Перевод: с испанского на болгарский

agasajar+a+alguien+con+algo

 • 1 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 2 juego

  m 1) игра, развлечение, забавление; juego de azar (de suerte) хазартна игра; juego de naipes игра на карти; juego de billar билярд; juego de interés (de envite) залагания; juego de palabras (vocablos, voces) игра на думи; 2) сервиз, комплект; гарнитура; juego de tocador тоалетни принадлежности; juego de porcelana порцеланов сервиз за кафе, чай; 3) екип, серия; hacer juegos malabares; juegos de pasa pasa жонглирам, върша фокусничества; 4) проблясък, изменчивост (на вода, светлина); 5) прен. умение за постигане на цел; 6) pl спорт. игри; Juegos Olímpicos Олимпийски игри; 7) de + sust зала, игрище за + значението на съществителното; juego de pelota игрище за футбол, баскетбол и др.; 8) хлабавина, луфт (на панти и др.); juego de niños прен. детска игра; непоследователна постъпка; juegos florales конкурс за поезия, основан в Прованс; abrir (el) juego започвам играта; conocerle (verle) a uno el juego прен. ясна ми е играта на някого, разбирам намерението му; darse bien (mal) el juego върви ми, имам късмет (нямам късмет, не ми върви); desgraciado en el juego, afortunado en amores разг. на който не му върви в играта, върви му в любовта; fuera de juego прен. вън от играта; poner en juego una cosa прен., разг. залагам нещо; por juego на шега, на игра; doble juego прен. двойна игра; dar juego a alguien (algo) а) прен. предлагам възможности; б) давам повод за коментари; entrar alguien (algo) en el juego влизам в играта, участвам, намесвам се в; hacer el juego a alguien прен. благоприятствам нечии интереси; играя по свирката на някого; hacer juego съчетавам се добре с друго нещо, отивам, подхождам; irse de juego разг. отивам на купон.

  Diccionario español-búlgaro > juego

 • 3 palma

  f 1) вж. palmera; 2) палмов лист; 3) длан на ръка; 4) прен. ръка; 5) прен. слава, триумф; 6) прен. победа на мъченика срещу инферналните сили; 7) pl ръкопляскания; andar uno en palmas прен. уважаван съм, получавам овации от всички; conocer a alguien (algo) como la palma de mi mano прен. познавам някого (нещо) като петте пръста на ръката си; enterrar con palma a una persona прен. погребва се девствен някой; liso (llano, raso) como la palma de la mano прен., разг. много лесно, без никакви затруднения; batir palmas пляскам с ръце, аплодирам; llevar (traer) en palmas a alguien прен. държа се много добре с някого; задоволявам капризите на някого; llevarse la palma прен. най-добрият съм, пръв съм ( в дадено начинание), отнасям палмата на първенството.

  Diccionario español-búlgaro > palma

 • 4 traer

  1. tr 1) донасям; принасям; 2) водя до, причинявам, предизвиквам; 3) нося (дреха, прическа и пр.); 4) намирам се в състояние, изразено от съществителното: traer a uno inquieto безпокоя, причинявам безпокойства някому; 5) прен. убеждавам някого да приеме чуждо мнение; traer a razones прен. убеждавам; 6) прен. занимавам се с, разглеждам (въпрос); 7) прен. привеждам (доказателсдтва); 8) прен. водя (дело, преговори); 9) (a) заставям, принуждавам; 10) притеглям, привличам към себе си; traer en bocas (en lenguas) прен. злословя; traer al caso прен. припомням при удобен случай, намеквам; traer entre manos занимавам се с нещо; 2. prnl нося се, обличам се (добре/зле); traer a colación (a cuento) позовавам се на някого (нещо) в текст, разговор и др.; traer a la memoria (a la cabeza) разг. спомням си, припомням си нещо; traer a uno a mal traer прен. отнасям се грубо, тормозя някого; traer consigo водя след себе си, причинявам; traer sin cuidado a alguien (algo) разг. изобщо не ме интересува (някой, нещо); traérsela a uno floja разг. все ми е едно, не ми пука; traérselas alguien (algo) разг. покрит въглен е; traer a uno arrastrado (arrastrando) прен., разг. изморявам, изтощавам много някого; traer y llevar разг. злословя, клюкарствам, разнасям клюки.

