Перевод: с французского на все языки

Aql

 • 1 âge

  nm.
  1. yosh; à mon âge mening yoshimda; différence d'âge yoshidagi farq; quel âge me donnez-vous? menga necha yosh berasiz? elle sera bientôt en âge de se marier u yaqinda turmushga chiqadigan yoshga yetadi; être vieux avant l'âge barvaqt qarimoq
  2. davr (inson yoki hayvon hayotidagi bosqich, davr, umr); un enfant en bas âge go‘dak, chaqaloq, yosh bola; dès son plus jeune âge yoshlik chog‘idanoq; l'âge de raison esni tanigan, aql to‘lgan, tushunadigan vaqtdagi davr; l'âge ingrat balog‘atga o‘ tish, yetish davri; l'âge adulte katta yosh; un homme d'un âge avancé yoshi o‘ tgan kishi; au déclin de son âge yoshi qaytgan davrda; grand âge qarilik, mo‘ysafidlik; groupe d'âge yosh gruppasi
  3. asr, davr; l'âge du bronze, de la pierre bronza, tosh davri.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > âge

 • 2 agile

  adj.
  1. epchil, chaqqon, ildam; agile comme un chat mushuk kabi chaqqon
  2. fig. tez, ildam ilg‘ab oladigan, ziyrak; un esprit agile zo‘r aql egasi, oqil, dono.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > agile

 • 3 aigu

  -uë
  I adj.
  1. keskir, uchli, o‘ tkir; oiseau au bec aigu tumshug‘i uchli, nayzali qush; l'âme aiguë d'un poignard xanjarning keskin tig‘i; angle aigu o‘tkir burchak
  2. yuqori, qattiq, kuchli, chinqiriq, quloqni teshadigan; note AIGUE-MARINE AIR aiguë yuqori nota; des voix aiguës kuchli, chinqiroq ovozlar
  3. qattiq, zo‘r, og‘ir, kuchli, dahshatli; douleur aiguë kuchli azob, og‘riq
  4. og‘ir kechayotgan (davrdagi), avjidagi, og‘ir (kasallik); maladie aiguë og‘ir kasallik (tez boshlanib tez kuchayib ketadigan kasallik)
  5. yaxshi taraqqiy qilgan; une intelligence aiguë o‘ tkir zehn, aql
  II nm. yuqori tovush; passer du grave à l'aigu past tovushdan yuqori tovushga o‘ tmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aigu

 • 4 analyste

  n. analitik, analiz bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis; aql-mulohaza yuritishga moyil va usta odam.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > analyste

 • 5 analytique

  adj.
  1. analizga asoslangan, analitik, tahliliy; géométrie analytique analitik geometriya (matematikaning geometrik masalalarini algebra va analiz metodlari bilan o‘rganadigan bo‘limi)
  2. tahlil qilish yo‘li bilan yondoshadigan; esprit analytique analiz qilish qobiliyati zo‘r aql
  3. analiz, tahlilni o‘z ichiga olgan; compte-rendu analytique d'une réunion yig‘ilish haqidagi hisobot.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > analytique

 • 6 ankylosé

  -ée
  adj.
  1. harakatsizlangan, harakatdan to‘xtagan, qotib, uvushib qolgan
  2. qotib qolgan; qoloq, to‘mtoq; orqada qolgan; esprit ankylosé to‘mtoq aql.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ankylosé

 • 7 avisé

  -ée
  aqlli, dono, mulohazali, ehtiyotkor, o‘ylab, aql bilan ish qiladigan; un homme avisé dono kishi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > avisé

 • 8 caboche

  nf.
  1. bosh, kalla, miya
  2. aql; il a une bonne caboche u aqlli.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > caboche

 • 9 cerveau

  nm.
  1. miya
  2. aql, idrok, es, fahm-farosat, aql; avoir le cerveau fêlé jinni bo‘ lmoq, esini yemoq, aqldan ozmoq
  3. markaziy boshqaruv sistemasi, a'zosi (bosh miya)
  4. elektron miya, aql hisoblaydigan apparat.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cerveau

 • 10 cervelle

  nf.
  1. miya, bosh miya; brûler, faire sauter la cervelle miyasidan otmoq, miyasini majaqlamoq
  2. aql, ong, idrok, zehn, fahm; une pauvre cervelle kaltafahm odam; homme sans cervelle yengiltak odam.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cervelle

 • 11 comme

  I conj.
  1. xuddi, kabi, singari, go‘yoki, o‘xshash, qanday, dek; il a réussi comme son frère akasidek uning omadi keldi
  2. boshqalardek; j'oublierai cela comme le reste men buni boshqalardek, qolganlardek unutaman
  3. uchun; comme il vous plaira u sizga yoqqani uchun; faites votre travail comme il faut ishingizni keragidek yaxshi qiling; une personne très comme il faut risoladagidek odam, juda yaxshi kishi; comme ci comme ça yaxshi ham emas yomon ham, o‘rtacha
  4. –dek; je n'ai jamais rencontré d'intelligence comme la sienne men hech qachon uningdek aql-zakovatlini uchratmagandim
  5. je l'ai choisie comme secrétaire men uni kotiblikga tanladim
  6. sababli; comme il arrive demain uning ertaga kelishi sababli
  II adv. qanchalik; qanday; comme c'est cher! qanchalik bu qadrli, aziz! regardez comme il court! qarang, qanday u yugurayapti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > comme

