Перевод: с английского на все языки

Merganetta armata

 • 1 torrent duck

  Биология: андская утка (Merganetta armata), шпорцевая утка (Merganetta armata)

  Универсальный англо-русский словарь > torrent duck

 • 2 torrent duck

  English-russian biological dictionary > torrent duck

 • 3 duck, torrent

  1. LAT Merganetta ( Gould)
  2. RUS андская [шпорцевая] утка f
  4. DEU Sturzbachente f
  5. FRA merganette f des torrents

  2. RUS андская [шпорцевая] утка f
  4. DEU Sturzbachente f
  5. FRA merganette f des torrents

  ПЯТИЯЗЫЧНЫЙ СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ — птицы > duck, torrent

 • 4 634

  2. RUS андская [шпорцевая] утка f
  4. DEU Sturzbachente f
  5. FRA merganette f des torrents

  ПЯТИЯЗЫЧНЫЙ СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ — птицы > 634

 • 5 Armata

  Armata

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > Armata

 • 6 Ceratophysella armata

  Энтомология: подура грибная

  Универсальный англо-русский словарь > Ceratophysella armata

 • 7 Pyrgodera armata

  Универсальный англо-русский словарь > Pyrgodera armata

 • 8 Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu

  лат. пусть хирург прежде действует умом и глазами, а затем — вооруженной (скальпелем) рукой

  Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого > Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu

 • 9 Ceratophysella armata

  English-russian biological dictionary > Ceratophysella armata

 • 10 Pyrgodera armata

  English-russian biological dictionary > Pyrgodera armata

 • 11 mushroom springtail

  2) Энтомология: подура грибная (лат. Ceratophysella armata)

  Универсальный англо-русский словарь > mushroom springtail

 • 12 mushroom springtail

  English-russian biological dictionary > mushroom springtail

 • 13 kangaroo-thorn

  kan.ga.roo-thorn
  [kæŋgər'u: θɔ:n] n Bot acácia australiana espinhosa ( Acacia armata).

