Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

adverse+grade

 • 1 наклон

  slope, bias. slant, tilt, incline, inclination, declination, slanting line, lean (ing), low-grade, fall, dip (и геол.)
  мор. heeling
  ав. bank
  геол. rise
  физ. incidence
  (на стена) стр. batter
  (на покрив) inclination
  тех. gradient
  (на път) declivity, slope, gradient
  остър наклон a steep slope/a pitch (of a roof, etc.)
  рязък наклон a high dip, an abrupt slope, a steep gradient
  наклон на крива a slope of a curve
  * * *
  накло̀н,
  м., -и, (два) накло̀на slope, bias, slant, tilt, incline, inclination, declination, slanting line, lean(ing), low-grade, drop; fall, dip (и геол.); мор. heeling; авиац. bank; геол. rise; физ. incidence; (на стена) строит. batter; (на покрив) inclination; техн. gradient; (на път) declivity, slope, gradient, амер. grade; без \наклон aclinal; изменение на \наклон break in grade; \наклон на крива a slope of a curve; \наклон на сондаж pitch of hole; обратен \наклон adverse grade, reverse gradient; остър \наклон steep slope/pitch (of a roof, etc.); под силен \наклон (за места в театър) steeply banked; полегат \наклон easy grade/gradient; рязък \наклон high dip, abrupt slope, steep gradient.
  * * *
  bias; leaning{'li;niN}; ramp{rEmp}; run{rXn}; slant: a steep наклон - остър наклон; tilt; versant
  * * *
  1. (на покрив) inclination 2. (на път) declivity, slope, gradient 3. (на стена) стр. batter 4. slope, bias. slant, tilt, incline, inclination, declination, slanting line, lean(ing), low-grade, fall, dip (и геол.) 5. НАКЛОН на крива a slope of a curve 6. ав. bank 7. геол. rise 8. мор. heeling 9. остър НАКЛОН а steep slope/a pitch (of a roof, etc.) 10. под силен НАКЛОН (за места в театър) steeply banked 11. рязък НАКЛОН a high dip, an abrupt slope, a steep gradient 12. тех. gradient 13. физ. incidence

  Български-английски речник > наклон

 • 2 обратен наклон

  back slope
  back slopes
  adverse grade
  reverse gradient
  reverse gradients

  Български-Angleščina политехнически речник > обратен наклон

 • 3 бележка

  1. note; message
  касова бележка cash-slip check, bill
  паметна бележка aidememoire, memorandum
  2. (обик. мн. ч.) notes; sketch
  пътни бележки travel notes/sketches
  вземам си бележка take note (от of); take warning (by); bear/have/keep in mind
  вземам си добра бележка от make a careful/good/due note of
  * * *
  белѐжка,
  ж., -и 1. note; message; \бележкаа в полето (на книга) side-note; касова \бележкаа cash-slip check, bill; паметна \бележкаа aide-memoire, memorandum; служебна \бележкаа certificate;
  2. обикн. мн. notes; sketch; биографични \бележкаи a biographical sketch; водя си \бележкаи take notes;
  3. ( оценка за успех) mark; grade; пиша висока \бележкаа give a high mark; получавам най-висока \бележкаа take/get a first; • вземам си \бележкаа take note (от of); take warning (by); bear/have/keep in mind; вземам си добра \бележкаа от make a careful/good/due note of; вземи си добра \бележкаа bear that in mind! правя \бележкаа (на) admonish.
  * * *
  mark (оценка на успех); chit; marking; memorandum; score{skO;}
  * * *
  1. (обик. мн. ч.) notes;sketch 2. (оценка за успех) mark;grade 3. note;message 4. биографични бележки a biographical sketch 5. вземам си БЕЛЕЖКА take note (от of);take warning (by);bear/have/ keep in mind 6. вземам си добра БЕЛЕЖКА от make a careful/good/due note of 7. вземи си добра БЕЛЕЖКА bear that in mind! правя БЕЛЕЖКА (на) admonish 8. водя си бележки take notes 9. имам добри бележки get good marks 10. касова БЕЛЕЖКА cash-slip check, bill 11. паметна БЕЛЕЖКА aidememoire, memorandum 12. пиша висока БЕЛЕЖКА give a high mark 13. получавам най-висока БЕЛЕЖКА take/get a first 14. пътни бележки travel notes/sketches 15. служебна БЕЛЕЖКА certificate

