості; вартість; цінність; величина; важливість; корисність

  The English-Ukrainian Dictionary > value

 • 4 asset(s)

  1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби
  1. майнові цінності у формі нерухомості (real property), товарно-матеріальних запасів (inventories¹), цінних паперів (securities), готівки іт. д., які належать окремій особі або підприємству (business²) і від яких чекають економічної вигоди за час їхньої служби; ♦ активи поділяють на дві головні категорії: оборотні (current assets) і необоротні (non-current assets), причому останні ще розподіляють на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи; 2. частина балансового звіту (balance sheet), що містить докладний перелік матеріальних цінностей і боргових вимог підприємства
  ═════════■═════════
  accounting asset(s) грошова вартість активу; accrued asset(s)s накопичені активи; available asset(s) вільні активи • незаставні активи • ліквідні активи; bankable asset(s) активи, прийняті банком; blocked asset(s) заморожені активи; capital asset(s) основні засоби • основний капітал • основні фонди • необоротні активи • засоби виробництва • нерухомість • неліквідні активи; cash asset(s) грошові активи • майно в грошовій формі; chief asset(s) основний актив; composite reserve asset(s) універсальні резервні активи; concealed asset(s) приховані активи; contingent asset(s) можливі активи • умовні активи • передбачені активи; current assets; dead asset(s) мертві активи; deferred asset(s) активи майбутніх років • оплачені витрати; depletable asset(s) вичерпані активи; depreciable asset(s) активи, що зношуються • зношуване майно; doubtful asset(s) сумнівні активи; earmarked asset(s) зарезервовані активи; earning asset(s) доходні активи; environmental asset(s) матеріальні ресурси з навколишнього середовища; equity asset(s) власність в акціях; fictitious asset(s) фіктивні активи; financial asset(s) фінансові активи; fixed asset(s) основні засоби • довгострокові активи • необоротні активи; fixed industrial asset(s)s основні промислові фонди; fixed productive asset(s)s основні виробничі активи; floating asset(s) оборотні активи • оборотні засоби; foreign asset(s) закордонні активи; frozen asset(s) заморожені активи; fungible asset(s) взаємозамінні активи; future-yielding asset(s)s активи майбутніх прибутків; gross asset(s) валові активи; gross reserve asset(s) валова сума резервних активів; hidden asset(s) прихований основний капітал • приховані активи; higher-yielding asset(s) прибутковіші види активів; human asset(s)s людський капітал; hypothecated asset(s) заставні активи; illiquid asset(s) неліквідні засоби • неліквідні активи; intangible assets; international asset(s) нерухома власність закордонних компаній; leased asset(s) орендовані активи; limited-life asset(s) майно з обмеженим терміном служби; liquid asset(s) ліквідні активи • оборотний капітал • швидкореалізовані засоби; long-lived asset(s) довгострокові активи; long-term assets; main asset(s) головний актив; monetary asset(s) грошовий актив; net asset(s) чисті активи • нетто-активи; net equity asset(s) чиста вартість акціонерного капіталу; net fixed asset(s) залишкова вартість основного капіталу; net tangible asset(s) чисті матеріальні активи; nominal asset(s) умовні активи • активи, умовно оцінені в балансі; non-current assets; nondistributable asset(s) неподільні активи; nonmonetary asset(s) речові активи; nonproductive asset(s) непродуктивний капітал • непродуктивні фонди; operating asset(s) оперативні активи; original asset(s) початковий капітал; overvalued asset(s) активи із завищеною вартістю; owned asset(s) власні активи; partnership asset(s) засоби акціонерного товариства • засоби підприємства • засоби спілки; permanent asset(s) основний капітал; personal asset(s) особисте майно • особиста власність; physical asset(s) реальні активи • реальні основні засоби; plant asset(s) виробничі активи; pledged asset(s) заставний актив • заставні основні засоби; principal asset(s) головний актив; property asset(s) власний капітал • необоротні активи • основні засоби; quick asset(s) ліквідні активи • швидкореалізовані активи; real asset(s) нерухоме майно • нерухомість; realizable asset(s) активи, що легко реалізуються; rented asset(s) орендовані активи; risk-free asset(s) безпечні активи • високоліквідні активи; risky asset(s) ризикований актив • небезпечний актив; segment asset(s) часткові активи; short-lived asset(s) активи з коротким терміном служби; short-term asset(s) короткострокові активи; sticky asset(s) неліквідні активи • важкореалізовані активи; tangible assets; total asset(s) загальна сума майна • сума активів; total tangible asset(s) загальна вартість матеріальних активів; undervalued asset(s) активи із заниженою вартістю; unrestricted net asset(s)s необмежені чисті активи; wasting asset(s) вичерпні активи • активи убування • невідновлювані активи • майно, що зношується; working asset(s) оборотні засоби • оборотні активи
  ═════════□═════════
  asset(s) account рахунок активу; asset(s)s acquisition придбання активів; asset(s)s and liabilities актив і пасив балансу; asset(s)s available for distribution вільні активи для розподілу; asset(s)-backed security застава, забезпечена активами; asset(s) backing забезпечення активами; asset(s) formation утворення активів; asset(s)s held капітал, вкладений в банк; asset(s) item запис активу балансу; asset(s)/liability management регулювання активу і пасиву; asset(s) management керування активами; asset(s)s not in use невикористовувані активи; asset(s)s of a company капітал компанії; asset(s) on current account засоби на поточному рахунку; asset(s)s pledged as security заставлена нерухомість; asset(s) price risk курсовий ризик активів; asset(s) quality rating system система кваліфікації активів; asset(s) revaluation reserve резервний фонд для переоцінки вартості активів; asset(s) sales продаж активів; asset(s) stripping поглинання компанії, чиї акції котируються нижче від вартості активів; asset(s) swap обмін активами; asset(s) turnover оборотність активів; capital asset(s) pricing model модель оцінки капітальних активів; capitalized value of asset(s) капіталізована вартість активів; cash flow of asset(s)s грошовий потік активів; disposal of asset(s)s реалізація активів • виручка з продажу майна; to freeze asset(s)s заморожувати/заморозити активи; to realize asset(s)s реалізувати активи; useful life of a capital asset(s) корисний термін служби капітальних активів • корисний термін основних фондів
  assets²: liabilities²; assets¹ ‡ A. assets¹ (383); assets² ‡ financial statements (385)
  ═════════◇═════════
  актив < фр. actif — діяльний < лат. activus — діяльний, енергійний; фіксується в першій половині XIX ст. (ЕС-СУМ 1: 48; ЕСУМ 1: 57)

  The English-Ukrainian Dictionary > asset(s)

 • 5 asset salvage value

  вартість майна з метою реалізації; ліквідаційна вартість активів

  The English-Ukrainian Dictionary > asset salvage value

 • 6 exit value

  бірж. вихідна вартість
  вартість активу (asset¹), реалізованого на певну дату в об'єктивній операції (arm's length transaction); ♦ під вихідною вартістю розуміється ринкова вартість (market value), поточна продажна вартість (current selling price) або чиста реалізована вартість (net realizable value) активу
  exit value: entry value

