Перевод: с английского на грузинский

с грузинского на английский

Makes Me Wonder

 • 21 himself

  § თვითონ, თვით (იხმარება მამრობითი სქესისათვის)
  §
  1 თვითონ (კაცი)
  he told me this himself ეს თვითონ მითხრა
  2 თავისთვის, საკუთარ თავს
  he asked nothing for himself თავისთვის არაფერი მოითხოვა
  he looked at himself in the mirror საკუთარ თავს სარკეში შეხედა
  he is pleased with himself საკუთარი თავით კმაყოფილია
  he is not himself today დღეს საკუთარ თავს არ ჰგავს
  he lives by himself მარტო ცხოვრობს
  he did it by himself ეს თვითონ გააკეთა
  he balanced himself on one foot ცალ ფეხზე იდგა
  he has confidence in himself თავია თავში დარწმუნებულია
  he avowed himself a Christian თავი ქრისტიანად გამოაცხადა
  he yelled himself hoarse ხმის ჩახლეჩამდე იყვირა
  he was sitting by himself მარტო იჯდა
  he made himself cheap სახელი გაიტეხა, თავი გაიუფასურა
  he collected himself თავი შეიკავა // აზრი მოიკრიბა
  he gorged himself ჭამით გასკდა
  he often contradicts himself ხშირად წინააღმდეგობაში ვარდება
  he got himself into debts ვალებში ჩაიგდო თავი
  he declared himself innocent განაცხადა, უდანაშაულო ვარო
  he denied himself nothing არაფერს იკლებდა
  he drew the branch towards himself ტოტი მიიზიდა
  he fends only for himself მხოლოდ საკუთარ თავზე ზრუნავს
  he flattened himself against the wall კედელს აეკრა
  he is full of himself იბღინძება / ქედმაღლობს / თავი მოაქვს
  he thinks himself ill used ფიქრობს, რომ ცუდად ექცევიან
  ●●he only has himself to thank for it ყველაფერი მისივე ბრალია
  he thinks much of himself საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენისაა
  he made away with himself თავი მოიკლა
  he makes too much of himself საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენისაა
  he murmured smth to himself თავისთვის რაღაცა წაიბუტბუტა
  he is sure of himself საკუთარ თავში დარწმუნებულია
  he found himself in the ranks of unemployed უმუშევართა რიგებში აღმოჩნდა
  he pictured to himself that… წარმოიდგინა, რომ...
  he made a pig of himself ჭამით გასკდა // მუცელი ამოიყორა
  he roared himself hoarse ხმის ჩახლეჩამდე იყვირა
  he proved himself a coward მშიშარა აღმოჩნდა
  he put himself out to help me ძალიან ეცადა დამხმარებოდა
  he keeps himself to himself უკარება / კარჩაკეტილი კაცია
  to leave smb. to himself უმეთვალყურეოდ დატოვება
  he let himself in კარი გააღო და შევიდა
  he left himself a loop-hole თავდასაძვრენი დაიტოვა
  he lowered himself in the eyes of others ხალხის თვალში დაეცა

  English-Georgian dictionary

 • 22 insistence

  § დაჟინება, კერპობა
  § დაჟინება, დაჟინებით მოთხოვნა
  I wrote this at his insistence ეს მისი დაჟინებული მოთხოვნით დავწერე
  I wonder at his insistence მისი დაჟინება მაკვირვებს

  English-Georgian dictionary

 • 23 learn

  § (learnt, learned) 1. სწავლა, შესწავლა; 2. გაგება
  §
  1 (learnt) სწავლა (ისწავლის)
  he is learning to drive მანქანის ტარებას სწავლობს / უეფლება
  you must learn to be patient მოთმენა უნდა ისწავლო
  to learn by heart ზეპირად სწავლა
  2 (learnt) შეტყობა (შეიტყობს), გაგება
  we learnt this from a friend ეს მეგობრისაგან გავიგეთ / შევიტყვეთ
  I learned it of him ეს მისგან გავიგე
  he makes no pretence to profound learning დიდი განსწავლულობის პრეტენზია აქვს
  to learn sth parrot fashion რისიმე უაზროდ დაზუთხვა
  ●●he parades his learning თავისი განსწავლულობით / ცოდნით თავი მოაქვს
  to learn a trade ხელობის დაუფლება / სწავლა
  the child is learning to talk ბავშვი ლაპარაკს სწავლობს
  to learn by heart დაზეპირება
  he learnt German but never reached familiarity with it გერმანულს სწავლობდა, მაგრამ კარგად მაინც ვერ დაეუფლა
  we learnt about it in a roundabout way ეს არაპირდაპირი გზით შევიტყვეთ / გავიგათ

