Перевод: с английского на все языки

שלא בפניו

 • 1 absentia

  ['æbsntəɪ]
  n. חלק מן הצירוף in absentia( מלטינית-בהעדרו, שלא בפניו)
  * * *
  (וינפב אלש,ורדעהב-תיניטלמ) aitnesba ni ףוריצה ןמ קלח

  English-Hebrew dictionary > absentia

 • 2 in absentia

  בהיעדרו, שלא בפניו
  * * *
  וינפב אלש,ורדעיהב

  English-Hebrew dictionary > in absentia

 • 3 in his absence

  שלא בפניו, בהיעדרו, שלא בנוכחותו
  * * *
  ותוחכונב אלש,ורדעיהב,וינפב אלש

  English-Hebrew dictionary > in his absence

 • 4 Augean stables

  (במיתולוגיה היוונית) אורוות אוגיאס, אורוותיו של המלך אוגיאס בהן החזיק 3000 שוורים (הרקולס ניקה אותן על ידי הטיית מי הנהר לתוכן לאחר שלא נוקו שלושים שנה)
  * * *
  (הנש םישולש וקונ אלש רחאל ןכותל רהנה ימ תייטה ידי לע ןתוא הקינ סלוקרה) םירווש 0003 קיזחה ןהב סאיגוא ךלמה לש ויתוורוא,סאיגוא תוורוא (תינוויה היגולותימב)

  English-Hebrew dictionary > Augean stables

 • 5 Canadian Wildlife Federation

  n. הפדרציה הקנדית למען חיות הבר, ארגון שלא למטרות רווח הפועל להגנתן ושימורן של חיות הבר בקנדה, CWF
  * * *
  FWC,הדנקב רבה תויח לש ןרומישו ןתנגהל לעופה חוור תורטמל אלש ןוגרא,רבה תויח ןעמל תידנקה היצרדפה

  English-Hebrew dictionary > Canadian Wildlife Federation

 • 6 Ecclesiasticus

  n. ספר בן-סירא, ספר לימודי של הספרים החיצוניים (ספרים יהודים עתיקים שלא נכנסו לתנ"ך); ספר הנכלל בברית החדשה
  * * *
  השדחה תירבב ללכנה רפס ;(ך"נתל וסנכנ אלש םיקיתע םידוהי םירפס) םיינוציחה םירפסה לש ידומיל רפס,אריס-ןב רפס

  English-Hebrew dictionary > Ecclesiasticus

 • 7 General Zionists

  ציונים כלליים (קבוצות ציוניות שלא היו דתיות או סוציאליסטיות)
  * * *
  (תויטסילאיצוס וא תויתד ויה אלש תוינויצ תוצובק) םייללכ םינויצ

  English-Hebrew dictionary > General Zionists

 • 8 God helps those who help themselves!

  אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו, אלוהים לא יעזור לאלה שלא מתאמצים; עלינו להתאמץ על מנת להצליח
  * * *
  חילצהל תנמ לע ץמאתהל ונילע ;םיצמאתמ אלש הלאל רוזעי אל םיהולא,ומצעל רזועש ימל רזוע םיהולא

  English-Hebrew dictionary > God helps those who help themselves!

 • 9 Godiva

  n. גודייבה (בערך 1040-1080), ליידי גודייבה, אצילה אנגלייה אשר (לפי האגדה) רכבה עירומה ברחובות העיר קובנטרי (אנגליה) בכדי לשכנע את בעלה שלא להטיל מס על אזרחי קובנטרי
  * * *
  ירטנבוק יחרזא לע סמ ליטהל אלש הלעב תא ענכשל ידכב (הילגנא) ירטנבוק ריעה תובוחרב המוריע הבכר (הדגאה יפל) רשא היילגנא הליצא,הביידוג ידייל,(0801-0401 ךרעב) הביידוג

  English-Hebrew dictionary > Godiva

 • 10 I couldn't help hearing

  לא יכולתי שלא לשמוע, לא יכולתי להימנע מלשמוע
  * * *
  עומשלמ ענמיהל יתלוכי אל,עומשל אלש יתלוכי אל

