Перевод: с испанского на болгарский

aprendí+unos+pasos+de+baile

 • 1 baile

  m 1) танц; хоро; 2) танцова вечер, бал; 3) балет.

  Diccionario español-búlgaro > baile

 • 2 cuerpo

  m 1) тяло, част от материята; 2) тяло на живо същество (с всички части); 3): tronco del cuerpo туловище, без крайниците; 4) плът; en cuerpo y en alma тялом и духом; 5) книга, том; la librería tiene dos mil cuerpos в книжарницата има две хиляди тома; 6) основна част на книга (без предговора и приложенията); 7) размер, дебелина; 8) плътност, градус на напитка; vino de cuerpo силно вино; 9) труп; 10) съставляващите един народ, общност, асоциация и др.; 11) гилдия, съсловие; 12) част от нещо; un armario de dos cuerpos шкаф от две части; 13) геом. геометрично тяло; 14) воен. корпус; cuerpo de baile трупа, състав; cuerpo del delito състав на престъпление; cuerpo de doctrina съдържание на доктрина, идея; cuerpo diplomàtico дипломатически корпус; cuerpo extraño чуждо тяло; cuerpo glorioso теол. възкръснал, блажен; cuerpo legislativo законодателен орган; cuerpo sin alma прен. мъртва душа; a cuerpo descubierto прен. беззащитно; открито, явно; cuerpo a cuerpo ръкопашен бой; dar cuerpo a una cosa реализирам нещо; hacer del cuerpo разг. ходя по нужда; tomar cuerpo продобивам плът, измерения.

  Diccionario español-búlgaro > cuerpo

 • 3 estrella

  f 1) астр. звезда; небесно тяло; estrella fugaz падаща звезда; estrella matutina зорница; estrella polar (del Norte) полярна звезда; estrella vespertina вечерница; estrella errante (erràtica) астрон. планета; 2) прен. звезда, пътеводна звезда; щастлива звезда, щастие; 3) бяло петно на челото на животни; 4) звездичка на шпора; 5) кинозвезда; 6) pl фиде за супа във вид на звездички; 7) Амер. хвърчило; 8) воен. звезда върху нашивките; 9) фигура с форма на звезда, показваща категория на хотел; 10) прен. авторитет, име в определена област; campar uno con su estrella прен. щастлив съм, роден съм под щастлива звезда; con estrellas нощно време; levantarse uno a las estrellas прен. възгордявам се; сърдя се; levantarse con (las) estrellas разг. ставам много рано сутрин; nacer (tener) con estrella прен. роден съм под щастлива звезда, върви ми, имам си звезда; querer contar las estrellas прен., разг. заемам се с много трудно нещо; unos nacen con estrella, y otros nacen estrellados proverb всеки се ражда с различна съдба; ver las estrellas прен., разг. виждам звезди посред бял ден.

  Diccionario español-búlgaro > estrella

 • 4 fama

  f 1) слава, репутация, известност; 2) обществено мнение; 3) слух, мълва; correr fama носи се слух; dar fama прославям някого; echar fama публикувам, разпространявам; es fama знае се, говори се, известно е; cobrar fama спечелвам си слава, име; tener (echar) fama de прославям се, известен съм (с нещо); cobra buena fama y échate a dormir спечелЈ си слава и л˜жи върху лаврите Ј; màs vale fama que flama погов. доброто име струва повече от блясъка; unos tienen la fama, y otros cardan la lana един бие тъпана, друг обира парсата.

