Перевод: с английского на албанский

с албанского на английский

Shtëpi me qerpiç

 • 1 qerpiç

  mattone essicato al sole

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > qerpiç

 • 2 shtëpi

  casa, dimora, abitazione, residenza

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi

 • 3 shtëpi akulli

  casa di ghiaccio

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi akulli

 • 4 shtëpi botuese

  casa editrice, societa editrice

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi botuese

 • 5 shtëpi fëmijësh

  orfanotrofio

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi fëmijësh

 • 6 shtëpi lindjeje

  maternita,

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi lindjeje

 • 7 shtëpi në fermë

  fattoria, cascina

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi në fermë

 • 8 shtëpi publike

  bordello, casa di tolleranza

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi publike

 • 9 shtëpi pushimi

  villetta estiva, soggiorno estivo

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > shtëpi pushimi

 • 10 adobe

  [ë'doubi] n 1. qerpiç; an adobe house shtëpi me qerpiç. 2. ndërtesë qerpiçi. 3. pluhur shkretëtire. ( QERPIÇ m. sh. Tullë prej balte e tharë në diell dhe jo e pjekur në furrë; plithar. Mur qerpiçi. Shtëpi me qerpiç. Bëjnë ( presin qerpiçë).)

  English-Albanian dictionary > adobe

 • 11 about

  [ë'baut] prep. 1. përreth; përqark; rrotull; somewhere about there diku andej rrotull; about the house nëpër shtëpi
  2. me; about me me vete
  3. rreth, për, lidhur me; what are you talking about? për çfarë po flisni, ku e keni fjalën?
  4. afër, afërsisht, aty nga; about midnight aty nga mesnata
  - adv. 1. rreth, gati, pothuajse; afërsisht, nja; about 2 weeks nja dy javë; about ready pothuajse gati
  2. rretheqark, përqark; pranë
  3. në drejtim të kundërt, mbrapsht
  4. radhazi, me radhë
  on duty week and week about [on 'dju:ti wi:k ënd wi:kë'baut] në punë jave pas jave
  be about to [bi:ë'baut tu] jam gati të (bëj diçka), kam ndër mend të
  bring about [bring ë'baut] shkaktoj, bëj që
  come about ['kam ë'baut] ngjet
  the other way about [dhi 'adhë(r) uei ë'baut] e kundërta
  about-face, about-turn [ë'baut feis, ë'baut të:n] v.,n. -vi. kthej shpinën, ndërroj plotësisht drejtim
  - n. 1. ndërrim qëndrimi; ndryshim mendimi. 2. usht. prapaktheu
  * * *
  rreth; afërsisht

  English-Albanian dictionary > about

 • 12 before

  [bi'fo:] prep., adv.,conj. -prep 1. përpara; para; the year before last parvjet; in 52 BC (before Christ) në vitin 52 p.e. sonë; before then më përpara; before long së shpejti; since before the winter që para dimrit. 2. më përpara (në radhë); ladies before gentlemen zonjat të parat! 3. përpara, përballë; he was brought before the judge atë e çuan përpara gjykatësit; before everyone përpara gjithë botës, në sy të të gjithëve. 4. më mirë sesa, përpara; death before dishonor më mirë vdekja se humbja e nderit/ vdekjen përpara çnderimit
  - adv 1. përpara, më pare; it had been fine the day before një ditë më pare kishte qenë kohë e bukur; that happened long before kjo ndodhi shumë kohë më pare. 2. (vend) (më) përpara; we went before to see if the road was safe ne dolëm përpara për të parë nëse rruga ishte e sigurt.
  -conj 1. para se; before I go home para se të shkoj në shtëpi. 2. sesa, më mirë se, para se të; I'll give up the trip before I'll go with them më mire heq dorë nga udhëtimi sesa të shkoj me ta.
  carry all before you më ecën, ia dal mbanë gjithmonë
  * * *
  para