  The English-Ukrainian Dictionary > exit value

 • 7 share

  (sh.)
  1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a акціонерний
  1. певна частина чого-небудь, що розподіляється за якимись ознаками; 2. вид цінного папера (securities), що свідчить про пайову участь (ownership interest) у капіталі підприємства і передбачає певну відповідальність (liability); ♦ акції дають право на участь у розподілі прибутку (profit), право голосу та ін. права, що пов'язані здебільшого з двома категоріями акцій: звичайними (ordinary shares) і привілейованими (preference shares)
  ═════════■═════════
  «A» shares звичайні акції з обмеженим правом голосу; assented shares узгоджені акції; assessable share пай, за який можна вимагати додаткового платежу; «B» shares звичайні акції зі спеціальним правом голосу; bank shares банківські акції; bearer share акція на подавця • акція на пред'явника; below par shares акції, випущені зі знижкою номіналу; bogus share фіктивна акція; bonus share безплатна акція • пільгові акції; callable shares акції з правом емітента на викуп за визначеною ціною; capital share частка капіталу • пай в капіталі; commercial shares акції торговельних підприємств; common share; controlling share пайова участь у підприємстві, яка забезпечує контроль; convertible preference shares оборотні привілейовані акції; co-op share пай в кооперативі; cumulative shares кумулятивні (накопичувальні) акції; cumulative preference shares кумулятивні (накопичувальні) привілейовані акції; dead shares акції, які не мають попиту; deferred shares акції з відстроченим дивідендом; distributive share частка верств суспільства у розподілі національного доходу; dominant share домінуюча частка; employee share частка найманих робітників у національному доході; employers' share частка працедавців у національному доході; equal share рівна частка; equity shares звичайні акції; excess shares зайві акції; factor share частка виробничих факторів у національному доході; fancy shares сумнівні акції; foreign shares закордонні акції; founders' shares засновницькі акції • фундаторські акції; fractional share неповна акція • роздрібнена акція; fully paid shares повністю оплачені акції; gold shares акції золотодобувних підприємств; guaranteed shares акції із забезпеченою виплатою дивідендів; high-priced shares акції з високим рівнем ринкових біржових цін; inactive shares акції без попиту • акції, які не мають збуту; incentive shares заохочувальні акції; income shares дохідні акції; industrial shares акції промислових підприємств; investment shares інвестиційні акції; irredeemable preference shares привілейовані акції, які емітент не має права викупити; issued shares випущені акції; listed shares акції, зареєстровані на біржі; low-priced shares акції з низьким рівнем ринкових біржових цін; market share частка ринку; members' shares членські акції; net asset value per share чиста номінальна вартість активів з розрахунку на акцію; new shares нові акції; nonassessable share акція, за яку не можна вимагати додаткового платежу; noncumulative shares некумулятивні акції; nonvoting share акція без права голосу; no-par-value share акція без номіналу; ordinary shares; original shares акції першого випуску; original-issue shares акції першого випуску; outstanding shares неоплачені акції • циркулюючі акції; paid-up shares повністю оплачені акції; paired shares парні акції; participating preference shares привілейовані акції з участю в дивідендах; partly paid shares частково оплачені акції; par value share акція з номіналом; per share на акцію; perpetual preference shares безстрокові привілейовані акції • нетермінові привілейовані акції; preference shares; preferred shares (p. sh.) привілейовані акції; priority shares пріоритетні акції; pro rata share пропорційна частка (встановлених внесків); qualification share кількість акцій, необхідна для участі в управлінні • визначення місця за акціями; quoted shares допущені до котирування акції; redeemable shares акції з правом викупу; redeemable preference shares привілейовані акції з правом викупу; registered shares зареєстровані акції; speculative shares спекулятивні акції; subscribed shares підписні акції; subscription shares підписні акції; term shares строкові акції • термінові акції; transferable shares акції, які дозволено продати; underpriced shares акції, які продаються за ціною, нижчою від номіналу; unissued shares невипущені акції; unlisted shares акції, не зареєстровані на біржі; unquoted shares акції, не допущені до котирування на біржі; voting share акція з правом голосу; wage share частка заробітної плати у національному доході; withdrawn share акція, вилучена з обігу
  ═════════□═════════
  dividend per share; earnings per share; lien on shares право утримання акції за борги; maturity of a share час терміну акції; shares advanced from... to... курс акцій піднявся з... до...; shares are down курс акцій знижується; shares are recovering курс акцій покращується; shares are rising курс акцій піднімається; shares are stationary курс акцій стабільний; shares have fallen курс акцій упав; shares have gone up курс акцій підвищився; shares have slumped 5 points курс акцій впав на 5 пунктів; share in a business частка в підприємстві; share in capital частка в капіталі; share in a cooperative пай в кооперативі; share in expenses участь у видатках; share in profit участь у прибутку; share of commission комісійна частка; share of corporate stock частка акціонерного капіталу; to allot shares розподіляти/розподілити акції; to apply for shares підписуватися/підписатися на акції; to be entitled to a share in profits мати право на частку прибутку; to buy shares купувати/купити акції; to deal in shares торгувати акціями; to dispose of shares продавати/продати акції; to exchange shares обмінювати/ обміняти акції; to float shares випускати/випустити акції; to hold shares тримати акції; to issue shares випускати/випустити акції; to invest in shares вкладати/вкласти капітал в акції; to make a call on shares ставити/поставити вимогу на акції; to pay off shares сплачувати/ сплатити акції; to pay up shares оплачувати/оплатити акції; to place shares with the public публічно розміщувати/розмістити акції; to recall shares вилучати/вилучити акції з обігу; to sell shares продавати/продати акції; to subscribe for shares підписуватися/підписатися на акції; to trade in shares торгувати акціями; to transfer shares передавати/передати права на акції; yield on shares виплата за акціями
  share² (англ., австрал.):: stock² (амер.); share² — ім. пай (діал., діас.), уділ (зах. укр., діас.) прик. пайовий; share² ‡ shares (392); share² ‡ securities (391)
  ═════════◇═════════
  акція < голл. aktie або нім. Aktie — акція (цінний папір) < лат. actio — скарга, претензія скаржника, право на участь; фіксується на початку XVIII ст. (ЕСУМ 1: 59 і ЕС-СУМ 1: 49); пай — тюрк. pai — частина, участь, ділянка (ЕС-СУМ 4: 9; СІС: 492; Фасмер З: 187); уділ — фіксується з XV ст. у формі оудѣль — частина маєтку, уділ, наділ: «Оуставлѧємь коли(ж) моу(ж) оумрє(т) о(т) жєны... а хочє(т) ли иньшєго моужа понѧ(т) тогды мы сказоуєм тымъ то дѣтємь очина всє испо(л)на прїидѣ(т) и дроу(г)мъ оудѣло(м) всє имєнїє материзны а она своє дѣ(л)нїцєю можє(т) моужа понѧть по(д)лѫ(г) своєѧ воли» (ССМ 2: 466)
  * * *
  акція; частка; пай

  The English-Ukrainian Dictionary > share

 • 8 NAV

  The English-Ukrainian Dictionary > NAV

 • 9 put option

  фін., бірж. опціон продавця; опціон на продаж; опціон пут; пут угода, за якою власник активу (asset¹) у формі цінного папера (securities), товару (commodity) чи валюти (currency) набуває право до кінця строку (expiration date) опціону (option) та за визначеною ціною (strike price) перепродати той актив; ♦ покупці опціону на продаж розраховують на те, що ціна акції (share²), напр., впаде; різниця між визначеною та ринковою ціною (market value) на акції утворює надлишок, який визначає справжню вартість (intrinsic value) опціону продавця
  ═════════□═════════
  put option agreement угода опціону; put option buyer покупець опціону пут; put option contract контракт на опціон покупця; put option deal угода на опціон на продаж; put option deal for the put опціон на продаж; put option for the put опціон на продаж; put option market ринок опціонів на продаж; to deal in put options вести біржову справу з опціонами на продаж; to exercise a put option скористатися опціоном на продаж • реалізувати опціон на продаж
  put option:: option de vente (фр.); put option: call option; put option ‡ option (390)
  * * *
  опціон на продаж, опціон пут

