Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

2) be behind

 • 1 заваливаться (I) > завалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زمین باتلاقی، کاهش فعالیت، رکود، دوره رخوت، افت، ریزش، یکباره پائین آمدن یا افتادن، یکباره فرو ریختن، سقوط کردن، خمیده شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливаться (I) > завалиться (II)

 • 2 отставать (I) > отстать (I)

  ............................................................
  1. fall/lag behind
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt.) آهسته، کند، تدریجی، کودن، تنبل، یواش، آهسته کردن یاشدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отставать (I) > отстать (I)

 • 3 сзади

  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сзади

 • 4 стоять (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................
  3. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (adj.) واقع شده در، واقع در، جایگزین
  ............................................................
  5. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) روبرو شدن با، مواجهه دادن
  ............................................................
  7. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  برپا ماندن، روی پا ایستادن، ایستاده، با استقامت، (یقه) آهاردار و سفت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стоять (II) (нсв)

 • 5 вслед

  ............................................................
  (conj. & adv. & adj.) پس از، بعد از، در عقب، پشت سر، درپی، در جستجوی، در صدد، مطابق، بتقلید، به یادبود
  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вслед

 • 6 глаз

  ............................................................
  1. eye
  (vt. & n.) چشم، دیده، بینایی، دهانه، سوراخ سوزن، دکمه یا گره سیب زمینی، مرکز هر چیزی، کارآگاه، نگاه کردن، دیدن، پائیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) برانداز، برانداز کردن، نگاه، نگاه مختصر، نظر اجمالی، مرور، نگاه مختصر کردن، نظر اجمالی کردن، اشاره کردن ورد شدن برق زدن، خراشیدن، به یک نظر دیدن
  ............................................................
  3. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) بینایی، دید، نظر، منظره، رویت کردن، بینش، باصره، تماشا، آلت نشانه روی، جلوه، قیافه، جنبه، چشم، قدرت دید، دیدگاه، هدف، دیدن، دید زدن، نشان کردن، بازرسی کردن
  ............................................................
  {watch (v.) پائیدن، دیدبان، پاسداری، کشیک، مدت کشیک، ساعت جیبی و مچی، ساعت، مراقبت کردن، مواظب بودن، بر کسی نظارت کردن، پاسداری کردن}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > глаз

 • 7 за I

  ............................................................
  (adv. & n.) آن سوی، آن طرف ماوراء، دورتر، برتر از
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) سرتاسر، از این سو به آن سو، در میان، از عرض، از میان، از وسط، از این طرف به آن طرف
  ............................................................
  4. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  6. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  7. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  8. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. during
  درمدت، هنگام، درجریان، در طی
  ............................................................
  12. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "

  Русско-персидский словарь > за I

 • 8 заглаза

  قید behind back

  Русско-персидский словарь > заглаза

 • 9 заглазный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. done
  (adj.) (بازگشت شود به do)، انجام شده، وقوع یافته
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заглазный (-ая, -ое, -ые)

 • 10 зад

  ............................................................
  1. back
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  2. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  (n.) کفل، پشت، عقب هر چیزی، خصوصی، محرمانه
  ............................................................
  5. rump
  (n.) سرین، کفل، صاغری، کفل انسان، دنبه گوسفند
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > зад

 • 11 из-за

  ............................................................
  1. from
  از، بواسطه، درنتیجه، از روی، مطابق، از پیش
  ............................................................
  ............................................................
  بدین دلیل، بواسطه
  ............................................................
  بعلت، زیرا
  ............................................................
  (thru=)
  (adv. & adj.) از میان، از وسط، از توی، بخاطر، از آغاز تا انتها، کاملا، تمام شده، تمام، از طریق، بواسطه، در ظرف، سرتاسر

  Русско-персидский словарь > из-за

 • 12 крутить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخانیدن، چرخش، چرخیدن، گردش سریع، حرکت گردابی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، گردش، چرخیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیچ، تاب، نخ یا ریسمان تابیده، پیچ خوردگی، پیچیدن، تابیدن، پیچ دار کردن
  ............................................................
  (v.) جمع کردن، اندوختن، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، چرخ خوری، حرکت چرخشی، گردیدن، گشتن، باعث چرخش شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. go out
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крутить (II) (нсв)

 • 13 кулуарный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) غیر رسمی، دارای عدم رسمیت، غیر مستند
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кулуарный (-ая, -ое, -ые)

