Перевод: с русского на персидский

1) turn out into the street

 • 1 колонизировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) تشکیل مستعمره دادن، ساکن شدن در، مهاجرت کردن

  Русско-персидский словарь > колонизировать (I) (нсв и св)

 • 2 обёртываться (I) > обернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن

  Русско-персидский словарь > обёртываться (I) > обернуться (I)

 • 3 окаменеть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  { numb:
  (adj. & vivt.) کرخ، بیحس، کرخت، بیحس یا کرخت کردن}
  ............................................................
  (vt. & vi.) سخت کردن، تبدیل به جسم جامد کردن، مشکل کردن، سخت شدن، ماسیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > окаменеть (I) (св)

 • 4 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 5 бледнеть (I) > побледнеть (I)

  ............................................................
  1. turn/grow/become pale
  ............................................................
  2. fade/pale into insignificance
  ............................................................
  3. be outshone/overshadowed

  Русско-персидский словарь > бледнеть (I) > побледнеть (I)

 • 6 образоваться (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  { formee:
  (در علائم نجابت و در مورد صلیب) دارای انتهای مربع}
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) سازمان یافته، متشکل
  ............................................................
  (v.) برپا کردن، برپایی، مقدمه چینی، وضع، ترتیب، وضع بدن، نصب کردن، واگذاشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > образоваться (I) (нсв и св)

 • 7 отшучиваться (I) > отшутиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшучиваться (I) > отшутиться (II)

 • 8 переходить (II) > перейти (I)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  11. change/go over
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن
  ............................................................
  13. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  15. merge
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن

  Русско-персидский словарь > переходить (II) > перейти (I)

 • 9 являться (I) > явиться (II)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  ............................................................
  6. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > являться (I) > явиться (II)

 • 10 алеть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. turn scarlet/red
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > алеть (I) (нсв)

 • 11 аттракцион

  ............................................................
  ............................................................
  ستاره یا شخصیت برجسته جماعت، موضوع مهم و قابل توجه
  ............................................................
  نمایش فرعی، موضوع فرعی، انحراف اتفاقی

  Русско-персидский словарь > аттракцион

 • 12 багроветь (I) > побагроветь (I)

  ............................................................
  1. grow/turn red/crimson/purple
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)

  Русско-персидский словарь > багроветь (I) > побагроветь (I)

 • 13 белеть (I) > побелеть (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > белеть (I) > побелеть (I)

 • 14 беситься (II) > взбеситься (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беситься (II) > взбеситься (II)

 • 15 в I

  ............................................................
  1. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  2. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  3. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  4. into
  توی، اندر، در میان، در ظرف، به، بسوی، بطرف، نسبت به، مقارن
  ............................................................
  5. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  6. at a distance of...

  Русско-персидский словарь > в I

 • 16 ввод

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ввод

 • 17 ввысь

  قید high into the air

  Русско-персидский словарь > ввысь

 • 18 вглубь

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вглубь

 • 19 вдаль

  قید into the distance

  Русско-персидский словарь > вдаль

 • 20 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»