Перевод: с немецкого на все языки

Grundy

 • 1 Meinung

  Meinung f GEN view, opinion, thinking, point of view anderer Meinung sein GEN be of a different opinion, take a different view bei seiner Meinung bleiben GEN sit tight eine andere Meinung vertreten GEN be of a different opinion, take a different view eine Meinung äußern POL deliver an opinion, express an opinion meiner bescheidenen Meinung nach COMP, KOMM in my humble opinion, IMHO (Internet) meiner Meinung nach COMP, KOMM in my opinion, IMO (Internet) seine Meinung äußern GEN air one’s opinions
  * * *
  f < Geschäft> view, opinion, thinking, point of view ■ anderer Meinung sein < Geschäft> be of a different opinion, take a different view ■ bei seiner Meinung bleiben < Geschäft> sit tight ■ eine andere Meinung vertreten < Geschäft> be of a different opinion, take a different view ■ eine Meinung äußern < Pol> deliver an opinion, express an opinion ■ meiner bescheidenen Meinung nach <Comp, Komm> internet in my humble opinion (IMHO) ■ meiner Meinung nach <Comp, Komm> internet in my opinion (IMO) ■ seine Meinung äußern < Geschäft> air one's opinions
  * * *
  Meinung
  mind, opinion, [point of] view, ground;
  entgegen einer weit verbreiteten Meinung contrary to the widely held view;
  nach Meinung der Sachverständigen in the opinion of the experts;
  ohne Rücksicht auf die öffentliche Meinung heedless of public opinion;
  vor den Schranken der öffentlichen Meinung at the bar of public opinion;
  abweichende Meinung dissenting (separate) opinion, dissent;
  allgemeine Meinung widespread opinion;
  einhellige Meinung common consent, concurrence of opinion;
  herrschende Meinung received opinion (doctrine), prevailing opinion;
  konträre Meinungen opposing opinions;
  maßgebliche Meinung opinion of official quarters;
  öffentliche Meinung public opinion (sentiment), vox populi (lat.), Mrs. Grundy (Br.);
  weit verbreitete Meinung widely held opinion;
  vorgefasste Meinung bias, prejudice[d opinion];
  in der Begründung zustimmende Meinung concurrent opinion (US);
  Meinung der Schriftleitung editorial view;
  Meinungen der Zeitgenossen latter-day opinions;
  seine Meinung abgeben to put forward an opinion;
  öffentliche Meinung abschätzen to gauge public opinion;
  seine abweichende Meinung ändern to change one=s opinion (ground), to shift in one=s mind;
  sich einer Meinung anschließen to accede to an opinion;
  öffentliche Meinung beeinflussen to bias the opinion of the people, to manufacture public opinion;
  seine persönliche Meinung zum Ausdruck bringen to give one=s own personal views;
  sich in Gegensatz zur öffentlichen Meinung bringen to place o. s. in opposition to public opinion;
  Meinung der Sitzungsteilnehmer einholen to take the census of a meeting;
  Meinung der breiten Masse erforschen to go down to grass-root views;
  noch keine feste Meinung haben to have no settled opinion;
  öffentliche Meinung auf seiner Seite haben to have public sentiment in one=s pocket;
  Übereinstimmung in der öffentlichen Meinung herbeiführen to line up public opinion;
  Meinungen der Sitzungsteilnehmer auseinander gehen lassen to divide the meeting;
  sich die öffentliche Meinung dienstbar machen to exploit public opinion;
  öffentliche Meinung mobilisieren (mobil machen) to mobilize public sentiments;
  von der öffentlichen Meinung keine Notiz nehmen to sail against the wind;
  in der Frage einer Tarifänderung geteilter Meinung sein to divide upon tariff revision;
  mit der öffentlichen Meinung übereinstimmen to be in harmony with public opinion;
  öffentliche Meinung widerspiegeln to reflect (be a reflex of) public opinion;
  Meinung einer Menschenmenge wiedergeben to voice the feelings of the crowd.

