Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

as against

 • 1 неволей

  against will

  Русско-персидский словарь > неволей

 • 2 возбуждать (I) > возбудить (II)

  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt.) تحریک کردن، تهییج کردن، انگیختن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt.) برآشفتن، برانگیختن، تحریک کردن، القاء کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возбуждать (I) > возбудить (II)

 • 3 против

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) روبرو، مقابل، ضد، وارونه، از روبرو، عکس قضیه
  ............................................................
  (n.) علائم ریاضی (مثل x و +)، روکش، نما، رویه
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با
  ............................................................
  ............................................................
  5. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. con
  (v.) از بر کردن، دانستن، مخفف کلمه عامیانه confidence، اعتماد، گول زدن، مخالف، پیشوند به معانی با و باهم

  Русско-персидский словарь > против

 • 4 антигосударственный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  (treasonoius=)
  خیانت آمیز، قابل ارتکاب خیانت، خائنانه

  Русско-персидский словарь > антигосударственный (-ая, -ое, -ые)

 • 5 гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

 • 6 насильно

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > насильно

 • 7 настраивать (I) > настроить (II)

  ............................................................
  1. tune
  (vt. & n.) میزان کردن، وفق دادن، کوک کردن، آهنگ، لحن، نوا، آهنگ صدا، آواز، لحن تلفظ، کوک کردن یا میزان کردن آلت موسیقی یا رادیو و غیره، رنگ، نغمه
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > настраивать (I) > настроить (II)

 • 8 о I

  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  2. of
  از، از مبدا، از منشا، از طرف، از لحاظ، در جهت، در سوی، درباره، بسبب، بوسیله
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با

  Русско-персидский словарь > о I

 • 9 об I

  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  2. of
  از، از مبدا، از منشا، از طرف، از لحاظ، در جهت، در سوی، درباره، بسبب، بوسیله
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با

  Русско-персидский словарь > об I

 • 10 обо I

  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  2. of
  از، از مبدا، از منشا، از طرف، از لحاظ، در جهت، در سوی، درباره، بسبب، بوسیله
  ............................................................
  3. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  دربرابر، درمقابل، پیوسته، مجاور، بسوی، مقارن، برضد، مخالف، علیه، به، بر، با

  Русско-персидский словарь > обо I

 • 11 поневоле

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поневоле

 • 12 придавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن

  Русско-персидский словарь > придавить (II) (св)

 • 13 противодействовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) بی اثر کردن، خنثی کردن، عمل متقابل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > противодействовать (I) (нсв)

 • 14 противостоять (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: withstood ; past participle: withstood
  (vt.) تاب آوردن، مقاومت کردن با، ایستادگی کردن در برابر، تحمل کردن، مخالفت کردن، استقامت ورزیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پایداری، پایداری کردن، ایستادگی کردن، استقامت کردن، مانع شدن، مخالفت کردن با
  ............................................................
  ضد، متضاد، مخالف، نقیض، مقابل، روبرو، مواجه، مخالف یکدیگر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > противостоять (I) (нсв)

 • 15 ссорить (II) > поссорить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ссорить (II) > поссорить (II)

 • 16 сталкивать (I) > столкнуть (I)

  ............................................................
  1. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сталкивать (I) > столкнуть (I)

См. также в других словарях:

 • Against Me! as the Eternal Cowboy — Studio album by Against Me! …   Wikipedia

 • Against All Odds (Take a Look at Me Now) — «Against All Odds (Take a Look at Me Now)» Sencillo de Phil Collins del álbum Against All Odds Formato CD single Género(s) Rock Duración 3:23 Discográfica …   Wikipedia Español

 • Against All Odds (N-Dubz album) — Against All Odds Studio album by N Dubz Released 13 November 2009 (Ireland …   Wikipedia

 • Against Me! — Tom Gabel d Against Me! à l Impérial de Québec, Québec en 2008 …   Wikipédia en Français

 • Against All Will — Origin Los Angeles, California, United States Genres Alternative rock, hard rock Years active 2007–present Labels Subsonic Indu …   Wikipedia

 • Against me — Against Me! Against me! Tom Gabel d Against Me! à l Impérial de Québec, Québec en 2008 …   Wikipédia en Français

 • Against All Odds (Take a Look at Me Now) — «Against All Odds» Сингл Мэрайи Кэри при участии Westlife из альбома Rainbow и Coast to Coast Выпущен 18 сентября 2000 …   Википедия

 • against the grain — {adv. phr.} 1. Across rather than with the direction of the fibers (as of wood or meat). * /He sandpapered the wood against the grain./ 2. So as to annoy or trouble, or to cause anger or dislike. Usually follows go . * /His coarse and rude ways… …   Dictionary of American idioms

 • against the grain — {adv. phr.} 1. Across rather than with the direction of the fibers (as of wood or meat). * /He sandpapered the wood against the grain./ 2. So as to annoy or trouble, or to cause anger or dislike. Usually follows go . * /His coarse and rude ways… …   Dictionary of American idioms

 • Against the Grain — may refer to:In broadcast media: * Against the Grain (TV series), 1993 NBC drama series with Ben Affleck * Against the Grain (radio program), an interview program on Pacifica Radio station KPFA, Berkeley, hosted by C.S. SoongIn music:* Against… …   Wikipedia

 • Against — Студийный альбом Se …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»