 • 12 compliqué

  -ée
  adj. murakkab, chigal, qiyin, og‘ir; mécanisme compliqué murakkab qismlar; une histoire compliquée chigal voqea; écoutez, ce n'est pas compliqué, vous prenez la première rue à droite eshiting, bu qiyin emas, o‘ngdagi birinchi ko‘chaga buriling; un esprit compliqué og‘ir fikr, aql.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > compliqué

 • 13 connaissance

  nf.
  1. bilish, anglab yetish; théorie de la connaissance bilish nazariyasi
  2. bilim, ilm, donishlik, ma'lumot, xabardorlik, voqiflik; pl. bilim, ma'lumot; connaissances étendues keng ma'lumot, ilm; en connaissance de cause ishning ko‘zini bilib; porter à la connaissance de xabardor qilmoq, ma'lum qilmoq, bildirmoq; il est venu à ma connaissance menga ma'lum bo‘ldi-ki; prendre connaissance bilib olmoq, tanimoq, bilmoq; prendre connaissance de qqch. tanishmoq, ko‘rmoq; donner connaissance de tanishtirmoq, ko‘rsatmoq; à ma connaissance menga ma'lum bo‘lishicha
  3. ong, shuur, anglash, sezgi, his, tuyg‘u, aql, xayol, es, yod, xotira, zehn, hush; perdre connaissance xushdan ketmoq, behush bo‘lib qolmoq; reprendre connaissance hushiga kelmoq
  4. tanishish, tanishlik, oshnachilik, bilish, xabardorlik; faire connaissance avec qqn. tanishmoq; être, se trouver en pays de connaissance tanishlari orasida bo‘lmoq; il est de ma connaissance u mening tanishim
  5. tanish, oshna; de vieilles connaissances eski oshnalar; une de mes connaissances mening bir tanishim, oshnam.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > connaissance

 • 14 conseil

  nm.
  1. maslahat, kengash, maslahatlashish, kengashish, ko‘rsatma, yo‘llanma, yo‘l-yo‘riq; prendre conseil de qqn. maslahatlashmoq; suivre un conseil yo‘l-yo‘riqqa amal qilmoq; tu es de mauvais conseil yomon maslahatchisan; prov. la nuit porte conseil kechasi yotib o‘yla, ertalab turib so‘yla; kechqurun qo‘yaturib, ertalab o‘ylashsak durustroq aql topilib qolar; prov. à chose faite conseil pris tushirib qo‘ygan narsang qo‘ldan ketdi, yo‘qoldi deyaver; qo‘ldan chiqdi ketdi
  2. idora, muassasa; Conseil d'Etat davlat muassasasi; conseil constitutionnel konstitusion mahkama; Conseil des ministres vazirlar mahkamasi; Conseil Mondial de la Paix Butun dunyo tinchlik kengashi; conseil de guerre harbiy kengash
  3. majlis, kengash, kengashish, maslahatlashish; conseil des ministres vazirlar kengashi; conseil d'administration de fin d'année aksionerlar yillik majlisi; conseil de famille oila kengashi
  4. sud; conseil de discipline tartib intizom sudi; conseil des prud'homme manfaatdor bo‘lmagan shaxs ishtirokidagi sud majlisi (Fransiyada); sud komissiyasi, hay'ati; conseil général bosh maslahatchi; conseil de révision mil. harbiy xizmatga chaqiruv hay'ati, harbiy shikoyat sudi
  5. maslahatchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > conseil

 • 15 conseiller

  vt. maslahat bermoq.
  -ère
  n. maslahatchi, maslahat beruvchi, maslahatgo‘y, aql o‘rgatuvchi; prov. la faim est mauvaise conseillère ochlik yomon maslahatchi; conseiller des grâces oyna
  2. maslahatchi, maslahatgo‘y, kengash a'zosi; conseiller municipal munisipal kengashi a'zosi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > conseiller

 • 16 consistance

  nf.
  1. eritma va quyuq jismlarning quyuq-suyuqlik, zichlik darajasi, qalinlik, zichlik, tig‘izlik; sol de faible consistance yumshoq tuproq, yer, zamin
  2. fig. pishiqlik, puxtalik, mahkamlik, mustahkamlik, turg‘unlik, barqarorlik, bardoshlilik, chidamlilik, qattiqlik; sans consistance bo‘sh, chidamsiz, pishiq, puxta emas, chidamaydigan, omonat, likildoq, qimirlab turadigan; un esprit sans consistance sayoz, bo‘sh aql; un homme sans consistance tabiati bo‘sh odam; une rumeur sans consistance asossiz mish-mishlar, gap-so‘z.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > consistance

