Перевод: с русского на все языки

со всех языков на русский

فعل

 • 1 умещаться (I) > уместиться (II)

  فعل go in

  Русско-персидский словарь > умещаться (I) > уместиться (II)

 • 2 оставаться (I) > остаться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) ماندن، باقیماندن، اقامت کردن، مانده، اثر باقیمانده، (درجمع) بقایا
  ............................................................
  2. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оставаться (I) > остаться (I)

 • 3 бывать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن

  Русско-персидский словарь > бывать (I) (нсв)

 • 4 водиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (v.) هم پیوند، همبسته، آمیزش کردن، معاشرت کردن، همدم شدن، پیوستن، مربوط ساختن، دانشبهری، شریک کردن، همدست، همقطار، عضو پیوسته، شریک، همسر، رفیق، وابسته، وابسته کردن
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > водиться (II) (нсв)

 • 5 возвышаться (I) > возвыситься (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) برج، قلعه (مثل برج) بلند بودن
  ............................................................
  ............................................................
  3. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  4. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > возвышаться (I) > возвыситься (II)

 • 6 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 7 выходить (II) > выйти (I) II

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  2. face
  (vt. & vi. & n.) صورت، نما، روبه، مواجه شدن، رخ، رخسار، رو، چهره، طرف، سمت، وجه، ظاهر، منظر، روبرو ایستادن، رویاروی شدن، پوشاندن سطح، تراشیدن، صاف کردن، روکش کردن
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vt. & vi.) کناره گیری کردن، استراحتگاه، استراحت کردن، بازنشسته کردن یا شدن، پس رفتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) II

 • 8 доводиться (II) > довестись (I)

  [ فعل ] be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > доводиться (II) > довестись (I)

 • 9 заключаться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  { contain:
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن}
  ............................................................
  3. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) مرکب بودن از، شامل بودن، عبارت بودن از
  ............................................................
  5. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، نتیجه گرفتن، استنتاج کردن، منعقد کردن

  Русско-персидский словарь > заключаться (I) (нсв)

 • 10 находиться (II) > найтись (I) I

  ............................................................
  1. be found/discovered
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  3. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن

  Русско-персидский словарь > находиться (II) > найтись (I) I

 • 11 оказываться (I) > оказаться (I)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  ............................................................
  3. find
  (past: found ; past participle: found
  (vt. & n.) پیدا کردن، یافتن، جستن، تشخیص دادن، کشف کردن، چیز یافته، مکشوف، یابش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оказываться (I) > оказаться (I)

 • 12 относиться (II) > отнестись (I)

  ............................................................
  مربوط، وابسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) به کار بستن، درخواست دادن، به کار بردن، به کار زدن، استعمال کردن، اجرا کردن، اعمال کردن، متصل کردن، بهم بستن، درخواست کردن، شامل شدن، قابل اجرا بودن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vi.) تعلق داشتن، مال کسی بودن، وابسته بودن
  ............................................................
  6. date
  (v.) تاریخ، تاریخ گذاشتن، خرما، درخت خرما، نخل، زمان، تاریخ گذاردن، مدت معین کردن، سنه
  ............................................................
  { dispose:
  (disposal=)
  (vt.) مرتب کردن، مستعد کردن، ترتیب کارها را معین کردن}
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش

  Русско-персидский словарь > относиться (II) > отнестись (I)

 • 13 побывать (I) (св)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) دیدن کردن از، ملاقات کردن، زیارت کردن، عیادت کردن، سرکشی کردن، دید و بازدید کردن، ملاقات، عیادت، بازدید، دیدار

  Русско-персидский словарь > побывать (I) (св)

 • 14 поступать (I) > поступить (II)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  2. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  { receiver:
  (n.) گیرنده، دریافت کننده، دستگاه گیرنده، گوشی، متصدی دریافت}

  Русско-персидский словарь > поступать (I) > поступить (II)

 • 15 пребывать (I) (нсв)

  فعل be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > пребывать (I) (нсв)

