Перевод: с испанского на болгарский

asegúrate+de+cerrar+la+puerta

 • 1 cerrar

  (-ie-) 1. tr 1) затварям; заключвам; 2) запушвам, запълвам (междини, цепнатини); 3) преграждам (пътя); 4) приключвам (сметка); 5) прен. сключвам (договор); 6) затварям, запечатвам (писмо); 7) прибирам (крака, ръце); сгъвам, затварям (ножица, сгъваем нож); 8) ограждам, опасвам, описвам кордон; 9) затварям кран; 10) излекувам, затварям рана; 11) стискам, затварям (ръка, чадър и др.); 12) прен. приключвам, слагам край; 13) прен. обявявам изтичане на крайния срок (за конкурс); 14) прен. на последно място съм (в списък, представяне и др.); 15) затварям, заключвам вътре (някого или нещо); cerrar la marcha вървя последен; cerrar el ojo прен., разг. умирам; en un abrir y cerrar los ojos мигновено; 2. intr 1) затварям се; la puerta cierra bien (mal) вратата се затваря добре (лошо); 2) затварям се (за рана); cerrar contra (con) el enemigo прен. нахвърлям се срещу врага; 3. prnl 1) затварям се; 2) притъмнявам, навъсвам се (за време); 3) прен. упорствам в някакво намерение, твърд съм; cerrar a piedra y lodo скривам напълно като зад крепостна стена.

  Diccionario español-búlgaro > cerrar

 • 2 puerta

  f 1) врата; 2) прен. път, начало, подстъп към нещо; 3) спорт. врата (във футбола и други спортове); a las puertas прен. близък, неизбежен; a puerta cerrada, el diablo se vuelve покритото мляко котките не го лочат; por puertas прен. в крайна нужда; tomar uno la puerta напускам, отивам си; puerta accesoria странична врата; puerta corrediza плъзгаща се врата; puerta trasera задна врата; a puerta cerrada юр. при закрити врата; de puerta en puerta от врата на врата; dar con la puerta en las narices прен. затварям вратата под носа.

  Diccionario español-búlgaro > puerta

 • 3 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 4 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 5 camino

  m 1) път; 2) прен. посока; camino de loc prep по посока на, към; на път за; 3) прен. начин, средство; camino carretero (carretil) коларски път; camino de herradura път за ездитни и товарни животни; camino real главен път; camino de ruedas коларски път; camino trillado отъпкан път; camino vecinal междуселски път; Camino de Santiago, Vía Làctea астрол. Млечен път; camino trivial (trillado) прен. утъпкан път, обичаен начин или средство; abrir camino откривам (проправям) път; ahorrar camino съкращавам пътя; cerrar el camino препречвам (затварям) пътя; ir fuera del camino прен. отклонявам се от пътя (действам безразсъдно); romper el camino вървя начело (водя колона); salir al camino пресрещам, излизам насреща (показвам се отстъпчив); ponerse en camino предприемам пътуване, тръгвам на път.

  Diccionario español-búlgaro > camino

 • 6 cuenta

  f 1) смятане, изчисление; 2) отчет; сметка; статия в бюджета; 3) значение, важност; hombre de cuenta важна личност; de poca cuenta незначителна личност; tener en poca cuenta не ценя, не отдавам значение; 4) зърно (на броеница, гердан, огърлица); pasar las cuentas моля се с молитвена броеница; cuenta de perdón броеница, по-голяма от молитвената; 5) брой на нишките в тъкан; 6) причина, обяснение, отчет; 7) грижа, задължение, дълг; 8) обмисляне, внимание; 9) полза, изгода; cuenta bancaria икон. банкова сметка; cuenta de ahorro икон. спестовна сметка; cuenta de clearing икон. клирингова сметка; cuenta de depósito икон. депозитна сметка; cuenta deudor икон. дебитна сметка; cuenta nominal икон. лична сметка; cuenta corriente текуща сметка; extracto de cuenta извлечение от сметка; por cuenta propia (ajena) за своя (чужда) сметка; dar cuenta давам сметка, отчитам се; la cuenta de la vieja прен., разг. смятам на пръсти, с броеница или по друг начин; a cuenta de за сметка на; ajustar cuentas разг. разчиствам си сметките; abrir, armar (cerrar la) cuenta откривам (закривам) сметка; con cuenta y razón точно, справедливо; cuenta y razón conserva (sustenta) la amistad чисти сметки, добри приятели; en resumidas cuentas накратко; entrar uno en cuentas consigo прен. правя си равносметка; hacer uno la cuenta sin la huéspeda разг. правя си сметката без кръчмар; sin darse uno cuenta несъзнателно, без да си давам сметка; tener en cuenta имам предвид, съобразявам се; darse cuenta осъзнавам, давам си сметка.