  Български-английски речник > бележка

 • 4 висококачествен

  high-grade (attr.), high-quality (attr.), of high quality
  * * *
  високока̀чествен,
  прил. high-grade (attr.), high-quality (attr.), of high quality; extra-fine; (за плат и пр.) superior; \висококачествени стоки разг. firsts.
  * * *
  choice
  * * *
  1. (за плат и) superior 2. high-grade (attr.), high-quality (attr.), of high quality

  Български-английски речник > висококачествен

 • 5 владение

  (притежание) possession, proprietorship, ownership
  (недвижим имот, имение) estate, possession
  юр. desmene
  акт за владение a writ of possession
  въвеждам във владение bring within o.'s power/occupancy
  владение на имот (влизане във владение) accession to an estate
  * * *
  владѐние,
  ср., -я holding; ( притежание) possession, proprietorship, ownership; ( недвижим имот, имение) estate, possession; юр. demesne; акт за \владениее writ of possession; безусловно \владениее юр. fee simple; бивам въведен във \владениее юр. be seized (на of); встъпвам във \владениее (на) take/assume possession (of); въвеждам във \владениее bring within o.’s power/occupancy; \владениее на имот (влизане във \владение) accession to an estate; \владениее без право на прехвърляне юр. mortmain; разг. dead hand; колониални \владениея colonial possessions; неограничено \владениее freehold (estate); неправомерно \владениее adverse possession; общо \владениее tenancy in common, communal tenure; условия за ползване от \владениее tenure.
  * * *
  1. (недвижим имот, имение) estate, possession 2. (притежание) possession, proprietorship, ownership 3. ВЛАДЕНИЕ на имот (влизане във ВЛАДЕНИЕ) accession to an estate 4. акт за ВЛАДЕНИЕ а writ of possession 5. бивам въведен във ВЛАДЕНИЕ юр. be seized (на of) 6. встъпвам във ВЛАДЕНИЕ (на) take/assume possession (of) 7. въвеждам във ВЛАДЕНИЕ bring within o.'s power/occupancy 8. колониални владения colonial possessions 9. общо ВЛАДЕНИЕ (използуване) communal tenure 10. условия за ползуване от ВЛАДЕНИЕ tenure 11. юр. desmene

  Български-английски речник > владение

 • 6 враждебен

  hostile, inimical ( спрямо to)
  враждебна проява an act of hostility, an unfriendly act
  враждебни сили antagonistic forces
  те са във враждебни отношения they are at enmity with each other, there is bad blood between them
  * * *
  враждѐбен,
  прил., -на, -но, -ни hostile, inimical ( спрямо to); forbidding; \враждебенна проява act of hostility, unfriendly act; \враждебенни действия hostilities; \враждебенни сили antagonistic forces; те са във \враждебенни отношения they are at enmity with each other, there is bad blood between them.
  * * *
  adverse; aggressive; antagonistic: враждебен forces - враждебни сили; feudal; foe-like; opposed{x`pouzd}; opposing; rancorous; surly{`sx:li}; unfriendly
  * * *
  1. hostile, inimical (спрямо to) 2. враждебна проява an act of hostility, an unfriendly act 3. враждебни действия hostilities: враждебни сили antagonistic forces: те са във враждебни отношения they are at enmity with each other, there is bad blood between them