  English-Portuguese dictionary > kangaroo-thorn

 • 14 computer

  [këm'pju:të:] n 1. makinë llogaritëse; kompjuter, ordinator. 2. llogaritës, njehsues (person)
  - Kompjuteri është pajisje elektronike shumë e ndërlikuar që shërben për regjistrimin, transmetimin dhe përpunimin e informatave që mund të manifestohen si llogaritje, udhëheqje të proceseve, përpunim i tekstit, të dhënave të ndryshme si dhe për përdorime më të përgjithëshme. Kompjuteri, marrë në kuptimin e gjerë, përbëhet prej dy komponentëve të quajtura: harduer ( hardware - pjesë fizike e tij) dhe softuer ( software - programet dhe udhëzimet për punë). Me fjalë tjera, softueri është pjesa programore e hardueri pjesa mekanika e kompjuterit.
  Hardueri përmban komponentet fizike të kompjuterit siç janë: tastiera ( Keyboard), monitori, shtypësi ( Printer), miu ( Mouse), disku i ngurtë ( Hard Disk), njësia e diskut, disketa ( Floppy Disk), njësia e disketës, CD-ROM-i ( CD ROM), njësia e CD-ROM-it, vizatuesi, modemi, lexuesi ( Scanner), kamera digjitale etj.
  Softueri përmbanë programet dhe të dhënat të cilat e udhëzojnë kompjuterin në punën e tij, literatura, dokumentacioni dhe udhëzimet në lidhje me kompjuterin. Hardueri mund të krahasohet me gramafonin e disqet, ndërsa softueri me muzikën e inçizuar në disqe.)
  Zhvillimi historik i kompjuterit
  - Njeriu gjithmon ka tentuar të zgjidhë edhe problemet monotone, të vështira dhe të papërshtatshme. Gjatë zgjidhjeve të këtyre problemeve ka hasur në punë të vështira fizike, prandaj, çdo here ka tentuar që të liroj veten nga këta punë duke menduar makina të lloj-llojshme. Një makinë e këtyllë për lehtësimin e llogaritjeve aritmetike është makina e quajtur Abacus për të cilën dihet se është në përdorim prej para 5000 vjetëve. Kjo makinë i ngjanë numratores së sotme të cilën e përdorin nxënësit në klasë të pare dhe njihet si zanafilla e kompjuterëve të sotëm. Prej kohës së zbulimit të Abacusit e deri në shekullin 17 historia e zhvillimit të kompjuterëve nuk posedon të dhëna për ndonjë lëvizje në rrugën e zhvillimit të kompjuterëve.
  - Gjatë shekullit 17, respektivisht në vitin 1614 matematikani skocez J. Napier zbulon logaritmet dhe në vtin 1622 W. Oughtred ndërton kompjuterin (makinën) logaritmik cirkular për llogaritjen e logaritmeve.
  - Në vitin 1649 Blaise Pascal ndërton makinën mekanike për kryerjen e operacioneve aritmetike. Makina e Pascalit është e ndërtuar prej disa dhëmbëzorëve të cilët në lëvizje vendohen mekanikisht (me dorë). Ideja e konstruktimit të një makine-kalkulatori (kalkulator quhet makina e cila kryen operacionet aritmetike) ka qenë lehtësimi i punës së të atit të tij i cili ka qenë puntor i tatimeve (mbledhës i tatimeve) dhe ka patur nevojë për shumë llogaritje.
  - Në vitin 1672 G.W. Laibniz në Pariz projekton kalkulatorin mekanik më të përsosur nga dy të parët i cili me sukse do t'i kryej katër operacionet elementare aritmetike. Kufizimi në realizimin konkret të këtij kalkulatori ka qenë teknologjia e dobët e asaj kohe prandaj ky projekt ka ngelur i pa realizuar. Është interesant të përmendet se Laibnitz ka qenë pioneri i parë në hulumtimin e sistemit binar i cili përdoret në ndërtimin e kompjuterëve të sotëm. Gjatë 150
  viteve në vazhdim të gjithë tentimet për zhvillimin e kalkulatorëve kanë qenë të inspiruar nga kalkulatori i Laibnitzit.
  - Në vitin 1822 Anglezi Charles Babbage paraqet projekt të një kalkulatori krejtësisht të ndryshëm i dedikuar për llogaritjen e tabelave për funksione të caktuara. Projekti i këtillë do të finansoheshe nga qeveria Angleze e asaj kohe dhe do të përdoreshe për llogaritjen e tabelave për navigacionin detar. Për shkak të kompleksitetit dhe kushteve financiare e teknologjike ky projekt nuk u krye, në vitin 1842 definitivisht projekti u ndërpre. Makinën e këtillë Babbage e quajti makina diferenciale. Projektin e makinës diferenciale me sukse e realizuan Suedezët në vitin 1854 nën udhëheqen e P. G. Scheutza (duke i zbatuar sqarimet dhe vërejtjet e dhëna nga Babbage në 7000 faqe të shkruara) dhe makina e fituar nën pogon mekanik me sukse i llogariti tabelat (për 80 orë ka logarit 10000 logaritme).
  - Në vitin 1835 Babbage erdhi në idenë e konstruktimit të një makine programabile me funksionet që i kanë kompjuterët e tanishëm (me njësinë aritmetike-logjike, memorjen, etj.). Makinën e këtillë e quajti makina analitike. Për shkak të krizave finaciare dhe të vështirësive teknologjike kjo makinë ngeli vetëm në fazën e projektimit në letër por dha një inpuls të fuqishëm në zhvillimin e kompjuterëve të mëtutjeshëm.
