Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

Ihre Ehe lässt sich nicht mehr kitten

 • 1 das lässt sich nicht verhindern

  това не може да се предотврати

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > das lässt sich nicht verhindern

 • 2 Geht-nicht-mehr

  Géht-nicht-mehr nur in: umg bis zum Geht-nicht-mehr до краен предел.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > Geht-nicht-mehr

 • 3 hinfällig [nicht mehr aktuell]

  невалиден

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > hinfällig [nicht mehr aktuell]

 • 4 kitten

  kítten sw.V. hb tr.V. маджунирам, китвам; umg Ihre Ehe lässt sich nicht mehr kitten бракът им не може да бъде спасен.
  * * *
  tr маджунирам, залепвам с кит.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > kitten

 • 5 leugnen

  leugnen sw.V. hb tr.V. оспорвам, отричам; не признавам; es lässt sich nicht leugnen, dass... не може да се отрече, че..., не може да не се признае, че....
  * * *
  tr отричам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > leugnen

 • 6 streiten

  streiten (stritt, gestritten) unr.V. hb itr.V. споря, препирам се (mit jmdm. umüber etw. (Akk) с някого за нещо); sich streiten 1. карам се, споря (с някого за нещо); 2. боря се, воювам (für/gegen etw. (Akk) за/против нещо); Sprichw wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte когато двама се карат, третият печели; darüber lässt sich nicht streiten това е вън от всякакво съмнение, по това няма две мнения.
  * * *
  * (itt, itt) itr (fьr, um, gegen, wider, ьber A); 1. споря, препирам се; vor Gericht = водя процес; 2. лит боря се, бия се; r карам се с нкг.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > streiten

 • 7 vermeiden

  vermeiden unr.V. hb tr.V. избягвам, отбягвам; fehler vermeiden избягвам грешки; die Operation lässt sich nicht vermeiden операцията не може да се избегне.
  * * *
  * tr отбягвам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > vermeiden

 • 8 entschuldigen

  entschúldigen sw.V. hb tr.V. 1. извинявам; 2. оправдавам; sich entschuldigen извинявам се (bei jmdm. für etw. (Akk) пред някого за нещо); der Alkoholgenuss entschuldigt sein Benehmen nicht употребата на алкохол не оправдава поведението му; er lässt sich entschuldigen той моли да бъде извинен; Entschuldigen Sie bitte die Störung! Извинете за безпокойството (моля)! Извинение в немски език се поднася с изразите: Entschuldigung! Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie, bitte! Entschuldigen Sie vielmals! Verzeihung! Ich bitte Sie ( vielmals) um Verzeihung! В отговор се използват изразите: Macht nichts. Das macht doch nichts. Ist schon in Ordnung. Kein Problem. österr Nichts passiert.
  * * *
  tr, r (bei e-m) извинявам (се пред нкг).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > entschuldigen

 • 9 kennen

  kénnen (kannte, gekannt) unr.V. hb tr.V. познавам, зная; познавам се (с някого); keine Gefahr kennen презирам опасностите; sich vor Zorn nicht mehr kennen извън себе си съм от яд; hunde kennen Menschen am Geruch Кучетата разпознават хората по миризмата.
  * * *
  * (kannte, gekannt) tr познавам, зная.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > kennen

 • 10 lassen

  lássen (ließ, gelassen) unr.V. hb tr.V. 1. карам, накарвам да...; 2. допускам да..., позволявам да...; 3. отказвам се (от нещо); изоставям (нещо); jmdn. kommen lassen накарвам някого да дойде; Die Seite leer lassen Оставям страницата празна; Die Luft aus dem Reifen lassen Изпускам въздуха от гумата; er lässt Sie grüßen той Ви изпраща много поздрави; Sie hat sich (Dat) ein neues Kleid machen lassen Тя си поръча (уши си) нова рокля; lassen Sie von sich (Dat) hören! обаждайте се!; Jmdn. im Stich/ in der Patsche lassen Изоставям, зарязвам някого; Jmdn. in Ruhe lassen Оставям някого на спокойствие; lass das ( sein)! остави това! Hier lässt sich' s leben Тука може да се живее (тук се живее добре); Das Fenster lässt sich nur schwer öffnen Прозорецът се отваря трудно; Etw. lässt jmdn. kalt 1) Нещо не вълнува, не интересува някого; 2) Нещо не допада на някого; Das muss man ihm lassen Това трябва да му се признае; Lass uns gehen Да вървим!
  * * *
  * (lieб, gelassen) tr 1. оставям, допускам позволявам: das muб man ihm = това трябва да му се признае; etw lдЯt mich kalt нщ не ме трогва, не ми харесва; alles stehen und liegen = зарязвам всичко; den Kopf hдngen = увесвам нос; das lдЯt sich.. това може да се..; 2. карам, изкарвам (често не се превежда) etw fallen = изпущам нщ; e-m etw sagen = поръчвам да кажат нкм нщ; er lдЯt Sie grьЯen той ви праща много поздрави,много здраве; nicht von sich hцren = не се обаждам; sich ein Kleid, Schuhe machen = шия си рокля (у шивачка), поръчвам си обувки; das lasse ich mir nicht gefallen! това няма да търпя, да допусна! itr von etw = отказвам се от нщ, изоставям нщ.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > lassen