  English-Albanian dictionary > before

 • 13 break

  [breik] v. ( broke; broken) 1. thyej; këpus; copëtoj. 2. thyhet. 3. thyej para. 4. prish, dëmtoj. 5. mjek. thyej (kockën). 6. shkel (ligjin). 7. arratisem; to break jail arratisem nga burgu. 8. shpërthej,çaj; futem dhunshëm; to break into a house futem me dhunë në një shtëpi. 9. nis, shpërthen (stuhia). 10. ndalet papritur, resht(shiu). 11. zbus, amortizoj (goditjen, përplasjen. 12. fig. këputet (shpirti), copëtohet (zemra). 13. shfaqet, gdhin (dita). 14. ndërpres (agjërimin). 15. degradoj (një ushtarak). 16. shkatërroj (financiarisht). 17. thyej, tejkaloj (një rekord). 18. bëj të njohur, njoftoj; to break the bad news gently e jap lajmin e keq me delikatesë. 19. hap qarkun, stakoj (korentin). 20. stërvis; shtroj (kalin).
  break even dal me të miat; break trail dal në krye, hap udhën (në dëborë).
  -n 1. thyerje; këputje; çarje. 2. dalje me force, arratisje. 3. ndryshim i beftë. 4. ndërprerje (stërvitjeje, korenti). 5. gj.fol. vërejtje e trashë; sjellje pa vend. 6. gj.fol. shans, mundësi.
  get a break / the breaks më ecën; kam shans; give sb a break i jap dikujt mundësi (për të ndrequr një gabim); a lucky break fat i mirë; give me a break! a) prit, njëherë!; mos u ngut, të lutem! b) më lërtë qetë!
  break away ['breik ë'wei] a) iki befas, ua mbath; b) nisem para se të jepet sinjali
  break down ['breik daun] a) ngec, ndalon, nuk punon; b) ia shkrep të qarit; c) bie (shëndeti); d) zbërthej (llogarinë); e) analizoj
  break-down ['breikdaun] n 1. dobësim, rënie e fuqive (shëndetit). 2. shkatërrim. 3. tek avari. 4. zbërthim. 5. dekompozim
  break forth a) del, shpërthen (ujët etj); b) nis (tufani, kënga)
  break in ['breikin] a) stërvis; b) hyj në një profesion, aktivitet
  break-in ['breikin] n. vjedhje me thyerje, grabitje
  break into ['breikintu] a) futem me dhunë/me thyerje; b) nis, hap (një paketë të re cigaresh etj); c) treg. çaj (në një treg); d) nis, filloj (nga shpjegimet)
  break off ['breikof] a) ndalem; lë(punën); b) prishem (me një mik); c) këputet, thyhet; d) thyej; këpus; e) prish, shkëpus (marrëdhëniet)
  break out ['breikaut] a) plas, shpërthen, ia nis befas (lufta etj); b) arratisem (nga burgu)
  breakout ['breikaut] n. arratisje (nga burgu)
  breakthrough ['breikthru:] a) çaj, depërtoj; b) del (dielli)
  breakthrough ['breikthru:] n 1. usht. depërtim. 2. zbulim i madh (në shkencë)
  break up ['breikap] a) shpërndahet (mjegulla); b) ndërpres, i jap fund; c) shqetësoj, trazoj; d) shkërmoq (dheun); e) prishem (me dike); f) amer. gj.fol. ia plas gazit; shqyej gazit (dike)
  breakup ['breikap] n 1. thyerje; shkatërrim (i anijes). 2. prishje (miqësie). 3. rënie (e një perandorie). 4. shpërbërje (e një partie)
  break with ['breikuith] prishem (me dikë)
  break-even point n. treg. kufi i rentabilitetit
  * * *
  thyej; ndërprej; pushim

  English-Albanian dictionary > break

 • 14 care

  [keë:] n.,v -n 1. kujdes; përkujdesje; without due care pa kujdesin e duhur. 2. shqetësim, merak; free from care i patrazuar, pa shqetësime. 3. adm. kujdestari; put a child in care caktoj një fëmijë në kujdestarinë e (dikujt, një institucioni).
  care of, in care of nën kujdestarinë e; në ngarkim të; have a care, take care tregohem i kujdesshëm; take care of kujdesem për; ruhem; ruaj (paratë etj)
  - v 1. kujdesem, kam kujdes, interesohem. 2. dua, dëshiroj; they said they didn't care to come ata thanë se s'donin të vinin. 3. pyes, shqetësohem, më ha meraku; she doesn't care if her husband comes home late atë s'e ha meraku/ajo nuk pyet se kur i kthehet i shoqi në shtëpi.
  care for a) më pëlqen, e dua (dikë); b) dua, kam dëshirë (për diçka); c) kujdesem (për dikë)
  * * *
  kujdes