  Business german-english dictionary > Meinung

 • 2 die Meinung

  - {belief} lòng tin, đức tin, sự tin tưởng, tin tưởng - {deliverance} sự cứu nguy, sự giải thoát, lời tuyên bố nhấn mạnh, lời tuyên bố long trọng, lời phán quyết, lời tuyên án - {doxy} giáo lý, mụ đĩ thoã, nhân tình, người yêu - {estimation} sự đánh giá, sự ước lượng, sự kính mến, sự quý trọng - {feeling} sự sờ mó, sự bắt mạch, sự cảm thấy, cảm giác, cảm tưởng, sự cảm động, sự xúc động, sự thông cảm, cảm tình, cảm nghĩ, ý kiến, cảm xúc, sức truyền cảm, sự nhạy cảm, lòng tự ái - {idea} quan niệm, tư tưởng, ý tưởng, ý nghĩ, ý niệm, khái niệm, sự hiểu biết qua, sự hình dung, sự tưởng tượng, điều tưởng tượng, ý định, kế hoạch hành động, ý đồ, mẫu mực lý tưởng, ý niệm của lý trí - đối tượng trực tiếp của nhận thức - {judgement} sự xét xử, quyết định của toà, phán quyết, án, sự trừng phạt, sự trừng trị, điều bất hạnh, sự phê bình, sự chỉ trích, cách nhìn, óc phán đoán, sức phán đoán, óc suy xét, lương tri - {judgment} - {mind} tâm, tâm trí, tinh thần, trí, trí tuệ, trí óc, ký ức, trí nhớ, sự chú ý, sự chủ tâm, sự lưu ý - {opinion} quan điểm, dư luận, sự đánh giá cao - {slant} đường xiên, đường nghiêng, cách nhìn vấn đề, thái độ, cái liếc, sự quở mắng gián tiếp, sự phê bình gián tiếp - {submission} sự trình, sự đệ trình, sự phục tùng, sự quy phục, ý kiến trình toà - {thinking} sự suy nghĩ, sự nghĩ ngợi, sự trầm tư - {view} sự nhìn, sự thấy, tầm nhìn, tầm mắt, cái nhìn thấy, cảnh, quang cảnh, dịp được xem, cơ hội được thấy, nhận xét, dự kiến, sự khám xét tại chỗ, sự thẩm tra tại chỗ - {voice} tiếng, tiếng nói, giọng nói &), lời, lời nói, sự bày tỏ, sự phát biểu, âm kêu, dạng = die Meinung [über] {verdict [on]}+ = der Meinung sein {to be of opinion}+ = anderer Meinung {of a different mind; of a different opinion}+ = die allgemeine Meinung {the common notion}+ = die vorgefaßte Meinung {prejudice}+ = meiner Meinung nach {in my opinion; in my own conceit; in my view; to my mind}+ = eine Meinung äußern {to deliver oneself of an opinion}+ = seiner Meinung nach {as he takes it; to his mind; to his thinking}+ = ohne eigene Meinung {viewless}+ = seine Meinung sagen {to have one's say; to speak one's mind}+ = die öffentliche Meinung {Mrs. Grundy; public opinion}+ = seine Meinung ändern {to change one's mind; to veer}+ = anderer Meinung sein {to differ}+ = nach unserer Meinung {in our opinion}+ = anderer Meinung sein [als] {to dissent [from]}+ = er ist anderer Meinung {he is of another opinion}+ = sich eine Meinung bilden {to form an opinion}+ = sich eine Meinung bilden [über] {to form a view [on]}+ = meine persönliche Meinung {my private opinion}+ = seine Meinung durchsetzen {to carry one's point}+ = bei einer Meinung bleiben {to adhere to an opinion}+ = jemandem die Meinung sagen {to give someone a piece of one's mind}+ = wir sind derselben Meinung {we are the same mind}+ = eine falsche Meinung haben {to misconceive}+ = verschiedener Meinung sein {to disagree; to diverge}+ = eine hohe Meinung haben von {to think highly of}+ = auf seiner Meinung beharren {to stick to one's opinion}+ = eine Meinung von sich geben {to emit an opinion}+ = auf seiner Meinung bestehen {to stick to one's opinion}+ = ich bin leider anderer Meinung {I beg to differ}+ = seine Meinung vollständig ändern {to tergiversate}+ = jemandem gehörig die Meinung sagen {to give someone a bit of one's mind; to wipe the floor with someone}+ = jemandem gründlich die Meinung sagen {to give someone the rough side of one's tongue}+ = wir sind nicht immer derselben Meinung {we don't always agree}+ = mit jemandem einer Meinung sein über etwas {to see eye to eye with someone on something}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > die Meinung