  Български-английски речник > враждебен

 • 7 втори

  second
  на втори март on the second of March
  втори номер number two
  втори том volume two
  Александър II Alexander the second
  (за баща, майка) adoptive
  втори баща stepfather, foster-father
  втори балкон театр. upper circle
  втори по големина second largest
  втори по старшинство воен. second in command
  втори след next to (по in)
  втори град по големина след next town to Х in size
  втори съм след stand second to
  няма втори като него there isn't the like of him anywhere; it would be hard to find his match
  той е лъжец, какъвто втори няма he is a liar, if ever there was one
  втора класа second class
  ав. economy
  билет втора класа a second-class ticket
  втората половина на юни the latter half/part of June
  от втора ръка at second hand, vicariously
  прил. secondhand
  второ качество second grade/quality
  прил. second-rate
  на второ място secondly, in the second place
  второ отечество an adopted country
  второ пришествие doomsday, second advent/coming
  * * *
  вто̀ри,
  редно числ., -а, -о, -и second; мат. half; Александър Втори истор. Alexander the Second; (за баща, майка) adoptive; \вториа класа second class; авиац. economy; \вториа коректура revise; \вториа природа second nature; \вториата половина на юни the latter half/part of June; \вториа цигулка second-fiddle (и прен.); \втории баща stepfather, foster-father; \втории балкон театр. upper circle; \втории номер number two; \втории по големина second largest; \втории по старшинство воен. second in command; \втори след next to (по in); \втории съм след stand second to; \втории том volume two; \вторио качество second grade/quality; прил. second-rate; \вторио място след a place second to; \вторио отечество adopted country; Второ пришествие рел. doomsday, second advent/coming; заемам \вторио място спорт. rank second ( след to); минавам на \вторио място drop to second place; на \вториа степен мат. square; на \втории март on the second of March; на \вторио място secondly, in the second place; на \вторио четене парлам. on a second reading; \вторио качество a second-best; няма \втории като него there isn’t the like of him anywhere; it would be hard to find his match; от \вториа ръка at second hand, vicariously; прил. secondhand; той е лъжец, какъвто \втории няма he is a liar, if ever there was one.
  * * *
  second: on the втори of March - на втори март; latter (последно споменатият)
  * * *
  1. (за баща, майка) adoptive 2. aв. economy 3. second 4. Александър II Alexander the second 5. ВТОРИ балкон театр. upper circle 6. ВТОРИ баща stepfather, foster-father 7. ВТОРИ град по големина след next town to Х in size 8. ВТОРИ номер number two 9. ВТОРИ по големина second largest 10. ВТОРИ по старшинство воен. second in command 11. ВТОРИ след next to (пo in) 12. ВТОРИ съм след stand second to 13. ВТОРИ том volume two 14. билет втора класа a second-class ticket 15. втора класа second class 16. втора коректура revise 17. втора природа second nature 18. втора страница page two 19. втора цигулка second-fiddle 20. втората половина на юни the latter half/part of June 21. второ качество second grade/quality 22. второ място след a place second to 23. второ отечество an adopted country 24. второ пришествие doomsday, second advent/coming 25. заемам второ място сп. rank second (след to) 26. минавам на второ място drop to second place 27. на ВТОРИ март on the second of March 28. на втора степен мат. square 29. на второ място secondly, in the second place 30. нещо второ качество a second-best 31. няма ВТОРИ като него there isn't the like of him anywhere;it would be hard to find his match 32. от втора ръка at second hand, vicariously 33. прил. second-rate 34. прил. secondhand 35. той е лъжец, какъвто ВТОРИ няма he is a liar, if ever there was one

  Български-английски речник > втори

 • 8 второкачествен

  second-grade, second-quality
  (по-лош) inferior, second-rate, of inferior quality, second-best
  * * *
  второка̀чествен,
  прил. second-grade, second-quality; ( по-лош) inferior, second-rate, of inferior quality, second-best.
  * * *
  second-best; second-class
  * * *
  1. (no-лош) inferior, second-rate, of inferior quality, second-best 2. second-grade, second-quality

  Български-английски речник > второкачествен

 • 9 второразреден

  вж. второкачествен
  * * *
  второразрѐден,
  прил., -на, -но, -ни second-grade, second-quality; ( по-лош) inferior, second-rate, of inferior quality, second-best.
  * * *
  вж. второкачествен

  Български-английски речник > второразреден

 • 10 възход

  upsurge
  (напредък) progress, advance, upward trend, forward march
  във възход in the ascendant, on the way up, on the up-grade
  във възход съм make headway
  * * *
  възхо̀д,
  м., само ед. upsurge; ( напредък) progress, advance, upward trend, forward march; във \възход in the ascendant, on the way up, on the up-grade, on the upswing; във \възход съм make headway.
  * * *
  advance; rise{raiz}; upsurge; upswing
  * * *
  1. (напредък) progress, advance, upward trend, forward march 2. upsurge 3. във ВЪЗХОД in the ascendant, on the way up, on the up-grade 4. във ВЪЗХОД съм make headway

  Български-английски речник > възход

 • 11 градирам

  grade
  * * *
  градѝрам,
  гл. grade, gradate.
  * * *
  grade
  * * *
  grade

  Български-английски речник > градирам

 • 12 десетокласник

  tenth form/ам. grade pupil
  * * *
  десетокла̀сник,
  м., -ци; десетокла̀сниц|а ж., -и tenth form/амер. grade pupil.
  * * *
  tenth form/ам. grade pupil