 • 16 работать (I) (нсв) I

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (درفوتبال) در داخل خط، خارج نشده (ازخط)
  ............................................................
  ............................................................
  8. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  11. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی

  Русско-персидский словарь > работать (I) (нсв) I

 • 17 составлять (I) > составить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  3. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt.) سرودن، ساختن، درست کردن، تصنیف کردن
  ............................................................
  (vt.) همگرادنی کردن، گردآوردن، تالیف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) کل، جمع کل، کامل، کلی، تام، مطلق، مجموع، جمع، جمله، سرجمع، حاصل جمع، جمع کردن، سرجمع کردن
  ............................................................
  [!! come to pass: اتفاق افتادن، رخ دادن]
  ............................................................
  10. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > составлять (I) > составить (II)

 • 18 стоять (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................
  3. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (adj.) واقع شده در، واقع در، جایگزین
  ............................................................
  5. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) روبرو شدن با، مواجهه دادن
  ............................................................
  7. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  برپا ماندن، روی پا ایستادن، ایستاده، با استقامت، (یقه) آهاردار و سفت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стоять (II) (нсв)

 • 19 таиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) تلبیس کردن، تدلیس کردن، پنهان کردن، وانمود کردن، بهانه کردن، نادیده گرفتن
  ............................................................
  ............................................................
  3. hide
  (past: hid ; past participle: hidden
  (v.) پوست، پوست خام گاو و گوسفند و غیره، چرم، پنهان کردن، پوشیدن، مخفی نگاه داشتن، پنهان شدن، نهفتن، پوست کندن، (مج.) سخت شلاق زدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. lurk
  (vt. & vi. & n.) کمین کردن، در تکاپو بودن، درکمین شکار بودن، در انتظار فرصت بودن، دزدکی عمل کردن، در خفا انجام دادن
  ............................................................
  پنهان، نهفته، پوشیده، نهان، مخفی
  ............................................................
  { conceal:
  (vt.) پنهان کردن، نهان کردن، نهفتن}
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (adj.) پنهان، ناپیدا، پوشیده، درحال کمون، مکنون، راکد، نهفته

  Русско-персидский словарь > таиться (II) (нсв)

 • 20 числиться (II) (нсв)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  ............................................................
  [!! registered mail: پست سفارشی]
  ............................................................
  بافکر باز و درست، با اندیشه صحیح، مطرح شده

  Русско-персидский словарь > числиться (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • فعل — فعل: الفِعل: كناية عن كل عمل متعدٍّ أَو غير متعدٍّ، فَعَل يَفْعَل فَعْلاً وفِعْلاً، فالاسم مكسور والمصدر مفتوح، وفَعَله وبه، والاسم الفِعْل، والجمع الفِعال مثل قِدْح وقِداح وبِئر وبِئار، وقيل: فَعَله يَفْعَله فِعْلاً مصدر، ولا نظير له إِلا سَحَره …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • فعل — الوسيط (فَعَلَ) الشيءَ َ فَعْلاً، وفَعَالا: عَمِلَهُ. (افْتَعَلَ) الشيءَ: اختلقه وزوَّره. يقال: افْتعل الحديثَ، وافتعل عليه الكذب. (انْفَعَلَ): مطاوع فعَلهُ. فهو مُنفَعِل. و بكذا: تأثَّرَ به انبساطًا وانقباضا. (تَفَاعَلا): أثّرَ كلّ منهما في… …   Arabic modern dictionary

