Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

ad valorem tariff

 • 1 ad valorem tariff

  вартісний тариф; адвалорне мито

  The English-Ukrainian Dictionary > ad valorem tariff

 • 2 tariff

  (trf)
  1. n под. тариф; мито; a тарифний; митний; 2. прейскурант; 3. тарифний збірник
  1. вид непрямого податку (indirect tax), який накладається на імпортовані або часом на експортовані товари чи послуги; ♦ тарифи стягуються з метою захисту національної економіки від закордонної конкуренції, таким способом забезпечуючи, напр., зайнятість (employment²) (захисний тариф (protective tariff)) або збільшення доходів (revenue) як джерела фінансування державних видатків тощо; 2. довідник ставок, у якому визначаються ціни на різні види товарів і послуг; 3. опубліковані норми із зазначенням тарифних ставок і класифікації вантажів
  ═════════■═════════
  ad valorem tariff тариф від заявленої ціни; agency tariff агентський тариф; agricultural tariff митний тариф на сільськогосподарські продукти; all-in tariff універсальний тариф • єдиний тариф; alternative tariff альтернативний тариф; autonomous tariff автономний тариф; basic tariff основний тариф; basing tariff твердий тариф • прейскурант твердих тарифних ставок; blanket tariff єдиний тариф; bulk tariff оптовий тариф; cargo tariff вантажний тариф; class tariff прейскурант класних тарифів; commercial tariff комерційний тариф; compound tariff змішаний тариф; consolidated tariff загальний тариф; conventional tariff конвенційний тариф • договірне мито; customs tariff митний тариф; differential tariff диференційний тариф • диференційне мито; discriminatory tariff дискримінаційний тариф; discriminatory customs tariff дискримінаційний митний тариф; double tariff подвійний тариф; double-column tariff двоколонний тариф; double-rate tariff подвійна тарифна ставка; export tariff експортний тариф; flat-rate tariff простий тариф; flexible tariff гнучкий тариф; foreign tariff митний тариф іноземної держави; freight tariff прейскурант товарних тарифних ставок • вантажний тариф; general tariff простий тариф; goods tariff товарний тариф; government tariff державний тариф; graduated tariff прогресивний тариф • диференційний тариф • ступінчастий тариф; import tariff імпортний тариф; international tariff міжнародний тариф; invisible tariff невидимий тариф; joint tariff збірник (прейскурант) єдиних тарифів; maximum tariff максимальний тариф; mileage tariff прейскурант покілометрових тарифів; minimum tariff мінімальний тариф; mixed tariff змішаний тариф; multilinear tariff багатоколонний тариф • складний тариф; multiple tariff система множинних тарифів; nonprohibitive tariff незаборонний тариф; off-peak tariff мінімальні тарифні ставки; passenger tariff прейскурант пасажирських тарифних ставок; penalty tariff каральний тариф • каральні мита; peril-point tariff тариф «небезпечної точки» (коли обсяг імпорту загрожує конкурентоспроможності вітчизняних товарів); postal tariff поштовий тариф; preferential tariff (P. T.) пільговий тариф; prohibitive tariff заборонний тариф (при якому ціна імпортованого товару так підвищується, що робить його збут практично неможливим); protective tariff захисний тариф; reduced tariff пільговий тариф; retaliatory tariff каральний тариф; revenue tariff фіскальний тариф; seasonal tariff сезонний тариф; single tariff простий тариф; single-column tariff одноколонний тариф; single-schedule tariff одноколонний тариф; sliding-scale tariff ковзна шкала тарифних ставок; special tariff особливий тариф; specific tariff специфічний тариф • специфічне мито; state tariff державний тариф; statutory tariff встановлений законом тариф; step tariff ступінчастий тариф; three-tier tariff триярусний тариф; transit tariff транзитний тариф; transport tariff транспортний тариф; two-part tariff двокомпонентний тариф; unilinear tariff простий тариф • одноколонний тариф; zone tariff зональний тариф
  ═════════□═════════
  according to the tariff відповідно до прейскуранта; as per tariff за тарифом; tariff agreement тарифна угода; tariff barrier тарифний бар'єр; tariff ceiling максимальне мито • гранична висота тарифу; tariff concession митна пільга; tariff for carriage тариф на перевезення; tariff for single consignments тариф дрібних відправлень; tariff for tare carriage тарний тариф • тариф для перевезення порожньої тари; tariff for the trasit of goods тариф на транзитні товари; tariff group тарифна група; tariff heading вид тарифу; tariff number позиція в митному тарифі; tariff preference пільговий тариф; tariff protection тарифний захист; tariff quota тарифна квота; tariff rate тарифна ставка; tariff reduction зниження тарифу; tariff regulations тарифні правила; tariff union митний союз; tariff wall тарифна перешкода • тарифний бар'єр; tariff war митна війна; tariff zone тарифна зона • тарифний пояс; to abolish a tariff скасовувати/скасувати тариф; to adapt a tariff змінювати/змінити тариф; to apply a tariff застосовувати/застосувати тариф; to change a tariff змінювати/змінити тариф; to decrease a tariff знижувати/знизити тариф; to impose a tariff накладати/накласти тариф; to increase a tariff збільшувати/збільшити тариф; to lift a tariff піднімати/підняти тариф; to pay a tariff оплачувати/оплатити тариф; to raise a tariff збільшувати/збільшити тариф; to reduce a tariff знижувати/знизити тариф; to terminate all tariff preferences скасовувати/скасувати всі тарифні пільги
  tariff ‡ tax (393)