  English-Albanian dictionary > care

 • 15 cash

  cash I [kæsh] n.,v. -n 1. para të thata, para në dorë; sell for cash only shes vetëm me para në dorë; in cash me para në dorë; cash on delivery/down me para në dorë; be out of cash s'kam para; be rolling in cash notoj në para
  -vt 1. arkëtoj, marr paratë. 2. thyej, kthej në para (çekun); cash in a) thyej (çekun), tërheq paratë; b) zhrg. cof; cash in on a) përfitoj, nxjerrfitim; b) shfrytëzoj (dikë).
  cash II [kæsh] n. pl. cash grosh, qindarkë
  cash advance [kæsh ëd 'væns] n. fin. gjendje e arkës
  cash-and-carry [kæshën'kæri] adj. me pare në dorë dhe pa shërbim dorëzimi në shtëpi (dyqan)
  cash bar [kæsh ba:] n. amer. bar/banak me pagesë (në një pritje)
  cashbook ['kæshbuk] n. fin. regjistër/libër i arkës
  cashbox ['kæshboks] n. fin. arkë
  cash crop [kæsh krop] n. bujq. kulturë për treg
  cash dealings [kæsh 'di:ling] n. shitje-blerje me pare në dorë
  cashew ['kæshu:, kæ'shu:] n. bot. shqeme
  cash deficit ['kæsh'defisit] n. fin. deficit
  cash desk ['kæshdesk] n. arkë
  cash dispenser ['kæshdis'pensë:] n. Br.fin. automat kartmonedhash
  cash economy ['kæshi:'konëmi] n. fin. ekonomi monetare
  cash flow ['kæshflo:] n. fin. marzh/mundësi vetëfinancimi
  cash holdings ['kæsh'houlding] n. fin. gjendje në arkë, para gjendje
  cash income ['kæsh'inkam] n. fin. të ardhura në para
  cash in hand ['kæshinhænd] n. pare në dorë, para të thata
  cash offer ['kæsh'ofë:] n. treg. ofertë për blerje me para në dorë
  cash on delivery [kæsh on di'livëri/daun] n. treg. pagesë pas dorëzimit të mallit
  cash on shipment ['kæshon'shipmënt] n. treg. pagesë pas nisjes së mallit
  cash payment ['kæsh'peimënt] n. treg. pagesë me para në dorë
  cash price ['kæshprais] n. treg. çmim blerjeje me para në dorë
  cash receipts ['kæshri'si:ts] n. fin. të hyra në arkë
  cash reduction ['kæshri'dakshën] n. treg. ulje çmimi gjatë blerjes me para në dorë
  cash register ['kæsh'rexhistë:] n. arkë, makinë llogaritëse
  cash squeeze ['kæshskwi:z] n. fin. kufizim kredie
  cash terms ['kæshtë:mz] n. treg. kushte pagimi me para në dorë
  cash transactions ['kæshtræn'sækshën] n. veprime me para në dorë
  cashier I [kæ'shië:] n. arkëtar
  cashier II [kë'shië:] vt. usht. shkarkoj me turp, heq nga ushtria, zhvesh
  cashier's check [kæ'shië:z çek] n. fin. çek banke me firmën e arkëtarit
  * * *
  monedha; para në dorë

  English-Albanian dictionary > cash

 • 16 community

  [kë'mju:nëti] n. bashkim; union (pl. communities)
  • community centre [kë'mju:nëti 'sentë:] n. qendër kulturore (lagjeje)
  community college [kë'mju:nëti 'kolixh] n. kolegj profesional
  community home [kë'mju:nëti houm] n. shtëpi korrektimi
  * * *
  komunitet; bashkësi

