Перевод: с испанского на болгарский

aceite para el sol

 • 1 aceite

  m 1) олио, зехтин; aceite de oliva зехтин; aceite de girasol слънчогледово олио; 2) масло; aceite de linaza ленено масло aceite de hígado de bacalao рибено масло; aceite esencial, volàtil етерни масла; aceite de nueces шарлаган; aceite mineral петрол; aceite de vitriolo сярна киселина; pintura de aceite блажна боя; pinturas de aceite маслени бои; echar aceite al (en el) fuego прен. наливам масло в огъня.

  Diccionario español-búlgaro > aceite

 • 2 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 3 para-,

  parà- pref представка, която означава "близост", "подобие": paràfrasis.

  Diccionario español-búlgaro > para-,

 • 4 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 5 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 6 adentro

  1. adv навътре, вътре; 2. m pl вътре в душата; para sus adentros на себе си; 3. interj вътре!; влизай! ser uno muy de adentro много близък съм; mar adentro навътре в морето.

  Diccionario español-búlgaro > adentro

 • 7 alcacer

  m зелен ечемик; estar ya duro el alcacer para zampoñas f а) прен., разг. стар съм вече, за да уча или правя нещо; б) прен., разг. изпуснат е удобния момент.

  Diccionario español-búlgaro > alcacer

 • 8 arrastre

  m 1) повличане, влачене; 2) извозване на дървен материал от гора; 3) играене коз; estar para el arrastre прен., разг. в много лошо състояние, напълно изтощен.

  Diccionario español-búlgaro > arrastre

 • 9 balsa1

  f 1) локва; 2) гьол; 3) блатисто място; balsa1 de aceite прен., разг. многолюдно миролюбиво множество.

  Diccionario español-búlgaro > balsa1

 • 10 barrer

  tr 1) мета, измитам; 2) прен. помитам всичко; отнасям; barrer hacia dentro (para dentro) прен. действам в свой интерес.

  Diccionario español-búlgaro > barrer

 • 11 capote

  m 1) наметало с ръкави; 2) шинел, мушама; 3) плащ на тореадор; 4) капо (в игра на карти); 5) прен., разг. свъсване; 6) прен., разг. струпване на облаци; de capote loc adv М. тайно, скришом; a mi capote според мен; para mi capote loc adv разг. на себе си, за себе си.

  Diccionario español-búlgaro > capote

 • 12 colmo1,

  a 1. adj пълен до горе; препълнен; 2. m 1) препълнената част над съда; 2) прен. допълнение, край; връх, връхна точка; llegar a colmo1, прен. достигам предела, съвършенството; para colmo1, прен., разг. като капак; ser el colmo1, прен., разг. това е върхът, пределът, съвършенството.

  Diccionario español-búlgaro > colmo1,

 • 13 contar

  (-ue-) 1. tr 1) броя, смятам; 2) разказвам; 2. intr 1) (con) разчитам на някого, уповавам се на някого; 2) (con) разполагам с; contar con pocos recursos разполагам с малко средства; 3) (por) смятам, считам, вземам; contar con uno имам някого предвид; contar con uno para algún fin разчитам на някого; contar por hecho смятам за свършено, за сигурно; їqué cuentas (cuenta usted, cuentan ustedes)? какво ново? как е? ( като поздрав).

  Diccionario español-búlgaro > contar

 • 14 dativo

  m грам. дателен падеж (главно с предл. a, para).

  Diccionario español-búlgaro > dativo

 • 15 emprender

  tr 1) предприемам; започвам; 2) с предл. a, con + собствено име, разг. нападам някого, укорявам го, карам се с него; emprenderla para un sitio запътвам се нанякъде.

  Diccionario español-búlgaro > emprender

 • 16 enderezado,

  a adj 1) изправен, оправен; 2) подобрен, поправен; 3) годен за употреба, благоприятен, уместен (с предл. a, para).

