Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

ageing-resistant+grease

 • 1 устойчива на стареене грес

  ageing-resistant grease
  ageing-resistant greases

  Български-Angleščina политехнически речник > устойчива на стареене грес

 • 2 грес, устойчива на синерезис

  bleed-resistant grease
  bleed-resistant greases

  Български-Angleščina политехнически речник > грес, устойчива на синерезис

 • 3 бакшиш

  tip, baksheesh, bakshish
  давам някому бакшиш tip s.o., give s.o. a trifle
  * * *
  бакшѝш,
  м., -и, (два) бакшѝша разг. tip, baksheesh, backsheesh; книж. gratuity; давам някому \бакшиш tip s.o., give s.o. a trifle.
  * * *
  baksheesh; tip{tip}: бакшиш s.o - давам бакшиш; grease (разг.)
  * * *
  1. tip, baksheesh, bakshish 2. давам някому БАКШИШ tip s. o., give s. o. a trifle

  Български-английски речник > бакшиш

 • 4 боя

  (за боядисване, рисуване) paint
  (за коса, прежда и пр.) dye
  (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking
  (за печки) blacking, lead. black-lead
  водни бои water-colours
  маслени бои oil-paint(s); oils
  картина с маслени бои a picture in oil(s), an oil-painting
  картина с водни бои a picture in water-co-lours; a water-colour (painting)
  боя която не избелява a fast colour
  налагам дебело боята paint with a full brush
  пази се от боята fresh paint
  хващам боя stain. се (от) be afraid of, fear, dread
  боя се да му кажа I dread/fear to tell him, I dread telling him; I'm afraid to tell him, I'm afraid of telling him
  много се боя от be in great fear of
  не бой се! don't worry! don't you fear! never fear! няма от какво да се боите you have nothing to be afraid of/to fear; there's nothing to fear
  1. (безпокоя се) be afraid/anxious; feel nervous; worry; have cold feet
  карай и не се бой go ahead and damn the consequences
  * * *
  боя̀,
  ж., -ѝ (за боядисване, рисуване) paint; (за коса, прежда и пр.) dye; (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking; (за печки) blacking, lead, black-lead; алкидна \бояя alkyd paint; блажна \бояя oil-base paint; \бояя, която не избелява fast colour; водни (акварелни) \бояи water-colours; водноразтворима \бояя water-thinned paint; гланцова \бояя gloss paint; картина с водни \бояи picture in water-colours; water-colour (painting); киселинноустойчива \бояя acid-proof paint; корозионнозащитна \бояя anticorrosive paint; лакова \бояя enamel/varnish paint; латексова \бояя latex paint; маслени \бояи oil-paint(s); oils; пази се от \бояята! fresh paint! полагам дебело \бояята paint with a full brush; последна \бояя ( при боядисване) final coat of paint; постна \бояя distemper; термоустойчива \бояя heat-resistant paint; хващам \бояя stain.
  * * *
  madder (червена, добита от корените на броша); colour; oil- colour (маслена); oil-paint (маслена); suit (при карти); tint
  * * *
  1. (безпокоя се) be afraid/ anxious;feel nervous;worry;have cold feet 2. (за боядисване, рисуване) paint 3. (за коса, прежда и пр.) dye 4. (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking 5. (за печки) blacking, lead. black-lead 6. БОЯ която не избелява a fast colour 7. БОЯ се да му кажа I dread/fear to tell him, I dread telling him;I'm afraid to tell him, I'm afraid of telling him 8. водни бои water-colours 9. карай и не се бой go ahead and damn the consequences 10. картина с водни бои a picture in water-co-lours;a water-colour (painting) 11. картина с маслени бои a picture in oil(s), an oil-painting 12. маслени бои oil-paint(s);oils 13. много се БОЯ от be in great fear of 14. налагам дебело БОЯта paint with a full brush 15. не бой се! don't worry! don't you fear! never fear! няма от какво да се боите you have nothing to be afraid of/to fear;there's nothing to fear 16. пази се от БОЯта fresh paint 17. последна БОЯ (при боядисване) a final coat of paint 18. хващам БОЯ stain.се (от) be afraid of, fear, dread

