Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

מען משאבים אוניברסלי

 • 1 URI

  n. אורי (שם פרטי עברי)
  n. מען משאבים אוניברסלי, כתובת אינטרנט, דרך תקנית למיקום מקורות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תורוקמ םוקימל תינקת ךרד,טנרטניא תבותכ,ילסרבינוא םיבאשמ ןעמ

  English-Hebrew dictionary > URI

 • 2 Universal Resource Identifier

  * * *
  (דועו םימוליצ,תונומת,תונכת) טנרטניאב באשמ תומלשב הרידגמה תבותכ,טנרטניא תבותכ,ילסרבינוא םיבאשמ ןעמ,IRU

  English-Hebrew dictionary > Universal Resource Identifier

 • 3 Uri

  n. אורי (שם פרטי עברי)
  n. מען משאבים אוניברסלי, כתובת אינטרנט, דרך תקנית למיקום מקורות באינטרנט
  * * *
  (ירבע יטרפ םש) ירוא

  English-Hebrew dictionary > Uri

 • 4 URI (Universal Resource Identifier)

  n. מען משאבים אוניברסלי, כתובת אינטרנט, דרך תקנית למיקום מקורות באינטרנט
  Uri
  n. אורי (שם פרטי עברי)

  English-Hebrew dictionary > URI (Universal Resource Identifier)

 • 5 Common Object Request Broker Architecture

  (אינטרנט) תקן אוניברסלי של ממשקים מונחי עצמים המאפשרים שיתוף פעולה בין תכנות בעלות פלטפורמות שונות, CORBA
  * * *
  ABROC,תונוש תומרופטלפ תולעב תונכת ןיב הלועפ ףותיש םירשפאמה םימצע יחנומ םיקשממ לש ילסרבינוא ןקת (טנרטניא)

  English-Hebrew dictionary > Common Object Request Broker Architecture

 • 6 Enterprise Resource Management

  שם כולל לתכנות ניהול עסקים (ארגון משאבים, ספירת מלאי, ניהול ספרי חשבונות, ניהול משאבי אנוש וכו'), ERM
  * * *
  MRE,('וכו שונא יבאשמ לוהינ,תונובשח ירפס לוהינ,יאלמ תריפס,םיבאשמ ןוגרא) םיקסע לוהינ תונכתל ללוכ םש

  English-Hebrew dictionary > Enterprise Resource Management

 • 7 Environmental Resource Management

  מנהל משאבים סביבתיים, ארגון עולמי הפועל לשיפור איכות הסביבה ולשמירה על המשאבים הטבעיים (תוך שיתוף פעולה עם חברות ותעשיות שונות), ERM
  * * *
  MRE,(תונוש תוישעתו תורבח םע הלועפ ףותיש ךות) םייעבטה םיבאשמה לע הרימשלו הביבסה תוכיא רופישל לעופה ימלוע ןוגרא,םייתביבס םיבאשמ להנמ

  English-Hebrew dictionary > Environmental Resource Management

 • 8 Integrated Resource Management

  ניצול משאבים משולב (IRM)
  * * *
  (MRI) בלושמ םיבאשמ לוצינ

  English-Hebrew dictionary > Integrated Resource Management

 • 9 Universal Asynchronous Receiver Transmitter

  משדר מקלט אסינכרוני אוניברסלי, מעגל הממיר מידע לזרם טורי ומשמש ביציאות טוריות, UART
  * * *
  TRAU,תוירוט תואיציב שמשמו ירוט םרזל עדימ ריממה לגעמ,ילסרבינוא ינורכניסא טלקמ רדשמ

  English-Hebrew dictionary > Universal Asynchronous Receiver Transmitter

 • 10 Universal Product Code

  קוד מוצר אוניברסלי, קוד סימון מוצרים (ברקוד) המודפס על אריזות של מוצרים וניתן לסריקה אלקטרונית (כולל את שם המוצר ומחירו)
  * * *
  (וריחמו רצומה םש תא ללוכ) תינורטקלא הקירסל ןתינו םירצומ לש תוזירא לע ספדומה (דוקרב) םירצומ ןומיס דוק,ילסרבינוא רצומ דוק

