Перевод: с английского на все языки

CPU

 • 1 CPU

  CPU

  English-Indonesian dictionary > CPU

 • 2 cpu

  cpu

  English-Turkish new dictionary > cpu

 • 3 CPU

  1. центральный процессорный блок
  2. центральный процессор
  3. центральное процессорное устройство
  4. комбинированное устройство защиты
  5. HINFO-RDATA:: = CPU OS

   

  комбинированное устройство защиты
  (МСЭ-Т K.66).
  [ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

  Тематики

  • электросвязь, основные понятия

  EN

   

  центральное процессорное устройство
  центральный процессор
  ЦПУ


  [Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

  Тематики

  Синонимы

  EN

   

  центральный процессор
  ЦП

  Процессор, выполняющий в данной вычислительной машине или системе обработки информации основные функции по обработке информации и управлению работой других частей вычислительной машины или системы.
  [ ГОСТ 15971-90]

  Тематики

  Синонимы

  • ЦП

  EN

   

  центральный процессорный блок

  [А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

  Тематики

  EN

  19. Центральный процессор

  ЦП

  Central processing unit

  CPU

  Процессор, выполняющий в данной вычислительной машине или системе обработки информации основные функции по обработке информации и управлению работой других частей вычислительной машины или системы

  Источник: ГОСТ 15971-90: Системы обработки информации. Термины и определения оригинал документа

  5.3.2.4.2. HINFO-RDATA:: = CPU OS

  CPU

  :: = character-string; указывает на тип процессора

  OS

  :: = character-string; указывает операционную систему

  ; значения CPU и OS должны соответствовать RFC-1700 [9]

  Источник: РД 45.134-2000: Средства технические телематических служб. Общие технические требования

  Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > CPU

 • 4 CPU

  ,si: pi: 'ju:
  (Central Processing Unit; a central computer unit that controls the activities of other units connected to it.) Unidad Central de Proceso
  tr['siː'piː'jʊː]
  1 ( central processing unit) unidad nombre femenino central de procesamiento; (abbreviation) cpu nombre femenino
  noun (= central processing unit) CPU f
  N ABBR
  (Comput) = central processing unit UPC f, UCP f
  * * *
  noun (= central processing unit) CPU f

  English-spanish dictionary > CPU

 • 5 CPU

  abbreviation
  (Computing) = academic.ru/11775/central_processing_unit">central processing unit ZE
  * * *
  [,si: pi: 'ju:]
  (Central Processing Unit; a central computer unit that controls the activities of other units connected to it.)
  * * *
  [ˌsi:pi:ˈju:]
  * * *
  abbr CPU f, Zentraleinheit f
  * * *
  * * *
  abbreviation

  English-german dictionary > CPU

 • 6 CPU

  nome inform. (abbr. central processing unit unità centrale di elaborazione) CPU f.
  * * *
  [,si: pi: 'ju:]
  (Central Processing Unit; a central computer unit that controls the activities of other units connected to it.) Unità Centrale di Elaborazione
  * * *
  CPU
  sigla
  (comput., central processing unit) CPU, unità di elaborazione centrale.
  * * *
  nome inform. (abbr. central processing unit unità centrale di elaborazione) CPU f.

  English-Italian dictionary > CPU

 • 7 CPU

  (Central Processing Unit) центральный процессор, ЦП, ЦПУ
  часть компьютера, непосредственно выбирающая из памяти, декодирующая и выполняющая машинные команды, из которых состоят программы, а также координирующая работу остальных его частей. Типичный ЦП содержит регистровый файл (register file), устройство управления (control unit), устройство управления памятью (MMU), арифметико-логическое устройство (ALU), блок арифметики с плавающей запятой (FPU) и другие блоки.
  Syn:

  Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. > CPU

 • 8 CPU

  CPU, central processing unit
  ————————
  CPU, central procurement unit
  ————————
  CPU, communications processing unit
  пункт обработки информации, передаваемой средствами связи

  English-Russian dictionary of planing, cross-planing and slotting machines > CPU

 • 9 CPU

  "The computational and control unit of a computer. The CPU is the device that interprets and executes instructions. Mainframes and early minicomputers contained circuit boards full of integrated circuits that implemented the CPU. Single-chip central processing units, called microprocessors, made possible personal computers and workstations."