  English-Albanian dictionary > community

 • 17 computer

  [këm'pju:të:] n 1. makinë llogaritëse; kompjuter, ordinator. 2. llogaritës, njehsues (person)
  - Kompjuteri është pajisje elektronike shumë e ndërlikuar që shërben për regjistrimin, transmetimin dhe përpunimin e informatave që mund të manifestohen si llogaritje, udhëheqje të proceseve, përpunim i tekstit, të dhënave të ndryshme si dhe për përdorime më të përgjithëshme. Kompjuteri, marrë në kuptimin e gjerë, përbëhet prej dy komponentëve të quajtura: harduer ( hardware - pjesë fizike e tij) dhe softuer ( software - programet dhe udhëzimet për punë). Me fjalë tjera, softueri është pjesa programore e hardueri pjesa mekanika e kompjuterit.
  Hardueri përmban komponentet fizike të kompjuterit siç janë: tastiera ( Keyboard), monitori, shtypësi ( Printer), miu ( Mouse), disku i ngurtë ( Hard Disk), njësia e diskut, disketa ( Floppy Disk), njësia e disketës, CD-ROM-i ( CD ROM), njësia e CD-ROM-it, vizatuesi, modemi, lexuesi ( Scanner), kamera digjitale etj.
  Softueri përmbanë programet dhe të dhënat të cilat e udhëzojnë kompjuterin në punën e tij, literatura, dokumentacioni dhe udhëzimet në lidhje me kompjuterin. Hardueri mund të krahasohet me gramafonin e disqet, ndërsa softueri me muzikën e inçizuar në disqe.)
  Zhvillimi historik i kompjuterit
  - Njeriu gjithmon ka tentuar të zgjidhë edhe problemet monotone, të vështira dhe të papërshtatshme. Gjatë zgjidhjeve të këtyre problemeve ka hasur në punë të vështira fizike, prandaj, çdo here ka tentuar që të liroj veten nga këta punë duke menduar makina të lloj-llojshme. Një makinë e këtyllë për lehtësimin e llogaritjeve aritmetike është makina e quajtur Abacus për të cilën dihet se është në përdorim prej para 5000 vjetëve. Kjo makinë i ngjanë numratores së sotme të cilën e përdorin nxënësit në klasë të pare dhe njihet si zanafilla e kompjuterëve të sotëm. Prej kohës së zbulimit të Abacusit e deri në shekullin 17 historia e zhvillimit të kompjuterëve nuk posedon të dhëna për ndonjë lëvizje në rrugën e zhvillimit të kompjuterëve.
  - Gjatë shekullit 17, respektivisht në vitin 1614 matematikani skocez J. Napier zbulon logaritmet dhe në vtin 1622 W. Oughtred ndërton kompjuterin (makinën) logaritmik cirkular për llogaritjen e logaritmeve.
  - Në vitin 1649 Blaise Pascal ndërton makinën mekanike për kryerjen e operacioneve aritmetike. Makina e Pascalit është e ndërtuar prej disa dhëmbëzorëve të cilët në lëvizje vendohen mekanikisht (me dorë). Ideja e konstruktimit të një makine-kalkulatori (kalkulator quhet makina e cila kryen operacionet aritmetike) ka qenë lehtësimi i punës së të atit të tij i cili ka qenë puntor i tatimeve (mbledhës i tatimeve) dhe ka patur nevojë për shumë llogaritje.
  - Në vitin 1672 G.W. Laibniz në Pariz projekton kalkulatorin mekanik më të përsosur nga dy të parët i cili me sukse do t'i kryej katër operacionet elementare aritmetike. Kufizimi në realizimin konkret të këtij kalkulatori ka qenë teknologjia e dobët e asaj kohe prandaj ky projekt ka ngelur i pa realizuar. Është interesant të përmendet se Laibnitz ka qenë pioneri i parë në hulumtimin e sistemit binar i cili përdoret në ndërtimin e kompjuterëve të sotëm. Gjatë 150
  viteve në vazhdim të gjithë tentimet për zhvillimin e kalkulatorëve kanë qenë të inspiruar nga kalkulatori i Laibnitzit.