  Български-английски речник > десетокласник

 • 13 дефицитен

  1. scarce, hard to come by
  дефицитна стока a scarce commodity
  дефицитни стоки/материали goods/materials in short supply
  2. (за бюджет) with/showing a deficit, adverse
  у нас инженерите са дефицитен кадър we are short of engineers
  * * *
  дефицѝтен,
  прил., -на, -но, -ни 1. scarce, hard to come by, short; \дефицитенна стойност scarcity value; \дефицитенна стока scarce commodity; \дефицитенни стоки/материали goods/materials in short supply;
  2. (за бюджет) with/showing a deficit, adverse; у нас инженерите са \дефицитенен кадър we are short of engineers.
  * * *
  1. (за бюджет) with/showing a deficit, adverse: у нас инженерите са ДЕФИЦИТЕН кадър we are short of engineers 2. scarce, hard to come by 3. дефицитна стока a scarce commodity 4. дефицитни стоки/материали goods/materials in short supply

  Български-английски речник > дефицитен

 • 14 долнокачествен

  1. low-grade, of poor/inferior quality
  2. прен. second-rate
  * * *
  долнока̀чествен,
  прил.
  1. low-grade, of poor/inferior quality, sl. rotten;
  2. прен. second-rate; crappy, sl. crummy, crumby; sl. grotty.
  * * *
  cheap ; coarse ; dime ; hedge ; inferior ; low-grade
  * * *
  1. low-grade, of poor/inferior quality 2. прен. second-rate

  Български-английски речник > долнокачествен

 • 15 долнопробен

  2. (за метал) impure, base
  3. прен. (безчестен) vile, mean, base; despicable
  долнопробна лъжа a base/an infamous lie
  най- долнопробен of the deepest/blackest dye
  (за кръчма, хотел) low-class, disreputable
  * * *
  долнопро̀бен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( долнокачествен) poor, inferior, low-grade, off-grade; tenth-rate;
  2. (за метал) impure, base;
  3. прен. low-down, low-life, crappy, sleazy; ( безчестен) vile, mean, base; despicable; (за кръчма, хотел) разг. crummy, tacky, grotty; \долнопробенна лъжа base/infamous lie; най-\долнопробенен of the deepest/blackest dye; (за кръчма, хотел) low-class, disreputable.
  * * *
  coarse ; inferior ; low-grade ; (безчестен): base ; despicable ; mean {mi;n}; vile
  * * *
  1. (долнокачествен) poor, inferior 2. (за кръчма, хотел) low-class, disreputable 3. (за метал) impure, base 4. долнопробна лъжа a base/an infamous lie 5. най-ДОЛНОПРОБЕН of the deepest/blackest dye 6. прен. (безчестен) vile, mean, base;despicable

  Български-английски речник > долнопробен

 • 16 завладяване

  conquest; capture, ceizure
  завладяване на безстопанствена вещ юр. occupancy
  * * *
  завладя̀ване,
  ср., само ед. conquest; capture, seizure; (на безстопанствен имот) occupancy, occupation; незаконно \завладяване юр. usurpation, illegal seizure; неправомерно \завладяване юр. adverse occupation.
  * * *
  conquest
  * * *
  1. conquest;capture, ceizure 2. ЗАВЛАДЯВАНЕ на безстопанствена вещ юр. occupancy

  Български-английски речник > завладяване

 • 17 западнал

  on the decline; seedy; shabby, out at elbows
  западнал е he has gone down in the world
  * * *
  запа̀днал,
  мин. св. деят. прич. on the decline; seedy; run-down; shabby, out at elbows, down at heels; \западнал е he has gone down in the world.
  * * *
  adverse
  * * *
  1. on the decline;seedy;shabby, out at elbows 2. ЗАПАДНАЛ е he has gone down in the world

  Български-английски речник > западнал

 • 18 заплата

  salary, pay
  месечна заплата (monthly) salary, monthly wages
  живея само на една заплата live on nothing but o.'s salary
  * * *
  запла̀та,
  ж., -и salary, pay; ( работническа) wages; годишна \заплатаа pay per annum; граници на \заплатаите икон. salary band/bracket/range; живея само на една \заплатаа live on nothing but o.’s salary; месечна \заплатаа (monthly) salary, monthly wages; на \заплатаа salaried; оскъдна \заплатаа mere pittance; нарастване на \заплатаите salary increment; таблица на \заплатаите salary grade.
  * * *
  earnings; emolument: I live on nothing but my заплата. - Живея само на една заплата.; wage
  * * *
  1. (работническа) wages 2. salary, pay 3. годишна ЗАПЛАТА pay per annum 4. живея само на една ЗАПЛАТА live on nothing but o.'s salary 5. месечна ЗАПЛАТА (monthly) salary, monthly wages 6. на ЗАПЛАТА salaried 7. оскъдна ЗАПЛАТА a mere pittance