  English-Georgian dictionary

 • 24 livelihood

  საზრდო, საკვები, სარჩო
  he makes his livelihood by teaching მასწავლებლობით ირჩენს თავს

  English-Georgian dictionary

 • 25 living

  § საარსებო წყარო; living age საარსებო მინიმუმი
  §
  1 ცოცხალი, ამჟამად არსებული
  a living language ცოცხალი ენა
  no man living can do it დედამიწის ზურგზე ამას ვერავინ გააკეთებს
  the greatest living writer თანამედროვეობის უდიდესი მწერალი
  2 ძალიან მსგავსი
  she's the living image of her mother პირწავარდნილი დედამისია // ალი-კვალი დედაა
  3 საარსებო წყარო
  what does he do for his living? რითი ირჩენს თავს?
  he earns / makes his living as a teacher მასწავლებლობით გააქვს თავი
  an index of the living standard ცხოვრების დონის მაჩვენებელი
  means of living საარსებო სახსრები
  within living memory ამ თაობის მეხსიერებაში
  to make one's living თავის რჩენა (თავს ირჩენს)
  to earn one's living თავის შენახვა
  what does he do for a living? რითი ირჩენს თავს?
  he made his living by grinding scissors and knives მაკრატლებისა და დანების ლესვით ინახავდა თავს
  a living wages საარსებო მინიმუმი;
  a living being ცოცხალი არსება
  living conditions საცხოვრებელი პირობები

