Перевод: с французского

Vanna

 • 1 baignoire

  nf.
  1. vanna
  2. benuar (tomosha zallarida pastki yarus lojalari).

  Dictionnaire Français-Ouzbek

 • 2 bonde

  nf. idish tagidagi jo‘mrak; suyuqlikni chiqarib yuborishga yoki suyuqlik bilan to‘ldirishga mo‘ljallangan teshik (bochka, rakovina, vanna, basseyn va hokazo).

  Dictionnaire Français-Ouzbek

 • 3 descente

  nf.
  1. tushish, tushib, chiqib kelish, pasayish, pastlash; descente en parachute, descente parachutée parashutda tushish, parashut desanti; descente libre, descente précipitée cho‘zilib ketgan sakrash (parashutda); descente en piqué tik sakrash, tushish; descente de lit karavot oldidagi gilamcha; descente de bain vanna oldidagi gilamcha
  2. tushish, qoya, yonbag‘ir, yon
  3. joyidan jilish, qo‘zg‘alish, yurish, yura boshlash
  4. mil. armiya tushirish, qo‘ndirish, joylashtirish, desant tushirish
  5. yon kovlangan joy (konda, shaxtada); quduq, chuqurlik, kuzatish, tekshirish ishlari
  6. ko‘zda tutilgan joyga yetib borish, qurshash, o‘rash, o‘rab, qurshab olish, o‘rov (mirshablar); descente de justice sud hukm qilgan joyga yetib kelish, borish
  7. méd. po‘st tashlash, pastga siljish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek

 • 4 prendre

  I vt.
  1. olmoq; qo‘liga olmoq; prendre un objet à pleine main biror narsani qo‘lida mahkam ushlab olmoq; je te défends de prendre ce livre men senga bu kitobni olishni, kitobga tegishni taqiqlayman; prendre qqch. des mains de qqn. biror narsani biror kishining qo‘lidan tortib olmoq; loc. prendre une affaire en main biror ishni o‘z qo‘liga olmoq; prendre qqn. par la taille biror kimsani belidan quchmoq; prendre dans ses bras o‘z quchog‘iga olmoq; prendre qqch. sur soi o‘z zimmasiga, o‘z ustiga olmoq; prendre sur soi de o‘ziga zarur, ma'qul topmoq; il a pris sur lui de venir malgré sa fatigue charchaganiga qaramay, u kelishni o‘ziga zarur topdi
  2. o‘zi bilan olmoq; n'oublie pas de prendre ton parapluie zontigingni olishni unutma; il prit son chapeau et ses gants u shlapa va qo‘lqoplarini kiydi; loc. prendre des gants avec qqn. biror kishi bilan ehtiyot bo‘lib muomala qilmoq; prendre du pain non olmoq (sotib olmoq)
  3. qabul qilmoq, kutmoq; le coiffeur m'a pris à 5 heures sartarosh meni soat 5da qabul qildi; je passerai vous prendre chez vous men uyingizga sizni olib ketgani kirib o‘taman
  4. kirishmoq, tutmoq, munosabatda bo‘lmoq; prendre la vie du bon côté hayotni yaxshi tomonidan tutmoq; il n'est pas à prendre avec des pincettes uning kayfiyati yomon; à tout prendre oqibatda, qisqasini aytganda; prendre bien, mal qqch. biror narsani yaxshi, yomon ma'noda qabul qilmoq; prendre qqn.qqch. au sérieux, à la légère, à coeur biror kimsani, narsani jiddiy, hazilga, ko‘ngliga olmoq; si vous le prenez aisi agar siz buni shunday qabul qilsangiz; prendre qqn. en amitié kimnidir do‘st tutmoq; prendre qqn.qqch. en horreur, en grippe kimnidir, nimanidir yomon ko‘rmoq, jini suymaslik
  5. olmoq, o‘ziniki qilib olmoq; il a pris un pseudonyme u tahallus oldi; prendre une habitude odat qilib olmoq, odat chiqarmoq
  6. o‘ lchamoq, aniqlamoq; prendre des mesures o‘lchamoq, o‘lchovini olmoq; prenez votre température issiqligingizni o‘lchang
  7. olmoq; yozib, ifodalab, tasvirga tushirib olmoq; prendre des notes, une photo yozib, belgilab, konspekt qilib olmoq, rasm olmoq
  8. olmoq, yollamoq, ishga olmoq, qabul qilmoq; on ne prend plus personne à l'usine zavodga boshqa hech kimni ishga olishmayapti; prendre pour, comme, à, en sifatida olmoq, qabul qilmoq; il l'a prise comme assistante u uni assistentlikka oldi; prendre à témoin, prendre pour juge guvohlikka, hakamlikka olmoq
  9. (pour) birini boshqasining o‘rniga qabul qilmoq, birini boshqasi deb o‘ylamoq, birini boshqasi bilan alishtirmoq; prendre une personne pour une autre bir kishini boshqasi bilan alishtirib yubormoq, o‘xshatmoq; pour qui me prenez-vous? meni kimga o‘xshatyapsiz, meni kim deb o‘ylayapsiz? prendre ses désirs pour des réalités orzularini bor haqiqat deb o‘ylamoq
  10. ichmoq, yemoq, iste'mol qilmoq, qabul qilmoq; prendre son café qahvasini ichmoq; prendre un verre bir stakan ichmoq; que prenez-vous? nima ichasiz? vous prenez, vous prendrez de la viande ou du poisson? nima olasiz, yeysiz, go‘sht olasizmi, yeysizmi yoki baliq; prendre un cachet hapdori ichmoq; prendre le frais ochiq havodan nafas olmoq; prendre un bain vanna qabul qilmoq
  11. olmoq; o‘ziniki qilib, egallab olmoq; prendre qqch. par force, par ruse biror narsani kuch, ayyorlik bilan egallab olmoq; loc. c'est à prendre ou à laisser yoki… yoki; ikkovidan biri; tanlash kerak, tanlang
  12. olmoq, talab qilmoq; combien prend-il? qancha oladi? qancha turadi, narxi qancha?; ce travail me prendra une heure bu ish mening bir soat vaqtimni oladi
  13. fam. yemoq; il a pris un coup de pied u tepki yedi
  14. kuch bilan egallab olmoq; prendre d'assaut shitob bilan egallab olmoq; prendre le pouvoir hokimiyatni egallab olmoq
  15. prendre qqch. à qqn. birovning narsasini olib qo‘ymoq, o‘g‘irlab olmoq, egallab olmoq; il lui a pris son argent u uning pulini olib qo‘ydi; prendre la place de qqn. birovning joyini egallab olmoq
  16. tutib, ushlab olmoq; prenez-le vivant! uni tirik tutinglar! être pris tutilib, ushlanib qolmoq; être pris dans l'engrenage sharoit qurboni bo‘lmoq; le navire est pris par (dans) les glaces kema muz tutquni bo‘lib qoldi
  17. o‘z izniga solmoq, qo‘lga olmoq, zabt etmoq; prendre qqn. par la douceur biror kishini yumshoqlik bilan o‘z izniga solmoq; savoir prendre qqn. biror kishiga qanday yondashishni bilmoq