  The English-Ukrainian Dictionary > put option

 • 10 rate

  ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцевий податок (у Великобританії); 7. сорт; ґатунок; категорія
  вимір, розмір, показник, межа, міра та ін. точки відносного підрахунку якої-небудь суми, вартості, витрати тощо
  ═════════■═════════
  absenteeism rate коефіцієнт прогулів; absorption rate ставка поглинання накладних витрат; accession rate темп приросту • відносний приріст чисельності робочої сили; accident rate частота нещасних випадків; accident frequency rate коефіцієнт травматизму; accuracy rate показник точності; actual burden rate фактична ставка накладних витрат; actual operating rate коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності; adoption rate темп сприймання; advance booking rate тарифна ставка за попереднє замовлення; adjusted rate стандартизований коефіцієнт • скоригований коефіцієнт; advertising rate рекламний тариф • рекламна ставка; agreed rate домовлений відсоток • домовлена ставка; airfreight rate тарифи повітряного вантажного перевезення • тарифи вантажного авіаперевезення; all-commodity rate тарифи для всіх вантажів; all-in rate ставка, яка включає все; all-plant burden rate загальнофабрична ставка накладних витрат; alternative rates альтернативні тарифні ставки; amortization rate норма амортизації • норма погашення кредиту • відсоток сплати боргу; annual rate річний показник • річний рівень; annual average growth rate середньорічний темп зростання; annual capital-turnover rate річний коефіцієнт оборотності капіталу; annual interest rate річний відсоток; annualized percentage rate (APR) ставка відсотка за річним обрахуванням; annual production rate річна продуктивність; any-quantity rate тариф для будь-якої кількості вантажу; area rate зональний тариф; asset growth rate темпи зростання активів; attrition rate інтенсивність витрачання • коефіцієнт зменшення (чисельності працівників); average rate середня норма • середня ставка • середня тарифна ставка; average post-tax profit rate середня норма прибутку після сплати податку; average tax rate середня податкова ставка; average weighted rate середньозважена ставка; awareness rate ступінь обізнаності • ступінь поінформованості; backhaul rate тариф зворотного пробігу; baggage rate багажний тариф; bank rate облікова ставка банку • банківська ставка • банківський відсоток; base rate основна ставка; basic rate базова ставка • основна ставка; basing rate початковий тариф • вихідний тариф • базовий тариф; benefit reduction rate норма скорочення пільг; berth rate фрахтова ставка; birth rate коефіцієнт народжуваності; blanket rate єдиний тариф • акордна ставка; blanket burden rate єдина ставка накладних витрат • середня ставка накладних витрат; blend rate реальна відсоткова ставка • прибутковість фінансового інструменту; block meter rate ступінчасто-пропорційний тариф; bond rate курс облігацій; bonus rates нормативи нарахування премій; borrowing rate ставка відсотка на позичений капітал; brand rates ставки за багатомарочність; bridge rate проміжний тариф • перехідний тариф; budgeted factory-overhead rate кошторисна ставка розподілу фабричних накладних витрат; bulk rate тариф за розсилання великих партій; bulk cargo rate тариф на вантаж навалом; burden rate норма розподілу накладних витрат • відношення накладних витрат до витрат на оплату праці; buyer's rate курс покупця; buying rate курс покупця; cable rate курс телеграфних переказів; call rate ставка онкольних позик; call loan rate ставка відсотка онкольної позики; capacity rate коефіцієнт потужності • питома вантажомісткість судна; capitalization rate коефіцієнт капіталізації • норма капіталізації • відсоткове відношення доходу до капітальних затрат; carrier rate фрахтова ставка; case rate сума витрат з розрахунку на ящик; cash rate готівковий курс; ceiling rate гранична норма відсотка; central rate центральний курс • центральний валютний курс; check rate чековий курс • курс купівлі чеків; checkoff rate норма відрахувань; cheque rate чековий курс • курс купівлі чеків; class rate класний тариф; clearing rate розрахунковий курс; closing rate курс на момент закриття біржі • заключний курс; combination rate комбінований тариф; combined rate комбінована норма (розподілу накладних витрат); commission rate розмір комісійних • комісійні ставки; commodity rate спеціальний тариф на перевезення масових вантажів; common freight rate загальна фрахтова ставка; composite rate складна ставка; consolidated rate повна погодинна ставка; constant rate постійна інтенсивність • постійний коефіцієнт; consumption rate норма споживання • темпи споживання; container rate контейнерна ставка; contract rate договірний тариф; conventional rate домовлений відсоток; conversion rate курс конверсії • переказний курс • курс переказу; corrected rate виправлена ставка • скоригований коефіцієнт; cost rate ставка витрат • ставка накладних витрат; cost centre burden rate ставка накладних витрат для даного центру обліку; cost-per-thousand rate тариф з розрахунку на тисячу рекламних контактів; coupon rate ставка купона • купонна ставка; cover rate тариф за розміщення реклами на обкладинці; credit rate ставка за кредитом; crude rate загальний коефіцієнт; cumulative rate сумарний коефіцієнт; curb rate курс позабіржового ринку • курс чорного ринку; currency rate курс валюти • валютний курс; current rate поточна ставка • поточний курс • курс дня; customer rate сума витрат з розрахунку на клієнта; customs rate ставка митного тарифу; cut rate тариф зі знижкою • знижка; daily rate одноденна ставка; daily wage rate поденна ставка заробітної плати; death rate коефіцієнт смертності; deferred rate відстрочена ставка; demand rate обсяг потреби • курс покупців • обсяг попиту; departmental overhead rate норма накладних витрат цеху • цехова ставка накладних витрат; deposit rate ставка відсотка за вкладом • ставка за депозитом; depreciation rate норма амортизації • норма зношення; development rates темпи розвитку; differential rate диференційний тариф; discharging rates ставка на розвантажувальні роботи; discount rate ставка дисконту • дисконтний відсоток • коефіцієнт дисконтування • ставка дисконтування • облікова ставка; discountable rate тариф, з якого надається знижка; dispatch rate ставка на відправлення; dividend rate розмір дивіденду • норма дивідендів; divorce rate відсоток розлучень; dollar rate курс долара • доларовий курс; double exchange rate подвійний валютний курс; downtime rate коефіцієнт перестою; drawing rate курс продавців; driving rate пропускна спроможність за одиницю часу; dual rate подвійна ставка; dual prime rate подвійна базова ставка; duty rate митна ставка; earned rate погодинна заробітна плата • погодинна зарплата • фактичний тариф; earning rate норма виручки; economic rate економічний темп; economic expansion rate темп економічного зростання; effective rate реальна відсоткова ставка • фактична ставка; effective annual rate фактична ставка, яка виплачується щорічно; effective exchange rate ефективний валютний курс; effective interest rate фактична ставка відсотка • прибуток на момент сплати; effective tax rate ефективна податкова ставка; employment rate рівень зайнятості; equilibrium exchange rate рівноважний валютний курс; equilibrium growth rate темп рівноважного зростання; equitable rate справедливий розмір премії; error rate відсоток помилок • частота повторення помилок; estimated rate орієнтовна оцінка; evaluated wage rate тариф заробітної плати • тарифна ставка, визначена за оцінкою робіт; exchange rate; existing rates чинні ставки; exorbitant rate надмірна ставка; exorbitant interest rate надмірна ставка відсотка; expansion rate темп росту; expenditure rate швидкість витрачання • швидкість витрат; export rate експортний тариф • тариф для експортних вантажів; failure rate частота відмов • частота пошкоджень • частота невдач; fair rate пільговий курс • задовільна ставка; fallback rate відступна (мінімальна) ставка; favourable rate сприятлива ставка; final rate остаточний показник; fixed rate встановлена ставка • фіксована ставка • тверда ставка • твердий курс; fixed exchange rate встановлений курс валюти • фіксований курс валюти; fixed interest rate встановлена ставка відсотка • фіксована ставка відсотка; fixed royalty rate твердий розмір авторського гонорару • твердий розмір ліцензійної винагороди • твердий розмір платні винахідникові; flat rate однакова ставка • єдина ставка • єдиний курс; flexible exchange rate гнучкий курс валюти; floating rate плаваючий курс; floating exchange rate плаваючий валютний курс; floating interest rate плаваюча відсоткова ставка; fluctuating rate курс, що коливається; foreign exchange rate; forward rate курс за строковою угодою; free exchange rate валютний курс, що не контролюється • валютний курс, що не встановлюється урядом • вільний (ринковий) валютний курс; freight rate вантажний тариф • фрахтова ставка; future rate майбутня ставка • майбутній курс; general rate загальний коефіцієнт • загальна ставка; going rate поточний курс • звичайна ставка • поточний рівень цін • поточна ставка; going market rate поточний ринковий курс • поточний ринковий валютний курс; going wage rate чинна ставка зарплати • чинна ставка заробітної плати; goods rate вантажний тариф; gross rate максимальний тариф • валовий тариф; group rate груповий тариф • групова ставка; growth rate темп зростання • темп приросту; guaranteed rate гарантована ставка; guaranteed hourly rate гарантована ставка погодинної заробітної плати; guaranteed wage rate гарантована ставка заробітної плати • гарантована ставка зарплати; handling rate норма обробки вантажу; high rate висока ставка • високий тариф; higher rate підвищений курс; hiring rate темп набору робочої сили; hotel rate вартість одного дня перебування в готелі; hourly rate погодинна ставка; hourly wage rate погодинна ставка заробітної плати; hurdle rate мінімальна ставка прибутку; illiteracy rate відсоток неграмотного населення; import rate імпортний тариф • тариф для імпортних вантажів; incapacity rate показник непрацездатності; income tax rate ставка прибуткового податку; increment rate відсоток приросту; inflation rate темп інфляції; insurance rate страхова ставка • ставка страхової премії; interbank rate міжбанківська ставка відсотка; interest rate відсоткова ставка • процентна ставка; interruption rate частота переривання обслуговування; inventory carrying charge rate вартість збереження запасів • ставка оплати за збереження запасів; investment rate темп зростання капіталовкладень • норма інвестування; job rate виробнича норма; jobless rate відсоток безробітних; jockeying rate частота переходу з однієї черги в іншу; joint rate комбінований тариф; key rates основні ставки; labour rate ставка заробітної плати; labour turnover rate коефіцієнт обороту робочої сили; lending rate ставка позичкового відсотка; line rate тариф за рядок • рядковий тариф; literacy rate відсоток грамотного населення; loan rate відсоткова ставка позики; local rate місцева ставка; Lombard rate ломбардна ставка; low rate низька ставка; lower rate знижена норма; machine-hour rate норма витрат на машино-час; machine-hour burden rate ставка накладних витрат на машино-час; manufacturing labour rates ставки заробітної плати робітників на виробництві; marginal rate гранична ставка; marginal tax rate гранична ставка податку • гранична податкова ставка; marine rate ставка морського страхування вантажу; marine transport rate морський тариф; market rate ринкова ставка • ринковий курс; material consumption rate норма витрат матеріалу; material cost burden rate ставка накладних витрат, що відносяться на матеріали; maturing rate термін оплати • наступний термін платежу • коефіцієнт терміну платежу; maximum rate максимальна ставка; maximum tax rate максимальна ставка податку; mean annual rate середній річний показник • середньорічний показник; memory rate швидкість запам'ятовування; mileage rate плата за перевезення, що обраховуються в милях; minimum rate мінімальна ставка; moderate rate помірна ставка; monetary exchange rate грошовий курс; money market rate ставка відсотка на грошовому ринку; monthly rate місячна норма • місячна ставка; mortality rate коефіцієнт смертності; mortgage rate відсоткова ставка за заставною; multiple rate множинний курс; multiple exchange rates множинні валютні курси; national rate національна ставка; negative interest rates негативні відсоткові ставки; net rate чистий тариф; network rate мережний тариф; new-product failure rate рівень невдач нових товарів • показник відмови функціонування • показник браку; nominal interest rate номінальна ставка відсотка; nominal wage rate номінальна ставка заробітної плати; non-discountable rate тариф, з якого не надається знижок; normal spoilage rate нормативний відсоток браку; obsolescence rate ступінь старіння • швидкість старіння; offered rate пропонований курс • пропонована ставка; official rate офіційна ставка • офіційний курс; official exchange rate офіційний обмінний курс; one-time rate разовий тариф • одноразовий тариф • тариф за разове користування; open rate змінний тариф; opening rate курс при відкритті біржі; open-market rates ставки відсотка відкритого ринку; operating rate коефіцієнт використання виробничої потужності • показник діяльності; output rate норма виробітку • продуктивність; overhead rate ставка накладних витрат; overnight rate ставка відсотка одноденного вкладу • добова ставка; overtime rate розмір винагороди за понаднормову роботу; page rate тариф за шпальту • ставка за шпальту; parallel rate ринковий курс валют; par exchange rate валютний паритет; parity rate паритетний курс; par price rate курс цінного папера; participation rate норма участі; passenger rate пасажирський тариф; pay rates ставки заробітної плати; pegged rate штучно підтримуваний валютний курс; penalty rate штрафна (підвищена) ставка • розмір штрафу; penetration rate ступінь впровадження • ступінь проникнення; per diem rate добова ставка • поденна ставка; performance rate норма виробітку • рівень продуктивності • рівень виробітку; piece rate ставка відрядної заробітної плати; population growth rate темп зростання населення; port rates портові ставки; postal rate поштовий тариф; poverty rate рівень бідності; preemptive rate тариф за негарантований час; preferential rate пільгова ставка • пільговий тариф; premium rate розмір премії • норма преміальної виплати; prevailing rate чинна ставка • загально-поширена ставка; prime rate базова ставка • ставка для першокласних грошових зобов'язань; prime cost burden rate ставка витрат, які належать до прямих виробничих витрат; priority rate пріоритетна ставка; private market rates ставки приватного ринку; probability rate показник ймовірності; product failure rate відсоток товарних невдач • показник відмови функціонування товару • показник товарного браку; production rate продуктивність • виробництво • норма виробітку; profit rate норма прибутку; profitability rate норма рентабельності • норма прибутковості; profit growth rate темпи зростання прибутку; proportional rate пропорційний тариф; provisional rate умовний показник • попередній показник; published rate опублікований тариф; purchase rate частота покупок; radio rate тариф на радіорекламу; rail rates ставки залізничних тарифів; railway rate залізничний тариф; reaction rate швидкість реакції; real interest rate реальна ставка відсотка; recall rate норма вилучення; redemption rate відсоток сплати • норма сплати; reduced rate знижений тариф • знижений курс • пільгова ставка; regional rate місцевий тариф • місцева ставка • районна ставка • регіональна ставка; regular rate стандартний тариф; renewal rate ставка за пролонгованими онкольними позиками; rent rate ставка орендної плати; replacement rate коефіцієнт заміщення; repurchase rate частотність повторних покупок; retail rate роздрібний тариф • роздрібна ставка • тариф для роздрібних торговців; risk-free rate без-ризикова ставка; royalty rate розмір авторського гонорару; sales rate темп збуту; sales growth rate темпи зростання збуту • зростання темпів збуту; sampling rate темп вибору; savings rate норма заощаджень; scrap rate норма відходів; seasonal rates сезонні ставки; second rate другий сорт • другий ґатунок; seller's rate курс продавця; selling rate курс продавців; series rate тариф за серію • ставка за серію; service rate інтенсивність обслуговування; settlement rate розрахунковий курс; share turnover rate оборотність акцій; shipping rate фрахтова ставка; short rate штрафний тариф за недобір; short-term rate короткочасний тариф • короткочасна ставка; short-term interest rate ставка відсотка короткострокових позик; sickness rate коефіцієнт захворюваності; single rate єдина ставка; space rate плата за оголошення • тариф за місце • ставка за місце; special rate особливий тариф • особлива ставка; specified rate номінальний показник • розрахунковий показник; spot rate поточний курс • курс за касовими угодами; stable exchange rate стійкий валютний курс; standard rate стандартний курс • звичайна ставка • основна ставка; standardized rate стандартизований коефіцієнт; starting rate початкова ставка; stevedoring rates ставки портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт; stock depletion rate інтенсивність витрачання запасів; stocking rate рівень запасів; stockturn rate інтенсивність оборотності товарних запасів; storage rate рівень запасів; straight-line rate пропорційний тариф • одноставковий тариф; subjective interest rate суб'єктивна відсоткова ставка; subscription rate ставка за