  English-Georgian dictionary

 • 26 look

  § შეხედვა; დახედვა; გამომეტყველება
  §
  1 შეხედვა
  one look was enough ერთი შეხედვა საკმარისი იყო
  let's have / take a look at it მოდი, შევხედოთ
  2 შესახედაობა, იერი, გამომეტყველება, გარეგნობა
  good looks სასიამოვნო / ლამაზი გარეგნობა
  she had a sad look on her face სახის ნაღვლიანი გამომეტყველება ჰქონდა // ნაღვლიანი სახე ჰქონდა // ნაღვლიანად გამოიყურებოდა
  she had a look of surprise on her face გაკვირვებული სახე ჰქონდა
  a frightened look სახის შეშინებული გამომეტყველება // შეშინებული სახე
  don't judge a man by his looks ადამიანს გარეგნობით ნუ შეაფასებ!
  ●●by the look of things… როგორც ჩანს...
  3 ყურება (უყურებს), შეხედვა (შეხედავს), ცქერა, მზერა
  look at me! შემომხედე, მიყურე!
  to look coldly / suspiciously ცივად შეხედვა // ეჭვის თვალით შეხედვა
  look this way! აქეთ მოიხედე!
  look front! წინ იყურე!
  look what have you done! შეხედე, რა ჰქენი!
  4 გამოიყურება
  she looks well / bad კარგად / ცუდად გამოიყურება
  she looks ill ეტყობა ავადაა
  what does he look like? როგორ გამოიყურება? როგორი გარეგნობისაა?
  5 ჩანს
  it looks like rain ჩანს, გაწვიმდება
  he looked calm აუღელვებლელი ჩანდა
  he looks sixteen თექვსმეტი წლისა ჩანს
  you don't look your age აფრო ახალგაზრდა ჩანხარ
  it looks very suspicious to me ძალაინ საეჭვოდ მეჩვენება
  6 ჰგავს
  this powder looks like salt ეს ფხვნილი მარილს ჰგავს (მგონი, მარილია)
  he looks like his father მამას ჰგავს
  what has happened? you don't look yourself! რა მოხდა? შენ თავს არ ჰგევხარ!
  7 უხდება
  the dress looks nice on her // she looks nice in that dress ეს კაბა უხდება
  8 გადის, გადაჰყურებს
  the window looks south / on to the garden ფანჯარა სამხრეთისაკენ გადის / ბაღს გაჰყურებს
  -----
  I really look up to him მას ნამდვილად პატივს ვცემ
  ●●look before you leap სანამ ამ ნაბიჯს გადადგამდე, ყველაფერი აწონ-დაწონე!
  to look back at smb. წყრომით სეხედვა
  to look blue ნაღვლიანი გამომეტყველების ქონა
  to look down one's nose at smb. მედიდურად ან ზიზღით შეხედვა
  look here! მისმინე!
  he looks like winning თითქოს იგებს
  it looks like rain წვიმას აპირებს
  ●●it looks like gold ოქროს წააგავს
  they are looking for you, lie close till they've gone გეძებენ, დაიმალე, მანამ არ წავლენ!
  a pleading look მავედრებელი შეხედვა
  she looked small by his side მის გვერდით პატარა ჩანდა
  he made me feel / look small დამამცირა
  the actor fell ill and we are looking for a substitute მსახიობი ავად გახდა და შემცვლელს ვეძებთ
  she looked straight at me პირდაპირ შემომხედა
  it looks showery თითქოს წვიმას აპირებს
  I looked but saw nothing გავიხედე, მაგრამ ვერაფერი დავინახე
  she looked sad დაღონებული იყო / ჩანდა
  it turns my stomach to look at it ამის ყურება გულს მირევს
  we looked for her in vain ამაოდ ვეძებეთ
  ●●they are vaguely alike in looks გარეგნულად ოდნავ/რაღაცით ჰგვანან ერთმანეთს
  she sat looking vacant თვალგაშტერებული იჯდა
  ●●she looked worn დაღლილი სახე ჰქონდა
  he looked at me in wonder გაოცებით შემომხედა
  ●●she looks washed out ქანცგამოლეული ჩანს
  I'm looking for a job სამსახურს ვეძებ
  he looked at her furtively მალულად შეხედა
  she flung him a scornful look ზიზღიანი მზერა ესროლა
  this looks / sounds fishy საეჭვო ჩანს // საეჭვოდ ჟღერს
  you look fine მშვენივრად გამოიყურები
  a dull look უაზრო გამოხედვა
  he looked at me with distrust ეჭვის თვალით / უნდობლად / უნდოდ შემომხედა
  she looked ghastly ცუდი ფერი ედო სახეზე
  she looks ugly in this dress ამ კაბაში საზიზღრად გამოიყურება
  a faraway look თვალგაშტერებული მზერა
  she looked blue მოწყენილი / დანაღვლიანებული ჩანდა
  a look passed between them ერთმანეთს შეხედეს
  a baleful look ბოროტი გამოხედვა
  to look daggers at smb. შებღვერა // მუქარით ყურება
  she assumed a look of innocence მიამიტი სახე მიიღო
  they look alike to me ერთმანეთისაგან ვერ ვარჩევ
  an agonized look სახის ტანჯული გამომეტყველება
  a look of abstraction უაზრო გამოხედვა//თვალის გაშტერება
  looking down from a great height turned my head დიდი სიმაღლიდან ქვევით ყურებამ თავბრუ დამახვია
  look there! იქით გაიხედე!
  look this way! აქეთ იყურე!
  look me in the face! თვალებში მიყურე!
  look behind უკან მიიხედე!
  look ahead წინ იყურე!

  English-Georgian dictionary

 • 27 make much of

  პატივში ყოლა, მაღალი წარმოდგენის ქონა
  they made much of him დიდ პატივში ჰყავდათ
  he makes too much of himself საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენისაა

  English-Georgian dictionary

 • 28 mere

  1 უბრალო
  it's a mere coincidence ეს უბრალო / მხოლოდ დამთხვევაა
  ●●by mere chance სრულიად შემთხვევით
  the mere sight of him makes me angry მის დანახვაზეც კი ვბრაზდები
  2 მხოლოდ
  that's mere prejudice ეს მხოლოდ ცრურწმენაა
  she is a mere child ის ხომ მხოლოდ ბავშვია
  that is a mere inference ეს მხოლოდ ვარაუდია
  this is a mere fable ეს ყველაფერი ზღაპარია / ჭორია

  English-Georgian dictionary

 • 29 moon

  (Moon) მთვარე
  full moon სავსე / ბადრი მთვარე
  new moon ახალი მთვარე
  there was no moon that night უმთვარო ღამე იყო
  in the light of the moon მთვარის შუქზე
  once in a blue moon ძალიან იშვიათად // ათასში ერთხელ
  the rocket landed on the Moon რაკეტა მთვარეზე დაჯდა
  once in a blue moon ძალზე იშვიათად
  the moon is a satellite of the earth მთვარე დედამიწის თანამგზავრია
  to cry for the moon შეუძლებლის მონდომება / მონატრება
  the moon makes one circuit around the earth მთვარე ყოველთვე ერთ ბრუნს აკეთებს დედამიწის გარშემო
  once in a blue moon ათასში ერთხელ // ძალიან იშვიათად

