Перевод: с английского

Redde

 • 1 arse

  I
  subst. \/ɑːs\/ eller ass (vulgært)
  1) rumpe, ræv
  2) (overført) rasshøl, drittsekk
  arse about face helt bakvendt, helt på trynet
  a (nice) bit\/piece of arse (om person) litt av et støkke, rålekker, skikkelig deilig
  a boot up the arse et spark bak
  arse over tit\/kettle\/apex\/turkey (om fall) hodestups
  cover one's arse redde sitt eget skinn
  down on one's arse lutfattig, blakk som en kirkerotte uheldig, ulykksalig
  get off one's arse lette på ræva, komme seg i gang
  get one's arse in(to) gear få ræva i gir, få opp farten
  get the arse (om arbeid) få sparken bli avvist, bli kastet vrak på
  give somebody the arse gi noen sparken, sparke noen avvise noen, kaste vrak på noen, slå hånden av noen
  kick arse eller kick ass (spesielt amer.) være oppesen, briske seg være maktsyk, være maktglad beseire sine motstandere på en høylytt\/bråkete måte
  (kiss) my arse! kyss meg bak, kyss meg i ræva
  not know one's arse from one's elbow være fullstendig ubrukelig, være helt talentløs, være komplett idiot
  a pain in the arse (om person eller ting) en pest og en plage
  talk out of one's arse prate piss
  up cooke's arse (newzealandsk) æsj, fy faen så kvalmt
  up your arse! det kan du stappe opp i ræva!
  II
  verb \/ɑːs\/ eller ass (vulgært)
  bare i uttrykk
  arse about\/around henge rundt, gjøre dumheter, kaste bort tiden
  arse up rote det til, ødelegge, forkludre

  English-Norwegian dictionary

 • 2 bacon

  'beikən
  noun
  (the flesh of the back and sides of a pig, salted and dried, used as food.) bacon, (salt) flesk
  flesk
  subst. \/ˈbeɪk(ə)n\/
  bacon
  I'll have one slice of bacon, please
  jeg tar én baconskive, takk
  bring home the bacon (hverdagslig) tjene til livets opphold gjøre det godt
  save one's bacon (hverdagslig) redde skinnet sitt

  English-Norwegian dictionary

 • 3 bail

  I 1. beil noun
  (a sum of money which is given to a court of law to get an untried prisoner out of prison until the time of his trial, and which acts as security for his return: bail of $500.) kausjon; løslatelse mot kausjon
  2. See also: II beil noun
  (one of the cross-pieces laid on the top of the wicket in cricket.) bøyle
  III see bale II
  kausjon
  I
  subst. \/beɪl\/
  1) (jus) kausjon
  2) løslatelse mot kausjon
  3) kausjonist
  admit somebody to bail eller let somebody out on bail løslate noen mot kausjon
  forfeit\/jump\/break bail (hverdagslig) flykte når man er løslatt mot kausjon
  go\/stand bail for someone kausjonere for noen
  obtain bail bli løslatt mot kausjon
  offer bail tilby seg å stille kausjon
  refuse bail nekte løslatelse mot kausjon
  remand on bail løslate mot kausjon
  save\/surrender to one's bail møte for retten etter løslatelse mot kausjon
  stand bail eller stand surety kausjonere, stille kausjon
  II
  subst. \/beɪl\/
  1) (cricket) overligger
  2) (for å holde noe på plass) bøyle, hank
  3) (byggfag) bøyle
  III
  verb \/beɪl\/ (jus)
  1) løslate mot kausjon, kausjonere
  2) deponere, gi i forvaring
  bail out løslate mot kausjon, kausjonere (overført) redde
  IV
  verb \/beɪl\/ eller bale
  øse (ut), tømme, lense
  we must bail the water out of the boat
  vi må øse vannet ut av båten
  bail out (luftfart, spesielt amer.) hoppe i fallskjerm, redde seg i fallskjerm øse (ut), tømme, lense (hverdagslig) redde, hjelpe
  V
  verb \/beɪl\/ (australsk og newzealandsk)
  1) oppholde med snakk
  2) (hverdagslig) stikke av, dra
  bail on (hverdagslig) forlate, svikte
  bail up binde, tjore (en ku ved melking)
  forklaring: stoppe noen for å rane dem

  English-Norwegian dictionary

 • 4 bailout

  subst. \/ˈbeɪlaʊt\/
  økonomisk hjelp (for å redde vaklende forretningsforetak)

  English-Norwegian dictionary

 • 5 band

  bænd I noun
  1) (a strip of material to put round something: a rubber band.) bånd; strikk
  2) (a stripe of a colour etc: a skirt with a band of red in it.) stripe, bord
  3) (in radio etc, a group of frequencies or wavelengths: the medium waveband.) bånd
  II 1. noun
  1) (a number of persons forming a group: a band of robbers.) bande, gjeng
  2) (a body of musicians: a brass band; a dance band.) band, musikkorps
  2. verb
  (to unite or gather together for a purpose: They banded together to oppose the building of the garage.) binde sammen, forene
  bande
  --------
  bind
  --------
  ring
  --------
  stripe
  I
  subst. \/bænd\/
  1) bånd (som binder sammen\/rundt)
  2) stripe, remse, bord
  3) (økonomi e.l.) kategori
  4) belte, mavebelte (på sigar)
  5) (EDB) sporgruppe
  6) (radio) bånd
  7) (mekanikk) (driv)reim
  8) glatt ring
  9) (amer., på fugl) ring
  band conveyor eller band feeder transportbånd
  bands en slags prestekrage, advokats embetskrage
  band selecting switch (radio) båndvelger
  to beat the band (amer., hverdagslig) som et pisket skinn
  he's worked to beat the band after he went into business on his own
  han har jobbet som et pisket skinn etter at han begynte for seg selv
  II
  subst. \/bænd\/
  1) (mindre) orkester, musikkorps, band
  2) forening
  3) tropp, skare, flokk
  the Band of Hope forklaring: britisk avholdsorganisasjon
  band of robbers røverbande
  III
  verb \/bænd\/
  1) sette bånd rundt\/på
  they banded her dress with lace
  de satte blondebånd på kjolen hennes
  2) plassere i kategori
  3) (amer., om fugl) ringmerke
  band (oneself) together forene (seg), slå seg sammen, gå sammen
  the villagers banded together to save the shop
  landsbyfolkene gikk sammen om å redde butikken