  Diccionario español-búlgaro > traer

 • 5 trigo

  m 1) пшеница; trigo otoñal, trigo de invierno зимна пшеница; trigo trechel (tremesino, tremés) пролетна пшеница; trigo sarraceno елда, гръцка пшеница; 2) жито; 3) pl житна нива; 4) прен. пари, имане; nunca es mal año por mucho trigo погов. от много глава не боли; no ser alguien (algo) trigo limpio разг. не ми е чист косъмът, не съм стока за мирисане (за човек, работа и др.).

  Diccionario español-búlgaro > trigo

 • 6 algo

  1. pron indef нещо, по нещо; 2. adv малко; algo es algo; màs vale algo que nada все е нещо; по-добре малко, отколкото нищо; por algo разг. с основание, има защо.

  Diccionario español-búlgaro > algo

 • 7 agasajar

  tr 1) оказвам гостоприемство, посрещам приветливо; угощавам, черпя; 2) приемам гости, приютявам.

  Diccionario español-búlgaro > agasajar

 • 8 alguien

  pron indef 1) някой; 2) разг. важна клечка.

  Diccionario español-búlgaro > alguien

 • 9 comer2

  1. intr 1) ям, храня се; 2) обядвам; 2. tr 1) изяждам, ям; 2) прен. харча, пилея; 3) прен. разяждам; 4) прен. вземам (фигура на дама или шах); 5) правя да избелее (за цвят); 6) прен. износвам; 3. prnl 1) пропускам, изпускам, изяждам (буква, израз при писане); 2) смъкнати са ми чорапите; comer2se algo o a alguien con los ojos прен. поглъщам с очи, гледам жадно, страстно; sin comer2lo ni beberlo прен., разг. нямам нищо общо; ни лук ял, ни лук мирисал; ni come ni deja comer2 прен. не яде кокала, но и на друг не го дава.

  Diccionario español-búlgaro > comer2

 • 10 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 11 favor

  m 1) помощ, покровителство, благоволение; a favor de а) в полза на; б) благодарение на, подпомаган от, посредством; в) на каприза, на волята на; a favor de obra в името на работата; de favor безплатен, гратис; en favor de в полза на; estar uno en favor разполагам с нечие благоволение; hacer el favor de благоволявам; hazme (hàgame) el favor de моля, бъди (бъдете) така любезен да; por favor! моля; tener a su favor a alguien o algo на моя страна, в моя полза е; 2) положение на фаворит; 3) израз на благоволение към кавалера, милост; 4) панделка, цвете, подарено на кавалера.

  Diccionario español-búlgaro > favor

 • 12 humo

  m 1) пушек, дим; 2) изпарение; 3) ситни сажди; 4) pl дом, домашно огнище; 5) прен. високомерие, суетност; a humo de pajas adv разг. необмислено, без основание, мотив; echar humo прен., разг. мятам огън и жупел; subírsele a alguien los humos a la cabeza разг. възгордявам се, пораства ми работата; bajarle a uno los humos прен., разг. натривам носа някому, смачквам високомерието му; hacer humo а) прен., разг. готвя; б) прен., разг. вдигам комин, установявам се някъде; в) прен., разг. пуша (за камина, комин); hacerse algo (alguien) humo прен. изпарявам се, изчезвам; pesar el humo прен., разг. прекалено издребнявам; subírsele a uno el humo a las narices прен., разг. гневя се, сърдя се; vender humos прен., разг. хваля се с покровителство; tener muchos humos прен. хвърлям прах в очите, опитвам се да мина за влиятелен човек; irse todo en humos прен. изчезвам като дим.

  Diccionario español-búlgaro > humo

 • 13 idea

  f 1) идея; 2) мисъл; 3) образ, понятие, представа; 4) план, намерение; 5) мнение; 6) идея, замисъл; 7) разг. мания; 8) pl убеждения; idea(s) de bombero разг. налудничава идея; idea fija фикс идея, натрапчива мисъл; ideas universales универсални представи; mala idea лоша умисъл; remota idea далечна, неясна представа; con idea de разг. а) с намерение да; б) със задно намерение; dar (una) idea de cierta cosa а) давам представа за нещо; б) нахвърлям представата за нещо; formarse (hacerse) una idea de algo съставям си мнение, разбирам го; представям си го; hacerse a la idea de una cosa приемам идеята, представата за нещо, примирявам се с него; llevar idea de hacer una cosa имам намерение да извърша нещо; no tener ni la màs remota idea de algo нямам ни най-бегла представа за нещо, не го познавам; perseguir a alguien una idea преследва ме, не ми дава мира една мисъл; Ўvaya una idea! що за хрумване!

