Перевод: с испанского на болгарский

aceite+para+el+sol

 • 21 estallido

  m 1) взрив, избухване; 2) трясък; гръм; estar para dar un estallido прен. ще се пръсна (в голямо напрежение съм); en pleno estallido в разцвета; dar un estallido пръсвам се с трясък.

  Diccionario español-búlgaro > estallido

 • 22 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 23 faltar

  intr 1) липсвам; недостигам; 2) свършвам се (нещо); 3) греша, сбърквам; 4) не улучвам (при стрелба); 5) изневерявам, отстъпвам от, не съответствам; 6) пропускам; правя засечка, не действам добре; 7) не отивам на среща; отсъствам; 8) остава още определено време; остава да се донаправи още нещо; 9) не съм на мястото си (за вещ); не съм си вкъщи или където трябва да бъда; Ўeso faltaba (faltaría)! Ўno faltaba (faltaría) màs! само това оставаше (липсваше)! как ли не!; faltar poco para algo малко не достига, остава още малко; faltar a su palabra не удържам на думата си; faltar a una persona не изпитвам уважение към някого; sin faltar una coma точно.

  Diccionario español-búlgaro > faltar

 • 24 farra

  f гуляй, пир; irse de farra гуляя, пирувам; tomar a uno para la farra Арж., Пар., Ур. взимам някого за шаран, присмивам му се, будалкам го.

  Diccionario español-búlgaro > farra

 • 25 fiesta

  f 1) празник, веселие; 2) подарък; 3) pl празнични дни, ваканция; 4) църковен празник; 5) разг. шега, закачка; fiesta de pólvora прен. бързопреходно, кратко; estar de fiesta разг. весел, в настроение съм; hacer fiesta оставям работата си, превръщам обикновеното в празнично; no estar para fiestas прен., разг. не ми е до шеги, не съм в настроение; se acabó la fiesta прен., разг. слагам точка, край на спора; tengamos la fiesta en paz прен., разг. да не се караме; cara de fiesta весело лице; hacer fiestas забавлявам, бавя ( за дете).

  Diccionario español-búlgaro > fiesta

 • 26 firmar

  1. tr подписвам; 2. prnl подписвам се по определен начин; firmar en blanco подписвам празен лист; no estar uno para firmar прен., разг. пиян съм.

  Diccionario español-búlgaro > firmar

 • 27 fregado

  1. adj 1) Амер. глупав, досаден; 2) Кол., Екв. инат, упорит; 3) Екв., Пан. взискателен, строг; 4) Кол., Гват., М., Пар., Пер. хитър, подъл, извратен; 2. m 1) миене, чистене; 2) разг. нечиста сделка, заплетена работа; 3) прен., разг. рискован спор, сблъсък; ser (servir) lo mismo para un fregado que para un barrido прен., разг. дялан камък; човек, който става за всичко.

  Diccionario español-búlgaro > fregado

 • 28 fuego

  m 1) огън; 2) пожар; 3) сигнален огън; 4) огън, стрелба; 5) огън, висока температура (на болен); 6) прен. дом, огнище; 7) прен. разпаленост, буйност, живост; 8) прен. огън, страст; 9) pl фойерверки; fuego fatuo блуждаещ огън, синкаво припламване над гниещи животински и растителни отпадъци; fuego graneado воен. огнен дъжд; fuego infernal адски камък; fuegos artificiales фойерверки; a fuego lento (manso) прен. на бавен огън; Ўalto el fuego! воен. спри стрелбата! apagar el fuego con aceite прен. наливам масло в огъня; atizar el fuego прен. подклаждам огъня; dar fuego прен. подавам огън (със запалка, кибрит); echar uno fuego por los ojos прен. очите му мятат огън и жупел; entre dos fuegos прен. между два огъня, две опасности; estar hecho un fuego прен. горя от гняв, страст и др.; Ўfuego! а) воен. огън! стрелба! б) възглас при пожар; huir del fuego y dar en las brasas прен., разг. от трън, та на глог; jugar con fuego прен. играя си с огъня; levantar fuego прен. разпалвам спор, дискусия; meter fuego прен. подклаждам, съживявам; pegar fuego запалвам; poner a fuego y sangre опустошавам неприятелска страна, превръщам я в руини; tocar a fuego бия камбаната за пожар; a sangre y fuego с огън и меч; por el humo se sabe dónde està el fuego няма дим без огън.

  Diccionario español-búlgaro > fuego

 • 29 fuera

  adv вън, извън (може да бъде в комбинация с предл. de, desde, hacia, para, por); por fuera отвън, извън; fuera de casa (de tiempo, de propósito) извън къщи (ненавреме, извън времето; извън, встрани от целта, намерението); dejar a uno fuera de algo прен. отстранявам, изолирам някого; estar uno fuera de sí прен. извън себе си съм (от яд, ревност и т. н.); Ўfuera! вън! fuera de + sust с изключение на, освен, само не; извън; fuera de + verbo освен това, освен че.

  Diccionario español-búlgaro > fuera

 • 30 gobierno

  m 1) правителство; gobierno de gestión служебно правителство; 2) управление; ръководство; gobierno absoluto тоталитарно управление; 3) губернаторство; губерния; 4) разг. умение; mirar uno contra el gobierno прен., разг. кривоглед; para gobierno de alguien за сведение; servir de gobierno служа като норма, предупреждение.