  English-Norwegian dictionary

 • 6 bring

  briŋ
  past tense, past participle - brought; verb
  1) (to make (something or someone) come (to or towards a place): I'll bring plenty of food with me; Bring him to me!) hente, bringe, ta med (seg)
  2) (to result in: This medicine will bring you relief.) medføre, skaffe
  - bring back
  - bring down
  - bring home to
  - bring off
  - bring round
  - bring up
  bringe
  verb (brought - brought) \/brɪŋ\/
  1) bringe, komme (hit\/dit) med, ha med seg, ta med (seg)
  bring him with you
  ta ham med deg
  who brought this letter?
  hvem har vært her med dette brevet?
  2) hente, ta inn, ta frem, sette frem
  bring me a glass of water, please
  hent et glass vann til meg, er du snill
  3) skjenke, gi
  4) (hen)sette, anbringe, plassere
  the points to be dealt with can be brought under three main heads
  punktene som skal behandles, kan plasseres i tre hovedgrupper
  5) (økonomi) innbringe, gi et utbytte på
  his writings bring him £30,000 a year
  skrivingen hans gir et utbytte på 30.000 pund i året
  6) frembringe, fremkalle, medføre, forårsake, bety
  it brings bad luck
  det betyr ulykke
  7) formå, bringe, få
  he couldn't bring himself to phone her
  han fikk seg ikke til å ringe henne
  she couldn't bring herself to talk about it
  hun kunne ikke få seg til å snakke om det
  8) kalle
  a telephone call brought him to London
  en telefonoppringning kalte ham til London
  what brings you here?
  hvordan har det seg at du er her?
  9) legge frem, trekke frem, fremføre
  amount brought forward (økonomi) overføring (fra noe)
  balance brought forward (økonomi) inngående saldo
  bring about få i stand, avstedkomme, foranledige, forårsake, volde, medføre, fremkalle
  bring about a crisis
  fremkalle en krise
  (sjøfart) vende
  bring about somebody's ruin styrte noen i fordervelse
  bring along ha med seg, ta med (seg)
  bring an action against somebody (jus) fremme tiltale mot noen, tiltale noen, stevne noen, saksøke noen
  bring around (spesielt amer.) vekke til bevissthet, få til å komme seg, gjenopprette ta med (seg)
  she brought a pencil around to him
  hun tok med seg en blyant til ham
  bring back ta med seg tilbake, ha med seg tilbake gjenskape (i hukommelsen), minne om, vekke (til live)
  bring back many memories
  vekke mange minner
  gjeninnføre
  bring back capital punishment
  gjeninnføre dødsstraff
  bring down skyte ned
  bring down an aeroplane
  skyte ned et fly
  nedlegge, felle, styrte
  bring down an antelope
  felle en antilope
  bring down a player in the penalty area
  felle en spiller i straffefeltet
  bring down a tyrant
  styrte en tyrann
  senke, redusere, få ned
  bring down prices
  få ned\/senke prisene
  fortsette, videreføre, føre frem
  bring down a history to modern times
  videreføre en historie til vår tid
  slå ned i støvlene
  bring down the house få voldsom applaus, ta publikum med storm
  bring (down) upon nedkalle over, pådra, bringe over
  they brought down ruin upon the family
  de brakte ulykke over familien
  you will bring their anger upon yourself
  du vil pådra deg deres vrede
  bring forth frembringe, skape, avle, bære i sitt skjød foranledige, legge frem
  Mr. Smith brought forth a proposal
  Herr Smith fremla et forslag
  bring forth young få barn
  bring forward føre frem, flytte frem anføre, komme (frem) med, legge frem
  bring forward proof
  fremlegge bevis
  (regnskap) overføre
  bring home the bacon (hverdagslig) tjene til maten mestre vanskelighetene, klare brasene
  bring in føre inn, bære inn, ta inn, hente inn (økonomi) innbringe, kaste av seg trekke frem, ta opp, fremlegge, foreslå
  bring in a new topic
  ta opp et nytt emne
  bring in a bill
  fremlegge en ny lov
  innføre, introdusere
  bring in a new fashion
  innføre en ny mote
  kalle inn, tilkalle
  bring in experts
  tilkalle eksperter
  bring low sette ned kreftene hos, svekke fornedre, ydmyke (økonomi) ruinere
  bring misery upon styrte i ulykken\/fordervelsen
  bring off føre bort føre i land, føre ombord, føre i sikkerhet føre til en lykkelig slutt, klare, få til
  it was difficult, but they brought it off
  det var vanskelig, men de klarte det
  (slang) gi orgasme
  bring on forårsake, være årsak til, medføre, fremkalle, føre til
  his illness was brought on by smoking
  sykdommen hans var forårsaket av røyking
  this incident brought on a crisis
  denne hendelsen førte til en krise
  bringe på tale hjelpe frem
  bring one's fist down on slå neven i
  she brought her fist down on the table in rage
  hun slo neven i bordet av raseri
  bring out få frem, la fremtre, påvise, fremheve, bringe opp i dagen
  bring out the meaning of a word
  få frem meningen med et ord
  bring out a contrast
  fremheve en kontrast
  oppføre, utgi
  bring out a play
  oppføre et stykke
  bring out a new book
  utgi en ny bok
  få til å åpne seg, få til å slå ut innføre i selskapslivet slippe ut (på markedet)
  bring over omvende, få til å gå over
  bring out the best in somebody få frem det beste i noen, lokke frem det beste i noen
  bring round\/around vekke til bevissthet (igjen), få til å komme seg, gjenopprette ta med (seg)
  bring that book round to me
  ta med den boken til meg
  bring somebody back to health gi noen helsen tilbake
  bring somebody back to life gjenopplive noen
  bring somebody in guilty (hverdagslig) erklære noen skyldig
  the jury brought in a verdict of guilty
  juryen avsa kjennelsen «skyldig»
  bring somebody round to one's point of view få noen over på sin side, omvende noen til sin mening
  bring something round to føre noe over på, føre noe inn på
  the conversation was brought round to foreign aid
  samtalen ble ført over på u-hjelp
  bring tears to somebody's eyes lokke frem tårer hos noen
  bring through (om en syk person) redde
  bring to få til å vekke til bevissthet (igjen) (særlig sjøfart) stanse (sjøfart) dreie bi, legge bi
  bring to bear utøve press (for å oppnå et bestemt resultat), gjøre gjeldende
  she was extradited after pressure had been brought to bear by the authorities
  hun ble utlevert etter press fra myndighetene
  bring under kue, undertrykke, tøyle
  the rebels were brought under
  opprørerne ble kuet
  bring up oppfostre, utdanne, oppdra brekke seg, kaste opp
  bring up one's dinner
  kaste opp middagen
  (om spørsmål e.l.) ta opp, føre frem anføre
  these are the facts that can be brought up against you
  dette er de fakta som kan anføres mot deg stoppe, stanse
  his remarks brought me up short
  bemerkningene hans stanset meg brått
  (sjøfart, gammeldags) forankre, ankre (opp), gå til ankers, stanse føre opp, løfte opp, presse opp, ta opp, hente opp (om forsterkninger e.l.) føre frem, flytte frem (om taler) kalle frem (jus) stille for retten fortsette, føre frem (til et visst tidspunkt)
  bring up the rear danne baktropp, komme sist
  bring up to utdanne i, utdanne til, oppdra til

