Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

צילומים+ועוד

 • 81 cybersex

  n. סקס וירטואלי (כל הקשור בנושא הסקס באינטרנט: קבוצות שיחה, תמונות, סרטי פורנו ועוד)
  * * *
  (דועו ונרופ יטרס,תונומת,החיש תוצובק:טנרטניאב סקסה אשונב רושקה לכ) ילאוטריו סקס

  English-Hebrew dictionary > cybersex

 • 82 diphtheria

  [diph·the·ri·a || dɪf'θɪərɪə]
  n. אסכרה, דיפטריה, קרמת, זיהום חיידקי המתבטא בכאב גרון חום וחולשה העלול לגרום לסיבוכים בלב בקרומים הריריים מערכת העצבים המערכת החיסונית ועוד (חיסון הניתן לתינוקות הינו יעיל ביותר והופך את המחלה לנדירה)
  * * *
  (הרידנל הלחמה תא ךפוהו רתויב ליעי וניה תוקוניתל ןתינה ןוסיח) דועו תינוסיחה תכרעמה םיבצעה תכרעמ םיירירה םימורקב בלב םיכוביסל םורגל לולעה השלוחו םוח ןורג באכב אטבתמה יקדייח םוהיז,תמרק,הירטפיד,הרכסא

  English-Hebrew dictionary > diphtheria

 • 83 dirham

  n. דירהם, יחידת מטבע הכסף של מספר מדינות ערביות (כגון: עירק, כווית, לוב, מרוקו ועוד)
  * * *
  (דועו וקורמ,בול,תיווכ,קריע:ןוגכ) תויברע תונידמ רפסמ לש ףסכה עבטמ תדיחי,םהריד

  English-Hebrew dictionary > dirham

 • 84 dog

  [dɒg]
  n. כלב, בע"ח מבוית ממשפחת הכלביים (משמש בעיקר כחיית מחמד וחיית ציד ולנחייה לעיוורים, עזרה לרועים, גרירת מזחלות, גישוש, שמירה ועוד); אדם רע ושפל (כינוי גנאי)
  v. לעקוב ככלב, להיצמד ל-; להדק באמצעות מלחציים או כלי דומה (מיכון); להציק, לנדנד (סלנג); להביס יריב, לנצח (סלנג)
  adj. "כלב", של או השייך לכלב; נבזה, נתעב, פחדני, שפל (בלשון הדיבור)
  * * *
  (רובידה ןושלב) לפש,ינדחפ,בעתנ,הזבנ ;בלכל ךיישה וא לש,"בלכ"
  (יאנג יוניכ) לפשו ער םדא ;(דועו הרימש,שושיג,תולחזמ תרירג,םיעורל הרזע,םירוויעל הייחנלו דיצ תייחו דמחמ תייחכ רקיעב שמשמ) םייבלכה תחפשממ תיובמ ח"עב,בלכ
  (גנלס) חצנל,בירי סיבהל ;(גנלס) דנדנל,קיצהל ;(ןוכימ) המוד ילכ וא םייצחלמ תועצמאב קדהל ;-ל דמציהל,בלככ בוקעל

  English-Hebrew dictionary > dog

 • 85 drag and drop

  (במערכת הפעלה WINDOWS במחשבים) גרור ושחרר, שיטה לביצוע פעולות במחשב (העברת קבצים, הפעלת יישומים, התקנת סמלים ועוד) ע"י סימון המקור או המקורות גרירתם תוך כדי לחיצה על כפתור העכבר ושחרורם במטרה
  * * *
  הרטמב םרורחשו רבכעה רותפכ לע הציחל ידכ ךות םתרירג תורוקמה וא רוקמה ןומיס י"ע (דועו םילמס תנקתה,םימושיי תלעפה,םיצבק תרבעה) בשחמב תולועפ עוציבל הטיש,ררחשו רורג (םיבשחמב SWODNIW הלעפה תכרעמב)

  English-Hebrew dictionary > drag and drop

 • 86 dragoman

  [drag·o·man || 'drægəʊmən]
  n. מתורגמן או מורה-דרך בארצות המזרח (טורקיה, פרס ועוד)
  * * *
  (דועו סרפ,היקרוט) חרזמה תוצראב ךרד-הרומ וא ןמגרותמ