 • 11 reden

  réden sw.V. hb tr.V./itr.V. 1. говоря; 2. разговарям, приказвам (von etw. (Dat); über etw. (Akk)) за нещо; mit jmdm. über alles reden können мога да говоря за всичко с някого; er lässt nicht mit sich reden с него човек не може да се разбере; darüber lässt sich reden за това можем да поговорим; du hast gut reden лесно ти е на тебе; umg Mit jmdm. ein Wörtchen reden Карам се на някого.
  * * *
  tr (ьber А, von) говоря, приказвам (за); sich heiser = преграквам от говорене; sich in Wut = разпалвам се; e-m das Wort = защищавам нкг; von sich = machen прочувам се; du hast gut = лесно ти е да говориш така!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > reden

 • 12 sehen

  séhen (sah, gesehen) unr.V. hb tr.V. 1. виждам (някого, нещо); 2. разбирам, преценявам; itr.V. 1. виждам (възприемам чрез зрението); 2. грижа се (nach jmdm. за някого); einen Film sehen гледам филм; ich habe ihn gestern gesehen видях го (срещнах го) вчера; das soll man nicht so eng sehen не трябва да се гледа така ограничено на това; nach den Kindern sehen наглеждам децата; sieh mal! погледни! Я виж!; daran sieht man, dass... по това се вижда, че...; etw. (Akk) nicht mehr sehen können не мога да гледам повече нещо (омръзнало ми е вече).
  * * *
  * (а, е) tr, itr виждам, гледам; scharf = имам остро зрение; sich = lassen показвам се, мяркам се; nach den Kindern = наглеждам децата; siche da! виж ти! гледай ти!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > sehen

 • 13 steigern

  steigern sw.V. hb tr.V. 1. увеличавам, повишавам (наем, цени); 2. степенувам (прилагателно, наречие); sich steigern 1. увеличавам се, усилвам се; 2. подобрявам постиженията си; der Ertrag wurde um das Zehnfache gesteigert добивът беше повишен десетократно; ihre Wut steigerte sich immer mehr гневът ѝ все повече нарастваше; eine sich steigernde Wirkung нарастващо въздействие.
  * * *
  tr 1. повишавам 2. грам степенувам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > steigern

 • 14 verstehen

  verstéhen (verstand, verstanden) unr.V. hb tr.V. 1. разбирам; 2. зная, умея; sich verstehen разбирам се (mit jmdm. с някого); sich auf etw. (Dat) verstehen разбирам от нещо; er versteht Deutsch ( Spanisch) той разбира немски (испански); sie versteht es, mit Kindern umzugehen тя умее да се оправя с деца; jmdm. etw. (Akk) zu verstehen geben давам някому да разбере нещо, намеквам му за нещо; das versteht sich von selbst! това се разбира от само себе си; wie verstehen Sie ihre Bemerkungen? как тълкувате забележките ѝ ?; er konnte sich nicht dazu verstehen, das zu tun той не можа да се реши да направи това.
  * * *
  * tr 1. разбирам, схващам; er =steht zu reden умее да говори; r: sich auf А =stehen разбирам от нщ; sich zu etw =stehen съгласявам се на нщ; 2. viel Zеit =stehn си стоя много време прав;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > verstehen

 • 15 hören

  hö́ren sw.V. hb tr.V./itr.V. 1. чувам нещо, слушам нещо; 2. научавам (über etw. (Akk) за нещо); 3. дочувам, долавям (etw. (Akk) an etw. (Dat) нещо от нещо); itr.V. 1. подчинявам се (auf jmdn. (Akk) на някого), слушам някого; 2. чувам (добре, зле); schwer hören недочувам; nur auf einem Ohr hören чувам само с едното ухо; den Angeklagten hören изслушвам обвиняемия; Ich habe an ihrer Stimme gehört, dass sie lügt По гласа ѝ познах, че тя лъже; auf seinen Rat hören вслушвам се в съвета му; Ich habe nichts mehr von ihn gehört Не чух повече нищо за него; von sich (Dat) hören lassen обаждам се (с писмо и др.); Ich habe nur Gutes über ihn gehört Чувал съм само хубави неща за него; das lässt sich hören това е приемливо; na, hör mal! O, я остави! (протест); Hör mal! Чуй ме! Слушай! (при молба, искане); jmdm. vergeht Hören und Sehen ни вижда, ни чува (при неприятно преживяване).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hören

