Перевод: с французского на все языки

Ilm

 • 1 agilement

  agilement aʒilmɑ̃]
  advérbio
  agilmente
  desembaraçadamente

  Dicionário Francês-Português > agilement

 • 2 stérilement

  stérilement steʀilmɑ̃]
  advérbio
  esterilmente

  Dicionário Francês-Português > stérilement

 • 3 agilement

  agilement [aʒilmɑ̃]
  adverb
  nimbly, with agility
  * * *
  aʒilmɑ̃
  adverbe nimbly, with agility
  * * *
  aʒilmɑ̃ adv
  * * *
  agilement adv nimbly, with agility.
  [aʒilmɑ̃] adverbe
  [grimper, se mouvoir] nimbly, agilely

  Dictionnaire Français-Anglais > agilement

 • 4 fébrilement

  fébrilement [febʀilmɑ̃]
  adverb
  [s'activer, attendre] feverishly
  * * *
  febʀilmɑ̃
  adverbe feverishly
  * * *
  febʀilmɑ̃ adv
  * * *
  fébrilement adv feverishly.
  [febrilmɑ̃] adverbe
  1. [avec inquiétude] feverishly
  2. [avec hâte] hastily

  Dictionnaire Français-Anglais > fébrilement

 • 5 puérilement

  puérilement [pyeʀilmɑ̃]
  adverb
  * * *
  pɥeʀilmɑ̃
  adverbe childishly
  * * *
  pɥeʀilmɑ̃ adv
  * * *
  puérilement adv [réagir] childishly; [juger] in a puerile manner.
  [pɥerilmɑ̃] adverbe

  Dictionnaire Français-Anglais > puérilement

 • 6 stérilement

  steʀilmɑ̃ adv

  Dictionnaire Français-Anglais > stérilement

 • 7 acquérir

  I vt.
  1. biror mulk, buyum egasi bo‘lmoq (sotib olish, meros orqali)
  2. egallamoq, orttirmoq, qozonmoq; acquérir des connaissances ilm egallamoq; acquérir de la gloire shuhrat qozonmoq; acquérir une expérience tajriba orttirmoq, tajribali bo‘lmoq
  II s'acquérir vpr. orttirmoq, topmoq, o‘ziga qaratmoq, qozonmoq; s'acquérir de solides amitiés sodiq do‘stlar orttirmoq; s'acquérir les bonnes grâces de qqn. biror kimsaning ixlosini qozonmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > acquérir

 • 8 amasser

  I vt. yig‘moq, to‘plamoq; amasser de l'argent pul to‘plamoq; amasser des connaissances ilm to‘plamoq
  II s'amasser vpr. yig‘ilmoq, to‘plamoq; la foule s'amasse devant l'immeuble bino oldida xaloyiq to‘planardi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > amasser

 • 9 connaissance

  nf.
  1. bilish, anglab yetish; théorie de la connaissance bilish nazariyasi
  2. bilim, ilm, donishlik, ma'lumot, xabardorlik, voqiflik; pl. bilim, ma'lumot; connaissances étendues keng ma'lumot, ilm; en connaissance de cause ishning ko‘zini bilib; porter à la connaissance de xabardor qilmoq, ma'lum qilmoq, bildirmoq; il est venu à ma connaissance menga ma'lum bo‘ldi-ki; prendre connaissance bilib olmoq, tanimoq, bilmoq; prendre connaissance de qqch. tanishmoq, ko‘rmoq; donner connaissance de tanishtirmoq, ko‘rsatmoq; à ma connaissance menga ma'lum bo‘lishicha
  3. ong, shuur, anglash, sezgi, his, tuyg‘u, aql, xayol, es, yod, xotira, zehn, hush; perdre connaissance xushdan ketmoq, behush bo‘lib qolmoq; reprendre connaissance hushiga kelmoq
  4. tanishish, tanishlik, oshnachilik, bilish, xabardorlik; faire connaissance avec qqn. tanishmoq; être, se trouver en pays de connaissance tanishlari orasida bo‘lmoq; il est de ma connaissance u mening tanishim
  5. tanish, oshna; de vieilles connaissances eski oshnalar; une de mes connaissances mening bir tanishim, oshnam.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > connaissance

 • 10 cultiver

  vt.
  1. ishlamoq, ishlov bermoq, ishlab tayyorlamoq, yetishtirmoq, o‘stirmoq; cultiver la petite fleur bleue fam. hissiyotga berilmoq, tez ta'sirlanadigan bo‘lmoq, tez hayajonlanmoq
  2. singdirmoq, o‘rnatmoq, yoymoq, tarbiyalamoq, orttirmoq, o‘stirmoq; odatlantirmoq; cultiver un goût; ishtiyoq, havas, qiziqish uyg‘otmoq; cultiver la connaissance tanishmoq
  3. ilm olmoq, ma'rifat tarqatmoq, oqartmoq
  4. o‘stirmoq, rivojlantirmoq (aqlni); se cultiver bilim olmoq, ma'rifatli bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cultiver

