Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(τινος

 • 1 в

  в (во) в разн. знач. σε, σ', εις; για; в театре στο θέατρο в Москве στη Μόσχα; войти в дом μπαίνω στο σπίτι* ехать в Афины πηγαίνω στην Αθήνα в двух километрах σε απόσταση δύο χιλιομέτρων; в десять часов утра στις δέκα το πρωί в тысяча девятьсот , восемьдесят пятом году στα χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε; в прошлый раз την περασμένη φορά; в память чего-л. για ενθύμιο τινός в самом деле αλήθεια, πραγματικά
  * * *
  в разн. знач. во
  σε, σ’, εις; για

  в теа́тре — στο θέατρο

  в Москве́ — στη Μόσχα

  войти́ в дом — μπαίνω στο σπίτι

  е́хать в Афи́ны — πηγαίνω στην Αθήνα

  в двух киломе́трах — σε απόσταση δύο χιλιομέτρων

  в де́сять часо́в утра́ — στις δέκα το πρωί

  в ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят пя́том году́ — στα χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε

  в про́шлый раз — την περασμένη φορά

  в па́мять чего́-л. — για ενθύμιο τινός

  в са́мом де́ле — αλήθεια, πραγματικά

  Русско-греческий словарь > в

 • 2 высказать

  высказать λέγω, εκφράζω, διατυπώνω· \высказать своё мнение λέγω (или εκφράζω) τη γνώμη μου· \высказать предположение προϋποθέτω \высказаться εκφράζομαι, διατυπώνω τις σκέψεις μου, λέγω τη γνώμη μου' \высказаться за что-л. (против чего-л.) εκφράζομαι για κάτι (κατά τινός)
  * * *
  λέγω, εκφράζω, διατυπώνω

  вы́сказать своё мне́ние — λέγω ( или εκφράζω) τη γνώμη μου

  вы́сказать предположе́ние — προϋποθέτω

  Русско-греческий словарь > высказать

 • 3 высказаться

  εκφράζομαι, διατυπώνω τις σκέψεις μου, λέγω τη γνώμη μου

  вы́сказатьсяся за что-л. (про́тив чего́-л.) — εκφράζομαι για κάτι (κατά τινός)

  Русско-греческий словарь > высказаться

 • 4 чей?

  (чья, чьё, чьи)
  ποιανού, τίνος

  чья э́то кни́га? — ποιανού είναι αυτό το βιβλίο

  чей э́то портфе́ль? — ποιανού είναι ο χαρτοφύλακας

  чьё э́то письмо́? — ποιανού είναι το γράμμα

  чьи э́то кни́ги? — ποιανού είναι τα βιβλία

  Русско-греческий словарь > чей?

 • 5 аргумент

  аргумент
  м τό ἐπιχείρημα:
  приводить \аргументы в пользу чего́-л. προβάλλω ἐπιχειρήματα ὑπέρ τινός.

  Русско-новогреческий словарь > аргумент

 • 6 бороться

  бороться
  несов прям., перен παλεύω, πολεμώ, ἀγωνίζομαι:
  \бороться с усталостью παλεύω μέ τήν κούραση; \бороться с предрас-су́дками πολεμώ τίς προλήψεις; \бороться за мир ἀγωνίζομαι γιά τήν είρήνη; \бороться против чего-л. ἀγωνίζομαι ἐνάντια σέ κάτι (или κατά τίνος).

  Русско-новогреческий словарь > бороться

 • 7 высказываться

  высказывать||ся
  ἀποφαίνομαι:
  \высказыватьсяся ὁ ком-л. ἐκφράζω γνώμη γιά κάποιον \высказыватьсяся за кого-л., за что-л. ἀποφαίνομαι ὑπέρ τίνος· \высказыватьсяся против ἐκφράζομαι κατά τινος.

  Русско-новогреческий словарь > высказываться

 • 8 заступаться

  заступаться
  несов, заступиться сов (за кого-л.) παίρνω τό μέρος κάποιου, συνηγορώ (ὐπέρ τίνος) / ὑπερασπίζω (защищать)/ ὑποστηρίζω (поддерживать).