  - Koha moderne fillon me përdorimin e energjisë elektrike në makinat për llogaritje. Në vitin 1884 emigranti gjerman në Amerikë Herman Holerith patenton makinën e pare elektrike e cila do të mund të rendit (sortoj) kartelat e shpuara me të dhënat për banorët e Amerikës. Makina e Holerithit në lëvizje vendoheshte me ndihmën e baterive. Qëllimi i kësaj makine ishte renditja e kartelave me të dhënat e banorëve të Amerikës të regjistruar në vitin 1890. Holerithi ishte inzhenier dhe punonte në institutin e statistikës, problem në atë kohë ishte përpunimi statistikor i të dhënave. Kështu regjistrimi statistikor në teren zgjatë disa muaj ndërsa përpunimi zgjate disa vjetë por bile edhe dhjetra vjetë dhe kur të dhënat përpunoheshin rezultatet e fituara ishin të vjetëruara (sepse regjistrimi statistikor zakonisht bëhet çdo 10 vjetë). Qeveria e asaj kohe shpall konkurs për përpunimin automatik të të dhënave me qëllim të përshpejtimit të përpunimit. Holerithi pasi punonte në institutin ku bëheshte përpunimi i të dhënave të këtylla, e njihte problemin dhe për këtë qëllim patentoi makinën e tij. Kështu me ndihmën e 56 makinave të Holerithit u aritë që të dhënat statistikore për popullsinë e Amerikës të përpunohen vetëm për gjashtë javë (në atë regjistrim Amerika doli me 62 622 250 banorë).
  - Pas këtij suksesi Holerithi themeloi kompaninë për prodhimin dhe huazimin e këtyre makinave (makina quheshe Tabulating Machine) me emrin Tabulating Machine Company e cila në vitin 1924 u bashkua me disa kompani të tjera dhe ndëroi emrin në IBM (International Business Machines), e njohur edhe sot.
  - Në vitin 1936 gjermani K. Zuse në Berlin arrinë të konstruktoj kalkulatorin programabil i cili do të mund të zgjidhë barazimet lineare. Zuse ariti të konstruktoj makinën e pare e cila shfrytëzonte sistemin binar, këtë makinë e konstriktoi në katër modele të njëpasnjëshëm Z1, Z2, Z3 dhe Z4, por modeli Z4 ngeli vetëm si ide interesante.
  - Me fillimin e luftës së dytë botërore interesimi për makina llogaritëse (kompjuterë) u zvoglua dhe gjithnjë mendohej në përmirësimin e armatimit. Mirëpo për prodhimin e armëve të reja artilerike nevoitej një hulumtin më i thellë dhe llogaritje të vështira, për hulumtime dhe llogaritje të thella nevoiteshe kohë e cila mungonte. Në vitin 1942 Fakulteti Moore School of Electrical Engineering nga Universiteti i Pensilvanisë bashkë me institutin Ballistic Research Laboratory nga armata Amerikane filloi hulumtimet për një makinë-kompjuter i cili do t'u lehtësonte punën puntorëve në industrinë ushtarake për prodhimin e armatimit artilerik respektivisht do të llogaritë tabelat balistike. Projekti deri në 1943 ishte në fshehtësi. Në vitin 1943 filloi ndërtimin nën udhëheqjen e udhëheqësve të projektit John W. Mauchly dhe J. Presper Eckert. Kompjuteri i menduar u quajt ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) dhe në përdorim u lëshua më 15 Shkurt 1946. Kompjuteri ENIAC meret si kompjuteri i parë i formës dhe me funksionet e kompjuterëve të sotëm. Me konstruktimin e ENIAC-ut fillon edhe gjenerata e parë e zhvillimit të kompjuterëve. Vlenë të përmendet se idenë për ndërtimin e kompjuterit të këtillë (në vitin 1930) e dha matematicienti John V. Atanasoff i cili në atë kohë punonte me kompjuterët analog për zgjidhjen e barazimeve lineare në lëminë e kërkimeve operacionale si dhe matematikani i shekullit 20 John von Neuman i cili ariti që teoretikisht ta përpunojë idenë dhe të bëjë sistematizimin e idesë.
  - Kompjuteri ENIAC përmbante afër 18000 llëmba elektronike, peshonte afër 30 tonë, zënte sipërfaqe prej 150 m2.
  - Kompjuterët e prodhuar prej vitit 1946 deri 1953 (kompjuterët EDVAC, ILLIAC, MANIAC etj.), njihen si gjenerata e parë dhe karakterizohen me llëmbat elektronike.
  - Me zbulimin e tranzistorit fillon gjenerata e dytë, kjo gjenerat zgjat prej vitit 1953 deri 1964. Tek kompjuterët e gjeneratës së dytë fillon zbatimi i gjuhëve të larta programore (Fortran-i paraqitet në vitin 1957, Algol në vitin 1961, etj.)
  - Gjenerata e tretë e kompjuterëve fillon në vitin 1964 dhe vazhdon deri në vitin 1971, kompjuterat e konstruktuar në këtë periudhë karakterisohen me qarqet e integruara-çipat.
  - Gjenerata e katër e kompjuterëve fillon në vitin 1971, kompjuterët e kësaj gjenerate karakterizohen me qarqet integrale të dendësisë së madhe LSI dhe VLSI (V-very). Gjenerata e katër e kompjuterëve ende është e hapur, PC kompjuterët e sotëm i takojnë gjeneratës së katër.
  - Për dallim nga katër gjeneratat e para kompjuterët e të cilave bëjnë përpunimin e të dhënave, kompjuterët e gjeneratës pestë e cila fillon në vitin 1981 bëjnë përpunimin e njohurive. Në këtë gjeneratë bien makinat e quajtura Robot.
  - Kompjuterët e gjeneratës së gjashtë (njëherit gjenerata e fundit e kompjuterëve) e cila fillon në vitin 1986 merren me përpunimin e inteligjencës. Kompjuterët e kësaj gjenerate quhen Neurocomputers (Kompjuterët neural, Kompjuterët biologjik) të cilët në punën e tyre tentojnë të imitojnë trurin dhe sistemin nervorë të njeriut. Këta kompjuterë në fillim të jetës mësojnë (me metoda speciale eksperimentale) dhe pastaj janë në gjendje të veprojnë pa prezencën dhe ndikimin e njeriut.
  PJESA PROGRAMORE E KOMPJUTERIT-SOFTUERI
  Sistemi operativ