  The English-Ukrainian Dictionary > tariff

 • 3 tariff

  - customs tariff митний тариф
  - most favoured nation tariff тариф для країн, які користуються статусом найбільшого сприяння
  - prohibitive tariff заборонний тариф
  - tariff rates тарифні ставки; митні ставки
  - tariff reductions and exemptions податкові скидки і пільги, звільнення від податків

  English-Ukrainian diplomatic dictionary > tariff

 • 4 ad valorem

  лат.
  відповідно до вартості, до оголошеної ціни

  English-Ukrainian dictionary > ad valorem

 • 5 ad valorem

  лат.
  відповідно до вартості, до оголошеної ціни

  English-Ukrainian dictionary > ad valorem

 • 6 tax

  n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий
  обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власність, на прибутки тощо з метою одержання надходжень (revenue¹) для фінансування державних видатків на охорону здоров'я, розвиток освіти, пенсійне забезпечення та ін. програми, з метою регулювання рівня витрат в економіці (economy¹) країни тощо; ♦ існують прямі (direct tax) і непрямі (indirect tax) податки; до прямих податків належать прибутковий податок (income tax), податок на реалізований дохід від приросту активів (capital gains tax), майновий податок (wealth tax), що стосується вартості чистих активів, земельний податок (land tax) тощо; до непрямих — податок з обороту (sales tax), акцизний збір (excise duty), тарифи (tariff), митний податок (customs duty) тощо
  ═════════■═════════
  accrued tax нарахована заборгованість зі сплати податків; accumulated earnings tax податок на нерозподілений прибуток; ad valorem tax лат. податок на вартість • податок з оголошеної ціни • податок у вигляді певного відсотка; advance corporation tax (ACT) податок на корпорації, виплачений авансом; agricultural tax сільськогосподарський податок; alcohol tax податок на алкогольні напої; alcohol-beverage tax податок на алкогольні напої • податок на спиртні напої; alternative minimum tax (AMT) альтернативний мінімальний податок; amusement tax податок на розваги (вистави, прокат кінофільмів); apportioned tax розподілений податок; assessed taxes прямі податки (на майно); burdensome taxes обтяжливі податки; business tax податок на бізнес • податок на підприємця; capital tax податок на капітал; capital gains tax (CGT); capital transfer tax податок на передачу капіталу; capitation tax податок, розрахований на одну особу; cargo tax податок на вантаж; chain-store tax прогресивний податок на мережу роздрібних крамниць ланцюгового підпорядкування; commodity tax (непрямий) податок на товари; company income tax податок на доходи компаній • податок на прибуток підприємств; consumption tax податок на споживання; corporate tax податок на прибуток корпорацій; corporation income tax податок на прибуток корпорацій • податок на доходи корпорацій; corrective tax коригуючий податок; death tax податок на спадщину; death and gift tax податок на спадщину і дарування; deferred tax відстрочені податки; deferred income tax відстрочений прибутковий податок; direct tax; dividends tax податок на дивіденди; double tax подвійний податок; earmarked taxes податки, резервовані для спеціальних цілей; effluent tax податок на відходи, що забруднюють середовище; emergency tax надзвичайний податок; employer payroll tax податок на підприємницький фонд заробітної плати; employment tax внесок у фонд страхування від безробіття; equalization tax урівноважу вальний податок • мито для вирівнювання; estate tax податок на спадщину • податок на нерухомість; estimated tax приблизно підрахований податок; excess profits tax податок на надприбуток; excise tax акцизний збір • акцизний податок; expenditure tax податок на видатки • непрямий податок; export tax експортне мито • податок на експорт; federal tax федеральний податок • податок, стягнений федеральним урядом; federal income taxes федеральні прибуткові податки • федеральні податки на доходи; flat tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; flat-rate tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; foreign tax закордонний податок • податок, стягнений закордонною державою; franchise tax податок на монопольні права і привілеї • франшизний податок; fringe benefits tax (FBT) податок на додаткові пільги; general property tax податок на всі види власності; general sales tax загальний податок з обороту; gift tax податок на дарування; goods and services tax податок на товари і послуги; graded tax податок з диференційованою ставкою; graduated tax податок, стягнений за прогресивною ставкою • прогресивний податок; graduated income tax прогресивний прибутковий податок; hidden taxes непрямий податок • неявний податок • прихований податок; highway tax збір на будівництво шосейних доріг; import tax імпортне мито • податок на імпорт; import equalization tax імпортний податок для вирівнювання • імпортне мито для вирівнювання; import turnover tax податок з обороту імпортних товарів; imposed tax запроваджений податок; income tax; increment value tax податок на приріст