  Русско-новогреческий словарь > заступаться

 • 9 идти

  идти
  несов
  1. πηγαίνω, πάω, μεταβαίνω/ βαδίζω (шагать) / ἔρχομαι (от-куда-л.):
  \идти вперед προχωρώ· \идти назад ὁπισθοχωρώ· \идти за чем-л. ἀκολουθώ κάποιον \идти медленно (быстро) βαδίζω ἀργά (γρήγορα)· \идти в ногу συμβαδίζω, δέν μένω πίσω· \идти гуськом πηγαίνω σέ φάλαγγα κατ' ἄνδραν \идти домой πηγαίνω στό σπίτι· \идти из дому ἔρχομαι ἀπό τό σπίτι· \идти пешком πηγαίνω πεζός, πάω μέ τά πόδια· \идти в школу πηγαίνω σχολείο· \идти по дороге πηγαίνω στό δρόμο·
  2. (отправляться) ξεκινώ, φεύγω, ἀναχωρώ:
  поезд идет в два часа дня τό τραίνο φεύγει στίς δύο τό ἀπόγευμα· пароход идет через час τό ἀτμόπλοιον ἀναχωρεί μετά μία ὠρα· \идти гулять πηγαίνω περίπατο·
  3. (приближаться):
  поезд идет τό τραίνο φτάνει· весна идет ἐρχεται ἡ ἄνοιξη·
  4. (пролегать) ὁδηγώ, διέρχομαι, περνώ / ἐκτείνομαι, ἐξαπλοῦμαι, ἐξαπλώνομαι (простираться):
  эта дорога идет к городу αὐτός ὁ δρόμος ὁδηγεί στήν πόλη·
  5. (выходить, выделяться) βγαίνω, τρέχω:
  пар (дым) идет βγαίνει ἀτμός (καπνός)· вода идет из крана τό νερό τρέχει ἀπ' τή βρύση· кровь идет τρέχει αίμα· от цветов идет сильный запах τά λουλούδια ἀναδίνουν δυνατή μυρωδιά·
  6. (об осадках) πέφτω, πίπτω:
  идет снег πέφτει χιόνι, χιονίζει· идет дождь πέφτει βροχή, βρέχει·
  7. (о времени) περνώ:
  дни идут быстро οἱ μέρες περνοῦν γρήγορα· ему́ идет пятый год περπατάει στά πέντε, εἶναι πέντε χρονών
  8. (происходить) γίνομαι, λαμβάνω χώραν, συνεχίζομαι:
  иду́т переговоры γίνονται διαπραγματεύσεις· идут уроки γίνονται μαθήματα·
  9. (поступать) είσέρχομαι, μπαίνω, πηγαίνω:
  \идти на военную слу́жбу μπαίνω στό στρατό· \идти в институ́т μπαίνω στό Ίνστιτοῦτο·
  10. (находить сбыт) πουλιέμαι:
  товар не идет τό ἐμπόρευμα δέν πουλιέται (или δέν Εχει ζήτηση)·
  11. (о механизмах) δουλεύω, πηγαίνω:
  как иду́т ваши часы? πῶς πηγαίνει τό ὠρολόγι σας;·
  12. (употребляться) ἀπαιτοῦμαι, χρειάζομαι:
  на это платье идет шесть метров γι ' αὐτό τό φόρεμα χρειάζονται ἔξι μέτρα ὑφασμα· тряпье идет на изготовление бумаги τά κουρέλια πηγαίνουν διά τήν κατασκευή χαρτιοῦ·
  13. (быть к лицу) πηγαίνω, ταιριάζω, ἀρμόζω (προς):
  шляпа не идет мне τό καπέλλο δέν μοῦ πηγαίνει·
  14. (о спектакле, кино и т. п.) παίζομαι:
  сегодня идет «Пиковая дама» σήμερον παίζεται ἡ «Ντάμα Πίκα»·
  15. (в игре) παίζω, κάνω κίνηση:
  вам \идти ἡ σειρά σας νά παίξετε· \идти с десятки ἀνοίγω μέ τό δεκάρι· \идти пешкой κινώ πιόνι· ◊ \идти на-, перекор ἐνεργώ στό πείσμα, ἀντίθετα· \идти наудачу πηγαίνω στήν τύχη (или στά κουτουροῦ)· \идти вразрез с чем-л. πηγαίνω ἀντίθετα, ἐνεργώ σέ ἀντίθεση μέ...· \идти на риск ριψοκινδυνεύω· \идти ко дну́ πηγαίνω στον πάτο· \идти на врага βαδίζω κατά τοῦ ἐχθροῦ· \идти в гору перен παίρνω τήν ἀνιοῦσαν, προκόβω· \идти и а у́быль ἐλαττώνομαι· \идти на преступление κάνω ἔγκλημα· \идти своей дорогой τραβώ τόν δρόμο μου· \идти на усту́пки κάνω ὑποχωρήσεις· \идти на посадку ἀβ. πάω νά προσγειωθώ· \идти на все κάνω τό πάν \идти на попятный ὑποχωρώ· не \идти в счет δέν μπαίνω στό λογαριασμό· это не идет у меня из головы δέν μοῦ βγαίνει ἀπ' τό μυαλό· о чем речь идет? περί τίνος πρόκειται;, περί τίνος γίνεται λόγος;· как иду́т дела? πώς πἄνε οἱ δουλειές;· дела иду́т хорошо́! οἱ δουλειές πᾶνε καλά!· куда ни шло! разг ἀς εἶναι, ἔστω!· идет! (ладно) ἔχει καλώς!, ἐν τάξει!