  - Programet, asemblerët dhe kompajlerët ekzekutohen në kompjuter, në praninë e një mjedisi të caktuar programues. Këtë mjedis programues e përcakton sistemi operativ. Sistemi operativ është një grumbull i programeve i cili manipulon me resurset dhe shërbimet e sistemit kompjuterik (harduerit), siç janë memoria qëndrore, njësitë hyrëse-dalëse, etj. Pra sistemi operativ e komandon (manipulon) me hardverin e sistemit kompjuterik. Programi, në mënyrë implicite apo eksplicite, vetëm përmes direktivave të sistemit operativ mund t'i shfrytëzojë resurset dhe shërbimet e sistemit kompjuterik. Pra programi e urdhëron apo kërkon nga sistemi operativ shfrytëzimin e resurseve kompjuterike.
  - Nga kjo që u tha më sipër shihet se programet të cilat i shkruajmë (programeve aplikative) në gjuhët larta programuese, nuk e komandojnë harduerin, por i dërgojnë komanda sistemit operativ, i cili më pastaj manipulon me harduer për të arritur te rezultatet e dëshiruara. Kjo do të thotë se sistemi operativ është një lloj ndërmjetësuesi (interfejs) në mes të programeve aplikative dhe harduerit kompjuterik.
  - Roli kryesor i sistemit operativ është të shërbej si ndërmjetësues në mes të shfrytëzuesit dhe hardverit kompjuterik, dhe në mes të programeve aplikative dhe hardverit kompjuterik.
  - Ekzistojnë sisteme të ndryshme operative, mirëpo më të njohurat në PC janë MS-DOS dhe MS WINDOWS 95.
  - MS-DOS ( MicroSoft Disk Operating System), që do të thotë sistemi operativ i diskut i majkrosoftit. Nga këndi i vështrimit të programerit MS-DOS është sistem operativ hierarkial, që përmbanë tri nivele (shtresa), të cilat e ndajnë shfrytëzuesin dhe programet aplikative prej hardverit kompjuterik. Këto shtresa janë BIOS ( Basic Input-Output System që do të thotë sistemi themelor për hyrje-dalje), kerneli i DOS-it, dhe interpretuesi i komandave. Shtresa më e ulët është BIOS-i. BIOS-i kryesisht manipulon me këto njësi hardverike:
  ● Konzolla (tastatiera dhe ekrani);
  ● Printed i përgjithshëm;
  ● Portet serike;
  ● Orën e taktit të kompjuterit;
  ● Diskun startues.
  - Kerneli i DOS-it, përveq tjerash, ofron shërbimet për:
  ● Manipulimin e folderëve dhe fajllave;
  ● Manipulimin e memories qëndrore;
  ● Kohën dhe datën;
  ● Menagjmentin e programeve aplikative.
  - Interpretuesi i komandave ka për detyrë që të ekzekutojë komandat të cilat ia jep shfrytëzuesi, duke kyçur edhe leximin dhe ekzekutimin e programeve aplikative.
  - Edhe pse Windows është paraqitur në mes të viteve 1980, nuk pati ndonjë sukses të madh në treg. Mirëpo me lansimin e verzionit Windows 3.0 më 1990, e sidomos me Windows 3.1 një vit më vonë e gjithë kjo ndryshoi, dhe tani Windows është produkt softverik i dyti më i shituri i të gjitha kohrave, pas MS DOS-it (e sidomos me lajmërimin e Windows 95/98).
  Windows punon se bashku me DOS-in por sillet si sistem operativ në vehte. Duke i shtuar nivel softverik mbi DOS, Windows-i i shton zgjerime grafike DOS-it.
  - Popullariteti i Windows-it i ka shtyer shumë programerë dhe shtëpi softverike botuese që të zhvillojnë aplikacione të cilat janë vetëm për Windows. Të gjitha këto aplikacione kanë një pamje të përgjithshme të ngjashme. Nëse dini të drejtoni një strukturë të menysë në një aplikacion të Windows-it atëherë dini të bëni të njejtën gjë edhe në aplikacionet tjera.
  - Përparësitë kryesore të Windows-it janë:
  ● Platformë multitasking, në të cilën shumë aplikacione mund të ekzekutohen në të njejtën kohë.
  ● Pamje gjenerale e ngjashme e të gjitha aplikacioneve të shkruara për Windows.
  ● Mjedis grafik, i cili manipulohet me ndihmën e miut (apo tastierës).
  ● Mundësia e shkëmbimit të informatave - duke përfshirë fotografi, dokumente, etj. ndërmjet aplikacioneve të ndryshme.
  ● Një numër të veglave ndihmëse, duke përfshirë editor të tekstit, program per vizatim, kalkulator, program komunikues për modem, etj.
  • computer dating [këm'pju:të:deiting] n. takim (dy personash) me ndihmën e sistemit informatik telefonik
  • computerese [këmpju:të'ri:z] n. gj.fol. zhargon i / gjuhë e informatikës
  computer game [këm'pju:të:geim] n. lojë elektronike, lojë me kompjuter
  computer aided design, computer assisted design [këm'pju:të: eidid di'zain/ ë'sistid] n. vizatim teknik me kompjuter
  computerist [këm'pju:tërist] n. amer. informatikan
  computerization [këmpju:tërai'zeishën] n 1. trajtim elektronik, kompjuterizim; automatizim. 2. hedhje (të dhënash etj) në kompjuter
  computerize [këm'pju:tëraiz] vt 1. informatizoj, kompjuterizoj; përpunoj në kompjuter. 2. hedh në kompjuter
  computer language [këm'pju:'længwixh] n. gjuhë programimi
  computer literate [këm'pju:'litërit] adj. që ka njohuri në informatikë, që njeh kompjuterin
  computer operator [këm'pju:'opëreitë:(r)] n. kompjuterist, person që punon në/me kompjuter
  computer programmer [këm'pju:'prëugræmë:(r)] n. kmp. programist
  computer science [këm'pju:'saiëns]n. informatikë
  computer studies [këm'pju:'stadis] n. informatikë
  computing [këm'pju:ting] n. ( computer science) informatikë
  * * *
  kompjuter

