Перевод: с русского на все языки

Sovyet

 • 1 армия

  ordu
  * * *
  ж

  Сове́тская А́рмия — Sovyet Ordusu

  та́нковая а́рмия — tank ordusu

  призва́ть в а́рмию — askere çağırmak

  в а́рмии он был сержа́нтом — askerde çavuştu

  по возвраще́нии из а́рмии — askerden dönüşün

  он ещё не служи́л в а́рмии — henüz askerlik yapmadı

  2) перен. ordu

  а́рмия безрабо́тных — işsizler ordusu

  Русско-турецкий словарь > армия

 • 2 власть

  iktidar; egemenlik
  * * *
  ж

  сове́тская власть — Sovyet iktidarı

  госуда́рственная власть — devlet iktidarı

  о́рганы госуда́рственной власти — yasama organları

  прийти́ к власти — iktidara / işbaşına gelmek, iktidar olmak

  2) (вла́сти) мн. makamlar, otoriteler

  ме́стные власти — yerli makamlar

  порто́вые власти — liman otoriteleri

  роди́тельская власть — ana baba hükmü / otoritesi

  власть монопо́лий — tekellerin egemenliği

  власть челове́ка над приро́дой — insanın doğa üzerindeki egemenliği

  ••

  Русско-турецкий словарь > власть

 • 3 высоко

  yüksek
  * * *
  1) нареч. (yüksekler) de

  мы лете́ли о́чень высо́ко́ (над землёй) — çok yüksekten uçuyorduk

  с высо́ко́ по́днятой голово́й — başı dik / yüksek

  высо́ко́ держа́ть го́лову — başını dik tutmak

  высо́ко́ держа́ть зна́мя сове́тской нау́ки — Sovyet biliminin bayrağını yücelerde / yükseklerde dalgalandırmak

  2) в соч., → сказ., в соч.

  там / э́то высо́ко́? — orası yüksek mi?

  со́лнце бы́ло уже́ высо́ко́ — gün epeyce yükselmişti

  до верши́ны горы́ ещё высо́ко́ — dağın doruğuna daha çok var

  Русско-турецкий словарь > высоко

 • 4 гражданство

  yurttaşlık,
  uyrukluk
  * * *
  с
  yurttaşlık; uyrukluk

  приня́ть сове́тское гражда́нство — Sovyet uyrukluğuna girmek

  лиши́ть кого-л. гражда́нства — vatandaşlıktan / yurttaşlıktan çıkarmak

  лицо́ без гражда́нства — uyruksuz

  Русско-турецкий словарь > гражданство

 • 5 интеллигенция

  ж
  aydınlar; aydın kesim; entelijansiya ист.

  сове́тская интеллиге́нция — Sovyet aydınları

  Русско-турецкий словарь > интеллигенция

 • 6 команда

  takım
  * * *
  ж
  1) kumanda; komut; emir (- mri) ( приказ)

  пода́ть кома́нду — komut / kumanda vermek

  2) ( командование) kumanda; komuta

  под кома́ндой кого-л. — birinin kumandası / komutası altında

  3) ( воинская часть) ekip; müfreze; takım

  пожа́рная кома́нда — itfaiye ekibi

  спаса́тельная кома́нда — kurtarma ekibi

  5) ( экипаж судна) mürettebat; tayfa

  па́лубная кома́нда — güverte mürettebatı

  6) спорт. takım; ekip

  кома́нда стрелко́в — atış ekibi

  сове́тская Олимпи́йская кома́нда — Sovyet Olimpiyat kafilesi

  Русско-турецкий словарь > команда

 • 7 люди

  insanlar
  * * *
  мн.
  1) insanlar; adamlar; halk

  сове́тские лю́ди — Sovyet halkı

  лю́ди нау́ки — bilim adamları

  лю́ди труда́ — emekçi halk

  лю́ди физи́ческого труда́ — kol işçileri, bedenen çalışanlar

  ты́сячи молоды́х лю́де́й — binlerce genç

  как мно́го лю́де́й! — ne çok halk var!

  а мы что не лю́ди? — bizim canımız yok mu?

  он их за лю́де́й не счита́л — onları adamdan saymazdı

  2) разг. ( другие) elâlem, eloğlu, el gün

  что лю́ди ска́жут? — elâlem / eloğlu ne der?

  мне пе́ред людьми́ сты́дно — ele güne karşı mahcup oluyorum

  лю́ди говоря́т, что... — rivayete göre...

  3) ( кадры) elemanlar; personel

  тре́буются лю́ди — eleman aranıyor

  4) воен. mensuplar; erler ( солдаты)

  поте́ри в лю́дях — insanca zayiat

  ••

  вы́йти в лю́ди — adam olmak; adam sırasına geçmek

  вы́вести кого-л. в лю́ди — ирон. adam etmek

  Русско-турецкий словарь > люди

 • 8 народ

  halk
  * * *
  м, врз
  halk; ulus; millet

  сове́тский наро́д — Sovyet halkı

  трудово́й наро́д — emekçi halk

  все наро́ды ми́ра — tüm dünya halkları / milletleri

  ты не зна́ешь, что за наро́д э́ти шофёры! — şoför milletini bilmezsin sen!

