Перевод: с испанского на болгарский

anda+luego+a+su+casa

 • 1 casa

  f 1) къща, дом (здание, помещение); casa de Dios църква; casa de campo вила; casa de vecindad жилищна сграда; casa de huéspedes пансион; casa de labor (de labranza) малко имение, чифлик; 2) дом (учреждение, заведение); casa de beneficencia (de caridad) приют; casa de comidas гостилница; casa cuna детски ясли; casa de descanso (de reposo) почивен дом; casa de empeños (de préstamos) заложна (ломбардна) къща; casa de juego игрален дом; casa de locos лудница; casa de maternidad (или само maternidad) родилен дом; casa pública (de citas, de lenocinio, de mancebía, de trato) публичен дом; 3) дом (жилище, квартира); llovérsele a uno la casa прен., разг. започва да запада; ir (volver) a casa отивам (връщам се) у дома; estar de casa облечен съм по домашному; ser muy de casa много близък съм на дадено семейство; mudarse de casa премествам се от една къща в друга; de casa en casa от къща в къща; los de casa домашните; asentar casa играждам си дом; 4) домакинство; домашен начин на живот; ama de casa домакиня; 5) дома, в който работи някой (прислуга); 6) семейство, род; casa solar (solariega) родово имение; 7) фирма; casa de comercio търговска къща; casa editorial издателска къща; casa de exportación износна фирма; casa expedidora експедиторска къща (фирма); 8) квадратче на шахматна дъска.

  Diccionario español-búlgaro > casa

 • 2 luego

  1. adv 1) веднага, незабавно; тутакси; 2) след това, по-късно; после; 3) Кол., М., Пар., Пер., П. Рико отвреме навреме, понякога; 2. conj следователно, значи; Pienso, luego existo мисля, следователно съществувам; con tres luegos прен., разг. много бързо, с пълна скорост; de luego a luego веднага, без ни най-малко забавяне; desde luego разбира се, несъмнено; hasta luego довиждане, доскоро; luego que така че, значи; para luego es tarde разг. няма време за отлагане, веднага трябва да се направи.

  Diccionario español-búlgaro > luego

 • 3 ahorcado,

  a adj, m обесен; no hay que mentar la soga en casa del ahorcado, proverb в дома на обесения не се говори за въже.

  Diccionario español-búlgaro > ahorcado,

 • 4 ajo1

  m 1) чесън; 2) скилидка чесън; 3) сос от чесън; 4) прен., разг. тайна работа; estar (andar) en el ajo1 замесен съм в нечисти сделки; quien se pica, ajo1s come погов. гузен негонен бяга; harto de ajo1s прен., разг. недодялан, груб; Ўbueno anda el ajo1! прен., разг., ирон. зле (на зле) вървят нещата.

  Diccionario español-búlgaro > ajo1

 • 5 ama

  f 1) домакиня; ama de casa домакиня; 2) господарка; 3) собственица, стопанка, хазяйка; 4): ama de llaves икономка; ama de cría дойка.

  Diccionario español-búlgaro > ama

 • 6 andar1

  1. intr 1) вървя; 2) движа се; 3) работя, функционирам; 4) прен. има; 5) прен. разбирам от нещо, вещ съм; 6) с предл. con, sin + същ. имам или не това, което изразява съществителното; andar1 con cuidado внимавам; 7) с предл. a + същ. pl раздавам (получавам) това, което означава съществителното (обикн. шамари, ритници и др.); 8) разг. отивам; 9) съм, намирам се; 10) прен. намирам се в дадено състояние; andar1 ocupado зает съм; andar1 bueno чувствам се добре; andar1 malo болен съм; andar1 con fiebre втриса ме; 11) минавам (за времето); 12) с gerundio означава действие; andar1 corriendo бягам; andar1 cazando ходя на лов; 2. tr изминавам, обикалям; 3. prnl 1) с предл. a + inf занимавам се с, отдавам се на, започвам да + значението на гл. в inf; 2) с предл. con, en използвам; andarse con bromas шегувам се; 4. interj Ўanda! 1) разг. я виж ти! брей! (радост, изненада и др.); 2) за окуражаване, молба и настояване да се направи нещо: ЎAnda, acompбсame! - Хайде, придружи ме! andar1 derecho разг. държа се, както трябва; andar1se por las ramas прен. заобикалям, усуквам, увъртам; не отивам директно към главното, основното; todo se andarà разг. ще му дойде времето ( за извършване или последване на нещо).

  Diccionario español-búlgaro > andar1

 • 7 bobo,

  a 1. adj 1) глупав, простоват (човек); 2) глупав, нелеп (за постъпка); 2. m глупак; bobo, de capirote (de Coria) пословичен персонаж, символ на глупостта; entre bobo,s anda el juego ирон. пред мен това не минава.