  - Në vitin 1822 Anglezi Charles Babbage paraqet projekt të një kalkulatori krejtësisht të ndryshëm i dedikuar për llogaritjen e tabelave për funksione të caktuara. Projekti i këtillë do të finansoheshe nga qeveria Angleze e asaj kohe dhe do të përdoreshe për llogaritjen e tabelave për navigacionin detar. Për shkak të kompleksitetit dhe kushteve financiare e teknologjike ky projekt nuk u krye, në vitin 1842 definitivisht projekti u ndërpre. Makinën e këtillë Babbage e quajti makina diferenciale. Projektin e makinës diferenciale me sukse e realizuan Suedezët në vitin 1854 nën udhëheqen e P. G. Scheutza (duke i zbatuar sqarimet dhe vërejtjet e dhëna nga Babbage në 7000 faqe të shkruara) dhe makina e fituar nën pogon mekanik me sukse i llogariti tabelat (për 80 orë ka logarit 10000 logaritme).
  - Në vitin 1835 Babbage erdhi në idenë e konstruktimit të një makine programabile me funksionet që i kanë kompjuterët e tanishëm (me njësinë aritmetike-logjike, memorjen, etj.). Makinën e këtillë e quajti makina analitike. Për shkak të krizave finaciare dhe të vështirësive teknologjike kjo makinë ngeli vetëm në fazën e projektimit në letër por dha një inpuls të fuqishëm në zhvillimin e kompjuterëve të mëtutjeshëm.
  - Koha moderne fillon me përdorimin e energjisë elektrike në makinat për llogaritje. Në vitin 1884 emigranti gjerman në Amerikë Herman Holerith patenton makinën e pare elektrike e cila do të mund të rendit (sortoj) kartelat e shpuara me të dhënat për banorët e Amerikës. Makina e Holerithit në lëvizje vendoheshte me ndihmën e baterive. Qëllimi i kësaj makine ishte renditja e kartelave me të dhënat e banorëve të Amerikës të regjistruar në vitin 1890. Holerithi ishte inzhenier dhe punonte në institutin e statistikës, problem në atë kohë ishte përpunimi statistikor i të dhënave. Kështu regjistrimi statistikor në teren zgjatë disa muaj ndërsa përpunimi zgjate disa vjetë por bile edhe dhjetra vjetë dhe kur të dhënat përpunoheshin rezultatet e fituara ishin të vjetëruara (sepse regjistrimi statistikor zakonisht bëhet çdo 10 vjetë). Qeveria e asaj kohe shpall konkurs për përpunimin automatik të të dhënave me qëllim të përshpejtimit të përpunimit. Holerithi pasi punonte në institutin ku bëheshte përpunimi i të dhënave të këtylla, e njihte problemin dhe për këtë qëllim patentoi makinën e tij. Kështu me ndihmën e 56 makinave të Holerithit u aritë që të dhënat statistikore për popullsinë e Amerikës të përpunohen vetëm për gjashtë javë (në atë regjistrim Amerika doli me 62 622 250 banorë).
  - Pas këtij suksesi Holerithi themeloi kompaninë për prodhimin dhe huazimin e këtyre makinave (makina quheshe Tabulating Machine) me emrin Tabulating Machine Company e cila në vitin 1924 u bashkua me disa kompani të tjera dhe ndëroi emrin në IBM (International Business Machines), e njohur edhe sot.
  - Në vitin 1936 gjermani K. Zuse në Berlin arrinë të konstruktoj kalkulatorin programabil i cili do të mund të zgjidhë barazimet lineare. Zuse ariti të konstruktoj makinën e pare e cila shfrytëzonte sistemin binar, këtë makinë e konstriktoi në katër modele të njëpasnjëshëm Z1, Z2, Z3 dhe Z4, por modeli Z4 ngeli vetëm si ide interesante.
  - Me fillimin e luftës së dytë botërore interesimi për makina llogaritëse (kompjuterë) u zvoglua dhe gjithnjë mendohej në përmirësimin e armatimit. Mirëpo për prodhimin e armëve të reja artilerike nevoitej një hulumtin më i thellë dhe llogaritje të vështira, për hulumtime dhe llogaritje të thella nevoiteshe kohë e cila mungonte. Në vitin 1942 Fakulteti Moore School of Electrical Engineering nga Universiteti i Pensilvanisë bashkë me institutin Ballistic Research Laboratory nga armata Amerikane filloi hulumtimet për një makinë-kompjuter i cili do t'u lehtësonte punën puntorëve në industrinë ushtarake për prodhimin e armatimit artilerik respektivisht do të llogaritë tabelat balistike. Projekti deri në 1943 ishte në fshehtësi. Në vitin 1943 filloi ndërtimin nën udhëheqjen e udhëheqësve të projektit John W. Mauchly dhe J. Presper Eckert. Kompjuteri i menduar u quajt ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) dhe