  English-Georgian dictionary

 • 30 much

  1 ბევრი, ბევრად, გაცილებით
  I've got much work to do ბევრი სამუშაო მაქვს
  she works much ბევრს მუშაობს
  there's not much time left ცოტა დრო დაგვრჩა
  much better / worse გაცილებით უკეთესი // ბევრად უარესი
  much more interesting / pleasant ბევრად უფრო საინტერესო / სასიამოვნო
  I expected / thought as much ასეც მოველოდი / ვფიქრობდი
  eat as much as you like რამდენიც გინდა, მიირთვი
  the rent is half as much ბინის ქირა ორჯერ ნაკლებია
  how much? რამდენი?
  2 დიდად, ძალიან
  I'm much obliged დიდად დავალებული ვარ
  I like it very much ძალიან მომწონს
  I'm very much interested ძალიან ვარ დაინტერესებული
  3 ბევრი რამ, დიდი რამ
  much remains to be done ბევრი რამ დამრჩა გასაკეთებელი
  I know much about him მის შესახებ ბევრი რამ ვიცი
  -----
  there's not much to this book ეს წიგნი დიდ რამეს არ წარმოადგენს
  she's not much to look at შესახედავად ბევრს არაფერს წარმოადგენს
  as much იმდენივე
  give me as much მეც იმდენივე მომეცი
  too much მეტისმეტი
  that's too much ეს მეტისმეტია
  if you ask too much of him, he'll kick ზედმეტი თუ სთხოვე, ტლინკების ყრას დაიწყებს / გაჯიუტდება
  you presume too much! თავს ბევრის უფლებას აძლევ!
  as much / often as possible რაც შეიძლება მეტი / ხშირად
  ●●I suspected as much ასეც მეგონა / ვგრძნობდი
  so much for that! კმარა ამაზე ლაპარაკი
  he isn't so much stupid as ignorant არც ისე(თი) გონებაჩლუნგია, როგორც უვიცი
  I have so much to do! იმდენი საქმე მაქვს!
  we miss you very much ძალიან გვენატრები / გვაკლიხარ
  he makes too much of himself საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენისაა
  they made much of him დიდ პატივში ჰყავდათ
  to make much of პატივში ყოლა, მაღალი წარმოდგენის ქონა
  twice as much ორჯერ მეტი
  I can't do this much ამდენის გაკეთება არ შემიძლია
  ●●to think much / nothing of sth რაიმესთვის დიდი მნიშვნელობის მინიჭება // რისამე უმნიშვნელოდ ჩათვლა / აინუში არ ჩაგდება
  I thought as much ასეც ვიფიქრე / ვფიქრობდი
  so much the better მით უკეთესი
  I can't do that much ამდენს ვერ გავაკეთებ
  he talks much ბევრი ლაპარაკი იცის
  he is much better გაცილებით უკეთაა
  very much 1 ძალიან
  very much 2 გაცილებით
  the play isn't up to much ეს პიესა ბევრი არაფერია
  I'm much taken აღფრთოვანებული ვარ
  so much the worse for you მით უარესი შენთვის
  this is much worse ეს ბევრად უარესია
  her suffering worked upon me so much that I cried მისმა ტანჯვამ ისე იმოქმედა ჩემზე, რომ ვიტირე
  a much used word ხშირად ხმარებული სიტყვა
  thank you ever so much! უღრმესი მადლობა!
  he has had a drop too much მეტი მოუვიდა, დათვრა
  I don't give much credence to her words მისი სიტყვების ბოლომდე არ მჯერა
  a movie with too much gore ფილმი, რომელშიც გადაჭარბებული სისხლისღვრაა ნაჩვენები
  how much do you charge? რას აფასებ?
  I calculated how much I had spent ჩემი დანახარჯი ვიანგარიშე
  I thought as much ასეც ვფიქრობდი
  it won`t amount to much ძვირი არ დაჯდება
  there was much ado about the President`s visit პრეზიდენტის ვიზიტის გამო ერთი ფაციფუცი ატყდა /ორომტრიალი იდგა
  much time has gone after that ამის შემდეგ დიდმა დრომ განვლო / გაიარა