  English-Albanian dictionary > computer

 • 15 armo(u)red glass

  (chim, cstr) sticlă armată

  English-Romanian technical dictionary > armo(u)red glass

 • 16 ♦ air

  ♦ air /ɛə(r)/
  A n.
  1 [u] aria; atmosfera: fresh air, aria fresca; pure air, aria pura; foul air, aria irrespirabile; by air, per via aerea; in aereo; in the air, nell'aria; in aria; in volo; in the open air, all'aria aperta; to rise into the air, sollevarsi in aria; There's trouble in the air, c'è (o tira) aria di guai; to gasp for air, boccheggiare; sentirsi mancare l'aria
  2 [u] ( radio, TV) etere; onde (pl.): to be on the air, essere in onda; parlare alla radio (o alla TV); to be back on the air, tornare in onda; off the air, non in onda; prima, dopo la trasmissione; to go off the air, finire (la trasmissione, il programma); We go off the air in one minute, il nostro progamma termina tra un minuto
  3 brezza leggera; aria
  4 aria; espressione; aspetto; impressione; alone: with an air of disdain, con aria sdegnosa; There was an air of mystery about it, c'era un alone di mistero
  5 (al pl.) arie; supponenza (sing.): to give oneself airs, darsi delle arie; to put on airs, metter su arie
  6 (mus.) aria; motivo; melodia
  7 [u] (fam. USA) aria condizionata
  B a. attr.
  d'aria; dell'aria; dall'aria; aereo; per via aerea; aero- (pref.): air ambulance, aeroambulanza; (mil.) air attack, attacco aereo (o dall'aria); (ecol.) air pollution, inquinamento atmosferico; air traffic, traffico aereo; air bubble, bolla d'aria; air cargo, carico aereo; air disaster, sciagura aerea; air duct, condotto dell'aria; air parcel, pacco per via aerea: air supremacy, supremazia aerea; dominio dell'aria
  air alert, allarme aereo □ (autom.) air bagairbag □ (mil.) air base, base aerea □ (aeron.) air beacon, aerofaro; radiofaro □ (GB) air bed, materassino ( gonfiabile) □ air bladder, (zool.) vescica natatoria; (bot.) vescica aerifera □ air bleeder, spurgo d'aria; sfiatatoio □ (mil.) air blockade, embargo (o blocco) aereo □ (mecc.) air brake, freno ad aria compressa; (aeron.) aerofreno □ air bridge, (mil.) ponte aereo; ( in aeroporto, GB) corridoio telescopico □ air carrier, vettore aereo □ air chamber, camera d'aria ( nelle macchine idrauliche) □ (aeron. mil., in GB) Air Chief Marshal (2В° grado dall'alto; cfr. ital.) Generale di Armata Aerea con incarichi speciali □ (tecn.) air cleaner, filtro dell'aria □ (aeron. mil., in GB) Air Commodore, Generale di Brigata Aerea □ (tecn., mecc.) air compressor, compressore d'aria □ (tecn., mecc.) air condenser, condensatore ad aria; ( anche) separatore di condensa □ air-conditioned, ad aria condizionata; climatizzato □ air conditioner, condizionatore d'aria; climatizzatore □ air conditioning, climatizzazione; condizionamento dell'aria □ (aeron.) air controller, controllore di volo □ (tecn., mecc.) air-cooled, raffreddato ad aria □ air cooling, raffreddamento ad aria □ air corridor, corridoio aereo □ (trasp., aeron.) air courier, corriere aereo □ (mil.) air cover, copertura (o protezione) aerea □ air crash, disastro aereo □ air cushion, cuscino gonfiabile; ( di veicolo) cuscino d'aria □ (tecn.) air drill, perforatrice pneumatica, martello pneumatico; ( anche) trapano ad aria compressa □ air-dry, stagionato □ air fareairfare □ (autom., mecc.) air filter, filtro dell'aria □ (mil.) air force, aeronautica militare; aviazione □ (in USA) Air Force One, l'aereo del Presidente degli USA □ air-freshener, deodorante per ambienti □ (fam.) air guitar, chitarra immaginaria che si finge di suonare □ air gun, fucile (o pistola) ad aria compressa; pistola a spruzzo □ (mil.) air gunner, mitragliere □ air hole, passaggio per l'aria; spiraglio d'aria; (tecn.) sfiatatoio; (ind. min.) fornello di ventilazione □ (aeron.) air hostess, hostess ( di volo); assistente di volo □ (med.) air hunger, dispnea □ (tecn.) air inlet (o air intake) presa d'aria □ air jacket, (aeron.) giubbotto pneumatico; (mecc.) involucro per il raffreddamento ad aria □ air kiss, bacio dato senza contatto; gesto