Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

מען+משאבים+אוניברסלי

 • 21 foreign investor

  משקיע זר (תושב חוץ המקדיש משאבים כספיים בארץ במטרה להרוויח)
  * * *
  (חיוורהל הרטמב ץראב םייפסכ םיבאשמ שידקמה ץוח בשות) רז עיקשמ

  English-Hebrew dictionary > foreign investor

 • 22 heap

  [hɪːp]
  n. ערימה; (במחשבים) שטח מיוחד בזיכרון המשמש לאחסון משאבים חשובים
  v. לערום, לצבור; למלא
  * * *
  אלמל ;רובצל,םורעל
  םיבושח םיבאשמ ןוסחאל שמשמה ןורכיזב דחוימ חטש (םיבשחמב) ;המירע

  English-Hebrew dictionary > heap

 • 23 investment program

  תכנית השקעות (תכנית של הפקדת כספים למטרות רווח, תכנון של הקדשת משאבים למטרות כלכליות)
  * * *
  (תוילכלכ תורטמל םיבאשמ תשדקה לש ןונכת,חוור תורטמל םיפסכ תדקפה לש תינכת) תועקשה תינכת

  English-Hebrew dictionary > investment program

 • 24 maldistribution

  n. חלוקה לא שווה ולא הוגנת של משהו, חלוקה שלא ביחס מתאים (כגון: רכוש, אוכלוסייה, משאבים וכו')
  * * *
  ('וכו םיבאשמ,הייסולכוא,שוכר:ןוגכ) םיאתמ סחיב אלש הקולח,והשמ לש תנגוה אלו הווש אל הקולח

  English-Hebrew dictionary > maldistribution

 • 25 means

  ['mɪːns]
  n. אמצעי, אמצעים, שיטה; משאבים, מקורות
  * * *
  תורוקמ,םיבאשמ ;הטיש,םיעצמא,יעצמא

  English-Hebrew dictionary > means

 • 26 micro-economics

  מיקרו-כלכלה (ענף כלכלי העוסק בהקצאה פרטנית יעילה של משאבים מוגבלים, תופעות כלכליות ברמת המשק והצרכן הבודד)
  * * *
  (דדובה ןכרצהו קשמה תמרב תוילכלכ תועפות, םילבגומ םיבאשמ לש הליעי תינטרפ האצקהב קסועה ילכלכ ףנע) הלכלכ-ורקימ

  English-Hebrew dictionary > micro-economics

 • 27 microeconomic

  adj. מיקרו-כלכלי (של מיקרו כלכלה-ענף כלכלי העוסק בהקצאה פרטנית יעילה של משאבים מוגבלים, תופעות כלכליות ברמת המשק והצרכן הבודד)'maɪ;krə;ʊ;ekə;'nɑ;mɪ;k,-ɪ;ː;k- /-'nɒ;-
  * * *
  (דדובה ןכרצהו קשמה תמרב תוילכלכ תועפות,םילבגומ םיבאשמ לש הליעי תינטרפ האצקהב קסועה ילכלכ ףנע-הלכלכ ורקימ לש) ילכלכ-ורקימ

  English-Hebrew dictionary > microeconomic

 • 28 microeconomics

  n. מיקרו-כלכלה, ענף בכלכלה (עוסק בהקצאה יעיל של משאבים מוגבלים ובנושאים הקשורים לענף מסוים, לחברות קטנות ולצרכן הבודד)'maɪ;krə;ʊ;ekə;'nɑ;mɪ; ks,-ɪ;ː;k- /-'nɒ;-
  * * *
  (דדובה ןכרצלו תונטק תורבחל,םיוסמ ףנעל םירושקה םיאשונבו םילבגומ םיבאשמ לש ליעי האצקהב קסוע) הלכלכב ףנע,הלכלכ-ורקימ

  English-Hebrew dictionary > microeconomics

 • 29 natural resources

  n. אוצרות טבע, משאבי טבע, משאבים טבעיים, מקורות טבעיים, חומרים ששואבים מן הטבע (כגון: פחם, נפט, מים וכו')
  * * *
  ('וכו םימ,טפנ,םחפ:ןוגכ) עבטה ןמ םיבאושש םירמוח,םייעבט תורוקמ,םייעבט םיבאשמ,עבט יבאשמ,עבט תורצוא