  English-Georgian dictionary

 • 31 near

  § ახლოს, მახლობლად; ახლო, მიახლოება; თითქმის; ბეცი
  §
  1 ახლო, ახლოს, მახლობლად
  the spring is near გაზაფხული ახლოა
  in the near future ახლო მომავალში
  what's the nearest way to the railway station? რომელია ვაგზლისკენ მიმავალი უახლოესი გზა?
  a near relation ახლო ნათესავი
  my house is near the station ჩემი სახლი სადგურთან ახლოსაა
  a policeman was standing near მახლობლად პოლიცია იდგა
  he came nearer to me უფრო მომიახლოვდა
  ●●near resemblance დიდი მსგავსება
  it's as near as makes no difference თითქმის ერთი და იგივეა
  as near as I can recall რამდენადაც მახსოვს
  she was near tears კინაღამ ატირდა
  2 მოახლოება (მოახლოვდება)
  the train is nearing the station მატრებელი სადგურს უახლოვდება
  he is nearing 50 მალე ორმოცდაათისა გახდება
  the construction is nearing completion მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება
  the town is situated near the sea ქალაქი ზღვასთან ახლოსაა
  ●●he always sails near the wind კონიუნქტურისტია
  the Near East ახლო აღმოსავლეთი
  to draw near მოახლოება
  the ship anchored near the shore ხომალდმა ღუზა ნაპირთან ახლოს ჩაუშვა
  near / close at hand იქვე / ახლოს

  English-Georgian dictionary

 • 32 no

  1 არ
  I have no time არ მცალია
  he has no choice არჩევანი არა აქვს
  no wonder he has left საკვირველი არაა, რომ წავიდა
  he is no older than me ჩემზე უფროსი არ არის
  it is no easy task ეს ადვილი საქმე არ არის
  2 ვერ
  there's no pleasing / fooling him მის გულს ვერ მოიგებ // ვერ გააბრიყვებ
  there's no denying that… ვერ უარვყოფ, რომ...
  my husband is no dancer ჩემი ქმარი კარგად ვერ ცეკვავს
  3 არავითარი
  it's of no importance არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს
  he's no scientist ვერაფერიშვილი მეცნიერია
  he's no fool! სულელი კი არ არის!
  4 (აკრძალვით ფრაზებში)
  no smoking! მოწევა აკრძალულია!
  -------
  ●●it's no go, I'm afraid ვშიშობ, რომ არაფერი გამოვა
  it's no use / good აზრი არა აქვს // არ ღირს
  by no means არავითარ შემთხვევაში
  no longer / more აღარ
  I no longer love him აღარ მიყვარს
  I have no more to say აღარაფერი ამქვს სათქმელი
  no more / less than… არა უმეტეს / ნაკლებ...
  5 არა
  she always says no ყველაფერზე არას ამბობს
  I couldn't say no უარი ვერ ვუთხარი

  English-Georgian dictionary

 • 33 odds

  1 განსხვავება, სხვადასხვაობა
  it makes no odd to me ეს ჩემთვის სულერთია
  what's the odds? რა განსხვავებაა? / რა მნიშვნელობა აქვს?
  ●●at odds:
  his words and action are at odds მისი სიტყვები და მოქმედება არ ემთხვევა ერთმანეთს
  they are at odds ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან // ერთამნეთთან კარგი დამოკიდებულება არა აქვთ
  2 უპირატესობა
  the odds are in our favour უპირატესობა ჩვენს მხარეზეა
  3 შანსი
  what are the odds you'll win? მოგების რა შანსი გაქვთ?
  short odds თითქმის თანაბარი შანსები
  long odds უთანასწორო, უთანაბრო შანსები