  Diccionario español-búlgaro > idea

 • 14 jamón

  m 1) свински бут; 2) шунка; 3) вулг. бут, дебело бедро; jamón en dulce бут, приготвен с бяло вино; estar algo (alguien) jamón прен., разг. измежду най-доброто, много добре.

  Diccionario español-búlgaro > jamón

 • 15 jugo

  m 1) сок; 2) физиол. сок, секрет; 3) прен. същественото, полезното от всяко нещо; jugo gàstrico стомашен сок; sacar el jugo a algo o a alguien прен. изцеждам някого, нещо; извличам максимална полза.

  Diccionario español-búlgaro > jugo

 • 16 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 17 moño

  m 1) кок (коса); 2) панделка; 3) качулка (у птици); 4) pl фльонги, безвкусни украшения; 5) прен., разг. суетност, надутост; 6) Ч. кичур коса; 7) прен. Ч. връх; връх на нещо; estar uno hasta el moño de algo o alguien прен., разг. до гуша ми е дошло, не мога да го понасям повече; hacerse una el moño разг. вчесвам се; ponérse uno moños прен. приписвам си заслуги, надувам се; quitar moños a uno прен. натривам носа някому, смачквам му фасона.

  Diccionario español-búlgaro > moño

 • 18 muy1

  adv много, твърде много; muy1 hombre много мъжествен, голям мъж; muy1 de prisa много набързо; muy1 de alguien o de algo разг. а) много присъщ някому; б) много близък, привързан към някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > muy1

 • 19 nariz

  f 1) нос (често pl); nariz aguileña орлов нос; nariz arremangada (respingada) вирнат нос; nariz chata чип нос; 2) ост. ноздра; 3) прен. обоняние, нюх; 4) прен. букет, аромат на вино; 5) прен. остър връх; la nariz de un puente края на моста; 6) прен. тръбичка на дестилатор; dar en la nariz прен. удря ме в носа (миризма); dejar con un palmo de narices прен. надхитрям някого; hincharse las narices разг. надувам се; tener narices largas, tener narices de perro perdiguero прен., разг. имам развит нюх; màs sonado que las narices разг. много познат и известен; meter uno las narices en una cosa прен., разг. намесвам се, пъхам си носа в нещо; darse de narices con alguien прен., разг. сблъсквам се с някого; dar(se) de narices прен., разг. падам по очи, удрям се в лицето; estar uno hasta las narices de algo прен., разг. до гуша ми е дошло от нещо; hacerle a uno las narices прен., разг. малтретирам, натривам носа някому; Ўnarices! разг. не! по никакъв начин!; no ver uno màs allà de sus narices разг. не виждам по-далече от носа си; Ўtiene narices (la cosa)! разг. нещо намирисва, не е за вярване.

  Diccionario español-búlgaro > nariz

 • 20 pan

  m 1) хляб; pan integral (negro) пълнозърнест хляб; pan regañado пукнат при печенето хляб; pan sentado корав хляб; al pan, pan y al vino, vino прен., разг. кратко, точно и ясно; направо; el pan de cada día насъщният; el pan nuestro de cada día прен. обичайно повтарящо се нещо; ser algo pan comido прен. лесна работа; ser alguien un pedazo de pan прен. добродушен човек; душа човек; pan seco сух хляб (без нищо друго); miga de pan среда на хляб; corteza de pan кора на хляб; pan tostado препечен хляб; venderse como el pan продавам се като топъл хляб; 2) хляб (самун); pan de molde нарязан на филии хляб (в пакет); 3) прен. жито; 4) прен. нива; 5) прен. маса от каквото и да е във форма на хляб; pan de jabón калъп сапун; 6) прен. насъщна храна; 7) прен. тънки кори от тесто; 8) прен. лист от кован метал; pan agradecido прен. благодарен човек; pan mal conocido прен. неоценено, непризнато благодеяние; pan perdido прен. лице, изоставило дома си и отдало се на скитнически живот; a falta de pan, buenas son tortas когато няма риба, и ракът е риба; a pan y agua на хляб и вода (за наказание); coger a uno el pan bajo el sobaco прен., разг. държа някого в своя власт; contigo, pan y cebolla прен. с теб на всичко съм готов; ganarse el pan прен., разг. изкарвам си прехраната; pan sin sal прен., разг. блудкав човек; al pan, pan y al vino vino разг. да наричаме нещата със собствените им имена.