вартості; indirect tax; inflation tax інфляційний податок; inheritance tax податок на спадщину; interest equalization tax податок, який вирівнює ставки відсотка; intermediate taxes проміжні податки; land tax; legacy tax податок на спадщину; local tax місцевий податок; lump-sum tax одноразовий податок • податок на сукупну суму доходів • акордний податок; luxury tax податок на предмети розкоші; mainstream corporation tax основна сума податку на прибуток корпорацій; matured tax податок, за яким настав термін сплати; maximum tax максимальний податок; minimum tax мінімальний податок; motor vehicle tax податок на автомобілі; multistage sales tax багатоступінчастий податок на збут; municipal tax муніципальний податок; national tax загальнодержавний податок; net taxes чистий податок; net worth tax податок на власність; nondeductible tax податок, який не підлягає відрахуванню; occupational tax податок на професію; payroll tax податок із заробітної плати; personal property tax податок на особисте (рухоме) майно; privilege tax податок на привілей; processing tax податок на товар, який підлягає обробці; profits tax податок на прибутки; progressive tax прогресивний податок; property tax майновий податок • податок на власність; proportional tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; purchase tax (непрямий) податок на покупки; real estate tax податок на нерухомість; receipts tax податок з обороту; regressive tax регресивний податок; retail sales tax податок з роздрібного обороту; sales tax; securities tax податок на цінні папери; security transfer taxes податки на переказ цінних паперів; severance tax податок на видобуток корисних копалин; shared tax частковий податок; single tax єдиний податок; single-stage sales tax одноступінчастий податок на збут; social security tax податок на програму соціального страхування; specific tax специфічний податок; stamp tax гербовий збір; state tax податок, стягнений штатом • урядовий податок • податок, який регулює витрати на споживання товарів; stockholder's tax податок на доходи з акцій; stock transfer tax податок на операції з переказу акцій; sumptuary tax податок, який регулює споживання товарів; supplemental tax додатковий податок; tobacco tax акциз на тютюнові вироби; tonnage tax корабельний збір; trade tax промисловий податок; transaction tax податок з операцій; transfer tax податок на переказ; turnover tax податок з обороту; undistributed profit tax податок на нерозподілений прибуток; unit tax податок на одиницю • акцизний податок; value tax податок з оголошеної ціни; value-added tax (VAT) податок на додану вартість; wage tax податок на заробітну плату; wealth tax; withholding tax податок, який стягується шляхом регулярних вирахувань із заробітної плати
  ═════════□═════════
  after tax після відрахування податку; before tax до відрахування податку; exempt from tax не підлягає оподаткуванню; for tax purposes з метою оподаткування; incidence of tax розподіл податкового тягаря; liable to tax оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; net marginal tax rate чиста гранична ставка податку; progressive tax structure прогресивна схема оподаткування; regressive tax structure регресивна схема оподаткування; shifting of a tax перекладення податкового тягаря; subject to tax оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; tax account податковий рахунок; tax accounting податковий облік; tax accounts податкова звітність; tax administration податкове відомство • податкова адміністрація; tax advantage вигода, яка випливає із практикованої системи оподаткування; tax adviser радник з питань оподаткування • консультант у справах оподаткування; tax allocation розподіл податків; tax allowance знижка з оподатковуваної суми; tax amount розмір податків • сума податків; tax and expenditure policy бюджетно-податкова політика • фінансово-податкова політика; tax arrears заборгованість з податків; tax assessment встановлення податкових ставок • обкладання податком • оподаткування; tax assessment act закон про оподаткування; tax assessment authority податкове управління; tax assessment complaint скарга, пов'язана з неправильним оподаткуванням; tax assessment method порядок оподаткування • порядок встановлення податкових ставок; tax assessor податковий інспектор; tax at source податок, відрахований із загальної суми доходів; tax-at-source system система відрахування податку із загальної суми доходів; tax auditor податковий аудитор • податковий ревізор; tax authority податкове управління; tax avoidance ухилення від сплати податків; tax barrier податкова перешкода; tax base база оподаткування; tax benefit податкова пільга; tax bracket ступінь податкової схеми; tax burden податковий тягар; tax ceiling максимальний рівень оподаткування; tax charge нарахування податку; tax collection стягнення податку; tax collection rate рівень податкових надходжень; tax concession податкова пільга; tax consultant консультант у справах оподаткування; tax control податковий контроль; tax control act закон