  Diccionario español-búlgaro > cuenta

 • 7 disparo

  m изстрел; disparo a puerta спорт. силен удар във вратата.

  Diccionario español-búlgaro > disparo

 • 8 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 9 espita

  f 1) мярка за дължина (20-24 см, педя); 2) кран; канелка (на бъчва); 3) прен. пияница; cerrar la espita прен. врътвам кранчето, преставам да давам; преставам да говоря, млъквам.

  Diccionario español-búlgaro > espita

 • 10 labio

  m 1) устна; labio superior (inferior) горна (долна) устна; labio leporino заешка устна; 2) pl уста, устни; 3) прен. очертания, краища на нещо; los labios de una herida краищата на рана; cerrar los labios прен. мълча, не казвам; estar uno colgado (pendiente) de los labios de otro прен. зависим съм от това, което ще каже някой; morderse uno los labios а) прен., разг. прехапвам си езика, за да не кажа нещо; б) прен., разг. опитвам се да скрия усмивката си; sellar el labio (los labios) прен. млъквам, прекъсвам си думите; no despegar (descoser) los labios прен. мълча, не отварям устата си.

  Diccionario español-búlgaro > labio

 • 11 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 12 oído

  m 1) слух; de oído по слух; duro de oído а) лишен от музикален слух; б) който мъчно чува; 2) ухо; 3) слухов апарат; 4) музикален слух; abrir uno tanto (el) oído прен. надавам ухо, слушам с огромно любопитство; слухтя; aguzar uno el oído (los oídos) прен. наострям слух; al oído а) на ухо; б) по слух; aplicar uno el oído слушам внимателно; cerrar uno los oídos прен. отказвам да чуя извинения, оправдания; entrar (entrarle) a uno una cosa por un oído y salir (salirle) por el otro прен. през едното ухо ми влиза, през другото излиза; llegar una cosa a oídos de uno прен. стига до ушите ми, научавам; Ўoído! exclam чуйте!; ser uno todo oído прен. целият съм слух; silbarle (zumbarle) a uno los oídos прен., разг. пищят ми ушите, критикуват ме; abrir los oídos прен. ослушвам се; dar oídos слушам, вярвам; tener buen oído имам вярно ухо; имам развит слух; hacer oídos de mercader прен. правя си оглушки; negar los oídos прен. отказвам да слушам.

  Diccionario español-búlgaro > oído

 • 13 paréntesis

  m 1) грам. скоба; abrir (cerrar) el paréntesis отварям (затварям) скоби; прен. между другото; отварям скоба; 2) грам. вметнато изречение; 3) прен. прекъсване, спиране; 4) прен. действие или разсъждение, с което се прекъсва друга мисъл или действие; entre (por) paréntesis прен. в скоби, между другото; poner entre paréntesis прен. поставям под съмнение.

  Diccionario español-búlgaro > paréntesis

 • 14 pillar

  1. tr 1) грабя, ограбвам, разграбвам; 2) прен. хващам, залавям (на местопрестъплението, в лъжа и др.); 3) сварвам неподготвен, изненадвам; 2. intr 1) намирам се на определено разстояние; 2) притискам, прищипвам; me pillé un dedo con la puerta прищипах си един пръст на вратата.

  Diccionario español-búlgaro > pillar

 • 15 plana2

  f 1) страна на лист хартия; 2) обширна равнинна територия; 3) печатна страница от вестник или списание; cerrar la plana2 прен. завършвам нещо; plana2 mayor воен., мор. щаб, ръководство.

  Diccionario español-búlgaro > plana2

 • 16 saque

  m 1) вж. saca1 1), 2), 3), 4), 5); 2) начален удар, подаване (на топка); 3) черта, откъдето се подава топката; 4) играч, който изпълнява подаване, сервис или ъглов удар; 5) сервис; saque de esquina корнер, ъглов удар; saque de puerta аут; saque de banda тъч; saque libre directo пряк свободен удар; saque libre indirecto непряк свободен удар; tener buen saque прен., разг. имам добра глътка (при ядене, пиене).

  Diccionario español-búlgaro > saque


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.