Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

מען+משאבים+אוניברסלי

 • 41 unaddressed

  adj. ללא מען; ללא כתובת; לא הועלה לדיון או לעיון
  * * *
  ןויעל וא ןוידל הלעוה אל ;תבותכ אלל ;ןעמ אלל

  English-Hebrew dictionary > unaddressed

 • 42 universal

  [u·ni·ver·sal || ‚juːnɪ'vɜrsl /-'vɜːsl]
  n. הנחה כוללת
  adj. אוניברסלי, כלל-עולמי, כללי, מקיף, כולל
  * * *
  ללוכ,ףיקמ,יללכ,ימלוע-ללכ,ילסרבינוא
  תללוכ החנה

  English-Hebrew dictionary > universal

 • 43 universal coverage

  כיסוי אוניברסלי, כיסוי כולל, ביטוח המכסה את כלל האזרחים או התושבים (בעיקר לגבי ביטוח בריאות)
  * * *
  (תואירב חוטיב יבגל רקיעב) םיבשותה וא םיחרזאה ללכ תא הסכמה חוטיב,ללוכ יוסיכ,ילסרבינוא יוסיכ

  English-Hebrew dictionary > universal coverage

 • 44 universalism

  [,u·ni'ver·sal·ism || ‚juːnɪvɜrsəlɪzm /-vɜːs-]
  n. אוניברסליזם (אוניברסליות, אופי אוניברסלי; השקפה דתית נוצרית לפיה כל בני האדם יחזרו לבסוף לחיק האמונה)
  * * *
  (הנומאה קיחל ףוסבל ורזחי םדאה ינב לכ היפל תירצונ תיתד הפקשה ;ילסרבינוא יפוא,תוילסרבינוא) םזילסרבינוא

  English-Hebrew dictionary > universalism

 • 45 universalization

  n. אוניברסליזציה, הפיכה לאוניברסלי, הקניית אופי אוניברסלי
  * * *
  ילסרבינוא יפוא תיינקה,ילסרבינואל הכיפה,היצזילסרבינוא

  English-Hebrew dictionary > universalization

 • 46 waste of resources

  בזבוז משאבים (חוסר ניצול של משאבים קיימים)
  * * *
  (םימייק םיבאשמ לש לוצינ רסוח) םיבאשמ זובזב

  English-Hebrew dictionary > waste of resources

 • 47 worm

  [wɜrm /wɜːm]
  n. תולעת; אדם מתרפס, "שרץ"; תבריג, הברגה; (במחשבים) וירוס מחשב המעתיק את עצמו בד"כ דרך רשת ומבזבז משאבים או גורם נזק
  v. לזחול, להזדחל כתולעת; לסחוט בעורמה; להתגנב, לחדור; לתלע, לחסל תולעי-מעיים
  [wɜrm /wɜːm]
  (מחשבים), כינוי לאמצעי איחסון שניתן לכתוב עליו פעם אחת בלבד אך לקרוא ממנו מספר פעמים בלתי מוגבל (לדוגמה: סי.די. רום)
  * * *
  םייעמ-יעלות לסחל,עלתל ;רודחל,בנגתהל ;המרועב טוחסל ;תעלותכ לחדזהל,לוחזל
  קזנ םרוג וא םיבאשמ זבזבמו תשר ךרד כ"דב ומצע תא קיתעמה בשחמ סוריו (םיבשחמב) ;הגרבה,גירבת ;"ץרש",ספרתמ םדא ;תעלות

  English-Hebrew dictionary > worm

 • 48 yin and yang

  יין ו-יאנג, קיום של איזון אוניברסלי של יסודות מנוגדים ומשלימים (פילוסופיה סינית)
  * * *
  (תיניס היפוסוליפ) םימילשמו םידגונמ תודוסי לש ילסרבינוא ןוזיא לש םויק,גנאי-ו ןיי

  English-Hebrew dictionary > yin and yang

 • 49 CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

  (אינטרנט) תקן אוניברסלי של ממשקים מונחי עצמים המאפשרים שיתוף פעולה בין תכנות בעלות פלטפורמות שונות

  English-Hebrew dictionary > CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