del bacio □ (aeron.) air lane, corridoio aereo □ air letter, aerogramma □ air lineairline □ (aeron.) air log, dromografo □ (aeron. mil., in GB) Air Marshal, Generale di Squadra Aerea □ (meteor.) air mass, massa d'aria □ ( USA) air mattress, materassino ( gonfiabile) □ (aeron.) air mile, miglio □ (aeron.) air miles, Air Miles® loc. n. pl., punti ( accumulati con frequenti viaggi aerei o altri acquisti) che danno diritto a viaggi aerei gratuiti o altri benefici □ (aeron. mil., in GB) air officer, ufficiale d'aviazione (di grado superiore a ► «group captain», ► group) □ air piracy, pirateria aerea □ air pirate, pirata dell'aria □ air pistol, pistola ad aria compressa □ (bot.) air plant, epifita □ (aeron.) air pocket, vuoto d'aria □ (mil.) air power, potenziale aereo; potenza aerea □ air pump, pompa pneumatica □ air quotes, segno di virgolette fatto nell'aria con le dita ( per indicare l'uso ironico o speciale di una parola) □ air rage, comportamento violento o aggressivo di un passeggero a bordo di un aereo □ air raid, incursione aerea; bombardamento aereo □ air-raid shelter, rifugio antiaereo □ ( in tempo di guerra) air-raid warden, incaricato di mantenere l'ordine durante un'incursione aerea □ air-raid warning, allarme aereo □ (aeron. mil.) air rank, grado di ufficiale □ air rifle, fucile ad aria compressa □ air sac, (anat.) alveolo; (zool.) sacco aereo □ air-sea, aeromarittimo; aeronavale: air-sea rescue, soccorso aeromarittimo; salvataggio aeronavale □ air show, esibizione aeronautica □ (astrol.) air sign, segno d'aria □ (aeron.) air sock, manica a vento □ air station, stazione aeroportuale; aeroscalo □ (aeron. mil.) air squadron, squadriglia (d'aerei) □ (mil.) air strikeairstrike □ air survey, rilevamento aereo □ air taxi, aerotaxi □ air terminal, aerostazione ( urbana); terminal □ (aeron.) air ticket, biglietto d'aereo □ ( radio, TV) air timeairtime □ (mil.) air-to-air missile, missile aria-aria □ (aeron., mil.) air-to-air refuelling, rifornimento in volo □ (mil.) air-to-ground, aria-terra □ (mil.) air-to-surface, aria-superficie □ air traffic control, controllo del traffico aereo □ air traffic controller, controllore di volo; uomo radar (fam.) □ air tube, camera d'aria ( di pneumatico) □ (mil.) air umbrella, copertura aerea □ (mecc.) air valve, valvola dell'aria □ air vent, cunicolo di ventilazione □ (aeron. mil., in GB) Air Vice Marshal, Generale di Divisione Aerea □ (comm.) air waybill, lettera di trasporto aereo □ (aeron. mil.) air wing, stormo (d'aerei) □ (fam.) airs and graces, modi affettati; pose; arie da gran dama □ to build castles in the air, fare castelli in aria □ to clear the air, aerare ( una stanza); cambiare aria; (fig.) eliminare i malintesi, i sospetti, ecc.; chiarire le cose □ (fam.) to get the air, essere piantato in asso; ( anche) essere licenziato, essere mandato a spasso (fam.) □ (fam. USA) to give sb. the air, voltare le spalle, piantare in asso; ( anche) licenziare q., mandare a spasso q. (fam.) □ (fam.) hot air, parole vuote; chiacchiere □ (up) in the air, ( di progetto, ecc.) incerto, non ancora deciso, vago, fumoso, in alto mare; ( di persona) indeciso, in dubbio, perplesso, confuso □ ( di notizie, voci) to take air, diffondersi; spargersi □ to take the air, prendere aria (o una boccata d'aria) □ to take to the air, prendere il volo; alzarsi in volo □ thin air, il nulla: to vanish into thin air, svanire nel nulla; out of thin air, dal nulla; to produce st. out of thin air, tirare qc. fuori dal nulla; inventare qc. to be walking (o treading) on air, essere euforico; essere al settimo cielo □ (fam.) The air turned blue, sono volate parole grosse □ (fam.) You could cut the air with a knife, la tensione era fortissima; l'atmosfera era elettrica.
  (to) air /ɛə(r)/
  v. t.
  1 arieggiare; dare aria a; aerare; ventilare
  2 rendere noto; diffondere; rendere di pubblica ragione
  4 ( slang USA) abbandonare; lasciare
  ● (fam. USA) to air one's dirty linen in public, mettere in piazza i propri affari privati.