  English-Norwegian dictionary

 • 7 carcass

  noun
  (a dead body, usually animal, not human: The carcasses of various animals hung in the butcher's shop.) kadaver, åtsel, skrott
  subst. \/ˈkaːkəs\/
  1) kadaver, åtsel
  2) skrott, slakt
  3) (slang) legeme, lik, skrott
  move your carcass!
  lett på liket!, flytt på liket!, flytt deg!
  4) (overført) tomt skall, skjelett
  5) (bygg) skjelett (bærende konstruksjon i skip\/bygg), rammekonstruksjon
  6) (i bildekk) stamme
  7) (sjøfart) skrog
  save one's carcass redde skinnet

  English-Norwegian dictionary

 • 8 cop

  kop
  noun
  (a slang abbreviation of copper II.) purk, politi(konstabel)
  politimann
  I
  subst. \/kɒp\/
  1) trådspole
  2) (gammeldags) topp (spesielt av fjell)
  II
  subst. \/kɒp\/
  1) (hverdagslig) snut, purk, politimann
  2) (slang) anholdelse, arrestasjon
  3) (slang) utbytte, bytte
  cops and robbers (lek) politi og røvere
  it's a fair cop (slang) jeg gir meg! han\/hun ble tatt på fersk gjerning
  no great cop eller not much cop ikke mye å skryte av, ikke mye å rope hurra for
  a sweet cop en lett jobb
  III
  verb \/kɒp\/
  1) (slang, om forbryter) fakke, gripe, ta
  2) knabbe, rappe, lure seg til, lure til seg
  3) redde, sikre seg, vinne
  4) (om noe iøynefallende) se på
  be copped (slang) bli satt fast, bli tatt
  cop a feel (amer., slang) beføle, klå på
  cop a load (slang) få en kjønnssykdom
  cop a plea (amer.) erkjenne seg skyldig i en mindre forseelse (for å unngå tiltale for en større)
  cop hold of sikre seg, kapre, ta
  cop it (slang) få på pukkelen bli slått ned bli drept
  cop off with hoppe i høyet med, ha sex med
  cop out bli anholdt for en forbrytelse ikke oppfylle sine forpliktelser stikke av fra ansvar feile (amer.) erkjenne seg skyldig i en mindre forseelse (for å unngå tiltale for en større)
  cop something (slang) sjekke noe
  cop that car
  sjekk den bilen
  cop to akseptere, vedgå

  English-Norwegian dictionary

 • 9 day

  dei 1. noun
  1) (the period from sunrise to sunset: She worked all day; The days are warm but the nights are cold.) dag
  2) (a part of this period eg that part spent at work: How long is your working day?; The school day ends at 3 o'clock; I see him every day.) arbeidsdag, skoledag
  3) (the period of twenty-four hours from one midnight to the next: How many days are in the month of September?) døgn
  4) ((often in plural) the period of, or of the greatest activity, influence, strength etc of (something or someone): in my grandfather's day; in the days of steam-power.) dager, tid; epoke
  - day-dream 2. verb
  She often day-dreams.) dagdrømme, fantasere
  - day school
  - daytime
  - call it a day
  - day by day
  - day in
  - day out
  - make someone's day
  - one day
  - some day
  - the other day
  dag
  subst. \/deɪ\/
  1) dag, dato
  all (the) day
  hele dagen
  all (the) day long
  hele dagen \/ dagen lang
  what day of the month is it (today)?
  hvilken dato er det i dag?
  what day (of the week) is it?
  hvilken dag er det i dag?
  she calls in twice a day
  hun stikker innom to ganger om dagen
  2) (også day and night) døgn
  she didn't sleep for five days (and nights)
  hun sov ikke på fem døgn
  I don't know what day of the week it is
  jeg er helt døgnvill
  3) (ofte flertall: days) tid, tidsalder, periode, glansperiode
  4) dagsreise
  two days out from the port
  5) vær
  what sort of day is it?
  hvordan er været i dag?
  6) konkurranse, slag, seier
  the day is ours
  seieren er vår
  we lost the day
  vi tapte
  7) (bygg) fag (del av et vindu)
  8) (mineralogi) dag(brudd)
  against a rainy day for\/til dårligere tider
  we have provided against a rainy day
  vi har rustet oss for dårligere tider
  all in a\/the day's work (hverdagslig) noe som hører til, noe en er vant til
  seeing blood is all in a day's work for me as a nurse
  det å se blod er noe jeg er vant til som sykepleier
  any day (hverdagslig) når som helst, snart
  at break of day ved daggry, i grålysningen
  at the end of the day (overført) når alt kommer til alt, når det kommer til stykket
  at the last day (religion) på den ytterste dag
  at the present day på det nåværende tidspunkt, i vår tid
  at this time of day setime, 1
  before day før dagens frembrudd, før dagen gryr
  by day eller in the day om dagen
  call it a day (hverdagslig) være nok, ta kvelden
  let's\/we'll call it a day
  nå får det holde for i dag
  be come day, go day ta lett på saker og ting
  day after day dag etter dag, dag ut og dag inn a\/the
  day after the fair for sent, post festum
  the day after tomorrow i overmorgen
  the day before yesterday i forgårs
  day by day eller by the day dag for dag, daglig
  day in, day out eller day in and day out dag ut og dag inn
  a day of rejoicing en gledesdag, en gledens dag
  the day of wrath vredens dag
  day one begynnelse, første stund
  she managed to get everyone's attention from day one
  hun greide å få alles oppmerksomhet fra første stund
  days (som adv., spesielt amer.) på dagtid
  he works days a
  day's work et dagsverk
  he had completed a day's work
  han hadde gjort et dagsverk
  early closing day dag hvor man har ettermiddagsstengt, dag hvor man stenger tidlig
  be early days yet (om å uttale seg e.l.) være litt for tidlig ennå være (nok) tid
  a fair day's wage for a fair day's work hederlig lønn for hederlig arbeid
  fall on evil days komme ut for fattigdom og nød
  for days on end i dagevis, flere dager i strekk, flere dager på rad
  forever and a day (hverdagslig) i det uendelige, til kjedsommelighet
  from day to day fra dag til dag, dag for dag
  give someone the time of day setime, 1
  have one's days stå på høyden, være i sine glansdager
  it has had its days
  den har sett bedre dager
  he who fights and runs away lives to fight another day mannen som flykter, kan atter kjempe
  if somebody is a day så sikkert som bare det
  he's fifty years of age if he's a day
  han er femti så sikkert som bare det
  in all my born days i hele mitt liv
  in somebody's day(s) på noens tid, under noens glansdager
  in the early days of something i tidlige tider av noe
  in the good old days i gode, gamle dager
  in the old days eller in olden days eller in days of old i gamle dager, før i tiden\/verden
  in this day and age i våre dager, i vår tid
  just one of those days en skikkelig ulykkesdag
  it's just one of those days!
  det er en sånn dag da alt går på tverke
  live from day to day leve for dagen, ta en dag om gangen
  make a day of it (hverdagslig) ta seg en heldagstur (hverdagslig) ta seg en fridag
  make someone's day være dagens høydepunkt for noen (hverdagslig) ødelegge dagen for noen
  go ahead, make my day!
  bare gjør det, dagen var allikevel ødelagt!
  name the day (vanligvis om bryllup) bestemme dag
  of the day dagens
  what's your soup of the day?
  hva er dagens suppe?
  one (fine) day en (vakker) dag (i fortiden eller fremtiden)
  one of these (fine) days en dag, en vakker dag
  one of those days en slik dag da alt går galt
  on ordinary days eller on ordinary occasions til hverdags
  pass the time of day (with) setime, 1
  pay by the day betale per dag, betale fra dag til dag
  save the day redde situasjonen
  see its best days se sine beste dager
  this coat has seen its best days
  see the day when være med på den tiden når
  seize the day gripe dagen
  some day en dag, en gang (i fremtiden), en vakker dag
  that'll be the day! jeg synes jeg ser det!, det vil jeg se først! det ser jeg frem til! , det blir skjønt!
  the other day her om dagen
  these days nå for tiden
  this day fortnight (om) fjorten dager i dag
  this day week (om) åtte dager i dag
  those were the days! det var (andre) tider (det)! , det var den gang!
  to a day (akkurat) på dagen
  to the day på dagen
  we met a year ago to the day
  det er på dagen ett år siden vi møttes
  to this day hittil, helt til i dag
  without day på ubestemt tid