  Български-английски речник > боя

 • 5 букса

  1. тех. жп. axle-/grease-box; terminal clam (p)/bush
  2. ел. jack
  * * *
  бу̀кса,
  ж., -и техн.
  1. жп axle-/grease-box; terminal clam(p)/bush;
  2. ел. jack.
  * * *
  axle-box; bush (тех.); ferrule; grease-box
  * * *
  1. ел. jack 2. тех. жп. axle-/grease-box;terminal clam(p)/bush

  Български-английски речник > букса

 • 6 грес

  grease
  * * *
  ж., само ед. grease.
  * * *
  fat; grease
  * * *
  grease

  Български-английски речник > грес

 • 7 гресирам

  grease, lubricate
  * * *
  гресѝрам,
  гл. grease, lubricate.
  * * *
  grease, lubricate

  Български-английски речник > гресирам

 • 8 гресьорка

  greaser, grease-box
  * * *
  гресьо̀рка,
  ж., -и техн. greaser, grease-box/cup; (с резба) lubricating nipple.
  * * *
  greaser, grease-box

  Български-английски речник > гресьорка

 • 9 грим

  make-up; paints
  грим за клепки mascara
  * * *
  м., само ед. make-up; paints; актьорски \грим grease-paint; \грим (спирала) за клепки mascara.
  * * *
  make-up: I always put. - Винаги си слагам грим, когато излизам.; paint
  * * *
  1. make-up;paints 2. ГРИМ за клепки mascara 3. актьорски ГРИМ greasepaint

  Български-английски речник > грим

 • 10 издръжлив

  (за човек) tenacious; tough; hardy; robust
  много съм издръжлив have great powers of endurance
  издръжлив цвят a fast colour
  * * *
  издръжлѝв,
  прил. (за човек) tenacious; tough; hardy, resilient; enduring, tireless, fatigueless; robust; (за кола) reliable; \издръжлив цвят fast colour; много съм \издръжлив have great powers of endurance.
  * * *
  firm; gritty; patient; plodding; proof; resilient; resistant: water- издръжлив - водоиздръжлив; stout; tough
  * * *
  1. (за човек) tenacious;tough;hardy;robust 2. ИЗДРЪЖЛИВ цвят a fast colour 3. много съм ИЗДРЪЖЛИВ have great powers of endurance

  Български-английски речник > издръжлив

 • 11 киселиноустойчив

  acid-proof, acid-resistant
  * * *
  киселиноусто̀йчив,
  прил. acid-proof, acid-resistant.
  * * *
  acid-proof, acid-resistant

  Български-английски речник > киселиноустойчив

 • 12 ласкателство

  flattery, adulation; blandishment; back scratching; toad-eating; lip-salve; palaver
  ам. sl. oil
  * * *
  ласка̀телство,
  ср., -а flattery, adulation; blandishment; cajolery; sweet talk; backscratching; toad-eating; lip-salve; palaver; blarney, soft soap, soft-sawder; sweet-talk; flannel; sl. grease job; амер. sl. oil.
  * * *
  adulation; backscratching; blandiloquence; blandishment; blarney;cajolement; flattery{`flEtxrri}: Don't be deceived by her ласкателствоies. - Не се мами по ласкателствата й.; humbugging; oil (жарг.); palaver; soft- sawder
  * * *
  1. flattery, adulation;blandishment;back scratching;toad-eating;lip-salve;palaver 2. ам. sl. oil

  Български-английски речник > ласкателство

 • 13 лишей

  1. бот. lichen
  2. мед. lichen, herpes, shingles
  * * *
  лѝшей,
  м., -и, (два) лѝшея 1. бот. lichen;
  2. мед. lichen, herpes, shingles; мокър \лишейй вет. grease.
  * * *
  lichen (бот.); tetter
  * * *
  1. бот. lichen 2. мед. lichen, herpes, shingles