  English-Hebrew dictionary > dragoman

 • 87 extractivism

  n. (אקולוגיה) תהליך הוצאת חומרים גולמיים מסביבתם הטבעית (כגון: עצים מינרלים ועוד)
  * * *
  (דועו םילרנימ םיצע:ןוגכ) תיעבטה םתביבסמ םיימלוג םירמוח תאצוה ךילהת (היגולוקא)

  English-Hebrew dictionary > extractivism

 • 88 french

  [frentʃ]
  n. צרפתית, השפה המדוברת בצרפת; שפה המדוברת במספר מדינות (כגון: קנדה, אזורים בבלגיה, שוויץ, מדינות מסוימות באפריקה ובאיים הקאריביים ועוד); צרפתים, שם כולל לתושבי צרפת; שפה בוטה
  adj. צרפתי, של צרפת או תושביה; ממוצא צרפתי
  n. פרנץ', שם משפחה; דניאל צ'סטר פרנץ' (1850-1931), פסל אמריקאי שפיסל את פסלו של אברהם לינקולן היושב בוושינגטון הבירה (ארה"ב)
  french
  [frentʃ]
  v. לחתוך ירקות או לקצוץ בשר לרצועות דקות לפני הבישול; להסיר שומן או עצם מנתח-בשר; (סלנג) להתנשק או לנשק נשיקה צרפתית; (סלנג וולגרי) לבצע מין אורלי
  * * *
  ילרוא ןימ עצבל (ירגלוו גנלס) ;תיתפרצ הקישנ קשנל וא קשנתהל (גנלס) ;רשב-חתנמ םצע וא ןמוש ריסהל ;לושיבה ינפל תוקד תועוצרל רשב ץוצקל וא תוקרי ךותחל

  English-Hebrew dictionary > french

 • 89 glamour

  [glam·our || 'glæmə(r)]
  n. "גלמור" (זוהר), ירחון נשים אמריקאי העוסק בנושאים מגוונים (בריאות, יופי, אופנה, קריירה, כספים ועוד)
  glamour
  [glam·our || 'glæmə(r)]
  n. זוהר; קסם; חן
  * * *
  ןח ;םסק ;רהוז

  English-Hebrew dictionary > glamour

 • 90 golden handcuffs

  אזיקים מוזהבים, רכיבי שכר מושכים והטבות נוספות (כגון: בונוסים, שכר גבוה במיוחד יחסית לשכר המקובל בשוק העבודה ועוד) שמעסיק נותן לעובד במטרה למשוך אותו למקום עבודתו ולגרום לו לחשוב שנית לפני עזיבת חברה/מפעל והליכה למקום עבודה אחר
  * * *
  רחא הדובע םוקמל הכילהו לעפמ/הרבח תביזע ינפל תינש בושחל ול םורגלו ותדובע םוקמל ותוא ךושמל הרטמב דבועל ןתונ קיסעמש (דועו הדובעה קושב לבוקמה רכשל תיסחי דחוימב הובג רכש,םיסונוב:ןוגכ) תופסונ תובטהו םיכשומ רכש יביכר,םיבהזומ םיקיזא

  English-Hebrew dictionary > golden handcuffs

 • 91 headphone

  n. אוזנייה, אוזנית, מכשיר שמיעה המוצמד לאוזן (בטלפון, מכשיר-אלחוט ועוד), אפרכסת, חלק השמע בשפופרת הטלפון
  * * *
  ןופלטה תרפופשב עמשה קלח,תסכרפא,(דועו טוחלא-רישכמ,ןופלטב) ןזואל דמצומה העימש רישכמ,תינזוא,היינזוא

  English-Hebrew dictionary > headphone

 • 92 heavy athletics

  אתלטיקה כבדה (ספורט הקשור במאמץ גופני קשה כגון: הרמת משקולות, הדיפת כדור-ברזל ועוד)
  * * *
  (דועו לזרב-רודכ תפידה,תולוקשמ תמרה:ןוגכ השק ינפוג ץמאמב רושקה טרופס) הדבכ הקיטלתא

  English-Hebrew dictionary > heavy athletics

 • 93 heavy metals

  מתכות כבדות (מתכות שמשקלן הסגולי גדול כגון: ברזל נחושת ועוד)
  * * *
  (דועו תשוחנ לזרב:ןוגכ לודג ילוגסה ןלקשמש תוכתמ) תודבכ תוכתמ

  English-Hebrew dictionary > heavy metals

 • 94 how is the family

  מה שלום המשפחה?, איך האישה והילדים? (או אימא, אבא, אח, אחות ועוד)
  * * *
  (דועו תוחא,חא,אבא,אמיא וא) ?םידליהו השיאה ךיא,?החפשמה םולש המ