  English-Norwegian dictionary

 • 10 devil

  'devl
  noun
  1) (the spirit of evil; Satan: He does not worship God - he worships the Devil.) djevel
  2) (any evil or wicked spirit or person: That woman is a devil!) ond ånd/person, djevel
  3) (a person who is bad or disapproved of: She's a lazy devil.) djevel
  4) (an unfortunate person for whom one feels pity: Poor devils! I feel really sorry for them.) djevel, krok
  djevel
  I
  subst. \/ˈdevl\/
  1) djevel
  2) (overført) djevel, satan, faen, fanden
  he is a poor devil
  han er en stakkars faen
  3) ond ånd, demon
  4) håndlanger (til advokat eller forfatter), usynlig medarbeider
  5) forklaring: spesielt grusom eller ondskapsfull person
  6) (mekanikk) volfemaskin, oppdelingsmaskin
  7) bærbar ovn
  8) (hverdagslig) stridshumør, fart, futt
  as if the devil was after someone som om djevelen var i hælene på noen
  be a devil! (som oppmuntring til nølende person) kom igjen! , sett i gang!
  better the devil you know, than the devil you don't know man vet hva man har, men ikke hva man får
  between the devil and the deep (blue) sea mellom barken og veden, mellom to leirer
  the Devil djevelen, fanden
  the devil! dæven! , pokker også!
  the devil and his dam fanden og hans oldemor
  the devil can quote\/cite scripture for his purpose faen selv kan tyde bibelen til sin fordel, lese noe som fanden leser bibelen
  a devil incarnate en djevel i menneskeskikkelse, en erkeskurk
  a devil of a... pokker til ..., en jævla, (et) jævla, et helvetes
  the devil of a time et helvete forferdelig lang tid
  it took the devil of a time
  det tok forferdelig lang tid
  jævlig morsomt, fantastisk morsomt
  we had the devil of a time
  vi hadde det fantastisk morsomt
  for the devil of it (hverdagslig) på (pur) jævelskap, for moro skyld
  they kept on teasing him just for the devil of it
  de fortsatte å erte ham bare på jævelskap
  give the devil his due rett skal være rett, i rettferdighetens navn
  go to the devil forfalle (også) dra til helvete
  have the devil's own time ha det jævlig (vanskelig), ha et helvete
  I had the devil's own time during my first marriage
  jeg hadde et helvete i det første ekteskapet mitt
  he that sups with the devil must have a long spoon man må være forsiktig i omgang med ondskapen
  it's the devil det er forbasket vanskelig\/utrivelig, det er jævlig vanskelig\/utrivelig
  let the devil take the hindmost redde seg den som redde seg kan
  play the devil with kullkaste, ødelegge, gjøre kål på
  printer's devil boktrykkerlærling
  raise the devil lage bråk, lage helvete
  run like the devil løpe som bare pokker
  talk of the devil (and he will appear) når man snakker om sola, så skinner den
  the devil finds work for idle hands to do lediggang er roten til alt ondt
  the devil looks after his own ukrutt forgår ikke så lett
  there will be the devil to pay det kommer til å bli et helvetes leven, da kommer helvete til å bryte løs
  this is the devil and all det er det hele
  what the devil...? hva faen...?, hva i helvete...?
  who the devil...? hvem faen...?, hvem i helvete...?
  why the devil ...? hvorfor i helsike ...?
  II
  verb \/ˈdevl\/
  1) (for advokat eller forfatter) være håndlanger, slite og streve (uten lønn)
  2) (på trykkeri) være visergutt
  3) forklaring: krydre sterkt og steke eller grille
  I love devilled eggs
  jeg elsker krydrede, stekte egg
  4) (amer.) plage, pine, irritere, uroe
  5) (mekanikk) rive opp med volfemaskin
  devil for utføre slavearbeid for

  English-Norwegian dictionary

 • 11 escape

  i'skeip 1. verb
  1) (to gain freedom: He escaped from prison.) slippe ut, unnslippe, gå fri
  2) (to manage to avoid (punishment, disease etc): She escaped the infection.) slippe unna, unngå
  3) (to avoid being noticed or remembered by; to avoid (the observation of): The fact escaped me / my notice; His name escapes me / my memory.) unngå oppmerksomhet, ikke huske
  4) ((of a gas, liquid etc) to leak; to find a way out: Gas was escaping from a hole in the pipe.) slippe ut
  2. noun
  ((act of) escaping; state of having escaped: Make your escape while the guard is away; There have been several escapes from that prison; Escape was impossible; The explosion was caused by an escape of gas.) flukt
  - escapist
  flukt
  --------
  lekk
  --------
  lekkasje
  I
  subst. \/ɪˈskeɪp\/, \/eˈskeɪp\/
  1) rømning, flukt
  2) redning, tilflukt
  we witnessed the escape from the shipwreck
  3) (overført) virkelighetsflukt
  I seek escape
  jeg prøver å flykte fra virkeligheten
  4) (vann, gass e.l.) lekkasje, utstrømning, uttrengning, avløp, utløp
  there is an escape of gas in this room
  5) (botanikk) forvillet plante
  6) reserveutgang, nødutgang, fluktvei
  7) brannstige
  be no escape ikke finnes en utvei
  escape from reality virkelighetsflukt
  have a narrow escape (from something) så vidt slippe unna (noe), unnslippe med nød og neppe
  that was a narrow escape!
  det var nære på!
  make (good) one's escape flykte, slippe bort, rømme redde seg unna
  that was a narrow escape det var nære på
  II
  verb \/ɪˈskeɪp\/, \/eˈskeɪp\/
  1) rømme, komme unna, slippe unna
  he knows how to escape the police
  I escaped with my life
  jeg kom unna med livet i behold
  an escaped convict has been seen in the area
  en rømt straffange er blitt sett i området
  2) (om væske, gass e.l.) renne ut, lekke ut, strømme ut
  3) unngå, slippe unna
  you can't escape punishment
  she must escape observation
  hun må unngå å bli sett
  I escaped having to answer
  jeg slapp å svare
  he narrowly escaped drowning
  han klarte bare så vidt å unngå å drukne
  4) (om oppmerksomhet) unngå
  it escaped my notice
  jeg merket det ikke
  it escaped my memory
  jeg kunne ikke komme på det
  his name escapes me
  jeg kan ikke komme på hva han heter
  escape from rømme fra gjøre seg fri fra, redde seg unna
  escape out of rømme fra, komme seg ut av