передплату; substitution rate норма заміщення; survival rate коефіцієнт виживання • коефіцієнт довголіття; sustainable growth rate темп стійкого зростання; target rate запланована норма • заплановані темпи; target profit rate цільова норма прибутку; tariff rate тарифна ставка; tax rate податкова ставка • ставка оподаткування • ставка податку; taxation rate податкова ставка • ставка оподаткування; technical interest rate технічна відсоткова ставка; television rate телевізійна ставка • телевізійний тариф; television advertising rate ставка телереклами • тариф телереклами; temporary rate тимчасова ставка; third rate третій сорт • третій ґатунок; throughput rate пропускна спроможність; time rate почасова ставка • почасовий тариф; today's rate курс дня; top rate максимальна ставка; total rate загальний коефіцієнт; traffic rate інтенсивність руху • транспортний тариф; transit rate транзитний тариф; transportation rate транспортний тариф; trial rate ставка зарплати за період освоєння нової моделі; turnover rate швидкість обороту; unacceptable rate неприйнятна ставка; underwriting rate страховий тариф • розмір страхової премії; unemployment rate відсоток безробітних • рівень безробіття; unofficial rate неофіційний курс; utilization rate коефіцієнт використання; vacancy rate відсоток вільних місць • відсоток вільних приміщень; variable rate змінна ставка; variable interest rate змінна ставка відсотка; wage rate ставка заробітної плати; wastage rate норма відходів; wholesale rate оптова ставка • оптовий тариф; world market rates ставки світового ринку; zone rate зональний тариф
  ═════════□═════════
  acceptable rate of profit прийнятна норма прибутку; accounting rate of return (ARR) облікова норма прибутку; at a growing rate у прискореному темпі • в зростаючому обсязі; at a high rate дорого • швидко; at a low rate дешево • повільно; at the rate of розміром • за курсом • за ставкою; average annual rates of change середньорічні темпи зміни; average annual rate of growth середньорічний темп зростання; average rate of operation середня норма завантаження виробничих потужностей; average rate of rent per capital середня норма ренти на капітал; average rate of return середня норма прибутку; below the rate нижче курсу; book-value rate of return балансова норма прибутку; end-of-year rate of operation коефіцієнт використання виробничої потужності на кінець року; expected rate of net profits очікувана норма чистого прибутку; general rate of profit загальна норма прибутку; internal rate of return внутрішня ставка доходу; marginal rate of return on investment гранична норма окупності • гранична норма віддачі інвестицій; marginal rate of substitution гранична норма заміщення • гранична норма заміни; marginal rate of time preference гранична норма часової переваги; marginal rate of transformation гранична норма трансформації; rate applicable чинний тариф; rate base база для обчислення тарифу; rate card тарифний розклад; rate earned on common stockholders' equity норма прибутку на звичайні акції; rate earned on stockholders' equity норма прибутку на звичайні акції; rate earned on total assets норма прибутку на капіталовкладення; rate increase підвищення ставки • підвищення тарифу; rate of accumulation норма нагромадження • темп нагромадження; rate of activity рівень діяльності • рівень активності; rate of adjustment швидкість економічного пристосування; rate of allowance розмір зниження ціни • розмір знижки; rate of balanced growth темп збалансованого зростання; rate of change ступінь зміни • темп зміни; rate of charge ставка збору; rate of commission ставка комісійної винагороди; rate of company tax ставка оподаткування компанії; rate of compensation розмір компенсації; rate of competitiveness ступінь конкурентоспроможності; rate of consumption норма споживання; rate of conversion обмінний курс • курс переказу • курс перерахунку; rate of corporation tax ставка корпоративного податку; rate of cover розмір страхової премії; rate of currency курс валюти; rate of customer's order швидкість замовлення споживачем • темп замовлення споживачем; rate of the day курс дня; rate of dependency ступінь залежності; rate of depletion швидкість витрачання запасів; rate of deposit turnover швидкість оборотності депозитів; rate of depreciation норма амортизації • ступінь знецінення; rate of development темп розвитку; rate of discharge швидкість розвантаження • норма вивантаження • норма розвантаження; rate of discount дисконтний курс; rate of dispatch ставка відправляння; rate of drawdown темп зниження; rate of duty ставка мита; rate of earnings норма доходу; rate of economic growth темп економічного зростання; rate of exchange курс закордонної валюти • обмінний курс • курс обміну; rate of expansion ступінь розширення • темп зростання; rate of expenditure розмір витрат; rate of expenses розмір витрат; rate of foreign exchange курс закордонної валюти; rate of freight фрахтова ставка; rate of growth темп зростання; rate of increase темп збільшення • темп приросту • темп зростання; rate of increment темп приросту; rate of inflation темп інфляції • рівень інфляції; rate of insurance ставка страхової премії; rate of interest процентна ставка • відсоткова ставка; rate of inventory turnover швидкість руху товарних запасів • оборотність товарних запасів; rate of investment інвестиційна квота • норма інвестицій; • норма капіталовкладень; rate of issue курс випуску • емісійний курс; rate of levy ставка податку; rate of loading норма навантаження; rate of loading and discharging норма вантажно-розвантажувальних робіт; rate of loss норма втрат; rate of migratory increase коефіцієнт збільшення мігруючого населення; rate of option розмір премії; rate of pay ставка заробітної плати; rate of premium розмір премії; rate of price increases темп зростання цін; rate of production рівень виробництва; rate of profit норма прибутку; rate of profitability норма прибутковості • норма рентабельності • ступінь рентабельності; rate of purchase частота покупок; rate of rebuying частотність повторних покупок; rate of reduction розмір знижки; rate of remuneration розмір винагороди; rate of replacement норма заміщення; rate of return норма прибутку • коефіцієнт окупності капіталовкладень • норма прибутковості • норма віддачі; rate of return on capital норма прибутку на капітал; rate of return on investment норма прибутку на інвестицію; rate of return on net worth норма прибутку на власний капітал • норма прибутку на акціонерний капітал; rate of return regulation регулювання норми віддачі; rate of securities курс цінних паперів; rate of shrinkage норма скорочення; rate of spending темпи витрат; rate of stevedoring operations ставка портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт; rate of stockturn норма оборотності товарних запасів • швидкість оборотності товарних запасів; rate of surplus value норма додаткової вартості; rate of tax ставка податку • ставка оподаткування; rate of taxation ставка оподаткування; rate of the day курс дня; rate of throughput продуктивність • виробництво • пропускна спроможність; rate of time preference коефіцієнт часової переваги; rate of turnover швидкість обороту • оборотність; rate of unemployment рівень безробіття; rate of unloading норма розвантаження; rate of underutilization коефіцієнт недовикористання; rate of use коефіцієнт використання; rate of VAT норма податку на додану вартість; rate of wages ставка заробітної плати; rate of wastage норма відходів; rate of wear and tear ступінь зношування; rate of work темп роботи • інтенсивність роботи • продуктивність роботи; rate on credit ставка за кредитом; rate on the day of payment курс на день платежу; rate per hour погодинна ставка; rate per kilometre кілометровий тариф • кілометрова ставка; to accelerate the rate прискорювати/прискорити темп; to apply tariff rates застосовувати/застосувати тариф; to cut rates знижувати/знизити ставку; to determine a rate встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму; to establish a rate встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/ встановити норму; to fix a rate встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму; to increase rates підвищувати/підвищити ставку • підвищувати/підвищити курс • підвищувати/ підвищити норму; to maintain high interest rates підтримувати/підтримати високий відсоток; to prescribe rates встановлювати/встановити тариф; to quote a rate призначати/призначити ставку; to reduce a rate зменшувати/зменшити ставку; to revise a rate переглядати/переглянути норму; to set a rate встановлювати/встановити норму; to slow down the rate притримувати/притримати темп • гальмувати темп; to step up the rate of growth збільшувати/збільшити темп зростання • прискорювати/прискорити темп зростання

