Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

2)+(ездить)

 • 1 ездить

  рафтан, рафтуо (кардан, сафар кардан

  Русско-таджикский словарь > ездить

 • 2 ездить

  несов.
  1. рафтан, рафтуо (гардиш, сафар) кардан (савора); ездить верхом савора гардиш кардан; на работу он ездит на троллейбусе вай ба кор бо троллейбус меравад
  2. ронда (идора карда) тавонистан; он хорошо ездит на мотоцикле вай мотосиклро нағз ронда метавонад
  3. рафтан, омадан; он часто ездит к нам вай тез-тез ба хонаи мо омада меистад
  4. перен. разг. лағжидан, ғеҷидан; подпруга не подтянута, и седло ездит аил таранг кашида нашудааст, зин мелағжад <> ездить верхом на ком-л. касеро хар карда савор шудан

  Русско-таджикский словарь > ездить

 • 3 верхом

  нареч.
  1. аз боло, бо рохи боло; идти верхом бо роҳи боло рафтан
  2. пур, лаболаб, лабрез; насыпать мешок зерна верхом ҷуволро аз галла пур кардан нареч. савора, аспсавор, аспакӣ; ехать верхом на лошади аспсавор рафтан <> ездить верхом на кбм-л. касеро хар карда савор шудан

  Русско-таджикский словарь > верхом

 • 4 езда

  ж
  1. (по знач. гл. ездить 1-3) рафтан(и), рафтуо кардан(и) (савора); быстрая езд а гашти тез; верховая езда аспсаворӣ
  2. в сочет. с сущ., обозначающими время: в двух часах езд ы от города аз шаҳр дусоата роҳ

  Русско-таджикский словарь > езда

 • 5 езживать

  несов. разг. многокр. к ездить 1-3

  Русско-таджикский словарь > езживать

 • 6 казаться

  несов.
  1. намудан; казаться старше своих лет аз синну соли худ калонтар намудан
  2. безл. кому намудан, ба назар намудан; мне кажется, что я вас гдето видел ба назарам чунин менамояд, ки ман шуморо дар куҷое дидаам
  3. в знач. вводн. сл. кажеится, казалось … барин, зоҳиран, гӯё, аз афташ; к вечеру, кажется, соберётся дождь бегоҳирӯзӣ борон меборидаги барин; казалось бы гӯё; каза-лось бы, ему незачем было ездить, а он поёхал гӯё рафтанаш лозим набуд, аммо вай рафт <> не казаться на глаза чьи, кому камнамо шудан (будан), ба назар нанамудан

  Русско-таджикский словарь > казаться

 • 7 научиться

  сов. чему или снеопр. омӯхтан, ёд (таълим) гирифтан; научиться ездить верхом аспсавориро ёд гирифтан

  Русско-таджикский словарь > научиться

 • 8 отъездить

  сов. разг.
  1. что сафар карда омадан, мусофират кардан; целый день отъездить верхом рӯзи дароз савора гаштан
  2. (кончить ездить) рафта омадан

  Русско-таджикский словарь > отъездить

 • 9 пара

  ж
  1. ҷуфт, ду адад, дута; пар а беля куртаву эзор; пара сапог як ҷуфт мӯза; две пары ножниц ду дона қайчӣ
  2. (мужской костюм) костюми мардона (шиму пиҷак)
  3. аробаи дуаспа; ездить на паре бо аробаи дуаспа савора рафтан; пара на отлете (с отлетом) ҷуфти аспи ароба, ки яке ба шоту баста щуда, дигаре шатак аст
  4. ду кас; влюблённая пара ошиқу маъшуқа; супружеская пара зану шавҳар // в знач. нареч. парами ҷуфт-ҷуфт, дута-дута; строиться парами дукасӣ (ду кас ду кас) саф кашидан
  5. в знач. сказ. кому чаще с отриц. разг. муноеиб, мувофиқ; он тебе не пара вай ба ту муносиб нест о. счётное сл. разг. ҷуфт, дута, ду дона; съесть пару яблок ду дона себ хурдан // (несколько) прост. як-ду, ду-се; через пару дней як-ду (ду-се) рӯз пас <> в парем прост. на пару дукаса, бо ҳамроҳии касе; пустяков прост. ҳеҷ гап не; это сделать пустяков инро иҷро кардан ҳеҷ гап не; два сапога паръ кар додари кӯр; сказать пару тёплых слов прост. ду даҳан гапи хуш задан