  18. biror kishini biror ish ustida tutib olmoq, ushlab olmoq; prendre qqn. en faute, en flagrant délit biror kishini ayb ustida, jinoyat ustida tutib, ushlab olmoq; il les a pris au dépourvu u ularni g‘aflatda qoldirib tutib oldi; je vous y prends! qo‘lga tushdingizmi! on ne m'y prendra plus! meni boshqa qo‘lga tushirisholmaydi
  19. egallab olmoq, qamrab olmoq (his-tuyg‘u); les douleurs la prirent brusquement to‘satdan uni og‘riq tutdi; être pris de vertiges boshi aylanib ketmoq; qu'est-ce qui vous (te) prend? qiziqmisiz, qiziqmisan? impers. il me prend l'envie d'aller le voir uni borib ko‘rgim kelyapti
  20. bien, mal prend de yaxshilikka, yomonlikka olib kelmoq; mal lui a pris de mentir mushkul ahvol uni yolg‘on gapirishga olib keldi
  21. foydalanishga, bo‘lishga kirishmoq; prendre le deuil motam libosini kiymoq; prendre la plume qo‘liga qalam olmoq (yozmoq); prendre le lit ko‘rpato‘ shak qilib yotib qolmoq; prendre l'avion, le train, sa voiture samolyotga, poyezdga, o‘z mashinasiga o‘ tirmoq; prendre la porte chiqib ketmoq, jo‘nab qolmoq; prendre la mer kemaga, sayohatga chiqmoq; prendre la route, un raccourci yo‘lga tushmoq, qisqa yo‘lni tanlamoq; prenez à droite, sur votre gauche, par là o‘ngga, chapga, bu tomonga oling
  22. o‘z xohishiga qarab ish tutmoq; prendre le temps de, prendre son temps shoshmaslik; prendre congé xayrlashmoq
  23. biror qarorga, fikrga kelmoq; prendre une attitude, une décision biror fikrga, qarorga kelmoq; prendre la fuite juftakni rostlab qolmoq; prendre du repos dam olmoq; prendre la parole so‘z olmoq, so‘zga chiqmoq; prendre l'avantage sur qqn. birovdan ustun kelmoq; prendre possession egallab olmoq, egalik qilmoq; loc. prendre position tanlamoq; prendre soin de qayg‘urmoq, ehtiyot qilmoq; ehtiyot bo‘lmoq; prenez la peine d'entrer marhamat qilib kiring;
  24. o‘zgarmoq, boshqacha tus olmoq; prendre une bonne, une mauvaise tournure yaxshi, yomon tus olmoq; prendre de l'âge qarimoq, yoshi o‘ tmoq; prendre des couleurs, du poids rang kirmoq, og‘irlashmoq; il y prend goût u unga o‘rganib qoldi, mazasini bilib qoldi; loc. prendre peur qo‘rqmoq;
  25. ta'siriga berilmoq; prendre feu yonib ketmoq, o‘ t olmoq; prendre froid shomallamoq; prendre du mal biror joyini og‘ritib olmoq
  II se prendre vpr.
  1. ilinmoq, tushib qolmoq; moucheron qui se prend dans une toile d'araignée o‘rgamchik to‘riga tushib qolgan mayda chivin; il se prenait à son propre jeu u o‘zi bilmagan holda ishga berilib ketgan edi
  2. (à) o‘zini ayblamoq; il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même bunda u faqat o‘zinigina ayblashi mumkin, faqat o‘zi aybdor
  3. (de) biror his-tuyg‘u bilan to‘lib toshmoq, chuqur his qilmoq; se prendre d'amitié pour qqn. biror kishiga nisbatan chuqur do‘stlikni his qilmoq
  4. s'y prendre kirishmoq, boshlamoq, qila boshlamoq; il s'y est mal pris u buni yomon boshladi; s'y prendre à deux fois o‘ziga ishonmay kirishmoq, chamalab ko‘rmoq; savoir s'y prendre biror narsaga yaxshi kirishmoq; il faudra s'y prendre à l'avance bunga oldinroq kirishish kerak bo‘ladi
  5. qaralmoq, hisoblanmoq, qabul qilinmoq; se prendre au sérieux jiddiy qabul qilinmoq, jiddiy tus olmoq; se prendre pour o‘zini tasavvur qilmoq, tasavvur etmoq, hisoblamoq; se prendre pour un génie o‘zini dono deb hisoblamoq; se prendre pour qqn. o‘zini kimdir deb tasavvur qilmoq; péj. pour qui se prend-il? u o‘zini kim deb o‘ylayapti, kim deb tasavvur qilyapti?
  6. bir-birini ushlamoq, tutmoq, ushlashmoq; elles se sont prises par la main ular qo‘l ushlashdi
  7. o‘zaro almashtirmoq; elles se sont pris leurs affaires ular narsalarini o‘zaro almashtirdilar; médicament qui se prend avant les repas ovqatdan oldin ichiladigan dori.
  vi.
  1. qotmoq, quyuqlashmoq; la mayonnaise commence à prendre mayonez quyuqlasha boshladi
  2. yopishib qolmoq, tagiga olmoq; aliment qui prend au fond de la casserole kastrulkaning tagiga yopishib qolgan ovqat
  2. tutmoq, tutib ketmoq, tomir otmoq, tomir chiqarmoq (o‘simlik); la bouture a pris qalamcha tomir otdi
  3. yonib, tutashib ketmoq (olov); le feu prendra si tu ajoutes du papier qog‘oz solsang olov tutashib ketadi
  4. o‘z ta'sirini ko‘rsatmoq; vaccin qui prend o‘z ta'sirini ko‘rsatayotgan emlash; c'est une mode qui ne prendra pas bu keng tarqalolmaydigan moda; à d'autres, ça ne prend pas! boshqa birovga ayting, bu yutuqqa erisholmaydi! preneur, euse n.
  1. oluvchi, sotib oluvchi, xaridor; je suis preneur men xaridor
  2. loc. preneur de son tovush olgich.