про податковий контроль; tax court податковий суд; tax credit податкова пільга • податкова знижка • відстрочена сплата податку • податковий кредит; tax debt заборгованість з податків; tax declaration податкова декларація; tax-deductible який підлягає звільненню від сплати податку; tax deduction відрахування від податку • зменшення податку; tax deferral відстрочення оподаткування; tax dodging ухилення від сплати податків; tax equalization вирівнювання податку; tax equalization account рахунок вирівнювання податку; tax equalization fund фонд вирівнювання податку; tax evasion ухилення від сплати податків; tax-exempt не підлягає оподаткуванню • звільнений від податку; tax exempted (T. E.) звільнений від податку; tax exemption звільнення від податку; tax expense витрати на сплату податків; tax file number (TFN) реєстраційний номер в податковому управлінні; tax filing date термін подання податкової декларації; tax form бланк податкової декларації; tax fraud податкове шахрайство; tax free вільний від сплати податку • безмитний • неоподатковуваний; tax haven податковий рай; tax identification number ідентифікаційний податковий номер; tax in arrears прострочені до сплати суми податку; tax incentive податковий стимул; tax income надходження від оподаткування; tax increase зростання податків; tax in kind натуральний податок; tax law податкове право • податкове законодавство; tax leasing податкова оренда; tax legislation податкове законодавство; tax levy податковий збір; tax liability заборгованість з податкових платежів; tax loophole лазівка в податковому законодавстві • можливість ухилитися від сплати податків; tax loss збитки від оподаткування; tax loss carry-back зарахування втрат при сплаті податку за минулий період; tax loss carry-forward зарахування втрат при сплаті податку на рахунок майбутнього прибутку; tax loss setoff компенсація втрат при сплаті податку; tax management податковий контроль; tax office податкове управління; tax offset відшкодований податок • податковий кредит; tax on capital податок на капітал; tax on cargo вантажний збір; tax on importation податок на імпорт; tax on income податок на дохід • прибутковий податок; tax on industry податок на промислове виробництво; tax on investments податок на вклади • податок на цінні папери; tax on a patent патентне мито; tax on profits податок на прибутки; tax on wealth податок на майно; tax overpayment переплата податку; tax owed належний податок; tax paid сплачений податок; tax paid in kind податок, сплачений натурою; tax payable податок, який підлягає сплаті; tax payment виплата податкових сум • сплата податків; tax penalty штраф за несплату податку; tax period період оподаткування; tax planning планування податкових надходжень; tax policy податкова політика; tax principle принцип оподаткування; tax privilege податкова пільга; tax proceeds податкові надходження; tax provision резерв на сплату податку; tax rate податкова ставка • ставка оподаткування; tax rebate податкова пільга • знижка з податку • зниження податкових ставок; tax receipts податкові надходження; tax reduction зниження податку; tax reform податкова реформа; tax reform bill законопроект про податкову реформу; tax refund повернення сплаченого податку; tax reorganization перебудова системи оподаткування; tax return податкова декларація • податковий дохід • розрахунок податку; tax revenue дохід від податків • податкові надходження; tax scale схема ставок податку; tax services консультативні послуги з оподаткування; tax shelter засіб зменшення або уникнення сплати податку; tax shifting перекладення податкового тягаря; tax statement податкова декларація; tax status податковий статус; tax surcharge додатковий податок; tax threshhold нижня межа оподатковуваних доходів • нижня межа оподаткування; tax value of a deduction розмір податкового відрахування; tax verification перевірка правильності оплати податків; tax year обліковий рік оподаткування; tax yield податковий дохід; to abate a tax знижувати/знизити податок; to abolish a tax скасовувати/скасувати податок; to be exempt from tax бути звільненим від сплати податку; to charge a tax стягувати/стягнути податок; to collect taxes стягувати/стягнути податки; to cut a tax знижувати податок; to deduct taxes відраховувати/відрахувати податки; to dodge taxes ухилятися/ухилитися від сплати податку; to evade taxes ухилятися/ухилитися від сплати податку; to exempt from tax звільняти/звільнити від сплати податку; to impose a tax оподатковувати/оподаткувати • накладати/накласти податок • вводити/ввести податок; to increase taxes підвищувати/підвищити податки; to lay on a tax оподатковувати/оподаткувати; to levy a tax оподатковувати/оподаткувати; to pay taxes оплачувати/оплатити податки; to raise taxes підвищувати/підвищити податки • збирати/зібрати податки; to reduce taxes знижувати/знизити податки; to remove a tax скасовувати/скасувати податок; to withhold taxes відраховувати/відрахувати податки • затримувати/затримати сплату податків
  tax ‡ tax (393)
  ▹▹ levy