 • 14 назади

  قید behind
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه

  Русско-персидский словарь > назади

 • 15 неуспеваемость

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > неуспеваемость

 • 16 опережать (I) > опередить (II)

  ............................................................
  (past: overtook ; past participle: overtaken
  (vi.) رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیش دستی کردن بر، پیش جستن بر، پیش افتادن، ممانعت کردن، کمین، کمینگاه
  ............................................................
  (vt.) پیش بینی کردن، انتظار داشتن، پیشدستی کردن، جلو انداختن، پیش گرفتن بر، سبقت جستن بر
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پیش افتادن از، بهتر بودن از، تفوق جستن
  ............................................................
  7. exel

  Русско-персидский словарь > опережать (I) > опередить (II)

 • 17 отставание

  ............................................................
  ............................................................
  2. lag
  (v.) کندی، لنگی، واماندگی، عقب ماندگی، عقب ماندن، لنگیدن، تاخیر کردن، پس افت، تاخیر

  Русско-персидский словарь > отставание

 • 18 перегонять (I) > перегнать (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: outran ; past participle: outrun
  (v.) پیش افتادن، در دویدن جلو افتادن، پیشی جستن بر
  ............................................................
  (v.) پیش افتادن از، عقب گذاشتن، پیشی جستن از
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گذرگاه، معبر، جسر، گذر دادن، ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر عبور دادن
  ............................................................
  (vt.) تقطیر کردن، گرفتن، عرق گرفتن از، شیره گرفتن

  Русско-персидский словарь > перегонять (I) > перегнать (II)

 • 19 подстрекатель

  ............................................................
  انگیزنده، مفسد، شرراه انداز، انگیزه خواب، پیشینه خواب سابقه خواب
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подстрекатель

 • 20 позади

  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  ............................................................
  3. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش

  Русско-персидский словарь > позади

См. также в других словарях:

 • Behind — Daten zum Spiel Autor Michael Palm, Sebastian Jakob Grafik Eckhardt Freytag, Volkan Baga, Franz Vohwinkel u.a. Verlag Fishtank (Ravensburger) Erscheinungsjahr 2003 Art …   Deutsch Wikipedia

 • Behind the Wheel — Single par Depeche Mode extrait de l’album Music for the Masses Face A Behind the Wheel Face B Route 66 Sortie 28 décembre 1987 …   Wikipédia en Français

 • Behind the Wheel — Saltar a navegación, búsqueda «Behind the Wheel» Sencillo de Depeche Mode del álbum Music for the Masses Lado B «Route 66» Publicación 28 de Diciembre de 1987 en …   Wikipedia Español

 • Behind Crimson Eyes — Origin Victoria, Australia Genres Post hardcore Punk rock[1] Years active 2004 present …   Wikipedia

 • Behind the Music — Saltar a navegación, búsqueda Behind the Music Género Documental País de origen  Estados Unidos …   Wikipedia Español

 • behind — [bē hīnd′, bihīnd′] adv. [ME bihinden < OE behindan: see BE & HIND1] 1. in or to the rear or back [to walk behind, to look behind] 2. at an earlier time; in the past [my joy lies behind] 3. in a former place, condition, etc …   English World dictionary

 • Behind the sofa — is a British pop culture phrase, used as a metaphor to describe the actions that a state of fear may drive a person to mdash; e.g., a child hiding behind the sofa to avoid a frightening television programme. Although the phrase is sometimes… …   Wikipedia

 • Behind Closed Doors — refers to things said or done in private.* Behind closed doors (football), a term that describes football matches played where spectators are not allowed to watchBehind Closed Doors may also refer to:In music: * Behind Closed Doors (song), by… …   Wikipedia

 • Behind These Hazel Eyes — «Behind These Hazel Eyes» Сингл …   Википедия

 • Behind the Glass — (Russian: За стеклом [ Za steklom ] ) was a widely popular Russian copy of the reality TV show Big Brother , first aired in 2001 by television station TV6. Behind the Glass was the first television reality show in Russia, where six men and women… …   Wikipedia

 • Behind Enemy Lines (band) — Behind Enemy Lines is an American anarchist crust punk and heavy metalcite news |title=Encyclopaedia Metallum s Entry on Behind Enemy Lines |urlhttp://www.metal archives.com/band.php?id=38510 | work =Encyclopaedia Metallum |accessdate = 2007 08… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»