  English-Norwegian dictionary

 • 12 every

  'evri
  adjective
  1) (each one of or all (of a certain number): Every room is painted white; Not every family has a car.) hver
  2) (each (of an indefinite number or series): Every hour brought the two countries nearer war; He attends to her every need.) hver (eneste), alle
  3) (the most absolute or complete possible: We have every reason to believe that she will get better.) all mulig
  4) (used to show repetition after certain intervals of time or space: I go to the supermarket every four or five days; Every second house in the row was bright pink; `Every other day' means èvery two days' or `on alternate days'.) hver, annenhver
  - everyone
  - everyday
  - everything
  - everywhere
  - every bit as
  - every now and then / every now and again / every so often
  - every time
  determ. \/ˈevrɪ\/
  1) hver, alle
  that happens every day
  det skjer daglig
  I feel I know his every thought
  jeg føler jeg kjenner alle hans tanker
  not every child can do that
  det er ikke alle barn som kan gjøre det
  she coughed every few minutes
  hun hostet med få minutters mellomrom
  one child out of\/in every five is ill
  hvert femte barn er syk
  she yelled at every one of us
  hun kjeftet på hver eneste en (av oss)
  every other day
  annenhver dag
  every three days
  hver tredje dag
  2) all mulig, fullstendig
  I wish you every success
  jeg ønsker deg all mulig suksess
  I have every reason to cry
  jeg har gode grunner til å gråte
  every bit as like
  his cake is every bit as good
  hans kake er like god
  every here and there her og der
  every man for himself redde seg den som kan, enhver er seg selv nærmest
  every now and again eller every now and then nå og da, en og annen gang
  every time hver gang, alltid
  (in) every way på alle måter
  every which way (amer., hverdagslig) i alle retninger, på alle mulige måter

  English-Norwegian dictionary

 • 13 face

  feis 1. noun
  1) (the front part of the head, from forehead to chin: a beautiful face.) ansikt
  2) (a surface especially the front surface: a rock face.) overflate, forside
  3) (in mining, the end of a tunnel etc where work is being done: a coal face.) stuss, stuff
  2. verb
  1) (to be opposite to: My house faces the park.) vende (ut) mot, stå like overfor
  2) (to turn, stand etc in the direction of: She faced him across the desk.) snu/vende seg mot, stå med fronten mot
  3) (to meet or accept boldly: to face one's fate.) avfinne seg med, akseptere konsekvensene av
  - facial
  - facing
  - facecloth
  - facelift
  - face-powder
  - face-saving
  - face value
  - at face value
  - face the music
  - face to face
  - face up to
  - in the face of
  - lose face
  - make/pull a face
  - on the face of it
  - put a good face on it
  - save one's face
  ansikt
  --------
  blikk
  --------
  fjes
  --------
  geip
  --------
  grimase
  I
  subst. \/feɪs\/
  1) ansikt, fjes
  she had a pretty face
  a sad face
  she is a good judge of faces
  2) ansiktsuttrykk, oppsyn, mine, grimase, utseende
  3) prestisje
  the loss of face was hard to bear
  prestisjetapet var hardt å bære
  4) (over)flate
  disappear from the face of the earth
  forsvinne fra jordens overflate
  5) forside, fremside, fasade (på bygning)
  6) avers (på mynt e.l.), medalje
  7) rettside, utside, overside, ytterside
  8) urskive, tallskive
  9) landskapsform, terreng, topografi
  10) bane (på hammer eller ambolt)
  11) egg (på kniv e.l.)
  12) (typografi) skriftbilde, hode, trykket side av blad, skriftsnitt (på boktrykkerstil)
  13) (gruvedrift) bruddsted
  14) (på stoff) rette, rettside
  15) (på stein eller klippe) side
  16) (tannlegefag) tyggeflate
  17) (militærvesen) front (av formasjon)
  18) (golf) slagflate
  face to face ansikt til ansikt
  bring two persons face to face
  konfrontere to personer med hverandre
  be brought face to face with a problem
  stilles overfor et problem
  fall (flat) on one's face (også overført) falle pladask, falle rett i bakken, mislykkes totalt, gå på trynet
  fly in the face of gå rakt på, rase rett imot (overført) trosse, sette seg opp mot
  it flies in the face of all facts
  det går imot alt vi vet
  full face forfra
  the photo was taken full face
  get face (amer., slang) oppnå respekt, status, få anerkjennelse
  he has to prove that he's brave to get face among his friends
  han må bevise at han er modig for å oppnå respekt blant vennene sine
  get out of someone's face slutte å irritere noen, slutte å plage noen
  get out of my face
  slutt å irritere meg
  have the face to være frekk nok til
  her\/his face is her\/his fortune hun\/han lever på sitt utseende
  in somebody's face rett (opp) i ansiktet\/fjeset på noen
  the sun is shining in my face
  solen skinner i ansiktet på meg
  laugh in somebody's face
  le noen rett opp i ansiktet
  like for nesen på noen
  shut the door in somebody's face
  slamre igjen døren rett foran nesen på noen
  in (the) face of (stilt) overfor, ansikt til ansikt med
  in the face of an accomplished fact
  på tross av, til tross for
  succeed in the face of great danger
  i noens øyne
  in the face of all men
  keep a straight \/serious face holde masken
  lie on one's face ligge på magen
  long face lang i ansiktet, lang i masken
  look somebody in the face se noen rett i øynene
  I'm unable to look him in the face after this
  lose face miste ansikt, tape ansikt
  make\/pull a face skjære ansikter, skjære grimaser
  pull a serious face
  se alvorlig ut
  make a long face bli lang i masken
  make\/pull faces (at) gjøre grimaser (til)
  off his\/her face støvle full, helt kanon
  pull a face gjøre grimaser
  pull a long face bli lang ansiktet
  put one's face on eller do one's face (hverdagslig) ha sminke på, sminke seg
  put a bold\/brave face on it gjøre gode miner til slett spill
  put the best face one can on it holde masken så godt man kan fremstille saken som man best kan
  save (one's) face redde skinnet, redde sitt eget skinn
  set one's face against sette seg tvert imot
  show one's face vise seg, stikke hodet inn
  shut your face! (slang) hold kjeft!
  tell something to someone's face si noe rett opp i ansiktet til noen
  that puts a new face on the matter det forandrer saken, det setter saken i et nytt lys
  to somebody's face rett (opp) i ansiktet på noen, åpent, slik at noen ser\/hører det
  I'll tell him to his face
  wipe one's face tørke seg i ansiktet
  wipe something off the face of the earth eller wipe something off the map utslette noe (fullstendig)
  whole villages were wiped off the face of the earth
  hele landsbyer ble jevnet med jorden
  II
  verb \/feɪs\/
  1) vende ansiktet mot, vende fronten mot, stå\/være vendt (ut) mot, se mot, ha forsiden mot, ligge mot
  the house faces the street
  turn to face somebody
  vende seg mot noen\/vende ansiktet mot noen
  in which direction does the house face?
  hvilken retning er huset vendt mot?
  2) (også overført) stå overfor, møte, stå foran, stå ansikt til ansikt med
  face ruin
  the problem that faces us
  a crisis faced us
  vi sto overfor en krise
  I suddenly faced a young man
  3) møte (modig), trosse, se i øynene, gjøre front mot
  face dangers\/the enemy
  face death
  se døden i øynene
  we must face reality
  vi må se virkeligheten i øynene
  let's face it - he is...
  vi må erkjenne at han ... \/ man kan ikke komme fra at han ...
  face the future with confidence
  gå inn i fremtiden med optimisme
  4) legge med billedsiden opp (spillekort, brev e.l.)
  faced cards
  kort med billedsiden opp
  5) (tekstilfag) forsyne med slag, besette, kante
  faced with red
  med røde slag
  6) forsterke, sko, fôre
  7) kle, belegge
  face a building with brick
  face fabric with plastics
  8) (bygg) forblende, fôre
  9) (mekanikk) overflatebehandle, sletthøvle, jevne, avrette (en flate), planere, skjerpe (om stein)
  10) farge, tilsette fargestoff (om te)
  11) (militærvesen) la gjøre front mot, la foreta en vending
  she faced her company left
  hun lot kompaniet gjøre venstre om
  about face! helt om!
  right\/left about face!
  (helt) høyre\/venstre om!
  be faced by bli møtt av
  be faced with stå\/være stilt overfor, ha utsikt til, ha foran seg
  face about\/round snu seg helt rundt
  face down konfrontere tvinge i senk, kue, undertrykke
  face it out stå på, ikke gi seg
  face off (ishockey) avslag
  face on to ha utsikt over
  face out klare, få bukt med
  face the matter out
  face the consequences ta konsekvensene
  face the music bli konfrontert med de ubehagelige konsekvensene av sine handlinger
  face towards ha blikket rettet mot, se mot
  face up to møte (modig), se i øynene ta stilling til, ta tak i
  face up to the problem
  face up to the fact that ...
  face up to one's mistakes
  bøye seg for, forsone seg med, stå for