  English-Hebrew dictionary > Universal Product Code

 • 11 Universal Serial Bus

  אפיק העברת נתונים אוניברסלי, ממשק המקשר בין המחשב להתקני ציוד היקפי (כגון מקלדת, מכשירי משחקים, טלפון, מדפסת וכו'), USB
  * * *
  BSU,('וכו תספדמ,ןופלט,םיקחשמ ירישכמ,תדלקמ ןוגכ) יפקיה דויצ ינקתהל בשחמה ןיב רשקמה קשממ,ילסרבינוא םינותנ תרבעה קיפא

  English-Hebrew dictionary > Universal Serial Bus

 • 12 WORM

  [wɜrm /wɜːm]
  n. תולעת; אדם מתרפס, "שרץ"; תבריג, הברגה; (במחשבים) וירוס מחשב המעתיק את עצמו בד"כ דרך רשת ומבזבז משאבים או גורם נזק
  v. לזחול, להזדחל כתולעת; לסחוט בעורמה; להתגנב, לחדור; לתלע, לחסל תולעי-מעיים
  [wɜrm /wɜːm]
  (מחשבים), כינוי לאמצעי איחסון שניתן לכתוב עליו פעם אחת בלבד אך לקרוא ממנו מספר פעמים בלתי מוגבל (לדוגמה: סי.די. רום)
  * * *
  (םור.יד.יס:המגודל) לבגומ יתלב םימעפ רפסמ ונממ אורקל ךא דבלב תחא םעפ וילע בותכל ןתינש ןוסחיא יעצמאל יוניכ,(םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > WORM

 • 13 ability to pay

  יכולת תשלום, היכולת לשלם, מצב בו יש את המשאבים הנחוצים לתשלום; עיקרון לפיו בעת הטלת מסים יש לקחת בחשבון את היכולת הכלכלית לשלם אותם; מצב בו יש לחברה מספיק משאבים נזילים כדי לעמוד בהתחייבויותיה; יכולת של מעסיק לעמוד בדרישות המצוינות בהסכם העבודה (כלכלה)
  * * *
  (הלכלכ) הדובעה םכסהב תוניוצמה תושירדב דומעל קיסעמ לש תלוכי ;היתויובייחתהב דומעל ידכ םיליזנ םיבאשמ קיפסמ הרבחל שי וב בצמ ;םתוא םלשל תילכלכה תלוכיה תא ןובשחב תחקל שי םיסמ תלטה תעב ויפל ןורקיע ;םולשתל םיצוחנה םיבאשמה תא שי וב בצמ,םלשל תלוכיה,םולשת תלוכי

  English-Hebrew dictionary > ability to pay

 • 14 address

  [ad·dress || ə'dres]
  n. כתובת (גם במחשבים), מען; מקום במערכת מחשב המוגדר ע"י מספר או קוד (במחשבים); הרצאה; נאום
  v. לפנות (גם בדיבור) אל; למען; להפנות
  * * *
  םואנ ;האצרה ;(םיבשחמב) דוק וא רפסמ י"ע רדגומה בשחמ תכרעמב םוקמ ;ןעמ,(םיבשחמב םג) תבותכ
  תונפהל ;ןעמל ;לא (רובידב םג) תונפל

  English-Hebrew dictionary > address

 • 15 address unknown

  מען לא ידוע
  * * *
  עודי אל ןעמ

  English-Hebrew dictionary > address unknown

 • 16 bankroll

  n. כסף, משאבים כספיים
  v. לממן (סלנג)
  * * *
  םייפסכ םיבאשמ,ףסכ
  (גנלס) ןממל

  English-Hebrew dictionary > bankroll

 • 17 cable address

  מען למברקים
  * * *
  םיקרבמל ןעמ

  English-Hebrew dictionary > cable address

 • 18 capital rationing

  קיצוב הון (החלטה באיזה אופן להקצות משאבים כספיים מוגבלים העומדים לרשות עסק)
  * * *
  (קסע תושרל םידמועה םילבגומ םייפסכ םיבאשמ תוצקהל ןפוא הזיאב הטלחה) ןוה בוציק

  English-Hebrew dictionary > capital rationing

 • 19 dynamic allocation

  הקצאה דינמית (הקצאת משאבים (בד"כ זיכרון) במהלך ריצת התכנית (מחשבים))
  * * *
  ((םיבשחמ) תינכתה תציר ךלהמב (ןורכיז כ"דב) םיבאשמ תאצקה) תימניד האצקה

  English-Hebrew dictionary > dynamic allocation

 • 20 economic resources

  משאבים כלכליים
  * * *
  םיילכלכ םיבאשמ

  English-Hebrew dictionary > economic resources


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»