  The English-Ukrainian Dictionary > rate

 • 11 appreciation

  1. бухг. підвищення; підвищення вартості; зростання вартості; подорожчання; 2. фін., банк. підвищення; підвищення вартості
  1. підвищення вартості активів (asset¹) протягом часу; ♦ підвищення стосується головним чином ринкової вартості таких активів, як житлові і нежитлові приміщення, земля, акції (share²) тощо; 2. підвищення вартості валюти (currency¹) однієї країни стосовно валюти іншої країни; ♦ спостерігається на ринку тоді, коли підвищується попит (demand) на одну валюту і зменшується на іншу
  ═════════■═════════
  capital appreciation підвищення вартості капіталу • збільшення вартості основного капіталу; currency appreciation підвищення курсу валюти • підвищення валютного курсу • ревальвація валюти
  ═════════□═════════
  appreciation of assets підвищення вартості активів; appreciation of capital підвищення вартості капіталу • зростання вартості основного капіталу; appreciation of currency підвищення курсу валюти • підвищення валютного курсу • ревальвація; appreciation of goods підвищення вартості товарів; appreciation of securities підвищення вартості цінних паперів; appreciation of shares підвищення цін на акції; appreciation of value підвищення вартості
  appreciation: depreciation
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > appreciation

 • 12 historical cost

  бухг. початкова вартість основних фондів; первісна вартість; фактична вартість; первісна собівартість
  ціна, за якою фактично був куплений актив (asset¹), включаючи витрати на доставляння і встановлення об'єкта; ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) первісна вартість активу заноситься на звітний баланс рахунків (balance sheet), що відрізняє її від суми остаточної реалізації (present realizable value) активу і від суми відновної вартості (replacement cost)
  * * *
  первинна вартість; вартість придбання; фіксована вартість; фактична собівартість

  The English-Ukrainian Dictionary > historical cost

 • 13 intangible assets

  фін., бухг. нематеріальні активи
  активи (asset¹) нефізичного змісту, прикладами яких можуть бути патент (patent), торговельний знак (trademark), гудвіл (goodwill), авторське право (copyright) тощо; ♦ нематеріальні активи є видом необоротних активів (non-current assets)
  ═════════■═════════
  to assess intangible assets оцінювати/оцінити нематеріальні активи; to value intangible assets визначати/ визначити вартість нематеріальних активів
  intangible assets:: intangibles:: invisible assets; intangible assets: tangible assets; intangible assets ‡ A. assets¹ (383)
  * * *
  нематеріальні активи; непомічене майно; непомічені активи