  English-Norwegian dictionary

 • 14 face-saving

  adjective (of something which helps a person not to look stupid or not to appear to be giving in: He agreed to everything we asked and as a face-saving exercise we offered to consult him occasionally.) som skal redde ansiktet/bevare maska
  adj. \/ˈfeɪsˌseɪvɪŋ\/
  som redder ansiktet, som redder skinnet, som bevarer fasaden
  a face-saving gesture

  English-Norwegian dictionary

 • 15 fool

  fu:l 1. noun
  (a person without sense or intelligence: He is such a fool he never knows what to do.) fjols, idiot, tosk, narr
  2. verb
  1) (to deceive: She completely fooled me with her story.) narre, lure, bedra
  2) ((often with about or around) to act like a fool or playfully: Stop fooling about!) tøyse, fjolle, tulle
  - foolishly
  - foolishness
  - foolhardy
  - foolhardiness
  - foolproof
  - make a fool of
  - make a fool of oneself
  - play the fool
  bedra
  --------
  narre
  --------
  tosk
  I
  subst. \/fuːl\/
  1) tosk, tåpe, dust
  2) (historisk) hoffnarr, gjøgler
  3) narr, fjols, dåre
  4) (spesielt amer.) kløpper, mester
  he's a flying fool
  han er en kløpper til å fly
  a fool and his money are soon parted når dåren kommer til markedet, får kremmeren penger
  be a fool være dum
  I was a fool to believe it
  jeg var dum som trodde på det
  I was fool enough to say yes
  jeg var dum nok til å si ja
  be a fool for one's pains anstrenge seg til ingen nytte, gjøre noe forgjeves
  be no(body's) fool ikke være født i går
  feel a fool føle seg dum, føle at man har dummet seg ut
  fools rush in where angels fear to tread tosker tramper inn der engler er redde for å trå
  live in a fool's paradise leve i lykkelig uvitenhet
  make a fool of gjøre narr av, tulle med, latterliggjøre
  make a fool of oneself dumme seg ut, oppføre seg dumt, tabbe seg ut
  more fool så dumt av, så dum
  if you want to marry that cheater, more fool you
  om du vil gifte deg med den bedrageren, er du dum
  play\/act the fool spille bajas, tulle, klovne gjøre en tabbe, tråkke i salaten, trampe i klaveret late som en ikke forstår
  II
  subst. \/fuːl\/
  (spes. britisk) forklaring: kald dessert av moset frukt blandet med krem eller vaniljesaus
  I have a recipe for gooseberry fool
  jeg har en oppskrift på stikkelsbærgrøt
  III
  verb \/fuːl\/
  1) lure, narre
  I fooled him out of his money
  jeg lurte penger fra ham
  you can't fool me!
  meg lurer du ikke!
  2) tulle, tøyse, fjolle
  fool about\/around tulle, tøyse, fleipe, fjolle, klovne (amer.) rote med noen, stå i med noen gå og slenge, drive dank
  fool about\/around with something fomle med noe, klusse med noe
  fool along (amer.) slentre, subbe av gårde
  fool away sløse
  fool (someone) into lure (noen) til å
  she fooled me into believing her
  hun lurte meg til å tro på henne
  IV
  adj. \/fuːl\/
  (amer., hverdagslig) dum, tåpelig, idiotisk
  try to avoid that fool man
  forsøk å unngå den tåpelige mannen