  Русско-таджикский словарь > пара

 • 10 по

  предлог
  1. с дат. (на поверхности, вдоль поверхности, о поверхность) аз, ба, ба рӯи…; қадқадди…, бо; идти по дороге аз роҳ гузаштан (рафтан); спускаться по лестнице аз зина фуромадан; пройти по мосту аз пул гузаштан; гладить по головё сарро сила кардан; дождь стучит по крыше борон бомро мекӯбад, борон бомкӯбӣ карда истодааст; бить по мячу тӯпро задан
  2. с дат. (в пределах, в области чего-л.) дар; бродить по лесу дар беша гаштан; работать по профсоюзной линии дар соҳаи иттифоқҳои касаба кор кардан; соревнование по лыжам мусобиқаи лыжаронҳо//с сущ. во мн. ба; рассадить всех по местам ҳамаро ҷо ба ҷо шинондан; развесить картины по стенам суратҳоро ба деворҳо овехтан
  3. с дат. (в направлении чего-л.) б.а сӯи бо, аз паи…; плыть по течению ба сӯи поёноб шино кардан, бо ҷараёни об шинокунон рафтан; идти по ветру бо вазиши бод роҳ рафтан, бо боди мурод роҳ рафтан; идти по следу зверя аз паи дарранда рафтан.
  4. с дат. (согласно, следуя чемул.) аз рӯи…, мувофиқи …, аз бо, ба; начинать работу по гудку корро бо бонги гудок сар кардан; работать по плану аз рӯи нақша кор кардан; по моему мнению ба фикри ман, ба назари ман; уволиться по собственному желанию бо хоҳиши худ аз кор рафтан; по доброй воле хушӣ ба хущй; бо иродаи нек; бо хоҳиши худ; по выбору аз рӯи хоҳиш, аз рӯи интихоб, аз рӯи дилхост; судить по внешности аз сураташ дар бораи сираташ ҳукм баровардан, дар бораи касе. аз рӯи намуди зоҳириаш мулоҳиза доштан; жениться по любви муҳаббат баста (нағз дида) зан гврифтан; по вкусу аз рӯи завқ (табъ), табън дил; это ему не по вкусу ин ба вай намефорад // разг. в сочет. с личн. мест. аз, мувофиқи…, ба; по мне аз ман бошад; по тебе аз ту бошад; всё не по ней ҳеҷ чиз ба ӯ маъқул намешавад (нест), ҳеҷ чиз ба табъи ӯ намешинад // в сочет.: не по кармаиу компо -л. қудрати харидан надорад, ба кисааш (ба пулаш) мувофиқ нест; емe не по карману эта покупка ӯ ба харидани ин чиз пул надорад, қудраташ ба харидани ин чиз намерасад; по плечу, по силам мувофиқи қудрат; эта работа ему не по плечу (не по силам) ба ин кор зӯраш намерасад, ин кор аз иқтидори ӯ берун аст
  5. с дат. (на основании какихл. при знаков) аз ҷиҳати…, бо, аз рӯи…, мувофиқи…; старший по возрасту аз ҷиҳати синну сол калонтар; лӯчший по качеству аз ҷиҳати сифат беҳтаринаш; учитель по профессии касбаш муаллимӣ // (при указании родства, близости) аз тарафи…; родственники по матери хешу табор аз тарафи модар; товарищ по работе ҳамкор, ҳамкасаба // (при указании на имя, фамилию и т. п.) бо, … номаш, лақабаш; …ном; слесарь по имени Николай Николай ном челонгар
  6. с дат. (посредством) бо, ба воситаи,.., аз; послать по почте бо почта фиристодан; сообщить по телеграфу ба воситаи телеграф хабар додан; передать по радио аз (бо) радио хабар додан
  7. с дат. (вследствие) ба (аз) сабаби…, дар натиҷан…, бинобар он, бо, аз рӯи; сделать что-л. по ошибке саҳван коре кардан, аз ғайри ихтиёр роҳ додан; отсутствовать по болезни аз сабаби беморӣ ғоиб будан; по рассеянности аз сабабй (дар натиҷаи) фаромӯшхотирӣ; по обязанности аз рӯи ӯҳдадорӣ, аз рӯи вазифадорӣ
  8. с дат. (при указании цели действия) бо, барои; вызвать по делу бо коре ҷеғ задан; геологическая партия по разведке поленых ископаемых партияи геологии ҷӯяндагони канданиҳои фоиданок; кружок по изучению русского языка маҳфили забони русӣ
  9. с дат. с сущ. во мн. ч. (при обозначении времени) гҳо, дар; ҳар; гулять по утрам пагоҳиҳо гардиш кардан; заниматься по ночам шабҳо кор кардан; шабкорӣ кардан; ездить за город по воскресеням дар рӯзҳои якшанбе беруни шаҳр рафтан