  English-Georgian dictionary

 • 34 over

  § -ზე, ზემოთ
  §
  1 გადა-, გადმო-;
  to jump / fly / turn over გადახტომა / გადაფრნა / გადაბრუნება
  he went over to the window ფანჯარასთან გადავიდა / მივიდა
  he handed the money over ფული გადასცა
  the milk has boiled over რძე გადმოვიდა
  he painted the car over მანქანა გადაღება
  we went over to our own currency საკუთარ ფულად სისტემაზე გადავედით
  to look sth over რაღაცის გადათვალიერება
  ---
  ●●all over 1 ყველგან, მთელ
  all over the world მთელ მსოფლიოში
  we travelled all over England მთელი ინგლისი მოვიარეთ
  I ache all over მთელი სხეული მტკივა
  she was shaking all over მთელი სხეული უკანკალებდა
  ●●all over 2 თავიდან, ხელახლა, კვლავ
  I had to do it all over again თავიდან გაკეთება მომიხდა
  ---
  over and over again მრავალჯერ, ბევრჯერ
  I have told you this over and over again მე ეს ბევრჯერ გითხარი / გაგიმეორე
  to be over გათავება, დამთავრება
  it's all over between them მათ შორის ყველაფერი გათავებულია
  the lesson is over გაკვეთილი დამთავრდა
  2 -ზე
  a bridge over the river ხიდი მდინარეზე
  she spread a carpet over the floor იატაკზე ნოხი გაშალა
  he jumped over the fence ღობეზე გადახტა
  3 -ზე მეტი
  over a year წელიწადზე მეტი
  she is over eighty ოთხმოცზე მეტისაა
  4 იქით (მიგვანიშნებს ადგილმდებარეობას)
  he lives over the road გზის იქით ცხოვრობს
  over the sea ზღვის იქით
  5 (მიგვანიშნებს დროზე)
  over many years მრავალი წლის განმავლობაში
  over the whole period მთელი ეს პერიოდი / დრო
  ●●she stumbled over a stone ქვას წამოჰკრა ფეხი
  I heard it over the radio რადიოთი მოვისმინე
  the plane was over the village თვითმფრინავი სოფლის თავზე იყო
  it doesn't pay to begin over again თავიდან დაწყება არ ღირს
  a pass over the Caucasian mountain range უღელტეხილი კავკასიონზე
  to listen to the news over the radio ახალი ამბების მოსმენა რადიოთი
  he racked his brains over the problem ამ პრობლემაზე თავს იმტვრევდა
  let's pass the sponge over it მოდი, ეს დავივიწყოთ
  he makes money hand over fist ფულს ხვეტავს
  she's well over sixty სამოცს კარგა გადაცილებულია
  don't fret over trifles წვრილმანებზე ნუ ნერვიულობ!
  give over crying! შეწყვიტე ტირილი!
  his eyes glazed over თვალები გაეყინა / უსიცოცხლო გაუხდა
  I racked my brains over this ამაზა ფიქრით თავი ვიმტვრიე/ტვინი ვიღრძე
  I ache all over ყველაფერი მტკივა/დაბეგვილივით ვარ
  over there აგერ იქ

  English-Georgian dictionary

 • 35 own

  § საკუთარი; მშობლიური; თავისი; ფლობა; გამოტყდომა, აღიარება
  §
  1 საკუთარი
  my own house ჩემი საკუთარი სახლი
  I saw it with my own eyes საკუთარი თავლით ვნახე
  I always wanted a room of my own ყოველთვის მინდოდა, საკუთარი / ცალკე ოთახი მქონოდა
  I have a copy of my own ჩემი საკუთარი ეგზემპლარი მაქვს
  you don't know your own strength შენ არ იცი, რა ძალის პატრონი ხარ
  ●●she lives on her own დამოუკიდებლად ცხოვრობს
  for reason of her own მხოლოდ მისთვის ცნობილი მიზეზით
  my own brother ჩემი ღვიძლი ძმა
  he can hold his own with anybody თავს არავის დააჩაგვრინებს
  2 თავისი, თავისებური, განსაკუთრებული
  this fruit has a flavour of its own ამ ხილს თავისებური გემო აქვს
  he did it on his own თავისი ნებით გააკეთა
  3 თვითონ
  she makes her own clothes ტანსაცმელს თვითონ / თავისი ხელით იკერავს
  I cook my own meals საჭმელს მე ვიმზადებ
  4 (v.) ფლობა (ფლობს), საკუთრებად ქონა
  who owns this house? ეს ვისი სახლია? / ეს სახლი ვის ეკუთვნის?
  I own a plot of land მიწის ნაკვეთის მფლობელი ვარ
  5 აღიარება (აღიარებს)
  he owned his faults თავისი შეცდომები აღიარა
  he owned to have told a lie აღიარა, რომ ტყუილი თქვა
  own expense (at) საკუთრი ხარჯებით
  for reasons of my own ჩემი პირადი მოსაზრებების გამო
  one's own man დამოუკიდებელი კაცი
  you can have it your own way რაც გინდა, ის გიქნია!
  he did it of his own will / against his will თვისი ნებით // თვისი სურვილის წინააღმდეგ გააკეთა
  you have it your own way როგორც გინდა ისე მოიქეცი
  I distrusted my own eyes საკუთარ თვალს არ დავუჯერე
  mind your own business! შენ საქმეს მოუარე! სხვის საქმეში ნუ ერევი!
  he did it in his own fashion თავისებურად გააკეთა
  his own generosity bankrupted him თავისმა ხელგაშლილობამ გააკოტრა
  of his own accord თავისი ნებით
  of his own accord თავისი ნებით