  English-Norwegian dictionary

 • 16 goose

  ɡu:s
  plural - geese; noun
  (a web-footed animal like a duck, but larger: The farmer's wife keeps geese.)
  - he wouldn't say boo to a goose
  gås
  I
  subst. (flertall: geese) \/ɡuːs\/
  1) (en av flere arter i fuglestammen Anserini) gås
  2) (overført) tåpe, fjols, tosk, gås
  3) (slang) klyp i baken
  4) (terningspill) forklaring: gammeldags brettspill
  5) (matlaging) gås, gåsesteik
  all one's geese are swans ha det med å overdrive, alltid gjøre tingene bedre enn de er
  can't say boo to a goose (overført) ikke tore åpne munnen, være svært engstelig av seg
  cook somebody's goose (hverdagslig) gjøre kål på noen, fikse noen (hverdagslig) stoppe noen, ødelegge sjansene for noen
  his goose was cooked when they found the gems in his pockets
  alt håp var ute da de fant edelstenene i lommene hans
  get the goose (teater, slang) bli pepet ut
  gone goose (hverdagslig) noe som er ferdig, noe som ikke er til å redde
  after the kids had played with it, my old sewing machine was gone goose
  etter at ungene hadde lekt med den, var den gamle symaskinen min ferdig
  gooses (skredders) pressejern
  kill the goose that lays the golden eggs slakte høna som verper gullegg
  set the fox to keep the geese sefox, 1
  II
  verb \/ɡuːs\/
  1) (slang) klype i baken
  a playful lad goosed the maid as she bent over
  2) presse med pressejern
  3) (teater, slang) pipe ut
  4) (amer.) kvikke opp, gi innsprøytning

  English-Norwegian dictionary

 • 17 hedge

  he‹ 1. noun
  (a line of bushes etc planted so closely together that their branches form a solid mass, grown round the edges of gardens, fields etc.) hekk
  2. verb
  1) (to avoid giving a clear answer to a question.) gå rundt grøten, komme med påskudd
  2) ((with in or off) to enclose (an area of land) with a hedge.) innhegne, plante hekk rundt
  - hedgerow
  hekk
  I
  subst. \/hedʒ\/
  1) hekk
  2) (også overført) mur
  a hedge of police
  3) innhegning, gjerde
  4) (overført) hinder, mur, vern, beskyttelse
  a hedge against inflation
  5) påskudd, utflukt
  6) (ved veddemål) helgardering
  7) hekk-
  hedge plants
  dead hedge skigard
  sit on the hedge sitte på gjerdet, innta en avventende holdning
  II
  verb \/hedʒ\/
  1) innhegne, gjerde inn, plante hekk rundt
  hedge a field
  2) (ofte hedge up) omringe, omslutte, sperre (av)
  3) plante hekk, klippe hekk, lage gjerder, lage innhegninger
  4) (ved veddemål, også hedge off) (hel)gardere seg
  5) komme med påskudd, forsøke å snakke seg bort fra noe, redde seg i land, ro (overført)
  hedge a bet gardere seg, holde med begge sider
  hedge in eller hedge about eller hedge round omringe, sperre, sette gjerde omkring, omgi, omslutte (overført også) omgi, omslutte
  hedge off avstenge, sperre
  hedge someone's path with difficulties legge hindring i veien for noen, legge vanskeligheter for noen

  English-Norwegian dictionary

 • 18 hide

  I 1. past tense - hid; verb
  (to put (a person, thing etc) in a place where it cannot be seen or easily found: I'll hide the children's presents; You hide, and I'll come and look for you; She hid from her father; He tries to hide his feelings.) gjemme/skjule (seg)
  2. noun
  (a small concealed hut etc from which birds etc can be watched, photographed etc.) skjulested
  - hide-and-seek
  - hide-out
  II noun
  (the skin of an animal: He makes coats out of animal hides; cow-hide.) skinn, hud
  hud
  --------
  skinn
  --------
  skjule
  I
  subst. \/haɪd\/
  1) skinnfell, fell, skinn, (dyre)hud
  2) (hverdagslig) skinn, hud
  have a thick hide være tykkhudet, være hardhudet
  have the hide to være frekk nok til å
  (neither) hide nor hair (amer.) ikke så mye som skyggen, ikke snurten
  there was left neither hide nor hair of it
  det var ikke så mye som skyggen igjen av det
  save one's hide redde skinnet (sitt)
  tan someone's hide gi noen juling
  II
  subst. \/haɪd\/
  (spesielt ved dyrefotografering) gjemmested, kamuflasjetelt
  III
  subst. \/haɪd\/
  (historisk) bol, forklaring: gammelt flatemål, 60-120 acres
  IV
  verb (hid - hidden eller hid) \/haɪd\/
  1) gjemme, skjule, holde skjult, holde gjemt
  I didn't know where to hide myself
  jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg
  2) gjemme seg, skjule seg, holde seg skjult
  3) hemmeligholde
  hide from gjemme seg for, skjule seg for
  hide oneself gjemme seg, skjule seg
  hide one's head (for shame) skjemmes, skamme seg
  hide one's light (under a bushel) sette sitt lys under en skjeppe
  hide out (hverdagslig) ligge i dekning, holde seg skjult
  V
  verb \/haɪd\/
  (hverdagslig) jule, pryle, banke

  English-Norwegian dictionary

 • 19 lest

  lest
  conjunction
  (in case: He was scared lest he should fail his exam.) for at (ikke)
  subjunksjon. \/lest\/ (spesielt litterært)
  1) for at ikke, for ikke å, av redsel for at, i tilfelle (noe skulle hende)
  I took it away lest it should be stolen
  jeg fjernet det så det ikke skulle bli stjålet
  2) for at
  we were afraid lest he should come too late
  vi var redde for at han skulle komme for sent