  English-Hebrew dictionary > I couldn't help hearing

 • 11 I think not

  אני חושב שלא
  * * *
  אלש בשוח ינא

  English-Hebrew dictionary > I think not

 • 12 I'll be shot if

  בחיי שלא
  * * *
  אלש ייחב

  English-Hebrew dictionary > I'll be shot if

 • 13 I'm afraid not

  חוששני שלא
  * * *
  אלש ינששוח

  English-Hebrew dictionary > I'm afraid not

 • 14 I'm stupid

  אני טיפש, אינני חכם; אני מצחיק; אני לא מאמין שלא הבנתי זאת לפני לכן!
  * * *
  !ןכל ינפל תאז יתנבה אלש ןימאמ אל ינא ;קיחצמ ינא ;םכח ינניא,שפיט ינא

  English-Hebrew dictionary > I'm stupid

 • 15 International Marine Mammal Association

  הארגון הבינלאומי למען יונקים ימיים, ארגון שלא למטרות רווח שמטרתו להגן על יונקים ימיים (כלבי ים, לווייתנים, פרות ים ועוד), IMMA
  * * *
  AMMI,(דועו םי תורפ,םינתייוול,םי יבלכ) םיימי םיקנוי לע ןגהל ותרטמש חוור תורטמל אלש ןוגרא,םיימי םיקנוי ןעמל ימואלניבה ןוגראה

  English-Hebrew dictionary > International Marine Mammal Association

 • 16 Kafr Qasim Massacre

  הטבח בכפר-קאסם (אירוע קשה שבו ירו חיילי מג"ב למוות בתושבי כפר-קאסם שלא ידעו על קיומו של עוצר (1956))
  * * *
  ((6591) רצוע לש ומויק לע ועדי אלש םסאק-רפכ יבשותב תוומל ב"גמ ילייח ורי ובש השק עוריא) םסאק-רפכב חבטה

  English-Hebrew dictionary > Kafr Qasim Massacre

 • 17 Pickwickian

  adj. פיקוויקי, נדיב ותמים, שממאפייניו פשטות ותמימות; שלא פשוטו כמשמעו, לא טיפוסי במשמעותו; מוזר, חריג (ע"ש דמות מספר של צ'ארלס דיקנס); של או המתייחס ל"מר פיקוויק" (דמות מספר של צ'ארלס דיקנס)
  * * *
  (סנקיד סלרא'צ לש רפסמ תומד) "קיווקיפ רמ"ל סחייתמה וא לש ;(סנקיד סלרא'צ לש רפסמ תומד ש"ע) גירח,רזומ ;ותועמשמב יסופיט אל,ועמשמכ וטושפ אלש ;תומימתו תוטשפ וינייפאממש,םימתו בידנ,יקיווקיפ

  English-Hebrew dictionary > Pickwickian

 • 18 Scotch marriage

  נישואין שלא כדין
  * * *
  ןידכ אלש ןיאושינ

  English-Hebrew dictionary > Scotch marriage

 • 19 Tenth Amendment

  התיקון העשירי לחוקת ארה"ב (קובע כי סמכויות ממשלתיות שלא ניתנו במפורש לממשלה הפדרלית נמצאות תחת הסמכות השיפוטית של המדינות השונות)
  * * *
  (תונושה תונידמה לש תיטופישה תוכמסה תחת תואצמנ תילרדפה הלשממל שרופמב ונתינ אלש תויתלשממ תויוכמס יכ עבוק) ב"הרא תקוחל ירישעה ןוקיתה

  English-Hebrew dictionary > Tenth Amendment

 • 20 The Unfinished Symphony

  הסימפוניה הבלתי-גמורה (הסימפוניה השמינית של שוברט שלא הושלמה)
  * * *
  (המלשוה אלש טרבוש לש תינימשה הינופמיסה) הרומג-יתלבה הינופמיסה

  English-Hebrew dictionary > The Unfinished Symphony

См. также в других словарях:

 • שלא בפניו — בהעדרו, בלעדיו {{}} …   אוצר עברית

 • בהיעדר — adv. שלא בפניו, בלעדי …   אוצר עברית

 • מאחורי הגב — ללא ידיעתו, שלא בפניו, בלי שירגיש {{}} …   אוצר עברית