 • 11 éclairé

  -ée
  adj.
  1. yoritilgan, yorug‘; une salle bien éclairée yaxshi yoritilgan xona
  2. fig. ma'lumotli, ma'rifatli, bilimdon, bilimli, o‘qimishli, o‘qigan, ilmli; ba'mani, oqilona, aqlli, mulohazali; un public éclairé o‘qimishli, ma'rifatli omma; des esprits éclairés yuqori bilimli kushilar; le despotisme éclairé ilm-madaniyat rivojlangan monarxiya
  3. fig. mantiqiy, aqlga to‘g‘ri keladigan, oqilona, asosli; une critique éclairée oqilona, asosli tanqid.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > éclairé

 • 12 éducation

  nf.
  1. tarbiya, tarbiyalash; tarbiya berish; ta'lim-tarbiya, maorif, o‘qish, o‘qitish, ilm berish, ilm olish; l'éducation des enfants bolalar tarbiyasi; faire l'éducation de qqn. biror kimsaning tarbiyasi bilan shug‘ullanmoq; les problèmes de l'éducation tarbiya muammolari; le Ministère de l'Éducation nationale Xalq ta'limi vazirligi (Fransiyada)
  2. tarbiya; rivojlanish; rivojlantirish, o‘stirish; l'éducation morale axloqiy tarbiya; l'éducation de la mémoire yodda saqlash qobiliyatini o‘stirish
  3. bilim, ma'lumot, bilim darajasi, bilimlilik; tarbiya ko‘rganlik, boadablik; son éducation en ce domaine est insuffisante bu sohada uning ma'lumoti etarli emas; il a de l'éducation u tarbiya ko‘rgan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > éducation

 • 13 éduquer

  vt.
  1. tarbiyalamoq; ilm bermoq, o‘qitmoq; o‘rgatmoq; éduquer les enfants bolalarni tarbiyalamoq
  2. tarbiyalamoq, rivojlantirmoq, hosil qilmoq; éduquer la volonté irodani tarbiyalamoq; éduquer les réflexes refleks hosil qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > éduquer

 • 14 encyclopédisme

  nm. ensiklopedizm (ilm-fanning turli sohalaridan keng ma'lumotga, bilimga egalik, xabardor lik).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > encyclopédisme

 • 15 étude

  nf.
  1. o‘qish, o‘rganish; tadqiq qilish, etish; ko‘rish, ko‘rib chiqish; l'étude du budget byudjetni ko‘rib chiqish; mettre à l'étude o‘rganib chiqish; être à l'étude o‘rganilmoq
  2. dars, o‘quv mashg‘uloti; faire ses études o‘qimoq (maktabda, o‘quv yurtida); terminer ses études o‘qishni tugatmoq; se livrer (yoki s'adonner) à l'étude o‘qishga berilmoq
  3. bilim, ilm
  4. mus. mashq turi
  5. ocherk, obzor
  6. darsxona, sinf
  7. devonxona; notarius idorasi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > étude

 • 16 formation

  nf.
  1. yaratish, ijod etish, yaratuvchanlik, paydo bo‘lish, tug‘ilish, vujudga kelish, ro‘y berish
  2. ta'lim-tarbiya, ta'lim, tarbiya, tayyorgarlik, tayyorgarlik darajasi, ma'lumot, ilm, ta'lim, vujudga kelish, tuzilish, tashkil topish; un historien de formation ma'lumotli tarixshunos, tarixchi; la formation de spécialistes kadrlar tayyorlash
  3. shakllanish (ijtimoiy); tarz; la formation sociale économique ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya
  4. géol. formatsiya (ma'lum davrdagi yer qatlamlari va ularning tuzilishi)
  5. gruppa, guruh, partiya; la formation politique siyosiy partiya
  6. mil. tuzilish, saflanish, qator bo‘lish; en formation safda
  7. mil. jangovor birlashish, qism
  8. sport. komandalarning taktik tizilishi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > formation