  заче́м ты пригласи́л сто́лько наро́ду? — niçin bu kadar kalabalığı çağırdın?

  а что наро́д ска́жет? — ya millet / elâlem ne der?

  ••

  на наро́де — herkesin içinde

  Русско-турецкий словарь > народ

 • 9 правительство

  с
  hükumet (-ti)

  Сове́тское прави́тельство — Sovyet Hükumeti

  Русско-турецкий словарь > правительство

 • 10 производство

  с
  1) üretim; yapım

  просто́е това́рное произво́дство — basit meta üretimi

  промы́шленное произво́дство — sanayi üretimi, sınai üretim

  произво́дство средств произво́дства — üretim araçları üretimi / yapımı

  годово́е произво́дство легковы́х автомоби́лей — yıllık otomobil üretimi

  нача́ть произво́дство легковы́х автомоби́лей — otomobil yapımına / imaline başlamak

  сельскохозя́йственное произво́дство — tarım üretimi, tarımsal üretim

  произво́дство ри́са — pirinç üretimi

  произво́дство това́ров и услу́г — mal ve hizmet üretimi

  произво́дство я́дерного ору́жия — nükleer silah(ların) yapımı

  фильм произво́дства 1980 го́да — 1980 yapımı bir filim

  самоле́ты сове́тского произво́дства — Sovyet yapısı uçaklar

  2) (отрасль экономики, промышленности) işkolu, endüstri, sanayi (-ii)

  тексти́льное произво́дство — tekstil endüstrisi

  коже́венное произво́дство — dericilik

  3) (фабрика, завод) fabrika

  рабо́тать на произво́дстве — fabrikada çalışmak

  Русско-турецкий словарь > производство

 • 11 ряд

  saf,
  sıra
  * * *
  м
  1) sıra; dizi

  ряд домо́в — bir sıra ev

  ряды́ дере́вьев — ağaç dizileri

  2) ( шеренга) sıra, saf

  стать в ряд — sıraya girmek; saf olmak

  идти́ в пе́рвых ряда́х — перен. en ön safta yürümek

  3) (места в театре, кино и т. п.) sıra
  4) (некоторое количество чего-л.) bir dizi / bölük / takım

  це́лый ряд пробле́м — bir dizi sorun

  ряд усту́пок — bir takım / dizi taviz

  подпи́сан ряд соглаше́ний — bir dizi anlaşma imzalandı

  ряд кри́тиков — bir bölük / takım eleştirici

  ряд поколе́ний — birkaç kuşak

  в э́том ряду́ собы́тий — bu olaylar dizisinde

  5) (ряды́) мн. (состав, среда) saflar; kadro

  служи́ть в ряда́х Сове́тской А́рмии — Sovyet Ordusunda hizmet etmek

  парти́йные ряды́ — parti safları

  ••

  из ря́да вон выходя́щий — olağandışı, olağanüstü

  Русско-турецкий словарь > ряд

 • 12 система

  ж, врз
  sistem, dizge

  сове́тская полити́ческая систе́ма — Sovyet politik sistemi

  мирова́я систе́ма социали́зма — dünya sosyalist sistemi

  филосо́фская систе́ма — felsefe sistemi

  систе́ма Станисла́вского — Stanislavski yöntemi

  систе́ма воспита́ния — eğitim sistemi

  мы́шечная систе́ма — kas sistemi

  тормозна́я систе́ма — fren sistemi

  привести́ свои́ наблюде́ния в систе́му — gözlemlerini sistemleştirmek

  рабо́тать в систе́ме Акаде́мии нау́к — Bilimler Akademisine bağlı enstitülerden birinde çalışmak

  Русско-турецкий словарь > система

 • 13 советский

  Sovyet °

  Сове́тский Сою́з — Sovyetler Birliği

  сове́тский наро́д — Sovyet halkı

  сове́тское прави́тельство — Sovyet hükumeti

  сове́тские самолёты (производимые в СССР)Sovyet yapısı uçaklar

  дороги́е сове́тские друзья́! — değerli Sovyet dostlar!