  The English-Ukrainian Dictionary > intangible assets

 • 14 securities

  бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ♦ до цінних паперів можна віднести акції (share²), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо
  ═════════■═════════
  accrued interest securitiesies цінні папери з накопичуваними відсотковими платежами (не виплачуваними до строку погашення); active securitiesies цінні папери, які активно обертаються на ринку; agio securitiesies дисконтні цінні папери; asset-backed securitiesies цінні папери, які забезпечені активами; bearer securitiesies цінні папери на пред'явника; bellwether securitiesies цінні папери, які визначають рух біржової кон'юнктури • показові цінні папери; blue-chip securitiesies першокласні цінні папери; callable securitiesies цінні папери з правом дострокової оплати; collateral securitiesies цінні папери, які служать забезпеченням • майнове забезпечення; convertible securitiesies оборотні цінні папери • цінні папери, які можуть бути обміняні на акції; corporate debt securitiesies облігації, випущені корпораціями; corporation securitiesies цінні папери, випущені приватними корпораціями; dated securitiesies цінні папери з фіксованим терміном сплати; debt securitiesies боргові цінні папери; deposited securitiesies депоновані цінні папери; digested securitiesies цінні папери, придбані з метою одержання регулярного доходу; discount securitiesies дисконтні цінні папери; dividend-bearing securitiesies цінні папери, які приносять дивіденд; drawn securitiesies цінні папери, які вийшли в тираж; equity securitiesies пайові цінні папери; first-class securitiesies першокласні цінні папери; fixed-income securitiesies цінні папери з фіксованим доходом; fixed-interest securitiesies цінні папери з фіксованим відсотком; fixed redemption value securitiesies цінні папери з фіксованою викупною вартістю; fixed-yields securitiesies цінні папери з фіксованим доходом; foreign securitiesies закордонні цінні папери; foreign currency securitiesies цінні папери, номіновані в закордонній валюті; gilt-edged securitiesies першокласні цінні папери; government securitiesies державні цінні папери; high-grade securitiesies першокласні цінні папери; high-yielding securitiesies цінні папери з високим доходом; interest-bearing securitiesies відсоткові цінні папери; international securitiesies міжнародні цінні папери; investment securitiesies інвестиційні цінні папери; investment grade securitiesies інвестиційні цінні папери високої якості; investment trust securitiesies цінні папери інвестиційної компанії; irredeemable securitiesies цінні папери без фіксованої дати оплати; legal securitiesies цінні папери, які за законом можуть бути власністю довірчих установ; listed securitiesies цінні папери, зареєстровані на біржі • цінні папери, які котируються на фондовій біржі; marketable securitiesies цінні папери, які легко реалізуються; mortgage-backed securitiesies цінні папери, забезпечені заставною; negotiable securitiesies цінні папери, які передаються • цінні папери, які вільно обертаються; non-interest bearing securitiesies безвідсоткові цінні папери; nonmarketable securitiesies неринкові цінні папери; nonmarketable government securitiesies неринкові державні цінні папери; nontaxable securitiesies неоподатковувані цінні папери; off-board securitiesies цінні папери, не зареєстровані на біржі; over-the-counter securitiesies цінні папери в позабіржовому обороті • цінні папери, які обертаються поза офіційною фондовою біржою; pegged securitiesies цінні папери, курс яких штучно підтримується на постійному рівні; pledged securitiesies заставлені цінні папери; public securitiesies державні цінні папери; quoted securitiesies цінні папери, які котируються на фондовій біржі • цінні папери, які котируються; redeemable securitiesies цінні папери, які підлягають оплаті у визначений термін; registered securitiesies зареєстровані цінні папери; restricted securitiesies цінні папери без права перепродажу • блоковані цінні папери; risk-free securitiesies цінні папери, вільні від ризику; speculative securitiesies спекулятивні цінні папери; state securitiesies державні цінні папери • цінні папери, випущені штатом; stock exchange securitiesies ринкові цінні папери; tax-exempt securitiesies неоподатковувані цінні папери; treasury securitiesies цінні папери скарбниці (державні облігації); undated securitiesies цінні папери без фіксованої дати оплати; underpriced securitiesies цінні папери із заниженою ціною; undigested securitiesies нерозпродані цінні папери нового випуску; unlisted securitiesies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; unquoted securitiesies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; variable dividend securitiesies акції з непостійним розміром дивіденду; variable price securitiesies цінні папери з мінливим курсом; variable yield securitiesies цінні папери з доходом, який коливається; wildcat securitiesies дуже ризиковані цінні папери • підроблені цінні папери • знецінені цінні папери
  ═════════□═════════
  securitiesies acount рахунок цінних паперів; securitiesies Act закон про цінні папери; securitiesies administration управління операціями з цінними паперами; securitiesies analyst спеціаліст з цінних паперів • фахівець з аналізу ринку цінних паперів; securitiesies and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж; securitiesies and Exchange Law закон про цінні папери і біржі; securitiesies and Investment Board (SIB) Управління з питань цінних паперів і інвестицій; securitiesies arbitrage арбітражні операції з цінними паперами; securitiesies broker біржовий брокер; securitiesies brokerage брокерські операції з цінними паперами; securitiesies clearing кліринг цінних паперів; securitiesies dealer торговець цінними паперами • посередник на ринку цінних паперів • дилер на ринку цінних паперів; securitiesies department відділ цінних паперів; securitiesies Exchange Act закон про торгівлю цінними паперами; securitiesies fee комісійний збір за операції з цінними паперами; securitiesies firm фірма, яка проводить операції з цінними паперами; securitiesies gains прибутки, які одержуються від цінних паперів; securitiesies holding портфель цінних паперів; securitiesies industry торгівля цінними паперами; securitiesies Industry Association Асоціація торгівлі цінними паперами; securitiesies Industry Automation Corporation Корпорація для автоматизації торгівлі цінними паперами; securitiesies investment trust інвестиційний фонд, який вкладає свої кошти в цінні папери; securitiesies Investor Protection Act закон про захист інвесторів у цінні папери; securitiesies Investor Protection Corporation Корпорація захисту інвесторів у цінні папери; securitiesies issue at par випуск цінних паперів за номіналом; securitiesies law законодавство, що стосується цінних паперів; securitiesies loan позичка цінними паперами; securitiesies losses збитки від цінних паперів; securitiesies market ринок цінних паперів; securitiesies market line напрям ринку цінних паперів; securitiesies numbering system система нумерування і реєстрації цінних паперів; securitiesies portfolio портфель цінних паперів; securitiesies purchase statement виписка про купівлю цінних паперів; securitiesies sales statement виписка про продаж цінних паперів; securitiesies trading операції з цінними паперами • торгівля цінними паперами; securitiesies transaction операція з цінними паперами; to borrow on securitiesies брати/взяти позику під заставу цінних паперів; to buy securitiesies купувати/купити цінні папери; to deal in securitiesies займатися/зайнятися цінними паперами • торгувати цінними паперами; to delist a securities припиняти/припинити котирування цінного папера; to issue securitiesies випускати/випустити цінні папери; to pledge securitiesies віддавати/віддати цінні папери в заставу • заставляти/заставити цінні папери; to sell securitiesies продавати/продати цінні папери; to suspend a securities припиняти/ припинити котирування цінного папера тимчасово; to trade in securitiesies торгувати цінними паперами
  securities ‡ securities (391)
  * * *
  цінні папери; фондові цінності