  English-Georgian dictionary

 • 36 pretence

  § პრეტენზია; მოთხოვნილება; საბაბი; თვალმაქცობა
  §
  1 თვალთმაქცობა, ფარისევლობა
  his friendliness towards you is only a pretence მისი შენს მიმართ მეგობრული განწყობილება მხოლოდ თვალთმაქცობაა
  under false pretences მოტყუებით, არაწესიერი გზით
  2 საბაბი
  under the pretence of being ill ავადმყოფობის საბაბით
  3 პრეტენზია
  he makes no pretence to profound learning დიდი განსწავლულობის პრეტენზია აქვს
  he makes pretence to being very clever ძალინ ჭკვიან კაცად მოაქვს თავი
  4 პრეტენზიულობა
  under the pretence of… იმ საბაბით, რომ...

  English-Georgian dictionary

 • 37 puke

  1 გულისრევა, ღებინება
  2 რწყევა (არწყევს)
  the baby puked ბავშვმა არწყია
  ●●it makes me want to puke ამისაგან გული მერევა // ეს მე გულს მირევს

  English-Georgian dictionary

 • 38 recorder

  **
  tape-recorder მაგნიტოფონი
  tape-recorders of all makes ყველა მარკის მაგნიტოფონი

  English-Georgian dictionary

 • 39 secret

  1 საიდუმლო
  a secret passage / door / hiding-place / document / agreement საიდუმლო გასასვლელი / კარი / თავშესაფარი / დოკუმენტი / შეთანხმება
  secret marriage / love / plot / agent საიდუმლო ქორწინება / სიყვარული / შეთქმულება / აგენტი
  to keep secret საიდუმლოს შეანხვა / გაუმხელელობა
  I asked him to keep it secret ვთხოვე, ეს არავისთვის გაემხილა
  it's top secret! სრულიად საიდუმლოა!
  secret service საიდუმლო სამსახური / კონტრდაზვერვა
  ●●secret ballot / vote ფარული კენჭისყრა
  2 საიდუმლოება
  it is a great secret ეს დიდი საიდუმლოებაა
  it's no longer a secret ეს საიდუმლო აღარაა
  in secret საიდუმლოდ
  I was told this in secret ეს საიდუმლოდ მითხრეს
  I am in the secret // they let me into the secret მეც მესაიდუმლე ვარ // საიდუმლო გამანდეს
  ●●he makes no secret of his feelings თავის გრძნობებს არ მალავს
  this must be a secret between us ეს ჩვენ შორის უნდა დარჩეს
  an open secret პოლიშინელის / ყველასათვის ცნობილი საიდუმლოება
  top-secret სრულიად საიდუმლოდ
  in secret / earnest საიდუმლოდ / სერიოზულად
  he was elected by secret ballot ფარული კენჭისყრით აირჩიეს
  to disclose a secret საიდუმლოს გამხელა / გაზიარება
  secret agent საიდუმლო აგენტი