në përdorim u lëshua më 15 Shkurt 1946. Kompjuteri ENIAC meret si kompjuteri i parë i formës dhe me funksionet e kompjuterëve të sotëm. Me konstruktimin e ENIAC-ut fillon edhe gjenerata e parë e zhvillimit të kompjuterëve. Vlenë të përmendet se idenë për ndërtimin e kompjuterit të këtillë (në vitin 1930) e dha matematicienti John V. Atanasoff i cili në atë kohë punonte me kompjuterët analog për zgjidhjen e barazimeve lineare në lëminë e kërkimeve operacionale si dhe matematikani i shekullit 20 John von Neuman i cili ariti që teoretikisht ta përpunojë idenë dhe të bëjë sistematizimin e idesë.
  - Kompjuteri ENIAC përmbante afër 18000 llëmba elektronike, peshonte afër 30 tonë, zënte sipërfaqe prej 150 m2.
  - Kompjuterët e prodhuar prej vitit 1946 deri 1953 (kompjuterët EDVAC, ILLIAC, MANIAC etj.), njihen si gjenerata e parë dhe karakterizohen me llëmbat elektronike.
  - Me zbulimin e tranzistorit fillon gjenerata e dytë, kjo gjenerat zgjat prej vitit 1953 deri 1964. Tek kompjuterët e gjeneratës së dytë fillon zbatimi i gjuhëve të larta programore (Fortran-i paraqitet në vitin 1957, Algol në vitin 1961, etj.)
  - Gjenerata e tretë e kompjuterëve fillon në vitin 1964 dhe vazhdon deri në vitin 1971, kompjuterat e konstruktuar në këtë periudhë karakterisohen me qarqet e integruara-çipat.
  - Gjenerata e katër e kompjuterëve fillon në vitin 1971, kompjuterët e kësaj gjenerate karakterizohen me qarqet integrale të dendësisë së madhe LSI dhe VLSI (V-very). Gjenerata e katër e kompjuterëve ende është e hapur, PC kompjuterët e sotëm i takojnë gjeneratës së katër.
  - Për dallim nga katër gjeneratat e para kompjuterët e të cilave bëjnë përpunimin e të dhënave, kompjuterët e gjeneratës pestë e cila fillon në vitin 1981 bëjnë përpunimin e njohurive. Në këtë gjeneratë bien makinat e quajtura Robot.
  - Kompjuterët e gjeneratës së gjashtë (njëherit gjenerata e fundit e kompjuterëve) e cila fillon në vitin 1986 merren me përpunimin e inteligjencës. Kompjuterët e kësaj gjenerate quhen Neurocomputers (Kompjuterët neural, Kompjuterët biologjik) të cilët në punën e tyre tentojnë të imitojnë trurin dhe sistemin nervorë të njeriut. Këta kompjuterë në fillim të jetës mësojnë (me metoda speciale eksperimentale) dhe pastaj janë në gjendje të veprojnë pa prezencën dhe ndikimin e njeriut.
  PJESA PROGRAMORE E KOMPJUTERIT-SOFTUERI
  Sistemi operativ
  - Programet, asemblerët dhe kompajlerët ekzekutohen në kompjuter, në praninë e një mjedisi të caktuar programues. Këtë mjedis programues e përcakton sistemi operativ. Sistemi operativ është një grumbull i programeve i cili manipulon me resurset dhe shërbimet e sistemit kompjuterik (harduerit), siç janë memoria qëndrore, njësitë hyrëse-dalëse, etj. Pra sistemi operativ e komandon (manipulon) me hardverin e sistemit kompjuterik. Programi, në mënyrë implicite apo eksplicite, vetëm përmes direktivave të sistemit operativ mund t'i shfrytëzojë resurset dhe shërbimet e sistemit kompjuterik. Pra programi e urdhëron apo kërkon nga sistemi operativ shfrytëzimin e resurseve kompjuterike.
  - Nga kjo që u tha më sipër shihet se programet të cilat i shkruajmë (programeve aplikative) në gjuhët larta programuese, nuk e komandojnë harduerin, por i dërgojnë komanda sistemit operativ, i cili më pastaj manipulon me harduer për të arritur te rezultatet e dëshiruara. Kjo do të thotë se sistemi operativ është një lloj ndërmjetësuesi (interfejs) në mes të programeve aplikative dhe harduerit kompjuterik.
  - Roli kryesor i sistemit operativ është të shërbej si ndërmjetësues në mes të shfrytëzuesit dhe hardverit kompjuterik, dhe në mes të programeve aplikative dhe hardverit kompjuterik.