 • 16 abspeisen

  áb|speisen sw.V. hb tr.V. 1. umg нахранвам (някого); 2. umg отпращам някого; jmdn. mit leeren Versprechungen abspeisen отпращам някого с празни обещания; sich nicht abspeisen lassen не се оставям да ме залъгват.
  * * *
  tr храня; e-n mit leerenWorten abspeisen изпращам нкг с празни обещания; itr завършвам ядене, обед.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abspeisen

 • 17 anlassen

  án|lassen unr.V. hb tr.V. 1. запалвам (мотор); пускам в движение, включвам (машина); 2. нахоквам, ругая някого; 3. umg не събличам (палто); 4. umg не изключвам, оставям да свири (радио); umg оставям да свети (лампа); 5. umg започвам, тръгвам (добре, зле); jmdn. grob anlassen нахоквам някого, нахвърлям се грубо върху някого; umg die Ernte lässt sich gut an прибирането на реколтата започва добре.
  * * *
  * tr 1. гов не свалям (дреха); 2. лum e-n hart = нахоквам нкг; 3. пускам в движение (мотор и пр); 4. r: etw lдЯt sich gut, ьbel an нщ обещава, тръгва добре, зле.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anlassen

 • 18 aufstehen

  auf|stehen unr.V. sn itr.V. 1. ставам (от легнало или седнало положение); 2. опирам се, стоя (auf etw. (Dat) на нещо); 3. въставам, надигам се на борба против нещо; hb/südd sn itr.V. стоя отворен (прозорец); gegen die Unterdrückung aufstehen въставам против потисничеството; geh nicht mehr/ nicht wieder aufstehen не ставам повече, умирам; umg da musst du früher/eher aufstehen! трябва да го направиш иначе, за да успееш.
  * * *
  * itr s 1. ставам; 2. (и gegen) въставам (против), разбунтувам се; itr стои отворен;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufstehen

 • 19 aufwand

  Aufwand m o.Pl. 1. разход; средства, разноски; 2. изразходване, употреба; 3. разкош, лукс, разточителство; einen hohen Aufwand treiben живея нашироко; Aufwand an Energie разход на енергия; der Aufwand hat sich nicht gelohnt разходите не си струваха.
  * * *
  der 1. разход, (an В) изразходване (на); разноски; 2. разкош, лукс.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufwand

 • 20 beieinander

  beieinánder adv един до друг, заедно; die ganze Familie ist zu Weihnachten beieinander цялото семейство се събира по Коледа; er hat seine Gedanken nicht beieinander той не може да събере мислите си, той не е съсредоточен; umg Du hast ( sie) wohl nicht ( mehr) alle beieinander! май си се побъркал!
  * * *
  av един до друг: a = haben събрал съм =d = sein гов здрав съм, в ред съм.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beieinander

См. также в других словарях:

 • kitten — kịt·ten; kittete, hat gekittet; [Vt] etwas kitten etwas mit Kitt (oder ähnlichen Materialien) reparieren oder kleben: eine zerbrochene Kaffeekanne kitten || ID meist Ihre Ehe lässt sich (nicht mehr) kitten gespr; jemandes Ehe kann nach einem… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • kitten — reparieren; ausbessern; flicken; richten; instandsetzen; zurechtmachen (umgangssprachlich); schustern; basteln; flickschustern; herrichten; …   Universal-Lexikon

 • Kitten — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia

 • leimen — abziehen (umgangssprachlich); ausnehmen; über den Tisch ziehen (umgangssprachlich); über den Löffel barbieren (umgangssprachlich); hereinlegen; betrügen; täuschen; linken (umgangssprachlich); prellen; übers Ohr hauen ( …   Universal-Lexikon

 • Liste von Filmen mit homosexuellem Inhalt — Diese Liste enthält Filme mit homosexuellem Inhalt, sei es eine dargestellte Einzelperson in mehr als einer Nebenrolle oder eine gleichgeschlechtliche Begegnung. Chronologische Filmliste 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er |… …   Deutsch Wikipedia

 • Asian Smoke — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia

 • Büsi — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia

 • Felis catus — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia

 • Felis silvestris f. lybica — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia

 • Felis silvestris forma catus — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia

 • Felix Catus — Hauskatze im Größenvergleich zu einer Maus Die Hauskatze ist ein fleischfressendes, zu den Katzen gehörendes Säugetier. Sie stammt ursprünglich von der nordafrikanischen Wild oder Falbkatze Felis silvestris lybica ab und ist ein seit mindestens… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»