 • 17 creux

  -euse
  I adj.
  1. kovak, teshik, havol, ichi bo‘sh, bo‘sh, quruq, puch; arbre creux kovak yog‘och; assiette creuse chuqur tarelka, kosa; chemin creux chuqurlikdagi yo‘l; ventre creux, estomac creux och, bo‘sh qorin, oshqozon; avoir le nez creux fam. nozik didli, sezgir, farosatli, tuyg‘uli bo‘lmoq, ega bo‘lmoq; prov. il n'y en a pas pour sa dent creuse bu yerda unga hech vaqo yo‘q, unga moli-mardumxo‘rlik qiladigan hech narsa yo‘q
  2. botiq, cho‘kik, ichiga botib, kirib ketgan, kirtaygan; yeux creux kirtaygan, botiq ko‘zlar; joues creuses ichiga kirib ketgan yuz
  3. fig. ichi bo‘sh, uncha chuqur bo‘lmagan, sayozroq, past, sayoz, bema'ni, mazmunsiz, suyuq, puch, ma'nosi yo‘q; formule creuse ma'nosiz so‘zlar; esprit creux, tête creuse bo‘sh kalla, past aql, puch kalla, suyuq odam; cerveau creux xayolparast
  II adv. sonner creux bo‘g‘iq, unsiz, tovushsiz jiringlamoq
  III nm.
  1. cho‘nqir yer, ichiga botgan joy, chuqur, kamgak, chuqurlik, o‘pirilgan joy, chuqur, kamgak, chuqurlik, o‘pirilgan joy, kovak, ichi bo‘shlik, o‘yilgan joy; soylik, pastlik, jarlik, soy; creux d'un arbre daraxt kovagi; creux du genou tizza chuquri; creux de la main kaft, hovuch, siqim; j'ai un creux dans l'estomac ko‘krak chuqurcham achishyapti
  2. fam. bo‘sh soat (jadvalda).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > creux

 • 18 croître

  vi.
  1. o‘smoq, rivojlanmoq, katta bo‘lmoq, unmoq, ko‘karmoq
  2. ulg‘aymoq, katta bo‘lmoq, yiriklashmoq, ko‘paymoq, oshmoq, ortmoq; aller croissant kattalashmoq, yiriklashmoq, o‘sib bormoq; croître en beauté go‘zallashmoq, ko‘rkamlashmoq, to‘lishmpoq, chiroyli bo‘ lib ketmoq; croître en sagesse aql kirib qolmoq, aqlliroq bo‘lib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > croître

 • 19 dégoûtant

  -ante
  adj.
  1. yoqimsiz, ko‘ngilni aynitadigan aql bovar qilmaydigan, xunuk, jirkanch, yaramas, qabih, iflos, chirkin, badboshra, zid, bemaza, qo‘lansa
  2. kishini achchiqlantiradigan, g‘azablantiradigan, ablahona, jirkanuvchi, ta'bi nozik, hazarchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dégoûtant

 • 20 déniaiser

  vt.
  1. aql-farosatga o‘rgatmoq
  2. fam. begunohlikdan mahrum qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > déniaiser

См. также в других словарях:

 • Aql — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • Aql — may refer to: * Aql, an Islamic term * Acceptable Quality Limit, the worst case quality level, expressed as a percentage of defects in a population, that is still considered acceptable. * aql.com, a UK communications provider for email to SMS,… …   Wikipedia

 • AQL — (Associative Query Logic) es una tecnología de desarrollo de bases de datos. Patentada por QlikTech, trabaja de un modo distinto al construir y mantener internamente una base de datos no relacional sino asociativa que reside en RAM y de alta… …   Wikipedia Español

 • AQL — AQL,   Abkürzung für Acceptable quality level [ək septəbl kwɔlətɪ levl, englisch], annehmbare Qualitätsgrenzlage, Qualitätsprüfung: höchster zulässiger Ausschussanteil in einer Lieferung (Los), der vom Kunden entsprechend den Lieferbedingungen… …   Universal-Lexikon

 • 'Aql — Part of a series on Shī‘ah Islam …   Wikipedia

 • AQL — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • AQL — Die Abkürzung AQL steht für: Acceptance Quality Limit im Prüflos Arbeitsgemeinschaft zur Qualitätssicherung in der Lehre ISO 2859 für attributive Prüfung Die Abkürzung Aql bezeichnet: das Sternbild Aquila, lateinische Abkürzung des Sternbildes… …   Deutsch Wikipedia

 • Aql — Die Abkürzung AQL steht für: Acceptable Quality Level im Prüflos Arbeitsgemeinschaft zur Qualitätssicherung in der Lehre ISO 2859 für attributive Prüfung Die Abkürzung Aql bezeichnet: das Sternbild Aquila, lateinische Abkürzung des Sternbildes… …   Deutsch Wikipedia

 • AQL — Acceptable Quality Level (Business » International Business) Acceptable Quality Level (Business » General) Acceptable Quality Level (Miscellaneous » Awards & Medals) * Average Quality Level (Academic & Science » Chemistry) * Acceptable Quality… …   Abbreviations dictionary

 • AQL — acceptable quality level …   Medical dictionary

 • AQL — Acceptable Quality Level …   Acronyms