  Български-английски речник > лишей

 • 14 лойник

  тех. oil-seal
  * * *
  ло̀йник,
  м., -ци, (два) ло̀йника техн. oil-seal.
  * * *
  gland (тех.); grease- box
  * * *
  тех. oil-seal

  Български-английски речник > лойник

 • 15 лоясвам

  grease over
  * * *
  лоя̀свам,
  гл. grease over.
  * * *
  grease over

  Български-английски речник > лоясвам

 • 16 мажа

  1. spread (на on)
  мажа масло на хляб spread butter on bread, butter bread
  (с хоросан, глина) plaster, coat, daub (с with)
  (с вар) whitewash
  (с блажна боя) paint, coat with paint
  (с лекарство и пр.) smear, rub over, ( с йод) daub
  мажа кожата си с вазелин smear o.'s skin with vaseline, smear vaseline over o.'s skin
  (смазвам) grease, oil, lubricate
  мажа се spread easily, be soft/creamy
  мажа се с крем cream o.'s face, use cream
  (гримирам ce) make up
  тя много се маже she uses too much make up
  мажа се на някого fawn on s.o., toady
  * * *
  ма̀жа,
  гл., мин. св. деят. прич. ма̀зал 1. spread (на on); (с хоросан, глина) plaster, coat, daub (c with); (с блажна боя) paint, coat with paint; (с лекарство и пр.) smear, rub over, (с йод) daub;
  2. ( смазвам) grease, oil, lubricate; (с катран) tar; (с лепило) paste;
  \мажа се: \мажа се с крем cream o.’s face, use cream; тя много се маже she uses too much make-up/cream.
  * * *
  daub; dub: grease; spread: мажа butter on bread - мажа масло на хляб
  * * *
  1. (noтвърждавам лъжа) second, support (a lie) 2. (гримирам ce) make up 3. (с блажна боя) paint, coat with paint 4. (с вар) whitewash 5. (с катран) tar 6. (с лекарство и np.) smear, rub over, (с йод) daub 7. (с лепило) paste 8. (с хоросан, глина) plaster, coat, daub (c with) 9. (смазвам) grease, oil, lubricate 10. spread (на on) 11. МАЖА ce spread easily, be soft/creamy 12. МАЖА ce с крем cream o.'s face, use cream 13. МАЖА кожата си с вазелин smear o.'s skin with vaseline, smear vaseline over o.'s skin 14. МАЖА масло на хляб spread butter on bread, butter bread 15. МАЖА се на някого fawn on s.o., toady 16. тя много се маже she uses too much make up

  Български-английски речник > мажа

 • 17 мазен

  1. oily, greasy; lardy
  (за почва) fat, mellow
  (за храна) fat, rich, greasy
  мазно петно a grease spot
  2. (гладък) smooth
  3. прен. unctuous, oily, smooth, ingratiating, bland, suave, mealy-mouthed
  мазен глас a carn(e)y voice
  мазна Гана вж. мазник
  * * *
  ма̀зен,
  прил., -на, -но, -ни 1. oily, greasy; lardy; (за почва) fat, mellow; (за храна) fat, rich, greasy; ( зацапан) greasy; \мазенно петно grease spot; (за коса) oily; (на пипане) unctuous; ( лепкав) sticky;
  2. ( гладък) smooth;
  3. прен. unctuous, oily, greasy, smooth, ingratiating, bland, suave, mealy-mouthed, smarmy.
  * * *
  mellow (за почва); fat; fatty; greasy: а мазен spot - мазно петно; lardy; oily; oleaginous; pinguid; sleek; slick; slimy; smarmy; suave
  * * *
  1. (гладък) smooth 2. (за коса) oily 3. (за почва) fat, mellow 4. (за храна) fat, rich, greasy 5. (зацапан) greasy 6. (лепкав) sticky 7. (на пипане) unctuous 8. oily, greasy;lardy 9. МАЗЕН глас a carn(e)y voice 10. мазна Гана вж. мазник 11. мазно петно а grease spot 12. прен. unctuous, oily, smooth, ingratiating, bland, suave, mealy-mouthed