  Diccionario español-búlgaro > bobo,

 • 8 cambio

  m 1) обмен, замяна, размяна, смяна; libre cambio свободен обмен (търговия); letra de cambio пҐлица; 2) изменение; cambios cuantitativos (calificativos) количествени (качествени) изменения; cambio de dirección промяна на адрес; cambio de domicilio промяна на жилище; 3) обменяне (пари); casa de cambio обменно бюро; 4) курс (валутен); cambio del día курс на деня; 5) дребни пари; dar el cambio връщам дребни пари, развалям; a cambio de loc prep в замяна на, вместо, за, срещу; a la(s) primera(s) de cambio loc adv прен. в първия удобен случай; en cambio loc adv напротив, за сметка на това, докато.

  Diccionario español-búlgaro > cambio

 • 9 campo

  m 1) поле, нива; 2) pl посеви, насаждения; 3) село; casa de campo селска къща, лятна къща (вила); 4) открито равно място, плац; 5) игрище; campo de fútbol футболно игрище; 6) лагер; campo de concentración концентрационен лагер; 7) прен. сфера, поле на дейност, идеи, знание; 8) прен. място без фигури върху картината, фон на картина; 9) физ. поле на действие; 10) воен. завзета и окупирана вражеска територия; 11) воен. войската, извършваща окупация; campo del honor прен. място на диспут, двубой; campo raso равно, без растителност; campo santo католическо гробище; campo semàntico семантично поле; poner puertas al campo прен. напразно се опитвам да удържа, да овладея нещо; campo de Agramante прен. много объркано положение, неразбория.

  Diccionario español-búlgaro > campo

 • 10 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 11 contra

  1. m 1) противоположност; el pro y el contra за и против; 2) противна страна, противник (в игра); 3) pl муз. педали на орган; 2. f 1) разг. трудност, препятствие; 2) фехт. ответ; 3) опозиция; 3. prep против, срещу, на, о, въпреки, независимо от; 1) противоположност, съпротива: contra la corriente срещу течението; contra mi voluntad против волята ми; 2) разположение: se colocó contra la luz застана срещу светлината; se apoyó contra la pared подпря се на стената; 3) посока, положение: le estrechó contra su pecho притисна го към гърдите си; esta casa està contra el Oriente тази къща има източно изложение; 4) размяна: pagar contra recibo плащам срещу разписка; 5) адвербиални изрази: en contra против; ir en contra опълчвам се срещу.

  Diccionario español-búlgaro > contra

 • 12 cuna

  f 1) люлка; 2) прен. родно място, родина; 3) прен. произход; 4) прен. детство; 5) прен. род, семейство; casa cuna детски ясли; 6) селски дървен мост; 7) прен. начало, корен на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cuna

 • 13 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 14 dejar

  1. tr 1) оставям; dejar en paz оставям на мира, не безпокоя; 2) позволявам; не преча; 3) поверявам; dejó la casa al cuidado de su hijo остави къщата на грижите на сина си; 4) пускам, пропускам; 5) давам назаем, отстъпвам временно; 6) (de + inf) преставам да; dejó de hacer lo prometido престана да изпълнява обещаното; 7) нося доход; 8) изоставям; 9) напускам; 10) прекъсвам, не продължавам; 11) отрицателна форма + inf означава все още продължава + значението на глагола в инфинитив; no deja de pensar en ella продължава да мисли за нея; 2. prnl изоставям се, запускам се, отпускам се (от леност, умора, мързел); dejar atràs a uno прен. изпреварвам, надминавам; превъзхождам; dejar a uno bizco прен., разг. правя някого разноглед (от учудване); dejar caer а) пускам; б) прен. изпускам се, казвам нещо като по невнимание; dejar correr una cosa позволявам, разрешавам; dejar(se) llevar имам слаба воля, оставям се да ме водят; dejarse vencer отстъпвам пред друг; dejarse ver показвам се, разкривам се; dejar temblando una cosa прен., разг. изпразвам съдържанието (изяждам, изпивам почти всичко); no dejarse ensillar не позволявам да ми заповядват; no dejar verde ni seco прен. унищожавам всичко, изтребвам наред; dejar a alguien fresco (plantado) прен., разг. измамвам, надсмивам се над някого; dejar a uno seco прен., разг. а) убивам на място; б) оставям някого стъписан, изумен.

  Diccionario español-búlgaro > dejar

 • 15 empeño

  m 1) залог; 2) залагане; 3) дълг; парично задължение; 4) стремеж; усилие; 5) цел на стремежа; 6) настойчивост, упорство; 7) покровител; 8) препоръка, застъпничество; 9) влияние; casa de empeño Анд., М. заложна къща; con empeño упорито, с постоянство; en empeño като залог.

