Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

סמלה הכימי של נחושת

 • 1 CU (See You)

  להתראות (קיצור באינטרנט)
  n. Cu, סמלה הכימי של נחושת, יסוד כימי מתכתי (כימיה)
  cu. (cubic)
  adj. מעוקב

  English-Hebrew dictionary > CU (See You)

 • 2 Cu (copper)

  CU (See You)
  להתראות (קיצור באינטרנט)
  cu. (cubic)
  adj. מעוקב

  English-Hebrew dictionary > Cu (copper)

 • 3 cu. (cubic)

  adj. מעוקב
  להתראות (קיצור באינטרנט)
  Cu (copper)
  n. Cu, סמלה הכימי של נחושת, יסוד כימי מתכתי (כימיה)

  English-Hebrew dictionary > cu. (cubic)

 • 4 babbit

  n. בעץ, מתכת לבנה עם מעט נחושת והיסוד הכימי אנטימון (בתורת המתכות); ריפוד נגד חיכוך למיסב; לאדם לא תרבותי, אחד מהמעמד הבינוני
  * * *
  ינוניבה דמעמהמ דחא,יתוברת אל םדאל ;בסימל ךוכיח דגנ דופיר ;(תוכתמה תרותב) ןומיטנא ימיכה דוסיהו תשוחנ טעמ םע הנבל תכתמ,ץעב

  English-Hebrew dictionary > babbit

 • 5 Babbitt

  [Bab·bitt || 'bæbɪt]
  n. בביט, שם משפחה; מילטון ביירון בביט (יליד 1916), מלחין אמריקאי; רומן קלסי של סינקליר לואיס שיצא לאור ב-1922; ג'וג' אף. בביט, דמות ראשית בספרו של סינקליר לואיס "בביט"; עיר במדינת מינסוטה (ארה"ב)
  babbitt
  [Bab·bitt || 'bæbɪt]
  v. לרפד או לדפן עם בעץ (מתכת לבנה עם מעט נחושת ואנטימון)
  * * *
  (ב"הרא) הטוסנימ תנידמב ריע ;"טיבב" סיאול רילקניס לש ורפסב תישאר תומד,טיבב.ףא 'גו'ג ;2291-ב רואל אציש סיאול רילקניס לש יסלק ןמור ;יאקירמא ןיחלמ,(6191 דילי) טיבב ןורייב ןוטלימ ;החפשמ םש,טיבב

  English-Hebrew dictionary > Babbitt

 • 6 Be

  [biː;bɪ]
  v. להיות, להימצא, להתקיים
  Be (beryllium)
  [biː;bɪ]
  n. Be, סמלו הכימי של בריליום, יסוד כימי מתכתי קל המשמש בסגסוגות
  * * *
  תוגוסגסב שמשמה לק יתכתמ ימיכ דוסי,םוילירב לש ימיכה ולמס,eB

  English-Hebrew dictionary > Be

 • 7 Britannia metal

  מתכת בריטנייה, סגסוגת קשה לבנה הכוללת בדיל נחושת ואנטימון (בדרך כלל נמצאת בשימוש לייצור כלי-שולחן)
  * * *
  (ןחלוש-ילכ רוצייל שומישב תאצמנ ללכ ךרדב) ןומיטנאו תשוחנ לידב תללוכה הנבל השק תגוסגס,היינטירב תכתמ

  English-Hebrew dictionary > Britannia metal

 • 8 John William Strutt Rayleigh

  n. ג'ון ויליאם סטרט ריילי, לורד ריילי (1842-1919), פיזיקאי אנגלי, חתן פרס נובל לפיזיקה בשנת 1904 על מחקריו בנושא צפיפות הגזים החשובים ביותר ועל גילוי היסוד הכימי ארגון
  * * *
  ןוגרא ימיכה דוסיה יוליג לעו רתויב םיבושחה םיזגה תופיפצ אשונב וירקחמ לע 4091 תנשב הקיזיפל לבונ סרפ ןתח,ילגנא יאקיזיפ,(9191-2481) ילייר דרול,ילייר טרטס םאיליו ןו'ג

  English-Hebrew dictionary > John William Strutt Rayleigh

 • 9 KU

  n. רתרפורדיום, יסוד כימי מלאכותי שסמלו והסמל הכימי הוא Rf
  קיי-יו, אוניברסיטת קנזס, אוניברסיטה ציבורית גדולה הנמצאת ב-לורנס (במדינת קנזס, ארה"ב)
  * * *
  (ב"הרא,סזנק תנידמב) סנרול-ב תאצמנה הלודג תירוביצ הטיסרבינוא,סזנק תטיסרבינוא,וי-ייק