 • 50 ERM (Enterprise Relationship Management) 1

  תכנה עסקית המנתחת מידע אודות לקוחות החברה (לצורך שיפור השירות והיחסים עם הלקוחות) ERM (Enterprise Resource Management) 2
  שם כולל לתכנות ניהול עסקים (ארגון משאבים, ספירת מלאי, ניהול ספרי חשבונות, ניהול משאבי אנוש וכו') ERM (Environmental Resource Management) 3
  מנהל משאבים סביבתיים, ארגון עולמי הפועל לשיפור איכות הסביבה ולשמירה על המשאבים הטבעיים (תוך שיתוף פעולה עם חברות ותעשיות שונות) ERM (Exchange Rate Mechanism) 4
  מנגנון שער החליפין (שמירה על שער חליפין יציב, חלק מהארגון המוניטרי של האיחוד האירופי שהתחיל לפעול ב-1999)

  English-Hebrew dictionary > ERM (Enterprise Relationship Management) 1

 • 51 IRM (Integrated Resource Management)

  ניצול משאבים משולב

  English-Hebrew dictionary > IRM (Integrated Resource Management)

 • 52 OS (Operating System)

  מערכת הפעלה (מנגנון המאפשר להפעיל מכשיר; התכנית הראשית במחשב האחראית על הקצאת משאבים לתהליכיו השונים)
  n. אוסמיום (יסוד כימי מתכתי)

  English-Hebrew dictionary > OS (Operating System)

 • 53 Os (osmium)

  n. אוסמיום (יסוד כימי מתכתי)
  מערכת הפעלה (מנגנון המאפשר להפעיל מכשיר; התכנית הראשית במחשב האחראית על הקצאת משאבים לתהליכיו השונים)

  English-Hebrew dictionary > Os (osmium)

 • 54 SGML (Standard Generalized Markup Language)

  סטנדרט אוניברסלי לכתיבת קובצי היפרטקסט באינטרנט (מבוסס על הפרדת צורת המסמך מתוכנו)

  English-Hebrew dictionary > SGML (Standard Generalized Markup Language)

 • 55 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

  n. משדר מקלט אסינכרוני אוניברסלי, מעגל הממיר מידע לזרם טורי ומשמש ביציאות טוריות

  English-Hebrew dictionary > UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

 • 56 USB (Universal Serial Bus)

  אפיק העברת נתונים אוניברסלי, ממשק המקשר בין המחשב להתקני ציוד היקפי (כגון מקלדת, מכשירי משחקים, טלפון, מדפסת וכו')

  English-Hebrew dictionary > USB (Universal Serial Bus)

 • 57 USB2 (Universal Serial Bus 2)

  תקן חדש שפותח לחיבורי USB( אפיק העברת נתונים אוניברסלי) המאפשר להתקני ציוד לפעול במהירות גבוהה יותר (פי 10 מהר יותר)

  English-Hebrew dictionary > USB2 (Universal Serial Bus 2)

 • 58 WORM (Write Once Read Many)

  [wɜrm /wɜːm]
  (מחשבים), כינוי לאמצעי איחסון שניתן לכתוב עליו פעם אחת בלבד אך לקרוא ממנו מספר פעמים בלתי מוגבל (לדוגמה: סי.די. רום)
  worm
  [wɜrm /wɜːm]
  n. תולעת; אדם מתרפס, "שרץ"; תבריג, הברגה; (במחשבים) וירוס מחשב המעתיק את עצמו בד"כ דרך רשת ומבזבז משאבים או גורם נזק
  v. לזחול, להזדחל כתולעת; לסחוט בעורמה; להתגנב, לחדור; לתלע, לחסל תולעי-מעיים

  English-Hebrew dictionary > WORM (Write Once Read Many)

 • 59 overcapitalise (Brit.)

  v. להפריז בהערכת משאבים או מקורות; להפריז באומדן ההון; להפריז בהערכה; לממן יותר מהנדרש (גם overcapitalize)

  English-Hebrew dictionary > overcapitalise (Brit.)

 • 60 overcapitalize (Amer.)

  v. להפריז בהערכת משאבים או מקורות; להפריז באומדן ההון; להפריז בהערכה; לממן יותר מהנדרש (גם overcapitalise)

  English-Hebrew dictionary > overcapitalize (Amer.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»