  Diccionario español-búlgaro > fama

 • 5 mirar

  1. tr 1) гледам; поглеждам, разглеждам; mirar a la cara а) гледам право в очите; б) любувам се; mirar de soslayo гледам изкосо; mirar de hito en hito гледам втренчено; mirar de reojo а) гледам накриво; б) гледам отвисоко; mirar con ceño мръщя се, чумеря се; mirar con el rabo (rabillo) del ojo поглеждам с крайчеца на окото; mirar por encima хвърлям повърхностен поглед; 2) внимателно разглеждам; оглеждам; 3) гледам, обърнат съм към, гледам (за здание, двор, прозорец); 4) прен. обмислям, претеглям; bien mirado ако добре се помисли; 5) засягам, отнасям се (за нещо); por lo que mira a що се отнася до...; 6) имам предвид; 7) прен. интересувам се от определена цел; solo mira a su provecho гледа само ползата си; 8) наблюдавам някого; 9) прен. грижа се за някого; гледам, пазя; отнасям се с внимание (с предл. por); 10) прен. търся, информирам се, изяснявам; 11): Ўmira! interj виж! ей! слушай! виж сега!; mira lo que haces внимавай какво правиш; mírame y no me toques прен., разг. за слаб, крехък, деликатен човек, или за чупливи предмети; Ўmira quién habla! виж кой го казва! mirar a ver разг. гледам, изяснявам си нещо; mirarse en una cosa а) прен., разг. дълбоко ценя, наслаждавам се на нещо; б) обмислям преди да взема решение; mirarse uno en otro прен. оглеждам се в някого като в огледало; mirarse unos a otros прен. споглеждаме се; miren si es parda прен., разг. за някой, който лъже или преувеличава; mirar bien (mal); mirar con buenos (malos) ojos отнасям се доброжелателно (недоброжелателно); уважавам (не уважавам); mirarse a la sombra прен. имам високо мнение за външността си; mirarse las uñas а) безделнича, мързелувам; б) играя на карти; mirarse en uno а) гледам някого в очите; б) любувам се, не мога да се нагледам на някого; в) подражавам, взимам пример от някого; 2. prnl 1) гледам се; 2) любувам се на себе си.

  Diccionario español-búlgaro > mirar

 • 6 perdonar

  tr 1) извинявам, опрощавам; 2) пощадявам; помилвам; 3) прен. отказвам се от право, удоволствие и др.; 4) с отрицателната частица no отпред означава, че действието ще се извърши при каквито и да е условия: no perdonar modo o medio de conseguir una cosa не пропускам случай или средство, за да постигна нещо; no perdonar un baile не пропускам танц; no perdonar gastos не пестя средства; no perdonar modo (medio) опитвам всичко; perdonar hecho y por hacer за всеопрощаващ човек.

  Diccionario español-búlgaro > perdonar

 • 7 traje

  m 1) национален костюм; 2) дреха, костюм; traje de gala, (etiqueta, ceremonia) официален костюм, фрак; baile de trajes бал с маски; traje de luces костюм на тореадор; traje de baño бански костюм; traje sastre дамски костюм от сако и пола (или панталон); traje de noche дамска вечерна дълга рокля.

  Diccionario español-búlgaro > traje

 • 8 zorro

  m 1) лисица ( мъжка), лисугер; zorro azul северна лисица с ценна кожа; zorro negro вид американска мечка; 2) кожено палто от лисица; 3) лисича кожа; 4) прен., разг. мързеливец, лентяй; 5) прен., разг. хитър; ловък човек; 6) pl четка за почистване на прах; 7) Амер. скункс; estar hecho unos zorros разг. а) уморен, скапан съм; б) счупен, повреден; estar uno hecho un zorro прен., разг. а) спи ми се, не мога да си отворя очите; б) мълчалив, тягостен съм.

  Diccionario español-búlgaro > zorro

См. также в других словарях:

 • Janet Jackson — en vivo en un concierto de su Rock Witchu Tour, en Vancouver, Canadá, el 10 de septiembre de 2008. Datos generales …   Wikipedia Español

 • Seises de Sevilla — Los Seises de Sevilla son diez niños de la Catedral de Sevilla que realizan una danza sagrada en la Catedral de Sevilla, delante del Santísimo, en tres ocasiones durante el año: en la Octava del Corpus, la de la Inmaculada y en el Triduo de… …   Wikipedia Español

 • Christian Basso — Para otros usos de este término, véase Basso (desambiguación). Christian Basso (n. Buenos Aires 27 de septiembre de 1966), músico argentino. Christian Basso es compositor y multiinstrumentista. Creador de música para obras de teatro, danza,… …   Wikipedia Español