  Русско-новогреческий словарь > идти

 • 10 некоторый

  некотор||ый
  1. мест. κάποιος, τις:
  в \некоторыйых районах σέ μερικές περιοχές· с \некоторыйого времени ἀπό τίνος χρόνου, ἐδῶ καί κάμποσο καιρό· на \некоторыйое время γιά λίγο καιρό, ὁρισμένο διάστημα· до \некоторыйой степени ὡς ἕνα σημείο· \некоторыйым образом κατά κάποιο τρόπο·
  2. \некоторыйые мн. μερικοί:
  \некоторыйые из них μερικοί ἀπ' αὐτούς, μερικοί ἐξ, αὐτῶν.

  Русско-новогреческий словарь > некоторый

 • 11 оборонять

  оборонять
  несов ὑπερασπίζω, προασπίζω, ἀμύνομαι τινός.

  Русско-новогреческий словарь > оборонять

 • 12 посредитво

  посреди́тв||о
  с:
  при \посредитвое чего́-л., кого-л. διά μέσου κάποιου, μέσω τινός.

  Русско-новогреческий словарь > посредитво

 • 13 раскусить

  раскуси||ть
  сов
  1. см. раску́сывать-2. перен (понять, хорошо узнать) разг καταλαβαίνω, μαθαίνω:
  \раскусить в чем дело καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται· теперь я тебя \раскуситьл τώρα κατάλαβα τί καπνό φουμάρεις.

  Русско-новогреческий словарь > раскусить

 • 14 решать

  реш||ать
  несов
  1. (принимать решение) ἀποφασίζω, παίρνω ἀπόφαση/ βγάζω ἀπόφαση (в суде):
  я \решатьйл остаться дома ἀποφάσισα νά μείνω στό σπίτι· \решать дело в чью-л. пользу (в суде) βγάζω ἀπόφαση ὑπέρ τίνος· это \решатьено εἶναι ἀποφασισμένο·
  2. (задачу и т. ἡ.) λύ(ν)ω:
  \решать задачу λύ(ν)ω τό πρόβλημα· это \решатьа́ет исход дела αὐτό κρίνει τήν ἐκβαση τής ὑπόθεσης· это не \решатьа́ет вопроса αὐτό δέ λύει τό ζήτημα.

  Русско-новогреческий словарь > решать

 • 15 слоновый

  слон||овый
  прил ἐλεφάν-τινος, φιλντισένιος:
  \слоновыйо́вая кость τό ἐλεφαντόδοντο, τό ἐλεφαντοστοῦν, τό φίλντισι· ◊ \слоновыйо́вая болезнь ἡ ἐλεφαντίαση[-ις].

  Русско-новогреческий словарь > слоновый

 • 16 смекн;уть

  смек||н;уть
  сов разг μοῦ κόβει, καταλαβαίνω:
  \смекн;утьну́ть в чем дело καταλαβαίνω (или ἐννοώ) περί τίνος πρόκειται.