  English-Arabic terms dictionary > CPU

 • 10 CPU

  [,si: pi: 'ju:]
  (Central Processing Unit; a central computer unit that controls the activities of other units connected to it.) centralenhed; centralprocessor; CPU
  * * *
  [,si: pi: 'ju:]
  (Central Processing Unit; a central computer unit that controls the activities of other units connected to it.) centralenhed; centralprocessor; CPU

  English-Danish dictionary > CPU

 • 11 CPU

  * * *

  CPU
  krat. Central Processing Unit
  centralna procesorska jedinica

  English-Croatian dictionary > CPU

 • 12 CPU

  (in computers) CVE, centrale verwerkingseenheid, de voornaamste chip in de computer
  CPU (Central Processing Unit)
  [Central Processing Unit] CVE

  English-Dutch dictionary > CPU

 • 13 CPU

  CPU (Abk. für central processing unit) COMP CPU, Central Processing Unit, ZE, Zentraleinheit f

  Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > CPU

 • 14 CPU

  [si:pi:ju:] shkurtim për Central Processing Unit - njësi qendrore e procesimit (përpunimit) e cila quhet procesor apo mikroprocesor. Procesori është një tërësi e qarqeve të integruara elektronike (çip). Procesori (apo mikroprocesori) paraqet "trurin e komjuterit" dhe nga një herë quhet edhe njësi procesore qëndrore CPU. Udhëheq dhe drejton me të gjitha operacionet për përpunim të të dhënave.
  PROCESORI
  Procesori (apo mikroprocesori) paraqet “trurin e kompjuterit” dhe nga një herë quhet edhe njësi procesore qëndrore CPU ( Central Processing Unit). Procesori përposë në kompjuter, përdoret edhe në orët digjitale, në televizor, pajisjet audivizuele, instrumente matëse, në kalkulatorët e xhepit etj. Procesori është i vendosur në një pllakzë të hollë siliciumi me të gjitha komponentet e tij e që janë:
  ● Njësia e adresave AU ( Adressing Unit);
  ● Njësia ekzekutive EU ( Execution Unit);
  ● Njësia e instruksioneve IU ( Instruction Unit);
  ● Njësia e magjistrales BU ( Bus Unit) etj.
  Nga procesori del magjistralja e adresave ( Adress Bus) dhe magjistralja e të dhënave ( Daten Bus). Komponentet e procesorit përmbajnë me qinda mijë tranzistorë të lidhur në qarqet e integruara elektrike të cilët i formojnë njësitë e kujtesës. Procesorët, pa dallim, punojnë në parimin e sistemit binar të numrave, ku numrave logjik 0 dhe 1 u korrespondojnë tensionet elektrike prej 0 dhe 5 volt (tani edhe 3,3 V). Procesori i ka disa detyra:
  * Përpunimi i të dhënave është detyra themelore e procesorit (njësisë procesore qëndrore) nga dhe është emërtuar. Me përpunimin e të dhënave nënkuptohen veprimet logjike dhe matematike me të gjitha veprimet tjera përcjellëse, siç janë p. sh. operacionet e ndërlikuara matematikore, renditja e të dhënave sipas kritereve të caktuara, përshkrimi, kopjimi, bartja, arkivimi i të dhënave etj.
  * Mbikqyrja dhe harmonizimi i veprimeve të sistemit është detyra tjetër themelore e procesorit. Gjatë punës së kompjuterit vihen dhe hiqen, sipas nevojes, pajisje të ndryshme, disa nga ato punojnë në të njëjtën kohë, prandaj harmonizimi i veprimeve të tyre është më se i domosdoshëm.
  Vetia themelore e një procesori është fuqia e tij me të cilën nënkuptohet aftësia që të kryejë sa më shumë veprime në përpunimin e të dhënave. Në fuqinë e një procesori të caktuar ndikojnë disa faktorë, ndër të cilët janë:
  ● Kapaciteti i procesorit;
  ● Shpejtësia e procesorit;
  ● Takti i procesorit;
  ● Frekuenca e takt gjeneratorit;
  ● Arkitektura e ndërtimit të vetë procesorit.
  Takti i procesorit është njëri ndër faktorët më me rëndësi që ndikon në fuqinë e tij. Në kompjuter është e ndërtuar një fare "ore" e quajtur gjenerator i taktit. Përpunimi i të dhënave në procesor bëhet në takte. Një veprim i caktuar në përpunimin e të dhënave kryhet brenda një takti.
  Frekuenca e taktit e procesorit paraqet numrin e takteve të bërë nga ana e takt gjeneratorit në njësinë e kohës. Veprimet në procesor, siç u tha më sipër, kryhen në takte të caktuara. Kryerja e një veprimi bëhet brenda një takti. Sa më i madh të jetë numri i takteve në ketë njësi, aq më e shpejtë dhe më e fuqishme do të jetë ajo. Kjo frekuencë shprehet në njësinë MHz. Koha e zgjatjes së një takti është e barabartë me vlerën reciproke të frekuencës.
  Procesori që nga krijimi i tij i parë gjithënjë është përsosur dhe vazhdon të përsoset. Ka filluar p.sh. me 25 000 tranzistorë, me frekuencë 0,25 MHz, me magjistrale 4 bitëshe në vitin 1992 e sot prodhohen me 3 100 000 tranzistorë e më shumë, me frekuence 330 MHz, me magjistrale 64 bitëshe. Këtë zhvillim të hovshëm më së miri mund ta përcjellni me ndihmën e tabelës vijuese të procesorëve të Intelit.
  Simboli.........Numri i tranzistorëve.....Frekuenca MH.....Magjistralja bit.....Viti i prodhimit
  4004............................25 000..................0,25....................4.......................1972
  8088............................80 000..................4,77....................8.......................1978
  80286.........................130 000................12.......................16.......................1982
  80386DX.....................275 000................33.......................32.......................1989