  Български-английски речник > заплата

 • 19 изпит

  examination, разг. exam (no in)
  (устен) ам. quiz
  прен. (изпитание) test
  приемен изпит an admission/entrance examination
  зрелостен- изпит a school-leaving examination
  държавен изпит a professional practice examination, a state final certification examination
  конкурсен изпит a competitive (entrance) examination
  поправителен изпит a supplimentary examination, ам. a make-up (examination)
  писмен/устен изпит a written/an oral examination
  устен изпит a viva voce (examination), разг. viva
  държа изпит sit for/go in for an examination
  издържавам изпит pass/take an examination
  не издържавам изпит fail in an examination, fail to take an examination; be plucked/flunked/ploughed in an examination
  повторен изпит за повишаване на бележката a repeat examination to improve a mark/grade.1. вж. изпивам
  2. hollow-cheeked, emaciated, pinched, drawn, haggard
  (блед) sallow
  * * *
  ѝзпит,
  м., -и, (два) ѝзпита examination, разг. exam (по in); ( проверка) test; ( устен) амер. quiz; прен. ( изпитание) test; държа \изпит sit for/go in for an examination; държавен \изпит professional practice examination, state final certification examination; зрелостен \изпит school-leaving examination; издържам \изпит pass/take an examination; конкурсен \изпит competitive (entrance) examination; не издържам \изпит fail in an examination, fail to take an examination; be plucked/flunked/ploughed in an examination; писмен/устен \изпит written/an oral examination; повторен \изпит за повишаване на бележката a repeat examination to improve a mark/grade; поправителен \изпит supplementary examination, resit, амер. make-up (examination); последни \изпити (в университет) finals; приемен \изпит admission/entrance examination; психотехнически \изпит intelligence test; устен \изпит viva voce (examination), разг. viva.
  ——————
  прил.
  1. drunk;
  2. hollow-cheeked, emaciated, gaunt, pinched, drawn, haggard; ( блед) sallow.
  * * *
  matriculation (приемен); (поправителен)- make-up; emaciated (слаб); exam: I'll fail the изпит. - Ще се проваля на изпита.; examination; fatless; haggard (за лице); pinched; test; wan (блед); warranty-test (проверочен)
  * * *
  1. (блед) sallow 2. (проверка) test 3. (устен) ам. quiz 4. examination, разг. exam (no in) 5. hollow-cheeked, emaciated, pinched, drawn, haggard 6. държа ИЗПИТ sit for/go in for an examination 7. държавен ИЗПИТ a professional practice examination, a state final certification examination 8. зрелостен -ИЗПИТ a school-leaving examination 9. издържавам ИЗПИТ pass/take an examination 10. конкурсен ИЗПИТ a competitive (entrance) examination 11. не издържавам ИЗПИТ fail in an examination, fail to take an examination;be plucked/flunked/ ploughed in an examination 12. писмен/устен ИЗПИТ a written/an oral examination 13. повторен ИЗПИТ за повишаване на бележката a repeat examination to improve a mark/grade. вж. изпивам 14. поправителен ИЗПИТ a supplimentary examination, ам. a make-up (examination) 15. последни ИЗПИТи (в университет) finals 16. прен. (изпитание) test 17. приемен ИЗПИТ an admission/entrance examination 18. психо-техническн ИЗПИТ an intelligence test 19. устен ИЗПИТ а viva voce (examination), разг. viva