  - Ekzistojnë sisteme të ndryshme operative, mirëpo më të njohurat në PC janë MS-DOS dhe MS WINDOWS 95.
  - MS-DOS ( MicroSoft Disk Operating System), që do të thotë sistemi operativ i diskut i majkrosoftit. Nga këndi i vështrimit të programerit MS-DOS është sistem operativ hierarkial, që përmbanë tri nivele (shtresa), të cilat e ndajnë shfrytëzuesin dhe programet aplikative prej hardverit kompjuterik. Këto shtresa janë BIOS ( Basic Input-Output System që do të thotë sistemi themelor për hyrje-dalje), kerneli i DOS-it, dhe interpretuesi i komandave. Shtresa më e ulët është BIOS-i. BIOS-i kryesisht manipulon me këto njësi hardverike:
  ● Konzolla (tastatiera dhe ekrani);
  ● Printed i përgjithshëm;
  ● Portet serike;
  ● Orën e taktit të kompjuterit;
  ● Diskun startues.
  - Kerneli i DOS-it, përveq tjerash, ofron shërbimet për:
  ● Manipulimin e folderëve dhe fajllave;
  ● Manipulimin e memories qëndrore;
  ● Kohën dhe datën;
  ● Menagjmentin e programeve aplikative.
  - Interpretuesi i komandave ka për detyrë që të ekzekutojë komandat të cilat ia jep shfrytëzuesi, duke kyçur edhe leximin dhe ekzekutimin e programeve aplikative.
  - Edhe pse Windows është paraqitur në mes të viteve 1980, nuk pati ndonjë sukses të madh në treg. Mirëpo me lansimin e verzionit Windows 3.0 më 1990, e sidomos me Windows 3.1 një vit më vonë e gjithë kjo ndryshoi, dhe tani Windows është produkt softverik i dyti më i shituri i të gjitha kohrave, pas MS DOS-it (e sidomos me lajmërimin e Windows 95/98).
  Windows punon se bashku me DOS-in por sillet si sistem operativ në vehte. Duke i shtuar nivel softverik mbi DOS, Windows-i i shton zgjerime grafike DOS-it.
  - Popullariteti i Windows-it i ka shtyer shumë programerë dhe shtëpi softverike botuese që të zhvillojnë aplikacione të cilat janë vetëm për Windows. Të gjitha këto aplikacione kanë një pamje të përgjithshme të ngjashme. Nëse dini të drejtoni një strukturë të menysë në një aplikacion të Windows-it atëherë dini të bëni të njejtën gjë edhe në aplikacionet tjera.
  - Përparësitë kryesore të Windows-it janë:
  ● Platformë multitasking, në të cilën shumë aplikacione mund të ekzekutohen në të njejtën kohë.
  ● Pamje gjenerale e ngjashme e të gjitha aplikacioneve të shkruara për Windows.
  ● Mjedis grafik, i cili manipulohet me ndihmën e miut (apo tastierës).
  ● Mundësia e shkëmbimit të informatave - duke përfshirë fotografi, dokumente, etj. ndërmjet aplikacioneve të ndryshme.
  ● Një numër të veglave ndihmëse, duke përfshirë editor të tekstit, program per vizatim, kalkulator, program komunikues për modem, etj.
  • computer dating [këm'pju:të:deiting] n. takim (dy personash) me ndihmën e sistemit informatik telefonik
  • computerese [këmpju:të'ri:z] n. gj.fol. zhargon i / gjuhë e informatikës
  computer game [këm'pju:të:geim] n. lojë elektronike, lojë me kompjuter
  computer aided design, computer assisted design [këm'pju:të: eidid di'zain/ ë'sistid] n. vizatim teknik me kompjuter
  computerist [këm'pju:tërist] n. amer. informatikan
  computerization [këmpju:tërai'zeishën] n 1. trajtim elektronik, kompjuterizim; automatizim. 2. hedhje (të dhënash etj) në kompjuter
  computerize [këm'pju:tëraiz] vt 1. informatizoj, kompjuterizoj; përpunoj në kompjuter. 2. hedh në kompjuter
  computer language [këm'pju:'længwixh] n. gjuhë programimi
  computer literate [këm'pju:'litërit] adj. që ka njohuri në informatikë, që njeh kompjuterin
  computer operator [këm'pju:'opëreitë:(r)] n. kompjuterist, person që punon në/me kompjuter
  computer programmer [këm'pju:'prëugræmë:(r)] n. kmp. programist
  computer science [këm'pju:'saiëns]n. informatikë
  computer studies [këm'pju:'stadis] n. informatikë
  computing [këm'pju:ting] n. ( computer science) informatikë
  * * *
  kompjuter