  Български-английски речник > мазен

 • 18 мазнина

  fat, grease
  мазнина от печено месо dripping
  (лой) suet
  * * *
  мазнина̀,
  ж., -ѝ fat, grease; животинска \мазнинаа animal fat, adipose; \мазнинаа от печено месо dripping, ( лой) suet; отлагане на \мазнинаи adipopexis; произвеждащ \мазнинаи lipoferous; разпадане на \мазнинаа adipolysis.
  * * *
  fat: animal мазнина - животинска мазнина; grease
  * * *
  1. (лой) suet 2. fat, grease 3. МАЗНИНА от печено месо dripping 4. животинска МАЗНИНА animal fat

  Български-английски речник > мазнина

 • 19 мас

  fat
  живачна мас мед. blue butter
  китова мас blubber, sperm
  * * *
  ж., само ед. fat; ( свинска) lard; ( смазка) grease; живачна \мас мед. blue butter; китова \мас blubber, sperm.
  * * *
  grease; lard (свинска); sperm (китова)
  * * *
  1. (свинска) lard 2. (смазка) grease 3. fat 4. живачна МАС мед. blue butter 5. китова МАС blubber, sperm

  Български-английски речник > мас

 • 20 маслен

  butter (attr.); buttery, oily; lubricous, oleaginous
  (на цвят) butter-colour
  маслено тесто shortcake, shortbread
  маслена киселина a fatty/an oily acid, хим. butyric acid
  маслена боя oil paint
  маслени бои oils
  рисувам с маслени бои paint in oils
  картина с маслени бои oil-painting, a painting in oils
  маслено петно an oil/a grease spot
  маслена помпа a pressure pump
  * * *
  ма̀слен,
  прил. butter (attr.); buttery, oily; lubricous, oleaginous; (на цвят) butter-colour; картина с \маслени бои oil-painting; \маслена киселина fatty/oily acid, хим. butyric acid; \маслена помпа pressure pump; \маслени бои oils; \маслено тесто shortcake, shortbread; рисувам с \маслени бои paint in oils.
  * * *
  buttery; butyric (хим.); fat; fatty: a маслен acid - маслена киселина; lubricous; oil: an маслен spot - маслено петно; oleaginous; pinguid; unctuous
  * * *
  1. (на цвят) butter-colour 2. butter (attr.);buttery, oily;lubricous, oleaginous 3. МАСЛЕНa боя oil paint 4. МАСЛЕНa киселина a fatty/an oily acid, хим. butyric acid 5. МАСЛЕНa помпа a pressure pump 6. МАСЛЕНo петно an oil/a grease spot 7. МАСЛЕНo тесто shortcake, shortbread 8. МАСЛЕНи бои oils 9. картина с МАСЛЕНи бои oil-painting, a painting in oils 10. рисувам с МАСЛЕНи бои paint in oils

  Български-английски речник > маслен

См. также в других словарях:

 • Pencil — This article is about the handwriting instrument. For other uses, see Pencil (disambiguation). HB graphite pencils A pencil is a …   Wikipedia

 • Wheel speed sensor — [ head unit.] Wheel speed sensors or vehicle speed sensors (VSS) are sender devices used for reading the speed of the vehicle s wheel rotation. It usually consists of a toothed ring and pickup. Special purpose speed sensors Rotary speed sensors… …   Wikipedia

 • Fireproofing — Fireproof redirects here. For the album, see Fireproof (album). For the 2008 film, see Fireproof (2008 film). Fireproofing, a passive fire protection measure, refers to the act of making materials or structures more resistant to fire, or to those …   Wikipedia

 • Tracing paper — is a type of translucent paper. It is made by immersing unsized and unloaded paper of good quality in sulfuric acid for a few seconds. The acid converts some of the cellulose into amyloid form having a gelatinous and impermeable character. When… …   Wikipedia

 • Paper — For other uses, see Paper (disambiguation). A stack of copy paper Paper is a thin material mainly used for wr …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»