 • 17 instruction

  nf.
  1. maorif, o‘qitish, ma'rifat, ong-bilim, ma'lumot, ilm, ta' lim; l'instruction publique xalq ta'limi; l'instruction secondaire, supérieure o‘rta, oliy ta'lim
  2. bilimlilik, bilim darajasi; avoir de l'instruction ilmli bo‘lmoq
  3. o‘qitish, tayyorlash, yo‘llanma, ko‘rsatma berish, une instruction sommaire jadal o‘qitish ta'limi
  4. ko‘rsatma, yo‘llanma, topshiriq, buyruq, yo‘l-yo‘riq, maslahat, amr, farmoyish, dastur, o‘git, qo‘llanma
  5. dr. tergov, tergov qilish, tekshirish; l'instruction préparatoire, préalable dastlabki tergov; l'instruction définitive, l'instruction à l'audience sud tergovi; un juge d'instruction tergovchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > instruction

 • 18 obscurantisme

  nm. obskurantizm, ilm-ma'rifatga dushmanlik, jaholatparastlik, reaksionerlik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > obscurantisme

 • 19 puits

  nm.inv.
  1. quduq; puiser, tirer de l'eau au puits quduqdan suv olmoq; loc.fig. un puits de science ilm bulog‘i
  2. techn. quduq, chuqur; puits de mine shaxta qudug‘i; le forage d'un puits de pétrole neft qudug‘ini qazish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > puits

 • 20 science

  nf.
  1. vieilli bilim, ilm, ma'lumot; sa science est étendue uning bilimi keng; loc. c'est un puits de science bu bilim koni
  2. litt. bilimdonlik, ishning ko‘zini bilish
  3. ilm, fan; sciences exactes ou pures aniq fanlar; sciences appliquées amaliy fanlar; sciences expérimentales eksperimental fanlar; sciences naturelles tabiiy fanlar; les sciences humaines gumanitar fanlar
  4. pl. tabiiy fanlar; faculté des sciences tabiiy fanlar fakulteti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > science

См. также в других словарях:

 • ilməkləmə — «İlməkləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ilməklətmə — «İlməklətmək»dən. f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ILM — steht für: Fließgewässer: ein linker Zufluss der Saale, siehe Ilm (Thüringen) ein Zufluss der Abens, siehe Ilm (Bayern) einen rechten Zufluss der Sormitz in Leutenberg, siehe Ilm (Sormitz) den ersten, kleinen Zufluss der Lahn (Nordrhein… …   Deutsch Wikipedia

 • Ilm — steht für: Fließgewässer: ein linker Zufluss der Saale, siehe Ilm (Saale) ein Zufluss der Abens, siehe Ilm (Abens) einen rechten Zufluss der Sormitz in Leutenberg, siehe Ilmbach (Sormitz) den ersten, kleinen Zufluss der Lahn (Nordrhein Westfalen) …   Deutsch Wikipedia

 • Ilm — or ILM can refer to:*ilm (Arabic), Arabic for knowledge, as an Islamic term it refers to knowledge of Islam. *I Love Music, an Internet music forum. Geography *Ilm (Bavaria), a river in Germany, tributary to the Abens. *Ilm (Thuringia), a river… …   Wikipedia

 • Ilm [1] — Ilm, 1) Fluß, entspringt im Silberthale über Ilmenau, nimmt die Schurte, Magdel u. andere auf, geht durch das Schwarzburgische, durch das Meiningische u. Weimarische u. fällt hier unterhalb Sulza in die Saale; dient zur Holzflöße; 2) Amt in der… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Ilm — Ilm, linker Nebenfluß der Saale in Thüringen, entspringt 575 m ü. M. am Nordabhang des Thüringer Waldes, zwischen dem Finsterberg und Schneekopf, durchfließt den Manebacher Grund, verläßt bei Ilmenau das Gebirge, bildet bei Berka ein tiefes,… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • ILM — UK US noun ► HR, WORKPLACE ABBREVIATION for INTERNAL LABOUR MARKET(Cf. ↑internal labour market) ► IT ABBREVIATION for information lifecycle management: a method used for organizing and managing data so that it can be used and stored for as long a …   Financial and business terms

 • Ilm [2] — Ilm (arab.), Lehre, Disciplin, s.u. Arabische Literatur …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Ilm — Ilm, Fluß in Thüringen, entsteht aus dem Freibach (von der Schmücke), dem Taubach (vom Finsterberge) und der Lengwitz, berührt Weimar, mündet nach 120 km bei Großheringen l. in die Saale …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Ilm — Ilm, Nebenfluß der Saale, kommt vom Thüringerwalde, berührt Weimar, mündet oberhalb Naumburg. – I., Stadt an der I., schwarzb. rudolstädtisch, mit 2300 E., Pergamentfabrik …   Herders Conversations-Lexikon

Книги

Другие книги по запросу «Ilm» >>