Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

Kahraman kent

 • 1 город-герой

  Русско-турецкий словарь > город-герой

 • 2 безвестный

  meçhul
  * * *

  безве́стный геро́й — adsız / isimsiz kahraman

  Русско-турецкий словарь > безвестный

 • 3 богатырь

  м

  были́нный богаты́рь — bilina / destan kahraman

  2) ( силач) pehlivan

  Русско-турецкий словарь > богатырь

 • 4 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 5 героиня

  ж
  kahraman kadın / kız

  герои́ня рома́на — romanın kadın kahramanı

  ••

  мать-герои́ня — Kahraman Ana

  Русско-турецкий словарь > героиня

 • 6 героический

  kahramanca; kahraman

  герои́ческий труд — kahramanca çalışmalar

  герои́ческие защи́тники го́рода — şehri kahramanca savunanlar, şehrin kahraman savunucuları

  герои́ческий э́пос — kahramanlık destanı

  вести́ герои́ческую борьбу́ — kahramanca savaşım vermek

  Русско-турецкий словарь > героический

 • 7 герой

  kahraman
  * * *
  м, врз

  национа́льный геро́й — ulusal kahraman

  литерату́рный геро́й — edebi kahraman

  он стал геро́ем дня — günün kahramanı oldu

  не пыта́йтесь де́лать из него́ геро́я — onu kahramanlaştırmaya kalkışmayın

  ••

  Геро́й Сове́тского Сою́за — Sovyetler Birliği Kahramanı

  Геро́й Социалисти́ческого Труда́ — Sosyalist Emek Kahramanı

  Русско-турецкий словарь > герой

 • 8 геройский

  с геро́йским ви́дом — ирон. kahraman edasıyla

  Русско-турецкий словарь > геройский

 • 9 горком

  м

  Моско́вский горко́м КПСС — SBKP Moskova Kent Şehir Komitesi

  Русско-турецкий словарь > горком

 • 10 город

  başkent,
  kasaba,
  kent,
  şehir
  * * *
  м
  kent; şehir (- hri); kasaba ( небольшой)
  ••

  пое́хать за́ го́род — kıra gitmek

  жить за́ го́родом — banliyöde oturmak

  Русско-турецкий словарь > город

 • 11 город-побратим

  м

  города́-побрати́мы Ки́ева — Kiev'in kardeş olduğu kentler

  Русско-турецкий словарь > город-побратим

 • 12 городской

  kentsel,
  şehir(sıfat)
  * * *
  1) kent °; şehir °; kentsel

  городско́й жи́тель — kentli

  городско́е населе́ние — kentsel nüfus; kent nüfusu

  городско́й авто́бус — şehir otobüsü; şehir içi otobüs

  е́здить на городском тра́нспорте — belediye taşıtlarında seyahat etmek

  2) → сущ., м, прост. şehirli adamı

  Русско-турецкий словарь > городской

 • 13 горсовет

  м
  kent sovyeti / konseyi

  Русско-турецкий словарь > горсовет

 • 14 джунгли

  cengel
  * * *
  мн.
  ••

  городски́е джу́нгли — kent cengeli

  зако́н джу́нглей — orman yasası

  Русско-турецкий словарь > джунгли

 • 15 доблестный

  yiğit,
  kahraman; özverili
  * * *
  yiğit; kahraman; özverili

  до́блестная а́рмия — kahraman ordu

  до́блестный труд — özverili çalışma(lar)

  Русско-турецкий словарь > доблестный

 • 16 посёлок

  м

  да́чный посёлок — sayfiye köyü

  Русско-турецкий словарь > посёлок

 • 17 предел

  м
  1) ( граница) sınır

  в стране́ и за её преде́лами — ülke içinde ve dışında

  за преде́лами на́ших грани́ц — sınırlarımızın dışında / ötesinde

  вы́слать кого-л. за преде́лы страны́ — sınırdışı etmek

  перенести́ заво́д за преде́лы го́рода — fabrikayı kent dışına nakletmek

  вы́бить мяч за преде́лы по́ля — спорт. topu dışarı atmak

  вы́йти за преде́лы (свое́й) доро́жки (о бегуне)kulvarını aşmak

  2) в соч. преде́лы мн. (промежуток времени)

  в преде́лах трёх ме́сяцев — en son / azami üç ay içinde, üç ayı geçmemek üzere

  3) (границы, рамки дозволенного) had (- ddi); daire

  в разу́мных преде́лах — makul hadler dahilinde

  в преде́лах прили́чия — edep dairesinde

  4) (последняя степень чего-л.) had (- ddi), kerte

  волне́ние дости́гло преде́ла — heyecan son haddini buldu

  не́рвы бы́ли напряжены́ до преде́ла — sinirler alabildiğine / koparcasına gergindi

  у него́ (ка́ждый) день загру́жен / запо́лнен до преде́ла — her günü son kertesine kadar yüklü

  довести́ что-л. до преде́ла — son hadde / haddine vardırmak

  включи́ть радиоприёмник до преде́ла (гро́мкости) — radyoyu sonuna kadar açmak

  наби́ть печь дрова́ми до преде́ла — sobayı ağzına kadar odun doldurmak

  и у шу́ток есть свои́ преде́лы — şakanın da bir haddi / kararı vardır

  э́то - преде́л наха́льства — bu küstahlığın son perdesidir

  5) мат. limit

  Русско-турецкий словарь > предел

 • 18 пригородный

  kent dolayında bulunan / oturan

  при́городный по́езд — banliyö treni

  при́городные ста́нции — banliyö istasyonları

  Русско-турецкий словарь > пригородный

 • 19 процветать

  başarılarla gelişmek, filizlenmek

  процвета́ющий го́род — dört başı mamur bir kent

  Русско-турецкий словарь > процветать

 • 20 радиофикация

  ж
  ( kent ve kırsal alanda) geniş bir radyo istasyon ve yerel radyo merkezleri ağı kurma; ( yapıyı) radyo yayın ve haberleşme aygıtları ile donatma

  Русско-турецкий словарь > радиофикация

См. также в других словарях:

 • List of newspapers in Turkey — This is a list of newspapers in Turkey. Contents 1 National newspapers in Turkish 2 Newspapers in other languages 3 Local newspapers 4 Unclassified newspapers …   Wikipedia

 • Liste türkischer Zeitungen — Dies ist eine Liste türkischer Zeitungen: Inhaltsverzeichnis 1 Tageszeitungen 1.1 Nationale Tageszeitungen 1.1.1 In französischer Sprache 1.1.2 In kurdischer Sprache …   Deutsch Wikipedia

 • Mazlum Çimen — (June 18, 1958 in Elbistan, Kahramanmaraş) is a Turkish musician, ballet dancer, film actor, folk singer and an award winning film score composer. Contents 1 Early life 2 Music career 3 Filmography …   Wikipedia

 • Liste von Vornamen — Männliche Vornamen sind mit dem Symbol ♂ und weibliche Vornamen mit dem Symbol ♀ markiert. Vornamenslisten zu bestimmten Regionen, Sprachen, Dialekten oder Kulturkreisen findet man unter: Vornamen nach Regionen Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»