  English-Hebrew dictionary > natural resources

 • 30 operating system

  מערכת הפעלה (מנגנון המאפשר להפעיל מכשיר; התכנית הראשית במחשב האחראית על הקצאת משאבים לתהליכיו השונים)
  * * *
  (םינושה ויכילהתל םיבאשמ תאצקה לע תיארחאה בשחמב תישארה תינכתה ;רישכמ ליעפהל רשפאמה ןונגנמ) הלעפה תכרעמ

  English-Hebrew dictionary > operating system

 • 31 pandemic

  [pan·dem·ic || pæn'demɪk]
  n. פנדמיה, מגפה המתפשטת על שטחים גדולים
  adj. מקיף, סוחף; נפוץ; פרוש על פני שטח גדול, אוניברסלי; מגפתי, אפידמי, עובר מאדם לאדם, מתפשט
  * * *
  טשפתמ,םדאל םדאמ רבוע,ימדיפא,יתפגמ ;ילסרבינוא,לודג חטש ינפ לע שורפ ;ץופנ ;ףחוס,ףיקמ
  םילודג םיחטש לע תטשפתמה הפגמ,הימדנפ

  English-Hebrew dictionary > pandemic

 • 32 resource allocation

  הקצאת משאבים (חלוקת משאבי מחשב (כמו זיכרון, וזמן מחשב) בין התהליכים השונים ע"י מערכת ההפעלה)
  * * *
  (הלעפהה תכרעמ י"ע םינושה םיכילהתה ןיב (בשחמ ןמזו,ןורכיז ומכ) בשחמ יבאשמ תקולח) םיבאשמ תאצקה

  English-Hebrew dictionary > resource allocation

 • 33 resources

  n. משאבים, מקורות
  * * *
  תורוקמ,םיבאשמ

  English-Hebrew dictionary > resources

 • 34 sinews

  n. משאבים, מקורות (מימון, עצמה)
  * * *
  (המצע,ןומימ) תורוקמ,םיבאשמ

  English-Hebrew dictionary > sinews

 • 35 small investor

  משקיע קטן (אדם פרטי המקדיש משאבים כספיים במטרה להרוויח)
  * * *
  (חיוורהל הרטמב םייפסכ םיבאשמ שידקמה יטרפ םדא) ןטק עיקשמ

  English-Hebrew dictionary > small investor

 • 36 solid investor

  משקיע סולידי (אדם המקדיש משאבים כספיים באפיקי השקעה בעלי סיכון נמוך במטרה להרוויח)
  * * *
  (חיוורהל הרטמב ךומנ ןוכיס ילעב העקשה יקיפאב םייפסכ םיבאשמ שידקמה םדא) ידילוס עיקשמ

  English-Hebrew dictionary > solid investor

 • 37 static allocation

  הקצאה סטטית (הקצאת משאבים (בד"כ זיכרון) לפני ריצת התכנית (מחשבים))
  * * *
  ((םיבשחמ) תינכתה תציר ינפל (ןורכיז כ"דב) םיבאשמ תאצקה) תיטטס האצקה

  English-Hebrew dictionary > static allocation

 • 38 strike

  [straɪk]
  n. מכה, מהלומה; שביתה; התקפה צבאית; מזל; גילוי משאבים טבעיים; הפלת כל המקלות בפעם אחת (בכדורת); החטאת הכדור, הגשה מכשילה (בבייסבול)
  v. להכות; לפגוע; להסתער; להרשים; לגלות
  * * *
  תולגל ;םישרהל ;רעתסהל ;עוגפל ;תוכהל
  (לובסייבב) הלישכמ השגה,רודכה תאטחה ;(תרודכב) תחא םעפב תולקמה לכ תלפה ;םייעבט םיבאשמ יוליג ;לזמ ;תיאבצ הפקתה ;התיבש ;המולהמ,הכמ

  English-Hebrew dictionary > strike

 • 39 sustainable development

  פיתוח בר-קיימא, שיטת תכנון התפתחות עיר וצמיחה כלכלית על מנת למנוע צמצום משאבים טבעיים
  * * *
  םייעבט םיבאשמ םוצמצ עונמל תנמ לע תילכלכ החימצו ריע תוחתפתה ןונכת תטיש,אמייק-רב חותיפ

  English-Hebrew dictionary > sustainable development

 • 40 telegraphic address

  מען טלגרפי
  * * *
  יפרגלט ןעמ

  English-Hebrew dictionary > telegraphic address


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»