  English-Norwegian dictionary

 • 20 life

  plural - lives; noun
  1) (the quality belonging to plants and animals which distinguishes them from rocks, minerals etc and things which are dead: Doctors are fighting to save the child's life.) liv
  2) (the period between birth and death: He had a long and happy life.) liv(sløp), levetid
  3) (liveliness: She was full of life and energy.) liv, energi
  4) (a manner of living: She lived a life of ease and idleness.) livsstil/-førsel
  5) (the period during which any particular state exists: He had many different jobs during his working life.) liv
  6) (living things: It is now believed that there may be life on Mars; animal life.) liv
  7) (the story of a life: He has written a life of Churchill.) biografi, levnetsbeskrivelse
  8) (life imprisonment: He was given life for murder.) livsvarig fengsel
  - lifelike
  - life-and-death
  - lifebelt
  - lifeboat
  - lifebuoy
  - life-cycle
  - life expectancy
  - lifeguard
  - life-jacket
  - lifeline
  - lifelong
  - life-saving
  - life-sized
  - life-size
  - lifetime
  - as large as life
  - bring to life
  - come to life
  - for life
  - the life and soul of the party
  - not for the life of me
  - not on your life!
  - take life
  - take one's life
  - take one's life in one's hands
  - to the life
  biografi
  --------
  levetid
  --------
  liv
  subst. (i flertall: lives) \/laɪf\/
  1) liv, livet, menneskeliv
  how many lives were lost in the fire?
  is there human life on Mars after all?
  er det mennesklig liv på Mars allikevel?
  2) liv, livstid, livslengde, levealder, levetid, livsløp
  all my life
  i hele mitt liv
  he told me his life story
  han fortalte meg livshistorien sin
  he started singing early in life
  han begynte å synge tidlig i livet
  what's the expected life of this engine?
  hva er forventet levetid for denne motoren?
  3) liv, tilværelse, levemåte, livsførsel
  lead a quiet life
  føre en rolig tilværelse
  country life
  livet på landet
  how's life?
  hvordan har du det?
  4) liv, liv og røre, aktivitet
  she is full of life
  hun er full av liv
  a speech full of life
  en levende tale
  5) (sport og spill) liv, sjanse, mulighet
  6) biografi, levnetsbeskrivelse
  she liked reading the lives of great men
  7) (kunst) natur, levende modell, naturlig størrelse
  drawing from the life
  tegning etter naturen \/ tegning etter levende modell
  study from the life
  modellstudie
  8) (også life imprisonment) livstidsdom, fengsel på livstid, livstid
  as if for (dear) life som om det gjelder livet
  they ran as if for life
  de løp som om det gjaldt livet
  be getting on in life eller be getting on in years begynne å bli gammel, begynne å dra på årene
  be given life (hverdagslig) bli dømt til livstid (i fengsel)
  bring\/recall to life få liv i, gjenopplive
  carry one's life in one's hands våge livet, sette livet på spill
  come into life få liv, bli til, bli født
  come to life kvikne til, komme til seg selv, komme til bevissthet bli levende, komme til live (igjen)
  then he suddenly came to life
  da ble det plutselig liv i ham
  dangerous to life livsfarlig
  do anything for a quiet life (hverdagslig) gjøre hva som helst for husfredens skyld
  do life (hverdagslig) sone livstid (i fengsel)
  escape with one's life komme unna med livet i behold
  the facts of life (hverdagslig) hvordan barn blir til, blomstene og biene livets realiteter
  for life for livet, for å redde livet
  they ran for life
  de løp for livet
  for livet, på livstid, livstids-
  they were friends for life
  she was imprisoned for live
  for one's life eller for dear life for livet
  she ran for dear life
  hun løp for livet
  don't move for your life
  ikke rør deg hvis du har livet kjært
  for the life of me (hverdagslig) for bare livet, samme hvor hardt jeg prøver, om jeg så står på hodet
  for the term of one's life seterm, 1
  frighten the life out of somebody skremme livet av noen
  a future life\/state et fremtidig liv, et liv etter dette
  get a life! (hverdagslig) få deg ditt eget liv! , kom deg ut og opplev livet!
  give one's life for ofre livet sitt for, gi livet sitt for, dø for
  have the time of one's life (hverdagslig) ha det kjempegøy, ha det kjempefint
  human life menneskeliv, menneskelig liv menneskelivet
  be in danger of one's life være i livsfare
  be in life være i live
  in ordinary life til daglig
  in real life i det virkelige liv, i virkeligheten
  it's a great life if you don't weaken (spøkefullt) livet er herlig hvis man bare orker
  keep in life holde (seg) i live
  larger than life eller as large as life større enn livet
  lead a fast life leve livet, ha et utsvevende liv
  lead a rough life leve enkelt, leve primitivt
  life and death liv og død, liv eller død
  it's a matter of life and death
  det er et spørsmål om liv eller død \/ det er livsviktig
  life and soul liv og sjel, sjel, livskraft, midtpunkt
  they were the life and soul of the party
  de var selskapets midtpunkt
  drivkraft, primus motor
  the life and soul of an enterprise
  drivkraften i et firma
  life isn't all beer and skittles livet er ikke bare en dans på roser
  life must go on livet må gå videre, livet må gå sin gang
  life of Riley Herrens glade dager, slaraffenliv
  after I inherited the money, it was a life of Riley
  etter at jeg arvet pengene, levde jeg Herrens glade dager
  the life to come eller the other life livet etter dette, det neste livet
  live a good life (oppofrende) leve et godt liv et liv i luksus leve et liv i pakt med naturen
  live a life of independence være økonomisk uavhengig
  lose one's life miste livet, dø, omkomme, sette livet til
  they lost their lives
  loss of life tap av liv
  not for the life of me (hverdagslig) aldri i livet, ikke for alt i verden
  not on your life aldri i livet, absolutt ikke, definitivt ikke
  one's future life ens fremtid
  (up) on my life! så sant jeg lever! , på æresord!
  put an end to one's (own) life ta livet av seg
  put into life gi liv til
  put some life into live opp, sette fart på, få litt liv i
  risk one's life sette livet på spill
  rule of life leveregel, prinsipp
  run for dear life løpe alt hva remmer og tøy kan holde
  see life se verden, se seg om i verden, oppleve verden, leve livet
  single life ugift stand
  slice of life stykke virkelighet
  take one's life in one's (own) hands risikere livet, sette livet til
  take one's (own) life ta livet av seg
  take somebody's life ta livet av noen, drepe noen
  that's life eller such is life sånn er livet
  this is the life! (om noe gledelig eller fornøyelig) dette er livet!
  time of life alder
  when she was at my time of life
  da hun var på min alder
  to the end of one's life til en dør, hele livet
  to the (very) life (om kunst) veldig naturtro, på en prikk, treffende
  way of life seway, 1
  while there is life there is hope så lenge det er liv, er det håp

  English-Norwegian dictionary

См. также в других словарях:

 • Redde — Red de ( de), obs. imp. of {Read}, or {Rede}. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • redde — red|de vb., r, de, t (frelse) …   Dansk ordbog

 • redde — regde, a, rede, o adj. et adv. raide; rigide; abrupte; rude. Rudement, avec rudesse ; beaucoup ; rondement. voir rege …   Diccionari Personau e Evolutiu

 • redde — …   Useful english dictionary

 • redde rationem — {{hw}}{{redde rationem}}{{/hw}}locuz. sost. m. inv. Giudizio finale, resa dei conti, spec. in frasi di tono solenne, sarcastico, scherzoso e sim.: venire al redde rationem …   Enciclopedia di italiano

 • redde rationem — / rɛd:e ra tsjɔnem/ locuz. lat. (propr. rendi conto ), usata in ital. come s.m., invar. [momento in cui una persona è chiamata a rendere conto del proprio operato] ▶◀ resa dei conti …   Enciclopedia Italiana

 • redde rationem — rèd·de ra·tiò·nem loc.s.m.inv., lat. CO giudizio finale, resa dei conti: venire al redde rationem {{line}} {{/line}} ETIMO: lat. redde rationem propr. rendi conto …   Dizionario italiano

 • Redde, die — Die Rêdde, ein Hund männlichen Geschlechtes, S. Rette …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • redde rationem — (pron. ...razionem ) Latino: rendi conto! La locuzione viene dalla parabola narrata nel Vangelo (Luca, 16, 2 e segg.), dell amministratore infedele chiamato al rendiconto dal suo padrone …   Dizionario dei Modi di Dire per ogni occasione

 • redde rationem — re/dde ratio/nem /lat. ˈrɛdde ratˈtsjonem/ [lat., propriamente «rendi conto»] loc. sost. m. inv. giudizio finale, resa dei conti …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • Quinctili Vare, legiones redde. — См. Вар, возврати мне легионы мои …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.