  English-Hebrew dictionary > KU

 • 10 Ku

  n. רתרפורדיום, יסוד כימי מלאכותי שסמלו והסמל הכימי הוא Rf
  קיי-יו, אוניברסיטת קנזס, אוניברסיטה ציבורית גדולה הנמצאת ב-לורנס (במדינת קנזס, ארה"ב)
  * * *
  fR אוה ימיכה למסהו ולמסש יתוכאלמ ימיכ דוסי,םוידרופרתר

  English-Hebrew dictionary > Ku

 • 11 Lord Rayleigh

  n. לורד ריילי, ג'ון ויליאם סטרט ריילי (1842-1919), פיזיקאי אנגלי, חתן פרס נובל לפיזיקה בשנת 1904 על מחקריו בנושא צפיפות הגזים החשובים ביותר ועל גילוי היסוד הכימי ארגון
  * * *
  ןוגרא ימיכה דוסיה יוליג לעו רתויב םיבושחה םיזגה תופיפצ אשונב וירקחמ לע 4091 תנשב הקיזיפל לבונ סרפ ןתח,ילגנא יאקיזיפ,(9191-2481) ילייר טרטס םאיליו ןו'ג,ילייר דרול

  English-Hebrew dictionary > Lord Rayleigh

 • 12 Public Switched Telephone Network

  רשת טלפון ציבורית ממותגת, מערכת טלפונים המבוססת על כבלי נחושת המעבירים אותות קול אנלוגיים
  * * *
  םייגולנא לוק תותוא םיריבעמה תשוחנ ילבכ לע תססובמה םינופלט תכרעמ,תגתוממ תירוביצ ןופלט תשר

  English-Hebrew dictionary > Public Switched Telephone Network

 • 13 Timna

  n. תימנע, אזור בדרום ישראל (בערבה מצפון לאילת, בעבר היו בו מכרות נחושת); פילגשו של אליפז שהיה בנו של עשיו (תנ"ך); דוכס אדום
  * * *
  םודא סכוד ;(ך"נת) וישע לש ונב היהש זפילא לש ושגליפ ;(תשוחנ תורכמ וב ויה רבעב,תליאל ןופצמ הברעב) לארשי םורדב רוזא,ענמית

  English-Hebrew dictionary > Timna

 • 14 Uncle Sam

  הדוד סם, סמלה של ארה"ב; ארצות הברית או העם האמריקאי
  * * *
  יאקירמאה םעה וא תירבה תוצרא ;ב"הרא לש הלמס,םס דודה

  English-Hebrew dictionary > Uncle Sam

 • 15 VX

  גז עצבים קטלני (אחד מסוגי הנשק הכימי)
  * * *
  (ימיכה קשנה יגוסמ דחא) ינלטק םיבצע זג

  English-Hebrew dictionary > VX

 • 16 aerugo

  n. ירוקת (על מתכת כגון נחושת או פליז)
  * * *
  (זילפ וא תשוחנ ןוגכ תכתמ לע) תקורי

  English-Hebrew dictionary > aerugo

 • 17 allomerism

  n. אלומריזם (שינוי במבנה הכימי)
  * * *
  (ימיכה הנבמב יוניש) םזירמולא

  English-Hebrew dictionary > allomerism

 • 18 allomorph

  n. אלומורף (בכימיה-חומר שבהרכבו הכימי שווה לחומר אחר אך גבישיו שונים; בבלשנות-אחד המופעים השונים של אותו צורן)
  * * *
  (ןרוצ ותוא לש םינושה םיעפומה דחא-תונשלבב ;םינוש וישיבג ךא רחא רמוחל הווש ימיכה ובכרהבש רמוח-הימיכב) ףרומולא

  English-Hebrew dictionary > allomorph

 • 19 allomorphic

  adj. (בכימיה) של אלומורפיזם, של מצב שבו חומר שווה בהרכבו הכימי לחומר אחר אך גבישיו שונים
  * * *
  םינוש וישיבג ךא רחא רמוחל ימיכה ובכרהב הווש רמוח ובש בצמ לש,םזיפרומולא לש (הימיכב)

  English-Hebrew dictionary > allomorphic

 • 20 allomorphism

  n. אלומורפיזם (בכימיה-מצב שבו חומר שווה בהרכבו הכימי לחומר אחר אך גבישיו שונים)
  * * *
  (םינוש וישיבג ךא רחא רמוחל ימיכה ובכרהב הווש רמוח ובש בצמ-הימיכב) םזיפרומולא

  English-Hebrew dictionary > allomorphism


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»