  80486DX..................1 200 000................50.......................32.......................1991
  Pentium...................3 100 000..............100........................32......................1992
  Pentium II.......Më se 3 100 000............. 300........................32......................1998
  Pentium III......Më se 3 100 000..............400........................32......................1999
  Pentium IV......Më se 3 100 000..............500........................32......................1999
  Kapaciteti i procesorit paraqet madhësinë e fjalës procesorike që mund ta përpunojë përnjëheri procesori. Fjala procesorike paraqet numrin e bitëve që mund t'i përpunojë procesori brenda një takti që është faktori tjetër me rëndësi, i cili përcakton fuqinë e procesorit. Procesorët e pare kanë mundur ta përpunojnë në një takt fjalën procesorike prej 8 bitë, prandaj janë 8 bitësh; procesorët e llojit 80286 kanë mundur ta përpunojnë brenda një takti fjalën procesorike prej 16 bitë, prandaj janë 16 bitësh; procesorët e llojit 80386 dhe 80486 kanë mundur ta përpunojnë brenda një takti tjalen procesorike prej 32 bitë, prandaj janë 32 bitësh dhe procesori pentium (80586) mund ta përpunojë në një takt fjalën procesorike prej 64 bitë, prandaj është 64 bitësh.
  Sa i takon prodhuesit, sot procesorë prodhojnë disa firma me fame botërore siç janë: Intel, AMD, Cyrix dhe IBM.
  Shpejtësia e procesorit paraqet numrin e instrukcioneve që ai mund ta përpunojë në njësinë e kohës. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë së procesorit është milion instrukcione në sekondë, simboli MIPS ( Milion Instructions Per Second). Sot prodhohen PC që kanë procesorë me shpejtësi të përpunimit të instrukcioneve prej nga disa kilomipsa (kMIPS).
  Kooprocesorët janë procesorë të posaçëm, të cilët montohen në pllakëzën amë me qëllim të kryerjes së operacioneve të ndryshme matematikore, me ç'rast e çlirojnë procesorin kryesor për veprime tjera. Simbolet e kooprocesorëve bazohen në simbolet e procesorëve kryesorë, kështu që procesorit 8 bitësh, 8086, i korrespondon kooprocesori, 8087; procesorit 16 bitësh 80186 i korrespondon kooprocesori 80187; procesorit 16 bitësh, 80286, i korrespondon kooprocesori 80287; procesorit 32 bitësh, 80386, i korrespondon kooprocesori 80387 dhe procesorit 32 bitësh, 80486, i korrespondon kooprocesori 80487. Pentiumi nuk ka kooprocesor të ndarë, pasi vetë i kryen edhe kalkulimet matematikore.
  Njësia kontrolluese është një pjesë e pllakzës amë e cila ka për detyrë që t'i kotrollojë punën e veprimet e procesorit. Kjo njësi e njeh çdo program, kujdeset që ai të realizohet dhe pas kryerjes së tij të kujdeset për programet apo komandat tjera deri sa të kryhen të gjitha kërkesat e dërguara. Po ashtu kjo njësi kujdeset edhe për përcjelljen e të dhënave në printer apo ndonjë njësi tjetër periterike.
  Disk kontrolleri ( Disk Controller) është një kartelë me detyrë që të bëjë kontrollimin e komunikimit të kompjuterit me ngasësit e disketave, diskut dhe CD-ROM-it. Secila njësi e diskut, disketës apo CD-ROM-it e ka kontrollerin e vetë. Sot përdoren shumë lloje të këtyre kontrolluesëve sikurse janë IDE, EISA etj.
  Kartelat hyrëse/dalëse ( Input/Output - I/O card) mundësojnë lidhjen serike apo paralele të pajisjeve periferike me njësinë qëndrore. Dallojmë kartelat hyrëse për miun, modemin, tastierën, skenerin, monitorin, printerin, ploterin etj.
  Magjistralja ( Bus) është një farë "kanali" i përbërë prej një tërsie përçuesish nëpër të cilët kalojnë informatat brenda strukturës së procesorit apo nga procesori kah komponentet tjera të kompjuterit. Duke patur parasysh se frekuenca e taktit të procesorëve bashkëkohorë dita ditës zmadhohet, atëherë magjistralja paraqet një fyt të ngusht në punën e kompjuterit, për shkak se të dhënat e përpunuara nuk mund të barten në harmoni me shpejtësinë e përpunimit të tyre në procesor, prandaj nuk shfrytëzohet fuqia e procesorit dhe kompjuteri bëhet i ngadalshëm. Sot ekziston numër i konsiderueshëm i magjistraleve, por çmimi i tyre ende është i lartë. Në shumicën e kompjuterëve personal është ndërtuar magjistralja e quajtur ISA ( Industrial Standard Architecture), të cilën e ka prodhuar IBM për kompjuterët AT(286). Magjistralja EISA ( Enhanced Industrial Standard Architecture), e cila bart dy here më shumë të dhëna se ISA. Magjistralja e të dhënave {Data Bus) është një tërësi e përçuesëve që shërben për bartjen e sinjaleve elektrike të të dhënave. P. sh. kompjuterët 16 bitësh kanë magjistralen prej 16 përçuesëve. Magjistralja e adresave ( Address Bus) është një tërësi e përçuesëve që shërben për bartjen e sinjaleve elektrike, të cilët paraqesin adresa. Magjistralja MCA ( Micro Chanel Architecture) shërben për kompjuterët e gjeneratës 386 dhe të kompjuterëve PS/2. Magjistralja lokale ( Local Bus) është e lidhur drejtëpërsëdrejti në procesor. Ekzitojnë edhe shumë magjistrale si VESA ose VL-Bus, e cila mundëson instalimin e modemit, PCI, e cila ndërtohet në pllakëzat amë të procesorëve Pentium etj. Kapaciteti i të dhënave që mund të transmetohen me këto magjistrale mund të jetë 8, 16, 32 dhe 64 bitëshe.

