Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

all

 • 1 идёт

  all-right!

  Русско-персидский словарь > идёт

 • 2 аврал

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > аврал

 • 3 вдруг

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، فرض کنید، انگاشتن، گمان کردن

  Русско-персидский словарь > вдруг

 • 4 всего

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & n.) روی هم رفته، از همه جهت، یکسره، تماما، همگی، مجموع، کاملا، منصفا
  ............................................................
  3. only
  (conj. & adv. & adj.) فقط، تنها، محض، بس، بیگانه، عمده، صرفا، منحصرا، یگانه، فقط بخاطر
  ............................................................
  روی هم رفته

  Русско-персидский словарь > всего

 • 5 всё-таки

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj.) آرام، خاموش، ساکت، بی حرکت، راکد، همیشه، هنوز، باز هم، هنوزهم معذلک
  (vt. & vi. & n.) آرام کردن، ساکت کردن، خاموش شدن، دستگاه تقطیر، عرق گرفتن از، سکوت، خاموشی
  ............................................................
  (adv.) با وجود این، با اینهمه، با این وصف، معهذا
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > всё-таки

 • 6 краса

  ............................................................
  (n.) زیبایی، خوشگلی، حسن، جمال، زنان زیبا
  ............................................................
  { charming: ـ(adj.) فریبا، فریبنده، ملیح}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیرایه، زیور، زینت، آراستن، آرایش، تزیین کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > краса

 • 7 облеплять (I) > облепить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > облеплять (I) > облепить (II)

 • 8 обходить (II) > обойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از جناح خارجی بدشمن حمله کردن
  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  13. outdo
  (past: outdid ; past participle: outdone
  (v.) بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن
  ............................................................
  ............................................................
  15. diddle
  (v.) فریب دادن، مغبون کردن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) I

 • 9 переучивать (I) > переучить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переучивать (I) > переучить (II)

 • 10 пожалуйста

  ............................................................
  (vt.) دلپذیر کردن، خشنود ساختن، کیف کردن، سرگرم کردن، لطفا، خواهشمند است
  ............................................................
  (adv.) همانا، حتما، مطمئنا
  ............................................................
  ............................................................
  4. not at all!
  ............................................................
  5. don't mention it!
  ............................................................
  6. you're welcome!

  Русско-персидский словарь > пожалуйста

 • 11 универсальный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) فراگیر، جامع، عمومی، جهانی، کلی، عالمگیر، همگانی
  ............................................................
  ............................................................
  چند منظوره
  ............................................................
  (adj.) قابل تبدیل، تغییر پذیر، قابل تسعیر
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > универсальный (-ая, -ое, -ые)

 • 12 безразлично

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > безразлично

 • 13 благополучно

  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) (د.گ.) صحیح، بسیار خوب، بی عیب، حتمی
  ............................................................
  3. well
  (vt. & vi. & n.) چشمه، جوهردان، دوات، ببالا فوران کردن، روآمدن آب و مایع، درسطح آمدن و جاری شدن
  (adv. & adj.) خوب، تندرست، سالم، راحت، بسیار خوب، به چشم، تماما، تمام و کمال، بدون اشکال، اوه، خیلی خوب

  Русско-персидский словарь > благополучно

 • 14 благоустроенный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) راحت، خوشایند
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > благоустроенный (-ая, -ое, -ые)

 • 15 ведь

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. but
  (conj. & adv.) ولی، اما، لیکن، جز، مگر، باستثنای، فقط، نه تنها، به طور محض، بی، بدون

  Русско-персидский словарь > ведь

 • 16 весь

  ............................................................
  1. all
  (adv. & adj. & n.) همه، تمام، کلیه، جمیع، هر گونه، همگی، همه چیز، داروندار، یکسره، تماما، بسیار
  (pref.) به معنی " غیر " و " دیگر "
  ............................................................
  (adj. & n.) تمام، درست، دست نخورده، بی عیب
  ............................................................
  (adj. & n.) تمام، درست، دست نخورده، کامل، بی خرده، همه، سراسر، سالم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > весь

 • 17 внезапно

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > внезапно

 • 18 вообще

  ............................................................
  ............................................................
  بهیچ وجه، ابدا

  Русско-персидский словарь > вообще

 • 19 враз

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > враз

 • 20 все I

  ............................................................
  1. all
  (adv. & adj. & n.) همه، تمام، کلیه، جمیع، هر گونه، همگی، همه چیز، داروندار، یکسره، تماما، بسیار
  (pref.) به معنی " غیر " و " دیگر "
  ............................................................
  (adj. & n.) تمام، درست، دست نخورده، بی عیب
  ............................................................
  (adj. & n.) تمام، درست، دست نخورده، کامل، بی خرده، همه، سراسر، سالم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > все I

См. также в других словарях:

 • all — [ ɔl ] function word, quantifier *** All can be used in the following ways: as a determiner (followed by an uncountable or plural noun): They had given up all hope. All children deserve encouragement. as a predeterminer (followed by a word such… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • all — (ôl) adj. 1. Being or representing the entire or total number, amount, or quantity: »All the windows are open. Deal all the cards. See Synonyms at WHOLE(Cf. ↑whole). 2. Constituting, being, or representing the total extent or the whole: »all… …   Word Histories

 • All — All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this word …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All — All, n. The whole number, quantity, or amount; the entire thing; everything included or concerned; the aggregate; the whole; totality; everything or every person; as, our all is at stake. [1913 Webster] Death, as the Psalmist saith, is certain to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All to — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All-to — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All — All. Aller, alle, alles, ein Wort, welches in den meisten Fällen den Begriff der Allgemeinheit ausdrucket, und in dreyerley Gestalt üblich ist. I. * Als ein Umstandswort, welches dessen ursprüngliche Gestalt ist, der Zahl, Menge und innern Stärke …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • All — All, a. [OE. al, pl. alle, AS. eal, pl. ealle, Northumbrian alle, akin to D. & OHG. al, Ger. all, Icel. allr. Dan. al, Sw. all, Goth. alls; and perh. to Ir. and Gael. uile, W. oll.] 1. The whole quantity, extent, duration, amount, quality, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • all — 1. all or all of. All can be used before singular or plural nouns, and of is not needed except before pronouns standing alone (all human life / all the time / all children / all tickets / all of them / all you people). The construction with of is …   Modern English usage

 • all-in — ˈall in adjective an all in rate or price is one that includes all services, parts etc, with no additional costs: • For an all in price of £990, investors get an annual subscription as well as the hardware and software required. all in adverb : • …   Financial and business terms

 • all — all·en·ar·ly; all·hal·lows; all·ness; all·spice; car·ry·all; ly·all·pur; sew·all; my·all; over·all; All; all·hal·low; …   English syllables


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»