  The English-Ukrainian Dictionary > tax

См. также в других словарях:

 • ad valorem tariff — ➔ tariff …   Financial and business terms

 • tariff — tariffless, adj. /tar if/, n. 1. an official list or table showing the duties or customs imposed by a government on imports or exports. 2. the schedule or system of duties so imposed. 3. any duty or rate of duty in such a list or schedule. 4. any …   Universalium

 • Tariff of 1790 — In 1790, Alexander Hamilton, the secretary of the treasury, calculated that the United States required $3 million a year for operating expenses as well as enough revenue to repay the estimated $75 million in foreign and domestic debt. Under the… …   Wikipedia

 • Tariff — For other uses, see Tariff (disambiguation). Taxation An aspect of fiscal policy …   Wikipedia

 • tariff — A tax on imports or exports. Bloomberg Financial Dictionary The Integrated Tariff of the United Kingdom. This sets out information about customs procedures for the import, export and transit of goods. It also includes details of how goods are… …   Financial and business terms

 • Tariff of 1842 — The Tariff of 1842, or Black Tariff as it became known, was a protectionist tariff schedule adopted in the United States to reverse the effects of the Compromise Tariff of 1833. The Compromise Tariff contained a provision that successively… …   Wikipedia

 • tariff — Synonyms and related words: VAT, ad valorem duty, alcohol tax, amusement tax, assessment, assessment on default, bill of fare, capital gains tax, capitation, capitation tax, cess, charge, corporation tax, cost, customs, customs duty, death duty,… …   Moby Thesaurus

 • Morrill Tariff — The Morrill Tariff of 1861 was a protective tariff in the United States, adopted on March 2, 1861 during the administration of President James Buchanan. Named for its sponsor, Representative Justin Smith Morrill of Vermont, who drafted it with… …   Wikipedia

 • Fordney–McCumber Tariff — The Fordney–McCumber Tariff of 1922 raised American tariffs in order to protect factories and farms. Congress displayed a pro business attitude in passing the ad valorem tariff and in promoting foreign trade through providing huge loans to Europe …   Wikipedia

 • Fordney-McCumber Tariff — The Fordney McCumber Tariff (ch. 356, USStat|42|858, September 21, 1922) reflected American isolationist inclinations following World War I. Congress displayed a pro business attitude in passing the tariff and in promoting foreign trade through… …   Wikipedia

 • Smoot-Hawley Tariff Act — (1930) U.S. legislation that raised import duties by as much as 50%, adding considerable strain to the worldwide economic climate of the Great Depression. Despite a petition from 1,000 economists urging Pres. Herbert Hoover to veto the act, it… …   Universalium

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»