  English-Albanian dictionary > CPU

 • 15 CPU

  Англо-русский синонимический словарь > CPU

 • 16 CPU

  abr.
  1 abreviatura de: central processing unit -> CPU unidad central de proceso (informática)
  2 UPC, procesador central, cerebro de una computadora, CPU.

  Nuevo Diccionario Inglés-Español > CPU

 • 17 CPU

  abbrev.: CPU central processing unit центральный процессор компьютера.

  Англо-русский экономический словарь > CPU

 • 18 CPU

  < edp> ■ Zentraleinheit f (CPU)

  English-german technical dictionary > CPU

 • 19 CPU

  CPU1 ELEK Zentraleinheit f
  CPU2 IT CPU f, Hauptprozessor m

  English-german engineering dictionary > CPU

 • 20 CPU

  ,si: pi: 'ju:
  (Central Processing Unit; a central computer unit that controls the activities of other units connected to it.) prosessorenhet
  ( EDB)
  (forkortelse for central processing unit)
  prosessorenhet, CPU

  English-Norwegian dictionary > CPU

См. также в других словарях:

 • CPU — CPU …   Deutsch Wörterbuch

 • CPU-Z — Entwickler CPUID Aktuelle Version 1.58 (24. Juni 2011) Betriebssystem Windows Kategorie Systemprogramm Lizenz …   Deutsch Wikipedia

 • CPU-Z — 1.54 в среде …   Википедия

 • CPU — CPU, cpu c.p.u. . abbr. 1. (Computers) The {central processing unit}, that part of the electronic circuitry of a computer in which the arithmetic and logical operations are performed on input data, which are thereby converted to output data; it… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cpu — CPU, cpu c.p.u. . abbr. 1. (Computers) The {central processing unit}, that part of the electronic circuitry of a computer in which the arithmetic and logical operations are performed on input data, which are thereby converted to output data; it… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • CPU-Z — 1.55 with overclocked processor under Windows 7 beta Developer(s) CPUID Stable release 1.58 / June 24, 2011; 4 months ago …   Wikipedia

 • CPU — (el. cpu) sb., CPU’en, CPU’er, CPU’erne (IT processor), i sms. CPU , fx CPU blæser …   Dansk ordbog

 • cpu — (el. CPU) sb., cpu’en, cpu’er, cpu’erne (IT processor), i sms. cpu , fx cpu blæser …   Dansk ordbog

 • CPU — COMPUTING abbreviation for central processing unit * * * CPU UK US /ˌsiːpiːˈjuː/ noun [C] ► IT ABBREVIATION for central processing unit: the part of a computer that controls all the other parts: »The motherboard and CPU are the brains of your PC …   Financial and business terms

 • CPU — [sē′pē′yo͞o′] n. central processing unit: also cpu …   English World dictionary

 • CPU — Abreviatura de complejo prematuro de la unión. Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999 …   Diccionario médico

Книги

Другие книги по запросу «CPU» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»