  Diccionario español-búlgaro > enderezado,

 • 17 entonces

  adv 1) тогава; 2) в такъв случай; щом е така; en aquel entonces (para, por aquel entonces) по онова време, тогава; Ўentonces...! Ўpues entonces...! значи!; de entonces тогавашен; desde entonces оттогава.

  Diccionario español-búlgaro > entonces

 • 18 entre

  prep между 1) място, пространство; 2) взаимодействие между елементи; entre cuatro hombres, se comieron un cordero четиримата мъже изядоха едно агне; 3) за времетраене: tanto (entretanto) междувременно; entre lobo y can прен. ни риба, ни рак; 4) неопределеност, преход от едно към друго; 5) част от група; в състава на; 6) свързано с друг предлог: hablando para entre los dos между нас казано; 7) вътре, в себе си; tal pensaba yo entre mí така си мислех аз ( вътрешно).

  Diccionario español-búlgaro > entre

 • 19 espuerta

  f плетена кошница с две дръжки; a espuertas изобилно, на купища; estar para que le saquen en una espuerta al sol прен., разг. за много болнав човек.

  Diccionario español-búlgaro > espuerta

 • 20 estación

  f 1) годишно време, сезон; 2) време, период от време; 3) жп станция, гара, спирка; 4) телеграфна станция; 5) пребиваване; 6) престой, спиране (по път); 7) радиостанция; 8) трамвайно депо; estación de apartado, estación de clasificación триажна гара; estación terminal крайна спирка; терминал на летище; andar (las) estacións прен., разг. карам всичко по реда си; vestir con la estación обличам се според сезона; estación avanzada в края на сезона; estación para mercancías сточна гара; estación de transbordo гара за прехвърляне; estación de trànsito транзитна спирка.

  Diccionario español-búlgaro > estación

См. также в других словарях:

 • Aceite de hígado de bacalao — Cápsulas de aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao, también llamado oleum morrhuae, es como su nombre indica aceite extraído de hígados de bacalao del Atlántico (Gadus morrhua). Es un suplemento dietético, administrado… …   Wikipedia Español

 • El Día del Sol Negro — El Día del Sol Negro, Primera Parte: La Invasión (Avatar: La Leyenda de Aang) Saltar a navegación, búsqueda El Día del Sol Negro, Primera Parte: La Invasión (Avatar: La Leyenda de Aang) Episodio de Avatar: la leyenda de Aang Título Original The… …   Wikipedia Español

 • Herrera del Duque — Para otros usos de este término, véase Herrera (desambiguación). Herrera del Duque …   Wikipedia Español

 • Huasco — Para otros usos de este término, véase Huasco (desambiguación). Huasco Bandera …   Wikipedia Español

 • Janucá — El candelabro de nueve brazos, la januquiá, en recuerdo del milagro del aceite, sobre el portón de una casa de Cracovia, Polonia Nombre oficial חֲנֻכָּה, y sin puntuación diacrítica חנוכה …   Wikipedia Español

 • Montehermoso — Montehermoso …   Wikipedia Español

 • Gandul (despoblado) — Coordenadas: 37°19′47″N 5°47′24″O / 37.32972, 5.79 Gandul es un despoblado situado en el término municipal de Alcalá de Guada …   Wikipedia Español

 • Physeter macrocephalus —   Cachalote …   Wikipedia Español

 • Arepa — Saltar a navegación, búsqueda La arepa es una torta de masa o harina de maíz de forma circular y semi aplanada que generalmente se cocina asada o frita. Es un alimento que sirve para comerse como plato principal o como acompañante, sola o rellena …   Wikipedia Español

 • Virgen — (Del lat. virgo, inis.) ► adjetivo/ sustantivo masculino femenino 1 Se refiere a la persona que no ha realizado unión sexual con otra. ► adjetivo 2 Que conserva su estado o pureza original: ■ le gusta mucho el aceite de oliva virgen. SINÓNIMO… …   Enciclopedia Universal

 • Engranaje — Animación de dos engranajes. Piñón y corona …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.