  The English-Ukrainian Dictionary > securities

 • 15 security

  бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ♦ до цінних паперів можна віднести акції (share²), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо
  ═════════■═════════
  accrued interest securityies цінні папери з накопичуваними відсотковими платежами (не виплачуваними до строку погашення); active securityies цінні папери, які активно обертаються на ринку; agio securityies дисконтні цінні папери; asset-backed securityies цінні папери, які забезпечені активами; bearer securityies цінні папери на пред'явника; bellwether securityies цінні папери, які визначають рух біржової кон'юнктури • показові цінні папери; blue-chip securityies першокласні цінні папери; callable securityies цінні папери з правом дострокової оплати; collateral securityies цінні папери, які служать забезпеченням • майнове забезпечення; convertible securityies оборотні цінні папери • цінні папери, які можуть бути обміняні на акції; corporate debt securityies облігації, випущені корпораціями; corporation securityies цінні папери, випущені приватними корпораціями; dated securityies цінні папери з фіксованим терміном сплати; debt securityies боргові цінні папери; deposited securityies депоновані цінні папери; digested securityies цінні папери, придбані з метою одержання регулярного доходу; discount securityies дисконтні цінні папери; dividend-bearing securityies цінні папери, які приносять дивіденд; drawn securityies цінні папери, які вийшли в тираж; equity securityies пайові цінні папери; first-class securityies першокласні цінні папери; fixed-income securityies цінні папери з фіксованим доходом; fixed-interest securityies цінні папери з фіксованим відсотком; fixed redemption value securityies цінні папери з фіксованою викупною вартістю; fixed-yields securityies цінні папери з фіксованим доходом; foreign securityies закордонні цінні папери; foreign currency securityies цінні папери, номіновані в закордонній валюті; gilt-edged securityies першокласні цінні папери; government securityies державні цінні папери; high-grade securityies першокласні цінні папери; high-yielding securityies цінні папери з високим доходом; interest-bearing securityies відсоткові цінні папери; international securityies міжнародні цінні папери; investment securityies інвестиційні цінні папери; investment grade securityies інвестиційні цінні папери високої якості; investment trust securityies цінні папери інвестиційної компанії; irredeemable securityies цінні папери без фіксованої дати оплати; legal securityies цінні папери, які за законом можуть бути власністю довірчих установ; listed securityies цінні папери, зареєстровані на біржі • цінні папери, які котируються на фондовій біржі; marketable securityies цінні папери, які легко реалізуються; mortgage-backed securityies цінні папери, забезпечені заставною; negotiable securityies цінні папери, які передаються • цінні папери, які вільно обертаються; non-interest bearing securityies безвідсоткові цінні папери; nonmarketable securityies неринкові цінні папери; nonmarketable government securityies неринкові державні цінні папери; nontaxable securityies неоподатковувані цінні папери; off-board securityies цінні папери, не зареєстровані на біржі; over-the-counter securityies цінні папери в позабіржовому обороті • цінні папери, які обертаються поза офіційною фондовою біржою; pegged securityies цінні папери, курс яких штучно підтримується на постійному рівні; pledged securityies заставлені цінні папери; public securityies державні цінні папери; quoted securityies цінні папери, які котируються на фондовій біржі • цінні папери, які котируються; redeemable securityies цінні папери, які підлягають оплаті у визначений термін; registered securityies зареєстровані цінні папери; restricted securityies цінні папери без права перепродажу • блоковані цінні папери; risk-free securityies цінні папери, вільні від ризику; speculative securityies спекулятивні цінні папери; state securityies державні цінні папери • цінні папери, випущені штатом; stock exchange securityies ринкові цінні папери; tax-exempt securityies неоподатковувані цінні папери; treasury securityies цінні папери скарбниці (державні облігації); undated securityies цінні папери без фіксованої дати оплати; underpriced securityies цінні папери із заниженою ціною; undigested securityies нерозпродані цінні папери нового випуску; unlisted securityies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; unquoted securityies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; variable dividend securityies акції з непостійним розміром дивіденду; variable price securityies цінні папери з мінливим курсом; variable yield securityies цінні папери з доходом, який коливається; wildcat securityies дуже ризиковані цінні папери • підроблені цінні папери • знецінені цінні папери
  ═════════□═════════
  securityies acount рахунок цінних паперів; securityies Act закон про цінні папери; securityies administration управління операціями з цінними паперами; securityies analyst спеціаліст з цінних паперів • фахівець з аналізу ринку цінних паперів; securityies and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж; securityies and Exchange Law закон про цінні папери і біржі; securityies and Investment Board (SIB) Управління з питань цінних паперів і інвестицій; securityies arbitrage арбітражні операції з цінними паперами; securityies broker біржовий брокер; securityies brokerage брокерські операції з цінними паперами; securityies clearing кліринг цінних паперів; securityies dealer торговець цінними паперами • посередник на ринку цінних паперів • дилер на ринку цінних паперів; securityies department відділ цінних паперів; securityies Exchange Act закон про торгівлю цінними паперами; securityies fee комісійний збір за операції з цінними паперами; securityies firm фірма, яка проводить операції з цінними паперами; securityies gains прибутки, які одержуються від цінних паперів; securityies holding портфель цінних паперів; securityies industry торгівля цінними паперами; securityies Industry Association Асоціація торгівлі цінними паперами; securityies Industry Automation Corporation Корпорація для автоматизації торгівлі цінними паперами; securityies investment trust інвестиційний фонд, який вкладає свої кошти в цінні папери; securityies Investor Protection Act закон про захист інвесторів у цінні папери; securityies Investor Protection Corporation Корпорація захисту інвесторів у цінні папери; securityies issue at par випуск цінних паперів за номіналом; securityies law законодавство, що стосується цінних паперів; securityies loan позичка цінними паперами; securityies losses збитки від цінних паперів; securityies market ринок цінних паперів; securityies market line напрям ринку цінних паперів; securityies numbering system система нумерування і реєстрації цінних паперів; securityies portfolio портфель цінних паперів; securityies purchase statement виписка про купівлю цінних паперів; securityies sales statement виписка про продаж цінних паперів; securityies trading операції з цінними паперами • торгівля цінними паперами; securityies transaction операція з цінними паперами; to borrow on securityies брати/взяти позику під заставу цінних паперів; to buy securityies купувати/купити цінні папери; to deal in securityies займатися/зайнятися цінними паперами • торгувати цінними паперами; to delist a security припиняти/припинити котирування цінного папера; to issue securityies випускати/випустити цінні папери; to pledge securityies віддавати/віддати цінні папери в заставу • заставляти/заставити цінні папери; to sell securityies продавати/продати цінні папери; to suspend a security припиняти/ припинити котирування цінного папера тимчасово; to trade in securityies торгувати цінними паперами
  securities ‡ securities (391)
  * * *
  цінний папір; гарантія з позички; забезпечення кредиту; забезпечення; забезпечення позички; відділ охорони ( банку)

  The English-Ukrainian Dictionary > security

 • 16 tangible assets

  фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал
  активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сировини і готової продукції тощо; ♦ матеріальні активи є видом необоротних активів (non-current assets)
  ═════════■═════════
  net tangible assets чиста вартість матеріальних активів; stock of tangible assets фонд матеріальних активів
  ═════════□═════════
  net tangible assets per share чиста вартість матеріальних активів на акцію; to assess tangible assets оцінювати/оцінити матеріальні активи; to value tangible assets визначати/визначити вартість матеріальних активів
  tangible assets:: tangibles; tangible assets: intangible assets; tangible assets ‡ A. assets¹ (383)
  * * *
  матеріальні активи; реальний основний капітал

  The English-Ukrainian Dictionary > tangible assets

См. также в других словарях:

 • asset value — The net market value of a corporation s assets on a per share basis, not the market value of the shares. A company is undervalued in the market when asset value exceeds market value. Bloomberg Financial Dictionary * * * asset value asset value ➔ …   Financial and business terms

 • asset value per share — ➔ value1 * * * asset value per share UK US noun [U] ► ACCOUNTING, FINANCE the total value of a company s assets, divided by the number of shares the company has sold: »There is an increase in asset value per share for the remaining shareholders.… …   Financial and business terms

 • Asset Value Per Share — The total value of a fund s investments divided by its number of shares outstanding. This type of asset value per share is more commonly referred to as net asset value per share or simply net asset value or NAV. Asset value per share can also… …   Investment dictionary

 • asset value (per share) — break up value The total value of the assets of a company less its liabilities, divided by the number of ordinary shares in issue. This represents in theory, although probably not in practice, the amount attributable to each share if the company… …   Accounting dictionary

 • asset value (per share) — break up value The total value of the assets of a company less its liabilities, divided by the number of ordinary shares in issue. This represents in theory, although probably not in practice, the amount attributable to each share if the company… …   Accounting dictionary

 • asset value (per share) — break up value The total value of the assets of a company less its liabilities, divided by the number of ordinary shares in issue. This represents in theory, although probably not in practice, the amount attributable to each share if the company… …   Big dictionary of business and management

 • asset value (per share) — break up value The total value of the assets of a company less its liabilities, divided by the number of ordinary shares in issue. This represents in theory, although probably not in practice, the amount attributable to each share if the company… …   Big dictionary of business and management

 • asset value — /ˌæset vælju:/ noun the value of a company calculated by adding together all its assets …   Marketing dictionary in english

 • asset value — /ˌæset vælju:/ noun the value of a company calculated by adding together all its assets …   Dictionary of banking and finance

 • Net asset value — (NAV) is a term used to describe the value of an entity s assets less the value of its liabilities. The term is most commonly used in relation to open ended or mutual funds because shares of such funds registered with the U.S. Securities and… …   Wikipedia

 • net asset value — ( NAV) A mutual fund s share value. It is calculated by subtracting total liabilities from total assets to determine net worth or equity. The equity value is then divided by the number of outstanding shares. The NAV is calculated once each day at …   Financial and business terms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»