  10. с дат. (в разделительном значении): дать детям по яблоку ба бачагон яктоӣ себ додан; по рублю за штуку донааш яксӯмӣ
  11. с дат. (в знач. предлош «о»): скучать по детям фарзандҳоро ёд шудан; тоска по дому хонаро пазмон шудан, ба хона дилкашолӣ доштан
  12. с вин. (до, вплоть до) то; войти в воду по пояс то камар (то миён) ба об даромадан; прочитать с первой по пятую главу аз боби якум то боби панҷум хонда баромадан; по сей день то имрӯз, то ҳол
  13. свин. (с сущ. «сторона», «рука» с опр.) дар тарафи…, аз тарафи..,; сидеть по другую сторону стола дар он тарафи миз нишастан; по левую руку находится парк, по правую -стадион дар тарафи чап - боғ, дар тарафи ростстадион ҳаст
  14. с вин. прост. и обл. (в знач. пред-лога «за») барои…, ба; пойти по воду барои об рафтан; ходить по грибы [ба] занбӯруғчинӣ рафтан
  15. с дат. и вин. в сочет. с числ.: по одному яктоӣ; якнафарӣ; по три сетой, се-се; сенафарӣ
  16. с предл. (после чего-л.) баъд аз, пас аз, баъди…; по окончании работы баъди кор, баъд аз тамом шудани кор; по прибытии на место баъд аз расидан ба ҷое по 5 приставка
  1. префикси феълсоз, ки маънохои зеринро ифода мекунад: пайдо кардаии ягон сифат, хислат ва кайфият - побелеть сафед шудан расондйни амал то ба натща - погибнуть нобуд шудан, барҳам хӯрдан 1) ащом додани амал дар як дафъа - поблагодарть ташаккур гуфтан 4) ан-чом додани амал дар зарфи ягон вақт, махсусан вакти кӯтоҳ - побегать андак тохтан; посидеть андак нишастан 5) ибтидои амал - побежать давидан, давидан гирифтан; повеять ба вазндан сар кардан 6) давомати номуайяни такроршавии амал ва ё ҳодиса- побаливать гоҳ-гоҳ дард кардан, андак дард кардан; поглядывать гоҳ--гоҳ нигоҳ кардан 7) ащом дода шудани амал дар дарачаи сусттаре по позолотить зарандуд кардан 8) паҳн шудани амал ба ҳамаи объектҳо ва ё бисёре аз онҳо, инчунин аз тарафи амал ё вазъият фаро гирифта шудани субъектҳои бисёр ва ё ҳамаи онҳо по попрятать пинҳон кардан; помёрзнуть ҳама (бисёр) аз хунукӣ нобуд шудан 9) анҷом додани амал ба таври оҳиста, тадричан ва ё дар якчанд дафъа по попривыкнуть андак одат кардан 10) шакли намуди мутлақи баъзе феълҳоро месозад по подарить бахшидан; познакомить шинос кардан, шиносондан
  2. дар калимасозии сифат истеъмол меёбад: 1) баъд аз он ки бо асоси калима нишон дода шудааст, вокеъ гардида - посмертный пас аз марг, баъди мурдан 2) мутобиқ ва муносиби он чи ки бо асоси калима нишон дода мешавад - подоходный …и даромад, аз рӯи даромад; посильный ба қадри ҳол, ало қадри ҳол, мувофиқи қувват 3) мансуб ба ҳар яке аз предметҳои бо асоси калима нишон додашуда; иҷрошаванда, ченшаванда, тақсимшаванда мутобиқи он чи ки бо асоси калима нишон дода шудааст - поголовный …и саршумор, сар то сар, саросар; помесячный якмоҳа, ҳармоҳа, моҳ ба моҳ
  3. дар мавриди сохта шудани даричаи қиёсии сифат ва зарф тобиши мулоимӣ, сустшавии кайфиятеро медиҳад, ки бо сифат ё зарф ифода шудааст - помоложе ҷавонтар, хурдтар; поновёе навтар, тозатар
  4. дар сохта шудани сифатҳо бо маънои «ба назди чизе ё қадпо -қадичизе воқеъшуда»инчунин дар сохтани исмҳо ба маънои «мутобиқ ба кор» меояд - пограничный сарҳаддӣ, …и ҳудуд; побережье соҳилй баҳр, соҳили дарё
  5. бо ҳамроҳии сифатщо зарфҳои тарзи амалро месозад - поновому ба таври нав, аз нав, дубора; попрежнему мисли пештар, аввала (пештара) барин; порусски русӣ, ба русӣ
  6. бо ҳамроҳии чонишинҳои соҳибӣ зарфҳои бо маънои «мутобиқи ақидаи (орзуи) касеро месозад - по-моему ба фикри ман, ба назарам, ба хаёлам; по-твоему ба фикри ту, ба назарат, ба хаёлат