  Dictionnaire Français-Ouzbek

 • 5 prise

  nf.
  1. usul, harakat (kurashda); faire une prise de catch amerikacha kurashish usulini qo‘llamoq; loc. être aux prises biron kishi bilan urushib qolgan bo‘lmoq, kurashayotgan bo‘lmoq; se trouver aux prises avec des difficultés qiyinchiliklar bilan kurashmoq; mettre aux prises to‘qnashtirib qo‘ymoq; lâcher prise qo‘yib, bo‘shatib yubormoq; ce n'est pas le moment de lâcher prise! quldan chiqarib yuborish payti emas!
  2. tutqich, ushlaydigan joy; l'alpiniste cherchait une bonne prise alpininist yaxshi bir tutqich joy qidirar edi; loc. uchramoq, yo‘liqmoq, duchor, mubtalo bo‘lmoq; son silence donne prise aux soupçons uning sukut saqlashi gumon tug‘diradi; avoir prise sur ta'sir o‘ tkazish, jilovlash, o‘ziga bo‘ysundirish; ils sont si désinvoltes qu'on n'a pas prise sur eux ular shunchalar hayosizki, ularni jilovlab bo‘lmaydi
  3. olish, qo‘lga olish, egallab olish; la prise de la Bastille Bastiliyaning olininishi; prise de corps jinoyatchini qo‘ lga olish, qamoqqa olish; prise d'armes tantanali saflanish; prise de vues kinoga olish; prise de son ovoz yozish; prise de sang qon olish; prise de médicament ichiladigan dori miqdori, dozasi; bir ichim dori
  4. o‘lja, ov, ovlangan narsa, tutilgan baliq; une belle prise yaxshi o‘ lja
  5. prise de saqlagich, o‘ tkazgich; prise d'eau suv saqlagich, suv o‘tkazgich (kran, truba, vanna); prise de courant rozetka; prise de téléphone telefon rozetkasi
  6. prise de contact aloqaga kirish; prise de conscience onglilikning oshishi; prise de position biror tarafni olish, biror tarafga o‘tish; prise en charge javobgarlikni olish; prise en considération e' tiborga olish.
  nf. bir chekim, bir otim.

  Dictionnaire Français-Ouzbek

 • 6 sabot

  nm.
  1. sabo (yog‘ochdan qilingan yoki poxoldan to‘qilgan oyoq kiyimi); loc. je le vois (ou je l'entends) venir avec ses gros sabots men uning niyatini aniq ko‘rib, bilib turibman
  2. tuyoq; garnir de fers les sabots d'un cheval otning tuyog‘iga taqa qoqmoq
  3. sabot (de frein) tormoz kolodkasi
  4. baignoire sabot kalta, o‘tirib yuvinadigan vanna
  5. bo‘lmag‘ur, yomon avtomobil yoki cholg‘u asbobi; travailler, jouer comme un sabot juda yomon ishlamoq, chalmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek

 • 7 siège

  nm.
  1. manzilgoh, qarorgoh, manzil, o‘rnashgan, turgan joy, makon; le siège d'un parti partiyaning manzilgohi
  2. markaz, makon; le siège d'un douleur og‘riqning makoni
  3. qamal; le siège devant une ville shaharni qamal qilish; état de siège qamal holati; lever le siège qamalni bekor qilmoq
  4. kursi, o‘rindiq, stul, kreslo; prends un siège o‘ tir; les sièges avants, arrière d'une automobile avtomobilning old, orqa o‘rindiqlari
  5. o‘rin, mandat (saylovda); le parti a gagné vingt sièges à l'Assemblée partiya Assableyada yigirmata o‘rin yutib chiqdi
  6. yurisdiksiya, sud qilish huquqi
  7. orqa, odamning dumbasi; bain de siège o‘ tiriladigan vanna; enfant qui se présente par le siège orqasi bilan kelgan bola (tug‘ishda).

  Dictionnaire Français-Ouzbek

См. также в других словарях:

 • vanna — vanna …   Dictionnaire des rimes

 • Vanna — (pronounced in Italian vän na and in English väh na ) is a female first name that first appeared in recorded history circa 1294. The Italian medieval name originated in Tuscany, and is particular to Florence, Italy. Though similar in… …   Wikipedia

 • Vanna — (* 1. September 1970 in Koprivnica, Jugoslawien, heute Kroatien; geboren als Ivana Ranilović, heute Ivana Ranilović Vrdoljak) ist eine kroatische Popsängerin. Neben zahlreichen Auszeichnungen wie dem Porin 1999 und 2000 als beste kroatische… …   Deutsch Wikipedia

 • Vanna — Жанры пост хардкор металкор Годы 2004 по сегодняшний день Страна …   Википедия

 • vanna — <alm.> 1. İçində çimmək və ya şey yumaq üçün uzunsov böyük ləyən, qab. <Həkim:> Uşağın özü çox zəif və bədəni də çirklidir, . . hələliyə nə hamama göndərmək və nə də vannaya salmaq olmaz. S. S. A.. // Xüsusi terminologiyada tib.: ayaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Vanna — Sp Vanà Ap Vanna L s. Norvegijos j., Norvegija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Vanna — Provenance. Prénom dérivé de Jeanne, Vanina. Vient de l hébreu yo et hânan Signifie : Dieu est miséricordieux Se fête le 8 ou le 30 mai. Histoire. Née à Domrémy dans les Vosges en 1412 pendant la guerre de Cent Ans, Jeanne d Arc contraint les… …   Dictionnaire des prénoms français, arabes et bretons

 • vannā — वन्ना …   Indonesian dictionary

 • vanna — I s ( n, vannor) II v ( de, t) …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • vånna — v ( de, t) PROV önska …   Clue 9 Svensk Ordbok

 • Vanna White — Nombre real: Vanna Marie Rosich Nacimiento: 18 de febrero de 1957 …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.