 • феъл — [فعل] а 1. грам. яке аз ҳиссаҳои нутқ, ки тарзи амал ё ҳолатеро дар гузашта, ҳозира ва оянда нишон медиҳад 2. кор, амал 3. хулқ, хислат, атвор, одат; феъли бад а) хӯи бад, одату кирдори бад; б) бадҷаҳлӣ, тундмиҷозӣ; якраҳагӣ, инодкорӣ; феъли… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • لمم — I لمم: اللَّمُّ: الجمع الكثير الشديد. واللَّمُّ: مصدر لَمَّ الشيء يَلُمُّه لَمّاً جمعه وأصلحه. ولَمَّ اللهُ شََعَثَه يَلُمُّه لَمّاً: جمعَ ما تفرّق من أُموره وأَصلحه. وفي الدعاء: لَمَّ اللهُ شعثَك أي جمع اللهُ لك ما يُذْهب شعثك؛ قال ابن سيده: أي… …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • دون — دون: دُونُ: نقيضُ فوقَ، وهو تقصير عن الغاية، ويكون ظرفاً. والدُّونُ: الحقير الخسيس؛ وقال: إذا ما عَلا المرءُ رامَ العَلاء، ويَقْنَع بالدُّونِ مَن كان دُونا ولا يشتق منه فعل. وبعضهم يقول منه: دانَ يَدُونُ دَوْناً وأُدِين إدانةً؛ ويروى قولُ عديّ في …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • أنن — أنن: أَنَّ الرجلُ من الوجع يَئِنُّ أَنيناً، قال ذو الرمة: يَشْكو الخِشاشَ ومَجْرى النَّسْعَتَين، كما أَنَّ المرِيضُ، إلى عُوَّادِه، الوَصِبُ والأُنانُ، بالضم: مثل الأَنينِ؛ وقال المغيرة بن حَبْناء يخاطب أَخاه صخراً: أَراكَ جَمَعْتَ مسْأَلةً… …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • ذهن — ذهن: الذِّهْنُ: الفهم والعقل. والذِّهْن أَيضاً: حِفْظُ القلب، وجمعهما أَذْهان. تقول: اجعل ذِهْنَك إلى كذا وكذا. ورجل ذَهِنٌ وذِهْنٌ كلاهما على النسب، وكأَنَّ ذِهْناً مُغيَّر من ذَهِنٍ. وفي النوادر: ذَهِنْتُ كذا وكذا أَي فهمته. وذَهَنتُ عن كذا:… …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • نعم — الوسيط (نَعِمَ) الشيءُ َ نَعَمًا، ونَعْمَةً، ونَعِيمًا: لانَ مَلْمَسُه. و نَضُرَ. و طاب وَرَقُهَ. يقال: نَعِم عيشُه: و بالُه: هدأَ واستراحَ. و به: سُرَّ واستمتع. يقال: نعِمْتُ بلقائه، ونَعِمتُ به عيْنًا. (نَعُمَ) ُ نُعُومَة: لانَ ملمَسُه. و صار… …   Arabic modern dictionary

 • أثر — أثر: الأَثر: بقية الشيء، والجمع آثار وأُثور. وخرجت في إِثْره وفي أَثَره أَي بعده. وأْتَثَرْتُه وتَأَثَّرْته: تتبعت أَثره؛ عن الفارسي. ويقال: آثَرَ كذا وكذا بكذا وكذا أَي أَتْبَعه إِياه؛ ومنه قول متمم بن نويرة يصف الغيث: فَآثَرَ سَيْلَ… …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • أيا — I أيا: أَيّ: حرف استفهام عما يعقل وما لا يعقل، وقوله: وأَسماء، ما أَسْماءُ ليلةَ أَدْلَجَتْ إِليَّ، وأَصْحابي بأَيَّ وأَيْنَما فإِنه جعل أَيّ اسماً للجهة، فلما اجتمع فيه التعريف والتأْنيث منعه الصرف، وأَما أَينما فهو مذكور في موضعه؛ وقال الفرزدق …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary

 • ها — ها: الهاء: بفخامة الأَلف: تنبيهٌ، وبإمالة الأَلف حرفُ هِجاء. الجوهري: الهاء حرف من حروف المُعْجَمِ، وهي من حُروف الزِّيادات، قال: وها حرفُ تنبيه. قال الأَزهري: وأَما هذا إِذا كان تنْبيهاً فإِن أَبا الهيثم قال: ها تَنْبِيهٌ تَفْتَتِحُ العرب بها… …   Lisan Al Arab. Arabic explanatory dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»