  English-Albanian dictionary > computer

 • 18 desktop

  [desk·top || 'desktop] n. desktop, sipërfaqja e punës apo "tavolonë" (në ekranin e komputerit)
  - Me strartimin e komjuterit në ekran paraqitet sipërfaqa punuese e cila quhet Desktop. Desktopi paraqet nivelin bazë prej ku edhe fillon puna e mëtutjeshme e kompjuterit. Në desktop gjejmë ikona të cilat mund të jenë ikona standarde (të krijuara me instalimin e Windows-it) ose ikona të krijuara nga shfrytëzuesit. Disa nga ikonat standarde janë:
  My Computer (kompjuteri im) kjo ikonë paraqet një dritare prej ku mund të kemi qasje në njësitë për disqe, njësinë për disket, tabelën për rregullimin e parametrave (Control Panel), rnbykqirjen e printerëve të instaluar, etj.
  My Documents (dokumentet e mia) kjo ikonë paraqet folderin e dokumenteve të arkivuara. Me hapjen e kësaj ikone shihen të gjitha dokumentet e juaja të ruajtura në këtë folder.
  Recycle Bin (shporta) kjo ikonë paraqet përmbajtjen e fasiklës(folder-it) Recycled në të cilën vendosen sendet të cilat i fshijmë gjatë punës. Kështu sendet të cilat i fshijë nuk fshihen menjëher edhe fizikisht por së pari shkojnë në fasiklën Recycled. Prej dritares së ikonës Recycle Bin sendet e fshiera mund t'i fshijmë përgjithmonë (fshirje fizike) ose t'i kthejmë në vendin ku kanë qenë.
  My Network Place - Me startimin e kësaj ikone do të paraqitet dritarja me listen e të gjithë kompjuterëve dhe paisjeve tjera të kyçur në rrjetin tonë dhe prej kësaj dritare mund të qasemi në memorjet e jashtme të kompjuterëve tjerë si dhe të shfrytëzojmë paisjet e përbashkëta. Nëse punojmë në versionin Windows 2000 atëherë në këtë dritare do të gjejmë ikonat ( Entire Network dhe Computers Near Me) që mundësojnë paraqitjen e listës së kompjuterëve të kyçur në rrjetin tonë. Gjithashtu këtu e gjejmë edhe ikonën Add Network Place e cila na paraqet dritaren komunikuese ku mund të definojmë shtegun për shfrytëzimin e ndonjë fasikle të përbashkët (të ndarë, share) në rrjetin kompjuterik.
  Internet Explorer (hulumtuesi i Internetit) kjo ikonë paraqet hulumtuesin e Internetit. Me hapjen e kësaj ikone shfaqet dritarja nga mund të hyni në Internet dhe bredhni nëpër të.
  - Në desktop ekzistojnë edhe ikona të tjera të cilat mund të meren si standarde si p.sh Briefcase, Connect to Internet dhe të tjera por këta janë më pak të rëndësishme.
  Briefcase (valixhe e vogël, çantë (për dokumente)) paraqet folderin me dokumente që ruhen në kompjuterin tuaj në shtëpi apo punë dhe kompjuterin Notebook apo Laptop dhe shërben për sinkronizimin e këtyre dokumenteve.
  Connect to Internet (lidhu në internet) kjo ikonë paraqet kornizën për dialog me ndihmën e të cilës mund të lidheni në Internet. Këtë ikonë e krijoni vet.
  - Përveç ikonave në Desktop gjejmë edhe shiritnin e detyrave ( TaskBar).
  - Në të majtë të Taskbar-it gjendet susta Start e cila aktivizon menynë start prej ku mund të startohen aplikacionet dhe të thiren dokumentet.
  * * *
  desktop

  English-Albanian dictionary > desktop

 • 19 home

  shtëpi

  English-Albanian dictionary > home

 • 20 house

  shtëpi

  English-Albanian dictionary > house


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»