  English-Georgian dictionary

 • 40 sense

  § გონება, აზრი common sense საღი აზრი; შეგრძნება
  §
  1 გრძნობა
  man has five senses ადამიანს ხუთი გრძნობა აქვს
  she had a sudden sense of coldness უცებ სიცივე იგრძნო
  a sense of humour / duty იუმორის / მოვალეობის გრძნობა
  to come to one's senses გრძნობაზე / გონს მოსვლა
  to lose a sense of hearing ყურთასმენის დაკარგვა
  2 გონიერება, ჭკუა
  he has plenty of sense ძალიან გონიერი / საზრიანი კაცია
  good / sound / common sense კეთილგონიერება, საღი აზროვნება
  he talks sense ჭკვიანურს ამბობს
  he had enough sense to refuse ჭკუა ეყო, რომ უარი ეთქვა
  what he says makes sense რასაც ამბობს, ჭკუასთან ახლოა
  3 აზრი
  there's no sense in going there წასვლას აზრი არა აქვს
  there's no sense in his proposal მის წინადადებაში საღი აზრია ჩადებული
  I can't make sense of what he said მისი ნათქვამიდან აზრი ვერ გამოვიტანე
  4 მნიშვნელობა
  in the full sense of the word ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით
  in what sense is this word used here? ეს სიტყვა აქ რა მნიშვნელობით არის ნახმარი?
  ●●in a good / bad sense კარგი / ცუდი გაგებით
  in a (certain) sense he is right ნაწილობრივ მართალია
  5 გრძნობა (იგრძნობს)
  he sensed danger საფრთხე იგრძნო
  he lacks the sense of purpose მიზანდასახულობა აკლია
  the sense is plain აზრი გასაგებია
  dogs have a good sense of smell ძაღლებს კარგი ყნოსვა აქვთ
  in the strict sense of the word ამ სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობით
  ●●this doesn't make sense უაზრობა გამოდის
  he talks sense / nonsense ჭკვიანურ რამეს / სისულელეს ამბობს
  this venture is void of any sense ეს წამოწყება ყოველგვარ აზრსაა მოკლებული
  use your common sense! ჭკუა იხმარე!/კარგად დაფიქრდი!
  I sensed an undercurrent of hostility ფარული მტრობა ვიგრძენი
  he is wanting in common sense მას კეთილგონიერება აკლია
  a sense of fulfilment კმაყოფილების გრძნობა
  the figurative sense of a word სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობა
  delicate sense of hearing მახვილი სმენა
  he is without a grain of sense ჭკუის ნატამალი არ გააჩნია // ერთი ბეწო ჭკუა არა აქვს
  in a broad sense გართო გაგებით
  to bring smb. to his senses გონს მოყვანა, მორჯულება
  it doesn`t appeal to common sense უაზრობაა, არალოგიკურია
  common sense საღი აზროვნება, კეთილგონიერება
  sense of locality ორიენტაციის უნარი

  English-Georgian dictionary

См. также в других словарях:

 • Makes Me Wonder — Single by Maroon 5 from the album It Won t Be Soon Before Long …   Wikipedia

 • Makes Me Wonder — Single par Maroon 5 extrait de l’album It Won t Be Soon Before Long Sortie 2007 Durée 3:31 Genre Pop Rock, funk rock, synthpop Format …   Wikipédia en Français

 • Makes Me Wonder — «Makes Me Wonder» 200px Sencillo de Maroon 5 del álbum It Won t Be Soon Before Long Lado B The Way I Was, Story Formato CD single, descarga digital Grabación 2006 …   Wikipedia Español

 • Makes Me Wonder — «Makes Me Wonder» Сингл Maroon 5 из альбома It Won t Be Soon Before Long Выпущен 27 марта, 2007 Формат CD Жанр фанк рок Композитор …   Википедия

 • it makes me wonder — it leads me to think, it leads me to question, it makes me ask myself …   English contemporary dictionary

 • Wonder (emotion) — Wonder is an emotion comparable to surprise in that it is most commonly felt when perceiving something rare or unexpected. Unlike surprise however, it is more definitely positive in valence and can endure for longer periods. It has also been… …   Wikipedia

 • wonder — 1 verb (I, T) 1 to think about something that you are not sure about and try to guess what is true, what will happen etc: wonder who/what/how etc: I wonder how James is getting on. | What are they going to do now, I wonder? | wonder… …   Longman dictionary of contemporary English

 • wonder — [[t]wʌ̱ndə(r)[/t]] ♦♦ wonders, wondering, wondered 1) VERB If you wonder about something, you think about it, either because it interests you and you want to know more about it, or because you are worried or suspicious about it. [V wh] I wondered …   English dictionary

 • wonder — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 feeling of surprise/admiration ADJECTIVE ▪ great ▪ childlike, wide eyed VERB + WONDER ▪ feel ▪ express …   Collocations dictionary

 • Wonder Pets — L R: Linny the Guinea Pig (Sofie Zamchick), Ming Ming Duckling (Danica Lee), Turtle Tuck (Teala Dunn). Genre …   Wikipedia

 • Me and Orson Welles — Título Orson Welles y yo (México)[1] Ficha técnica Dirección Richard Linklater …   Wikipedia Español

Книги