Перевод: с английского на все языки

שבועה

 • 1 Davy

  n. דייווי, שם פרטי לזכר; שם משפחה; סר המפרי דייוי (1778-1829), כימאי אנגלי
  n. שבועה; תצהיר בשבועה
  * * *
  ילגנא יאמיכ,(9281-8771) יוייד ירפמה רס ;החפשמ םש ;רכזל יטרפ םש,יווייד

  English-Hebrew dictionary > Davy

 • 2 breaking an oath

  הפרת שבועה, ביטול נדר
  * * *
  רדנ לוטיב,העובש תרפה

  English-Hebrew dictionary > breaking an oath

 • 3 broke an oath

  התיר שבועה (ביטל את הצורך לקיים את השבועה)
  * * *
  (העובשה תא םייקל ךרוצה תא לטיב) העובש ריתה

  English-Hebrew dictionary > broke an oath

 • 4 davy

  n. דייווי, שם פרטי לזכר; שם משפחה; סר המפרי דייוי (1778-1829), כימאי אנגלי
  davy
  n. שבועה; תצהיר בשבועה
  * * *
  העובשב ריהצת ;העובש

  English-Hebrew dictionary > davy

 • 5 declared under oath

  הצהיר בשבועה, הצהיר תחת שבועה
  * * *
  העובש תחת ריהצה,העובשב ריהצה

  English-Hebrew dictionary > declared under oath

 • 6 forswearer

  n. מי שדוחה בשבועה; מי שמוותר על שבועה; מי שנאשם בשבועת שקר; מי שנשבע שבועת שקר
  * * *
  רקש תעובש עבשנש ימ ;רקש תעובשב םשאנש ימ ;העובש לע רתוומש ימ ;העובשב החודש ימ

  English-Hebrew dictionary > forswearer

 • 7 juration

  n. שבועה; השבעה
  * * *
  העבשה ;העובש

  English-Hebrew dictionary > juration

 • 8 juratory

  adj. של שבועה
  * * *
  העובש לש

  English-Hebrew dictionary > juratory

 • 9 oath

  [əʊθ; pl.əʊðz]
  n. שבועה; קללה
  * * *
  הללק ;העובש

  English-Hebrew dictionary > oath

 • 10 objuration

  n. שבועה; להישבע; להשביע מישהו, לחייב מישהו תחת שבועה
  * * *
  העובש תחת והשימ בייחל,והשימ עיבשהל ;עבשיהל ;העובש

  English-Hebrew dictionary > objuration

 • 11 scout's oath

  שבועת הצופה (היה נכון, שבועה המחייבת את חברי תנועת הצופים)
  * * *
  (םיפוצה תעונת ירבח תא תבייחמה העובש,ןוכנ היה) הפוצה תעובש

  English-Hebrew dictionary > scout's oath

 • 12 swear

  [swer /sweə]
  n. שבועה, הבטחה, נדר; קללה, חירוף
  v. להישבע; להצהיר בתוקף; להשביע; לקלל
  * * *
  ללקל ;עיבשהל ;ףקותב ריהצהל ;עבשיהל
  ףוריח,הללק ;רדנ,החטבה,העובש

  English-Hebrew dictionary > swear

 • 13 swearing in

  השבעה (הטלת חובת שבועה, קבלת הבטחה מחייבת, חיוב להישבע)
  * * *
  (עבשיהל בויח,תבייחמ החטבה תלבק,העובש תבוח תלטה) העבשה

  English-Hebrew dictionary > swearing in

 • 14 sworn evidence

  עדות בשבועה (עדות הניתנת תחת שבועה)
  * * *
  (העובש תחת תנתינה תודע) העובשב תודע

  English-Hebrew dictionary > sworn evidence

 • 15 the Messiah's horn

  שופרו של המשיח (לשון שבועה עממי)
  * * *
  (יממע העובש ןושל) חישמה לש ורפוש

  English-Hebrew dictionary > the Messiah's horn

 • 16 the truth the whole truth and nothing but the truth

  האמת, כל האמת ורק האמת (נוסח-שבועה רשמי בבתי המשפט)
  * * *
  (טפשמה יתבב ימשר העובש-חסונ) תמאה קרו תמאה לכ,תמאה

  English-Hebrew dictionary > the truth the whole truth and nothing but the truth

 • 17 under oath

  תחת שבועה, בשבועה
  * * *
  העובשב,העובש תחת

  English-Hebrew dictionary > under oath

 • 18 voir

  n. חלק מן הצירוף voir dire( שבועה; חקירת עד)
  * * *
  (דע תריקח ;העובש) erid riov ףוריצה ןמ קלח

  English-Hebrew dictionary > voir

См. также в других словарях:

 • שבועה — הבטחה מחייבת, הצהרה, הכרזה, התחייבות, נדר, התחייבות בהזכרת שם אלוהים, צוואה, אל …   אוצר עברית

 • הצהיר תחת שבועה — נתן הודעה מחייבת לאחר שנשבע באמיתות דבריו, נתן תצהיר {{}} …   אוצר עברית

 • התיר שבועה — ביטל את הצורך לקיים את השבועה {{}} …   אוצר עברית

 • בחיאת אללה — שבועה באלוהים {{}} …   אוצר עברית

 • חי ה' — שבועה בשם אלוהים {{}} …   אוצר עברית

 • שבועת שוא — שבועה על דבר הנוגד את ההיגיון {{}} …   אוצר עברית

 • בחיי — interj. במהלך חיי, במשך חיי; מלת שבועה, לשון שבועה, שבועה בחיי …   אוצר עברית

 • נדר — 1 v. להוות נדר, להוות שבועה, להוות הצהרה חגיגית, להיות מובטח, להוות התחייבות בשבוע 2 v. להישבע, לקבל על עצמו נדר, להתחייב בשבועה, להצהיר חגיגית, להבטיח בשבוע 3 הבטחה חגיגית, הבטחה בשבועה, הישבעות, שבועה, הצהרה חגיגית, התחייבות בשבוע …   אוצר עברית

 • נקח — נקיטת חפץ, שבועה, חיזוק שבועה תוך אחזקת דבר קודש בי …   אוצר עברית

 • Marek Edelman — Marek Edelman, Warsaw University, 2005 Born 1919 or 1922 …   Wikipedia

 • Shavuot — ▶?/i es la segunda de las tres fiestas de peregrinaje del Judaísmo (Shalosh Regalim שלוש רגלים). La festividad acaece exactamente 7 semanas después del segundo día de Pésaj. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho (Shavuot שבועות …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»