  English-Italian dictionary > ♦ air

 • 17 armada

  [ɑː'mɑːdə]
  nome mil. (fleet) armata f.

  the Armadastor. l'Invincibile Armata

  * * *
  armada /ɑ:ˈmɑ:də/
  n.
  flotta di navi da guerra; armata (navale o aerea): (stor.) the ( Invincible) Armada, l'Invincibile Armata.
  * * *
  [ɑː'mɑːdə]
  nome mil. (fleet) armata f.

  the Armadastor. l'Invincibile Armata

  English-Italian dictionary > armada

 • 18 ♦ armed

  ♦ armed /ɑ:md/
  a.
  ( anche fig.) armato: armed with a gun, armato di pistola; armed forces, forze armate; armed robbery, rapina a mano armata; armed neutrality, neutralità armata; The tourists were armed with cameras, i turisti erano armati di macchina fotografica
  armed to the teeth, armato fino ai denti.

  English-Italian dictionary > ♦ armed

 • 19 ♦ army

  ♦ army /ˈɑ:mɪ/
  n.
  1 (mil.) esercito: to join the army, arruolarsi nell'esercito; to raise an army, radunare un esercito; standing army, esercito permanente; army officer, ufficiale dell'esercito; conscript army, esercito di leva; regular army, esercito regolare
  2 (fig.) esercito; massa; schiera; stuolo: the army of the unemployed, la massa dei disoccupati
  ● (zool.) army ant, formica scacciatrice □ (fam. USA) army brat, figlio di militare □ ( USA) army center, base militare dell'esercito □ army corps, corpo d'armata □ army issue, fornitura militare □ (in GB) Army List, ruolo degli ufficiali in servizio e della riserva □ army surplus, residuati militari (o dell'esercito) □ (fam. spreg.) You and whose army?, figurarsi!; ma non farmi ridere!
  NOTA D'USO: - the army is o the army are?-

  English-Italian dictionary > ♦ army

 • 20 bloody

  ['blʌdɪ] 1.
  1) (covered in blood) [hand, sword, rag] insanguinato

  to give sb. a bloody nose — fare sanguinare il naso a qcn.; fig. conciare male qcn