  English-Hebrew dictionary > how is the family

 • 95 hymenoptera

  [hy·me·nop·ter·a || ‚haɪmə'nɑptərə /-'nɒp-]
  n. דבוראים, סדרה גדולה במחלקת החרקים (כוללת: צרעות, דבורים, נמלים, זבובי-המסור ועוד)
  * * *
  (דועו רוסמה-יבובז,םילמנ,םירובד,תוערצ:תללוכ) םיקרחה תקלחמב הלודג הרדס,םיארובד

  English-Hebrew dictionary > hymenoptera

 • 96 idiot savant

  אידיוט חכם, אדם המוגבל מבחינה שכלית שהוא בעל כישרון ומיומנות יוצאים מן הכלל בתחום אחד (לדוגמא: מוסיקה, מתמטיקה ועוד)
  * * *
  (דועו הקיטמתמ,הקיסומ:אמגודל) דחא םוחתב ללכה ןמ םיאצוי תונמוימו ןורשיכ לעב אוהש תילכש הניחבמ לבגומה םדא,םכח טוידיא

  English-Hebrew dictionary > idiot savant

 • 97 insert

  [in·sert || ɪn'sɜrt /-'sɜːt]
  n. תוספת, עמוד נוסף, חומר שהוכנס (לספר, לעיתון); (במחשבים) תחיבה, שילוב חומר זר בתוך הטקסט, שילוב אובייקט בין שני אובייקטים אחרים (כגון בטקסט, דמויות ועוד)
  v. להכניס, להחדיר; לשבץ; להוסיף; (במחשבים) לתחוב,להכניס אובייקט בין שני אובייקטים אחרים (כגון בטקסט, דמויות ועוד)
  * * *
  (דועו תויומד,טסקטב ןוגכ) םירחא םיטקייבוא ינש ןיב טקייבוא סינכהל,בוחתל (םיבשחמב) ;ףיסוהל ;ץבשל ;רידחהל,סינכהל
  (דועו תויומד,טסקטב ןוגכ) םירחא םיטקייבוא ינש ןיב טקייבוא בוליש,טסקטה ךותב רז רמוח בוליש,הביחת (םיבשחמב) ;(ןותיעל,רפסל) סנכוהש רמוח,ףסונ דומע,תפסות

  English-Hebrew dictionary > insert

 • 98 intellectual property rights

  זכויות קניין רוחני, זכויות בעלות שמקנה החוק על נכסים שברוח (כמו: זכויות יוצרים על יצירות ספרותיות ומוזיקליות, על המצאות ופטנטים, על סמלים מסחריים ועוד)
  * * *
  (דועו םיירחסמ םילמס לע,םיטנטפו תואצמה לע,תוילקיזומו תויתורפס תוריצי לע םירצוי תויוכז:ומכ) חורבש םיסכנ לע קוחה הנקמש תולעב תויוכז,ינחור ןיינק תויוכז

  English-Hebrew dictionary > intellectual property rights

 • 99 iridium

  [i·rid·i·um || aɪ'rɪdɪəm,ɪ'r-]
  n. (כימיה) יסוד מתכתי המשמש להקשיית פלטינה ותכשיטים ועוד, סימנו Ir; (בתקשורת סלולארית) מערכת תקשורת לוויינית מודרנית המאפשרת תקשורת באמצעות טלפונים ניידים בכל מקום בעולם
  * * *
  םלועב םוקמ לכב םידיינ םינופלט תועצמאב תרושקת תרשפאמה תינרדומ תינייוול תרושקת תכרעמ (תיראלולס תרושקתב) ;rI ונמיס,דועו םיטישכתו הניטלפ תיישקהל שמשמה יתכתמ דוסי (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > iridium

 • 100 jerry

  [jer·ry || 'dʒerɪ]
  n. ג'רי, שם פרטי לזכר (גרסה לשמות ג'ראלד, ירמיהו, ירמיה ועוד); שם פרטי לנקבה (גרסה של השם ג'ראלדין); גרמני, אזרח גרמניה, העם הגרמני (סלנג בריטי)
  jerry
  [jer·ry || 'dʒerɪ]
  n. גרמני, גרמנים (סלנג בריטי); סיר-לילה (סלנג)
  * * *
  (גנלס) הליל-ריס ;(יטירב גנלס) םינמרג,ינמרג

  English-Hebrew dictionary > jerry


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»