  Русско-новогреческий словарь > смекн;уть

 • 17 чей

  чей
  мест.
  1. вопр. τίνος, ποιανοῦ:
  чья это тетрадь? ποιανοῦ εἶναι τό τετράδιο;· чьи это книги? τίνος εἶναι τά βιβλία;·
  2. относ. τοῦ ὁποίου, τής ὁποίας, τῶν ὁποίων:
  герой, чье и́мя известно всем ὁ ήρωας τό δνομα τοῦ ὁποίου εἶναι γνωστόν σέ ὅλους.

  Русско-новогреческий словарь > чей

 • 18 что

  что I
  мест, (чего, чему́, чем, о чем)
  1. вопр. и относ. τί (τίνος, μέ τί, γιατί, γιά ποιο):
  что случилось? τί συνέβη;· что ты заду́мался? τί σκέπτεσαι;· что за ерунда! τί ἀνοησίες!, τί κουροφέξαλα!· что за шум? τί θόρυβος εἶναι αὐτός;· чего́ тебе хочется? τί θέλεις;· чего́-чего́ у них (только) нет καί τί δέν ἔχουν
  2. вопр. и относ, (сколько) πόσον, τί:
  что стоит книга? πόσο κοστίζει τό βιβλίο; что есть ду́ху μέ ὅλες του τίς δυνάμεις·
  3. относ. ὁ ὀποιος (ή ὁποία, τό ὀποιον, οἱ ὀποιοι, οἱ ὁποίες, τά ὀποια), πού:
  дом, что стоит на углу́ τό σπίτι, πού εἶναι στή γωνία·
  4. неопр. (что-нибудь) κάτι, τίποτε:
  чуть что μέ τό παραμικρό· в случае чего́ ἐάν συμβή τίποτε·
  5. вопр. (в каком положении, как поживает) πῶς:
  что ваша сестра? πῶς εἶναι ἡ ἀδελφή σας;· что больной? πώς εἶναι ὁ ἀρρωστος;· ◊ а что? καί τί μ' αὐτό;· ты что, хочешь ехать? τί, θέλεις νά φύγεις;· ни за что (на свете) ποτέ!, οὐδέποτε!· ни за что, ни про что γιά τό τίποτε· что толку в этом? καί τί τό ὀφελος;· что ли разг (вводн. сл., выражающее неуверенность, сомнение):
  пойдем, что ли? τί λες, "πδμε;· вот что ἄκου λοιπόν вот что, приходите послезавтра ἐλατε μεθαύριο· что ты!, что вы! а) μά τί λες, τί λέτε, εἶναι ἀδύνατον (при выражении удивления), б) τί λες καημένε (при возражении)· что бы ни случилось δ,τι καί νά συμβεί· что бы вы ни сказали δ,τι καί νά πείτε· чуть что μέ τό παραμικρό· что до, что касается ὀσον ἀφορα, ὅσο γιά· что до меня ὅσο γιά μένα...· ни к чему δέν χρειάζεται· ни с чем (остаться, уйти́ и т. п.) χωρίς τίποτε· с чего́ он это. взял? ποῦ του ήρθε αὐτό;
  что II
  союз τί, πού:
  досадно, что я опоздал λυποῦμαι πού ἀργησα· чемодан такой тяжелый, что я не могу́ его́ поднять ἡ βαλίτσα εἶναι τόσο βαρειά πού δέν μπορώ νά τήν σηκώσω· сказал так ти́хо, что никто́ не услышал τό είπε τόσο σιγά πού κανείς δέν τόν ἄκου-σε· я рад, что вижу вас χαίρομαι πού σᾶς βλέπω· что ты пойдешь, что я \что все равно́ είτε ἐσύ θά πᾶς εἰτε ἐγώ τό ἰδιο κάνει.

  Русско-новогреческий словарь > что

 • 19 чей

  [τσιέϊ] αντ. τίνος, ποιανού

  Русско-греческий новый словарь > чей

 • 20 чей

  [τσιέϊ] αντ τίνος, ποιανού

  Русско-эллинский словарь > чей


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»