  Diccionario español-búlgaro > pan

См. также в других словарях:

 • obsequiar — 1. ‘Agasajar [a alguien] con algo’ y ‘hacer [un regalo] a alguien’. Se acentúa como anunciar (→ apéndice 1, n.º 4). 2. Puede construirse con un complemento directo de persona y un complemento introducido por con que expresa el regalo: «Yolanda lo …   Diccionario panhispánico de dudas

 • corte — I (Derivado de cortar.) ► sustantivo masculino 1 Acción y resultado de cortar o cortarse. 2 MEDICINA Incisión, herida: ■ se ha hecho un corte en la mejilla con la cuchilla de afeitar. 3 Abertura o señal que queda al cortar: ■ hizo un corte fino y …   Enciclopedia Universal

 • obsequiar — ► verbo transitivo 1 Dar regalos o muestras de afecto a una persona: ■ lo obsequió con una preciosa corbata. SINÓNIMO agasajar 2 Hacer la corte a una mujer. SINÓNIMO galantear * * * obsequiar («con») tr. Hacer a ↘alguien uno o repetidos obsequios …   Enciclopedia Universal

 • banquete — (Del fr. banquet, probablemente del ital. banchetto, diminutivo de banco.) ► sustantivo masculino 1 Comida a la que acuden muchas personas para celebrar algún acontecimiento: ■ organizaron un banquete para los invitados a la boda. SINÓNIMO festín …   Enciclopedia Universal

 • hacer la corte — ► locución 1. Acudir a palacio o a casa de poderoso en muestra de respeto y pleitesía. 2. Cortejar, tratar de enamorar a una persona: durante años le hizo la corte, pero acabó casándose con otra. 3. Agasajar a alguien con el fin de obtener algo… …   Enciclopedia Universal

 • DAR — (Del lat. dare.) ► verbo transitivo 1 Entregar una cosa a una persona temporalmente o bien para que ésta sea el nuevo propietario: ■ le dio las llaves para que abriese la puerta. SINÓNIMO ceder donar pasar 2 Acercar o pasar una cosa a una persona …   Enciclopedia Universal

 • dar — (Del lat. dare.) ► verbo transitivo 1 Entregar una cosa a una persona temporalmente o bien para que ésta sea el nuevo propietario: ■ le dio las llaves para que abriese la puerta. SINÓNIMO ceder donar pasar 2 Acercar o pasar una cosa a una persona …   Enciclopedia Universal

 • atender — (Del lat. attendere < ad, a + tendere, extender.) ► verbo intransitivo/ transitivo 1 Prestar atención para comprender una cosa, escuchar: ■ atendieron mis explicaciones en silencio para poder justificar mi actitud. SE CONJUGA COMO tender IRREG …   Enciclopedia Universal

 • mimar — ► verbo transitivo 1 Hacer caricias a una persona o un animal: ■ al gato le gusta que lo mimen. SINÓNIMO acariciar 2 Tratar a una persona con excesiva condescendencia: ■ mima demasiado a sus hijos pequeños. SINÓNIMO consentir malacostumbrar …   Enciclopedia Universal

 • regalar — I (Del fr. regaler.) ► verbo transitivo 1 Dar una cosa a una persona como muestra de afecto o consideración: ■ me han regalado un cachorro de perro; te voy a regalar un disco. SINÓNIMO obsequiar 2 Mostrar afecto con caricias, halagos u otras… …   Enciclopedia Universal

 • invitar — (Del lat. invitare.) ► verbo transitivo 1 Ofrecer a una persona una cosa que se supone grata para ella: ■ me invitó a dar un paseo en su coche nuevo. REG. PREPOSICIONAL + a SINÓNIMO convidar 2 Comunicar a una persona que se desea que asista a una …   Enciclopedia Universal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.