  2) (violent) [battle, deed] sanguinoso, cruento; [regime, tyrant] sanguinario
  3) BE pop. (expressing anger) maledetto
  4) (red) rosso sangue
  2.
  avverbio BE pop. (for emphasis) [dangerous, difficult, expensive] maledettamente
  * * *
  1) (stained with blood: a bloody shirt; His clothes were torn and bloody.) insanguinato
  2) (bleeding: a bloody nose.) sanguinante
  3) (murderous and cruel: a bloody battle.) sanguinosa
  4) (used in slang vulgarly for emphasis: That bloody car ran over my foot!) maledetto, dannato
  * * *
  bloody (1) /ˈblʌdɪ/
  a.
  1 insanguinato; sanguinante: a bloody handkerchief, un fazzoletto insanguinato; bloody nose, naso che sanguina; to give sb. a bloody nose, far sanguinare il naso a q. con un pugno
  2 sanguinoso: a bloody battle, una battaglia sanguinosa
  3 sanguinario: a bloody regime, un regime sanguinario
  Bloody Mary, (stor.) Maria la Sanguinaria; ( anche) bloody mary ( cocktail) □ (fam. GB) bloody-minded, ostinato per partito preso, che fa il piantagrane □ (fam. GB) bloody-mindedness, ostinazione per partito preso, voglia di piantar grane □ (stor.) Bloody Sunday, la domenica di sangue NOTE DI CULTURA: Bloody Sunday: il 30 gennaio 1972 a Londonderry (o Derry), nell'Irlanda del Nord, l'esercito britannico, in circostanze ancora controverse, aprì il fuoco durante un corteo per i diritti civili. Morirono 14 persone. Viene considerato da molti l'avvenimento che ha maggiormente stimolato la ripresa della lotta armata da parte dei repubblicani irlandesi. Il nome Bloody Sunday risale a un altro massacro avvenuto a Dublino il 21 novembre 1920 durante la guerra civile.
  ♦ bloody (2) /ˈblʌdɪ/
  A a.
  1 ( slang volg., GB) (in escl. di rabbia, irritazione) maledetto; della malora; del cazzo (volg.): You bloody fool!, maledetto idiota!; It's a bloody nuisance!, che rottura di scatole!; che menata!; I can't hear a bloody thing!, non sento un cazzo di niente!; Move your bloody foot!, sposta quel cazzo di piede!; Bloody hell!, maledizione!; porco mondo!; cazzo!
  2 ( slang volg., GB) (in escl. di sorpresa, o come enfasi) It cost a bloody fortune, è costato un fracco di soldi; not a bloody one, neanche uno; neanche mezzo
  3 (antiq. GB) sgradevole; antipatico; seccante: Don't be so bloody!, non essere così antipatico!
  B avv.
  ( slang volg., GB) molto: It's bloody cold outside, fuori fa un freddo cane; you'll bloody well do as you're told, farai quello che ti si dice, perdio!; Not bloody likely!, neanche per sogno!
  (to) bloody /ˈblʌdɪ/
  v. t.
  insanguinare; macchiare di sangue.
  * * *
  ['blʌdɪ] 1.
  1) (covered in blood) [hand, sword, rag] insanguinato

  to give sb. a bloody nose — fare sanguinare il naso a qcn.; fig. conciare male qcn

  2) (violent) [battle, deed] sanguinoso, cruento; [regime, tyrant] sanguinario
  3) BE pop. (expressing anger) maledetto
  4) (red) rosso sangue
  2.
  avverbio BE pop. (for emphasis) [dangerous, difficult, expensive] maledettamente

  English-Italian dictionary > bloody

См. также в других словарях:

 • Merganetta armata —   Pato de los torrentes …   Wikipedia Español

 • Merganetta armata — Merganette des torrents Merganette des torrents …   Wikipédia en Français

 • Merganetta armata — Sturzbachente Sturzbachente (Merganetta armata) Systematik Ordnung: Gänsevögel (Anseriformes) Familie …   Deutsch Wikipedia

 • Merganetta armata — andinė antis statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Merganetta armata angl. torrent duck vok. Sturzbachente, f rus. андская утка, f; шпорцевая утка, f pranc. merganette des torrents, f ryšiai: platesnis terminas – andinės antys …   Paukščių pavadinimų žodynas

 • Merganetta armata — …   Википедия

 • Merganetta — Merganette des torrents Merganette des torrents …   Wikipédia en Français

 • Merganette des torrents — Merganette des torrents …   Wikipédia en Français

 • Sturzbachente — (Merganetta armata) Systematik Ordnung: Gänsevögel (Anseriformes) Familie: Entenvög …   Deutsch Wikipedia

 • Merganette — des torrents Merganette des torrents …   Wikipédia en Français

 • Merganette Des Torrents — Merganette des torrents …   Wikipédia en Français

 • Андские шпорцевые утки — ? Андские шпорцевые утки Научная классификация Царство: Животные …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»