  Русско-турецкий словарь > советский

 • 14 союз

  м
  1) врз birlik; ittifak, bağlaşıklık

  сою́з рабо́чих и крестья́н — işçi-köylü ittifakı / bağlaşıklığı

  Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

  Сою́з писа́телей СССР — SSCB Yazarlar Birliği

  семе́йный сою́з — aile birliği

  вступи́ть в сою́з с кем-л.biriyle ittifaka girmek

  2) грам. bağlaç (-)

  Русско-турецкий словарь > союз

 • 15 СССР

  (сокр. от Союз Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик) SSCB ( Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)

  Русско-турецкий словарь > СССР

 • 16 указ

  kararname
  * * *
  м

  Ука́з Прези́диума Верхо́вного Сове́та СССР — SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumunun kararnamesi

  Русско-турецкий словарь > указ

 • 17 федеративный

  federal
  * * *
  federatif; federal

  Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика — Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti

  Федерати́вная респу́блика Герма́ния — Federal Almanya Cumhuriyeti

  Русско-турецкий словарь > федеративный

 • 18 человек

  м
  1) insan, adam; insanoğlu; kişi; fert (-di)

  сове́тский челове́к — Sovyet insanı

  молодо́й челове́к — genç adam, delikanlı

  любо́й здравомы́слящий челове́к — sağduyu sahibi herkes

  ни оди́н разу́мный челове́к — aklı başında hiç kimse

  она́ хоро́ший челове́к — iyi bir kadındır

  я счита́л его́ надёжным челове́ком — ben onu güvenilir biri sanmıştım

  челове́к в ко́смосе! — insanoğlu uzayda!

  2) ( при счёте) kişi

  пять челове́к — beş kişi

  пять челове́к и не́сколько живо́тных — beş insan ve birkaç hayvan

  нас бы́ло пять челове́к — beş kişiydik

  у них пять челове́к дете́й — beş çocukları var

  3) ( кто-то) biri

  тебя́ спра́шивал како́й-то челове́к — seni biri aramıştı

  ко мне подошёл како́й-то челове́к в ко́жаной ку́ртке — yanıma meşin ceketli biri yaklaştı

  с / на челове́ка — adam / kişi başına

  за электри́чество плати́ли с челове́ка — elektrik parası kişi / nüfus başına bölünerek ödeniyordu

  у него́ есть там сво́й челове́к — orada bir adamı vardır

  ••

  мы сде́лали из него́ челове́ка — onu adam ettik

  сража́ться до после́днего челове́ка — son ferdine kadar savaşmak

  Русско-турецкий словарь > человек

См. также в других словарях:

 • Sovyet — is., öz., Fr. soviet 1990 öncesi SSCB de Danışma kurulu, şura, konsey Sovyetler Birliği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • SSCB — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

 • Meriçboyu — İbrahim Abdülkadir Meriçboyu (oder A. Kadir) (* 1917 in Istanbul; † 1. März 1985 ebenda) war ein türkischer Poet und Übersetzer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Liste seiner Bücher 2.1 Gedichte 2.2 Memoiren …   Deutsch Wikipedia

 • İbrahim Abdülkadir Meriçboyu — (oder A. Kadir) (* 1917 in Istanbul; † 1. März 1985 ebenda) war ein türkischer Poet und Übersetzer. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Liste seiner Bücher 2.1 Gedichte …   Deutsch Wikipedia

 • ARONSON, GRIGORI — (1887–1968), journalist, author, and public figure. Aronson, who was the nephew of mordecai ben hillel hacohen , was born in St. Petersburg and received a rudimentary traditional Jewish education in Gomel. As a youth, he was a Bolshevist, but in… …   Encyclopedia of Judaism

 • Red Army — This article is about the 1918 1946 Workers Peasants Red Army. For other uses, see Red Army (disambiguation). Soviet Armed Forces …   Wikipedia

 • Mankurt — This article is for the 1990 film. For information on the term mankurt , please see the section The Day Lasts More Than a Hundred Years – Mankurt. Mankurt (Russian: Манкурт) Directed by Khodzha Kuli Narliyev Written by Mariya Urmatova …   Wikipedia

 • Melih Cevdet Anday — Born March 13, 1915(1915 03 13) Istanbul, Turkey Died November 29, 2002(2002 11 29) (aged 87) …   Wikipedia

 • Russian Empire — Infobox Former Country native name = Российская Империя (ru Cyrl) Rossiyskaya Imperiya (translit) conventional long name = Russian Empire common name = Russia| continent = Eurasia status = Empire government type = Monarchy| year start = 1721 year …   Wikipedia

 • Azriel Carlebach — Ezriel Carlebach, 1942 Ezriel Carlebach (auch Azriel, eigentlich Esriel Gotthelf Carlebach, hebr.: עזריאל קרליבך, jidd.: עזריאל קארלעבאך. Leipzig * 7. November 1909; † 12. Februar 1956 in Tel Aviv, Israel) war ein israelischer Journalist… …   Deutsch Wikipedia

 • Esriel Carlebach — Ezriel Carlebach, 1942 Ezriel Carlebach (auch Azriel, eigentlich Esriel Gotthelf Carlebach, hebr.: עזריאל קרליבך, jidd.: עזריאל קארלעבאך. Leipzig * 7. November 1909; † 12. Februar 1956 in Tel Aviv, Israel) war ein israelischer Journalist… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»