  Diccionario español-búlgaro > gobierno

 • 31 gracia

  f 1) милост; 2) прелест, грация, изящество; 3) миловидност; 4) грациозност, лекота; 5) дар; 6) остроумие; 7) благоволение, благоразположение; 8) помилване; 9) име (собствено); 10) pl мит. трите грации; Ў gracias! благодаря!; caer en gracia харесвам се, допадам; conceder una gracia оказвам милост; de gracia безплатно; una triste gracia неприятно нещо; gracias a благодарение на; dar las gracias благодаря; їcuàl es su gracia? как се казвате?; no estar para gracias не ми е до шеги; caer de la gracia de uno изгубвам благоволението, изпадам в немилост; dar uno en la gracia de decir o hacer una cosa разг. непрекъснато повтарям нещо; decir uno dos gracias a otro прен., разг. казвам някому някои истини; estar en gracia имам благоволението на овластените, на могъщите; golpe de gracia смъртоносен последен удар; прен. последното нещастие, което довършва някого; Ўgracias a Dios! Слава Богу!; gracia de Dios прен. въздух, слънце, хляб.

  Diccionario español-búlgaro > gracia

 • 32 guatepeor

  m име на измислена държава, основано на игра с думи: malo, a зле, лошо; peor по-лошо; salir de Guatemala para entrar en Guatepeor от трън, та на глог.

  Diccionario español-búlgaro > guatepeor

 • 33 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 34 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 35 horno

  m 1) пещ; 2) фурна (готварска); 3) фурна за печене на хляб; пекарна; 4) прен. силен пек, жар; ад, пъкъл; no estar el horno para bollos прен., разг. а) нямам възможност или е неуместно да направя нещо; б) не съм в настроение за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > horno

 • 36 hoy

  adv 1) днес; 2) сега; hoy en día adv понастоящем, в наше време; hoy por hoy adv сега, засега; de hoy a (para) mañana бързо, от днес за утре; de hoy en adelante (de hoy màs) занапред; отсега нататък; por hoy засега; desde hoy занапред; antes hoy que mañana колкото по-скоро, толкова по-добре.

  Diccionario español-búlgaro > hoy

 • 37 imagen

  f 1) образ, лик, вид; 2) образ, изображение; 3) картина; скулптура (на религиозна тематика); 4) подобие, прилика; estar(ser) a su imagen y semejanza разг. лика прилика съм; образ и подобие; 5) телев. изображение, образ; imagen borrosa (vaga) неясен, размит образ; imagen contrastada контрастно изображение; imagen de prueba табло за настройка; imagen nítida ясна картина; imagen partida раздвоен образ; imagen virtual физ. образ, отразен от огледално изображение; 6) представа; imagen pública прен. публична представа, социален образ; a imagen de по подобие на; la viva imagen de прен. истинско копие на; quedar para vestir imagenes прен., разг. оставам стара мома.

  Diccionario español-búlgaro > imagen

 • 38 incapacidad

  f 1) неспособност (para); 2) несръчност, непохватност; 3) прен. умствена ограниченост; 4) юр. неправоспособност; incapacidad para el trabajo нетрудоспособност.

  Diccionario español-búlgaro > incapacidad

 • 39 incapaz

  adj 1) неспособен (para); 2) несръчен; 3) умствено ограничен; 4) юр. неправоспособен; нетрудоспособен; 5) разг. Гват., М. непоносим.

  Diccionario español-búlgaro > incapaz

 • 40 infusión

  f 1) вселяване, вдъхване, внушаване; 2) вкарване, вливане (кръв); 3) попарване, запарване (на чай); чай (напитка); 4) фарм. екстракт; 5) обливане с вода при кръщаване; estar uno en infusión para una cosa прен. готов съм за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > infusión

См. также в других словарях:

 • Aceite de hígado de bacalao — Cápsulas de aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao, también llamado oleum morrhuae, es como su nombre indica aceite extraído de hígados de bacalao del Atlántico (Gadus morrhua). Es un suplemento dietético, administrado… …   Wikipedia Español

 • El Día del Sol Negro — El Día del Sol Negro, Primera Parte: La Invasión (Avatar: La Leyenda de Aang) Saltar a navegación, búsqueda El Día del Sol Negro, Primera Parte: La Invasión (Avatar: La Leyenda de Aang) Episodio de Avatar: la leyenda de Aang Título Original The… …   Wikipedia Español

 • Herrera del Duque — Para otros usos de este término, véase Herrera (desambiguación). Herrera del Duque …   Wikipedia Español

 • Huasco — Para otros usos de este término, véase Huasco (desambiguación). Huasco Bandera …   Wikipedia Español

 • Janucá — El candelabro de nueve brazos, la januquiá, en recuerdo del milagro del aceite, sobre el portón de una casa de Cracovia, Polonia Nombre oficial חֲנֻכָּה, y sin puntuación diacrítica חנוכה …   Wikipedia Español

 • Montehermoso — Montehermoso …   Wikipedia Español

 • Gandul (despoblado) — Coordenadas: 37°19′47″N 5°47′24″O / 37.32972, 5.79 Gandul es un despoblado situado en el término municipal de Alcalá de Guada …   Wikipedia Español

 • Physeter macrocephalus —   Cachalote …   Wikipedia Español

 • Arepa — Saltar a navegación, búsqueda La arepa es una torta de masa o harina de maíz de forma circular y semi aplanada que generalmente se cocina asada o frita. Es un alimento que sirve para comerse como plato principal o como acompañante, sola o rellena …   Wikipedia Español

 • Virgen — (Del lat. virgo, inis.) ► adjetivo/ sustantivo masculino femenino 1 Se refiere a la persona que no ha realizado unión sexual con otra. ► adjetivo 2 Que conserva su estado o pureza original: ■ le gusta mucho el aceite de oliva virgen. SINÓNIMO… …   Enciclopedia Universal

 • Engranaje — Animación de dos engranajes. Piñón y corona …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.