 • 3 die Leute

  - {folk} người, người thân thuộc, dân tộc, dân gian - {gentry} tầng lớp quý tộc nhỏ, ghuộm hạng người - {people} nhân dân, dân chúng, quần chúng, người ta, thiên hạ, gia đình, bà con, họ hàng, những người tuỳ tùng, những người theo hầu, những người làm - {popular} = viele Leute {many people}+ = diese Leute {these people}+ = wenig Leute {few people}+ = solche Leute {these kind of people}+ = Leute wie wir {the likes of us}+ = die meisten Leute {most people}+ = ein paar Leute {a sprinkling of people}+ = die vornehmen Leute {gentlefolks}+ = die achtbaren Leute {men of repute}+ = ungeheuer viel Leute {tons of people}+ = Kleider machen Leute {fine feathers make fine birds}+ = alle möglichen Leute {all sorts of people}+ = eine ganze Menge Leute {quite a number of people}+ = unheimlich viele Leute {a tremendous number of people}+ = Sie sind anständige Leute. {they're respectable people.}+ = wir sind geschiedene Leute {it's all over between us; we have done with each other}+ = viele Leute wurden verletzt {many people were hurt}+ = andere Leute schlechtmachen {to run down other people}+ = was werden die Leute sagen? {what will Mrs. Grundy say?}+ = Leute, die jünger sind als ich {my juniors}+ = Leute gingen unbekümmert aus und ein {People were in and out all day like nobody's business}+

  Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch > die Leute

См. также в других словарях:

 • Grundy — may refer to:Places: *Grundy, Virginia, a town in Buchanan County, Virginia, USA *Grundy County, Missouri, a county in northern Missouri, USAPeople: *Bill Grundy (1923 ndash;1993), British television presenter in the 1970s *Felix Grundy (1777… …   Wikipedia

 • Grundy — ist die Bezeichnung: eines Unternehmens Grundy Light Entertainment einer Stadt im US Bundesstaat Virginia, siehe Grundy (Virginia) Grundy ist der Familienname folgender Personen: Bill Grundy (1923–1993), englischer Fernsehmoderator Felix Grundy… …   Deutsch Wikipedia

 • Grundy — Grundy, VA U.S. town in Virginia Population (2000): 1105 Housing Units (2000): 519 Land area (2000): 5.038716 sq. miles (13.050213 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 5.038716 sq. miles (13.050213 sq …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Grundy, VA — U.S. town in Virginia Population (2000): 1105 Housing Units (2000): 519 Land area (2000): 5.038716 sq. miles (13.050213 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 5.038716 sq. miles (13.050213 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Grundy — Grundy, 1) Grafschaft im Staate Tennessee (Nordamerika), 14 QM., vom Collins River durchflossen; im Westen gebirgig durch die Cumberland Mountains; Producte: Mais, Hafer, Rindvieh; 1848 organisirt; 1850: 2773 Ew., worunter 236 Sklaven; Hauptort:… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Grundy — [grun′dē] n. Mrs. [a neighbor repeatedly referred to (but never appearing) in Tom Morton s play Speed the Plough (1798) with the question “What will Mrs. Grundy say?”] a personification of conventional social disapproval, prudishness, narrow… …   English World dictionary

 • Grundy — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Grundy peut désigner : Comté de Grundy, situé dans l État de l Illinois ; Comté de Grundy, situé dans l État de l Iowa ; Comté de Grundy,… …   Wikipédia en Français

 • Grundy — This unusual and interesting name is usually English, occasionally Scottish, but always of Norman French origins. It is chiefly found in the county of Lancashire and other northern counties of England in the forms Grundy, Grundey, Gundrey, Gundry …   Surnames reference

 • Grundy — /grun dee/ Felix, 1777 1840, American politician: senator 1829 38, 1839 40; attorney general 1838 39. Grundyist, Grundyite, n. /grun dee/, n. Mrs. a narrow minded, conventional person who is extremely critical of any breach of propriety. [after… …   Universalium

 • Grundy — Original name in latin Grundy Name in other language Grandi, Гранди State code US Continent/City America/New York longitude 37.27789 latitude 82.09902 altitude 328 Population 1021 Date 2011 05 14 …   Cities with a population over 1000 database

 • Grundy — Sp Grándis Ap Grundy L JAV: apyg. (Ajovos, Ilinojaus, Misūrio, Tenesio v jos), Bjukanano apyg. c. (Virdžinijos v ja) …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Книги

Другие книги по запросу «Grundy» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»