  Diccionario español-búlgaro > empeño

 • 16 entrada

  f 1) вход; entrada delantera (trasera, lateral) преден (заден, страничен) вход; entrada libre вход свободен; entrada prohibida вход забранен; 2) начало, първи ден (на месец, на година); 3) театр. сбор (от пари, зрители и др.); 4) билет (за кино, театър, мач и пр.); 5) встъпване, постъпване, влизане; examen de entrada приемен изпит; 6) воен. навлизане, нахлуване; 7) Куб., М. нападение, бой; 8) блюдо между супата и печеното; 9) титулна страница (на книга); 10) pl постъпления, приходи; 11) муз. влизане (на партия, инструмент); 12) прен. разрешение, достъп до нещо, възможност; 13) приятелство, близост, фамилиарност; 14) влизане в игра на карти; 15) pl право, достъп до двореца; 16) излизане на сцената; 17) връх на греда, влизащ в стената; 18) спорт. влизане, блъскане; 19) начална вноска; 20): entrada sangría печатен ред, който започва навътре (нов абзац); 21) лексикална, речникова единица; entradas y salidas de una casa приходи и разходи, наследство; cuota de entrada встъпителна вноска; visado de entrada входна виза; derechos de entrada вносно мито; permiso de entrada разрешение за внос; de primera entrada от пръв опит; irse entrada por salida запазвам равновесие; entradas y salidas разг. интриги, сплетни.

  Diccionario español-búlgaro > entrada

 • 17 espárrago

  m 1) бот. аспержа; 2) върлина, дълъг прът; 3) греда със стъпала, служеща за стълба; Ўanda (vete) a freír espárragos! прен., разг. я се разкарай, изчезвай, върви по дяволите!

  Diccionario español-búlgaro > espárrago

 • 18 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 19 fuera

  adv вън, извън (може да бъде в комбинация с предл. de, desde, hacia, para, por); por fuera отвън, извън; fuera de casa (de tiempo, de propósito) извън къщи (ненавреме, извън времето; извън, встрани от целта, намерението); dejar a uno fuera de algo прен. отстранявам, изолирам някого; estar uno fuera de sí прен. извън себе си съм (от яд, ревност и т. н.); Ўfuera! вън! fuera de + sust с изключение на, освен, само не; извън; fuera de + verbo освен това, освен че.

  Diccionario español-búlgaro > fuera

 • 20 hasta

  1. prep до; 2. adv дори, също и; Ўhasta después!; Ў hasta luego!; Ўhasta pronto! довиждане!; до скоро!; hasta no màs до немай къде, няма накъде повече; hasta nunca никога вече; hasta otra (màs ver) до скоро!; Ўhasta siempre! винаги си добре дошъл!

  Diccionario español-búlgaro > hasta

См. также в других словарях:

 • La casa de los dibujos — Título La casa de los dibujos Género Serie animada Humor negro Creado por Dave Jeser Matt Silverstein Voces de Adam Carolla Jess Harnell Abbey McBride Jack Plotnick Tara Strong Cree Summer James Arnold Taylor …   Wikipedia Español

 • El miedo no anda en burro — Saltar a navegación, búsqueda El miedo no anda en burro es una película mexicana de 1976, estelarizada por María Elena Velasco (mejor conocida India María) pertenece al género de largometrajes de comedia. Trama María trabajaba para doña Clarita,… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Detective Conan — A continuación se presenta un listado de episodios de la serie Detective Conan, con su título original japonés (romanji y kanji), su traducción en español a partir del título original y el título del doblaje en España y en Hispanoamérica. Como… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Detective Conan — Anexo:Episodios de Detective Conan Saltar a navegación, búsqueda Lista de episodios de la serie de televisión anime Detective Conan. Página para firmar por nuevos episodios y películas de la serie en España 1 «El caso del asesinato en la montaña… …   Wikipedia Español

 • Secuencia de apertura de Los Simpson — La serie estadounidense de animación Los Simpson se caracteriza por poseer un sello propio que se muestra en cada capítulo. La secuencia de apertura de los episodios es fundamentalmente siempre la misma, pero con ligeros cambios. Contenido 1… …   Wikipedia Español

 • Palacio de Gobierno del Perú — Saltar a navegación, búsqueda Palacio de Gobierno del Perú Casa de Pizarro Frontis del Palacio de Gobierno de Lima y Pileta del Virrey Conde de Salvatierra en primer plano Información Ubic …   Wikipedia Español

 • Chepo (distrito) — Este artículo o sección sobre geografía necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 30 de noviembre de 2008. También puedes… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Charmed — La siguiente es una lista de episodios de la serie Charmed. La serie comenzó el 7 de octubre de 1998 y terminó el 21 de mayo de 2006, con 178 episodios emitidos hasta la octava temporada. Contenido 1 Temporadas 1.1 Lista de Episodios 2 Primera… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Hermandad del Señor de los Milagros de Huacho — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Ben 10 — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Anexo:Episodios de Ben 10 y Ben 10: fuerza alienigena (articulo de Latinoamerica) (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí. Es …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.