  Русско-таджикский словарь > по

 • 11 раскатывать

  несов.
  1. см. раскатать и раскатить;
  2. разг. (много кататься, ездить) савора бисёр гаштан, бисёр гардиш (сайр) кардан

  Русско-таджикский словарь > раскатывать

См. также в других словарях:

 • ЕЗДИТЬ — ЕЗДИТЬ, езжать или езживать (с предлогом езжать), ехать; повел. едь, поезжай, употр. редко (пск., влад., сиб.); двигаться, переноситься куда либо, но не ходить, не летать, не плыть, заставляя какое либо животное возить себя верхом или в упряжи.… …   Толковый словарь Даля

 • ЕЗДИТЬ — ЕЗДИТЬ, езжу, ездишь, несовер. 1. Те же знач., что у гл. ехать, но с той разницей, что ехать обозначает движение в один прием или в одном направлении, а ездить движение, повторяющееся и совершаемое в разное время, в разных направлениях.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ездить — См …   Словарь синонимов

 • ездить верхом — См …   Словарь синонимов

 • ездить — Ездить, этот, казалось бы, простенький глагол вызывает массу затруднений. Вам не приходилось слышать: Я туда ездю (правильно езжу) каждый день или Они ездиют (правильно ездят) только на поезде. Давайте повторим, как правильно: я езжу, ты ездишь,… …   Словарь ошибок русского языка

 • ЕЗДИТЬ — ЕЗДИТЬ, езжу, ездишь; езди; несовер. 1. То же, что ехать (в 1, 2 и 3 знач., но обозначает действие, совершающееся не в одно время, не за один приём или не в одном направлении). Е. на поезде. Ездят поезда. Е. по выставкам. 2. Посещать кого что н …   Толковый словарь Ожегова

 • ездить в ригу — делать брэкфаст, рвать, выворачивать, травить, выворачивать наизнанку, беседовать с белым другом, метать харчи, пугать унитаз, блевать Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • ездить следом — увязываться, быть тенью, следовать, сопутствовать, сопровождать Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • ездить — ездить, езжу, ездит …   Русский орфографический словарь

 • ездить — ездить, езжу, ездит (неправильно ездию, ездиет); повел. езди и в просторечии ездий …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ездить — е/зжу, е/здишь, е/здят, нсв. 1) Двигаться, перемещаться по суше или по воде при помощи каких л. средств передвижения (о движении, совершаемом в одном направлении не один раз или в разных направлениях). Ездить на работу на метро. Никто по этой… …   Популярный словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»