  Български-английски речник > изпит

 • 20 категория

  1. category; class; division; bracket; group
  в категорията с нисък доход in the low-income bracket
  поставям в по-долна/по-горна категория grade down to a lower/up to a higher type
  2. (качество) grade, quality, class
  3. сп. class
  категория муха flyweight
  категория петел bantamweight
  категория перо featherweight
  категория муха flyweight
  категория перо bantamweight
  * * *
  катего̀рия,
  ж., -и 1. category; class; division; bracket; group; в \категорияята с нисък доход in the low-income bracket; поставям в по-ниска/по-висока \категорияя grade down to a lower/up to a higher type; спада към \категорияята на fall under the definition of;
  2. ( качество) grade, quality, class;
  3. спорт. class; (в бокса) weight; \категорияя муха” flyweight; \категорияя перо” featherweight; \категорияя петел” bantamweight; лека \категорияя lightweight; лека полусредна \категорияя lightwelterweight; лека средна \категорияя lightmiddleweight; полусредна \категорияя welterweight; полутежка \категорияя lightheavyweight; средна \категорияя middleweight; тежка \категорияя heavyweight.
  * * *
  category: This is a first-категория cheese. - Това е първокласно сирене.; division; division (сп.); grade; rate{reit}; sort
  * * *
  1. (за борец) weight 2. (категории боксьори) 3. (категории борци) 4. (категории при вдигане на тежести) 5. (качество) grade, quality, class 6. category;class;division;bracket;group 7. КАТЕГОРИЯ муха flyweight 8. КАТЕГОРИЯ перо bantamweight 9. КАТЕГОРИЯ перо featherweight 10. КАТЕГОРИЯ петел bantamweight 11. в КАТЕГОРИЯта с нисък доход in the low-income bracket 12. лека КАТЕГОРИЯ lightweight 13. лека КАТЕГОРИЯlightweight 14. лека полусредна КАТЕГОРИЯ lightwelterweight 15. лека средна КАТЕГОРИЯ lightmiddleweight 16. най-лека КАТЕГОРИЯ bantamweight 17. полулека КАТЕГОРИЯ featherweight 18. полусредна КАТЕГОРИЯ middleweight 19. полусредна КАТЕГОРИЯ welterweight 20. полутежка КАТЕГОРИЯ heavylightweight 21. полутежка КАТЕГОРИЯ lightheavyweight 22. поставям в по-долна/по-горна КАТЕГОРИЯ grade down to a lower/up to a higher type 23. сп. class 24. средна КАТЕГОРИЯ lightheavyweight 25. средна КАТЕГОРИЯ middleweight 26. тежка КАТЕГОРИЯ heavyweight

  Български-английски речник > категория

См. также в других словарях:

 • On-Grade Mat Foundation for Expansive Soils — An on grade mat foundation is an above ground type of foundation used to provide load bearing capacity in expansive, rocky or hydro collapsible soils. The foundation, or “Wafflemat,” is created by connecting a series of 8½” or 12” high, 19” x 19” …   Wikipedia

 • The ClueFinders 5th Grade Adventures: The Secret of the Living Volcano — The ClueFinders 5th Grade Adventures Developer(s) The Learning Company Publisher(s) …   Wikipedia

 • Economic Affairs — ▪ 2006 Introduction In 2005 rising U.S. deficits, tight monetary policies, and higher oil prices triggered by hurricane damage in the Gulf of Mexico were moderating influences on the world economy and on U.S. stock markets, but some other… …   Universalium

 • A.Wozniak — Aleksandra Wozniak Pour les articles homonymes, voir Wozniak. Aleksandra Wozniak …   Wikipédia en Français

 • Aleksandra Wozniak — Pour les articles homonymes, voir Wozniak. Aleksandra Wozniak …   Wikipédia en Français

 • Sunitinib — drugbox IUPAC name = N [2 (diethylamino)ethyl] 5 [( Z ) (5 fluoro 1,2 dihydro 2 oxo 3 H indol 3 ylidine)methyl] 2,4 dimethyl 1 H pyrrole 3 carboxamide CAS number = 341031 54 7 ATC prefix = L01 ATC suffix = XE04 PubChem = 5329102 DrugBank = C = 22 …   Wikipedia

 • Kick boxing — Pour les articles homonymes, voir Kick boxing japonais et Kick boxing américain. Kick boxing …   Wikipédia en Français

 • Pierre André de Suffren — Pour les articles homonymes, voir Suffren. Pierre André de Suffren …   Wikipédia en Français

 • Bond credit rating — In investment, the bond credit rating assesses the credit worthiness of a corporation s or government debt issues. It is analogous to credit ratings for individuals. Contents 1 Table 2 Credit rating agencies 3 Credit rating tiers …   Wikipedia

 • Full-contact — Full contact …   Wikipédia en Français

 • Bando (art martial) — BANDO …   Wikipédia en Français

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»