Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

כתובת+המגדירה+בשלמות+משאב+באינטרנט

 • 121 Request For Comments

  מסמכי טיוטה של ה-IETF, מסמכים שבהם יש הצעות לתקנים המשמשים באינטרנט, RFC
  * * *
  CFR,טנרטניאב םישמשמה םינקתל תועצה שי םהבש םיכמסמ,FTEI-ה לש הטויט יכמסמ

  English-Hebrew dictionary > Request For Comments

 • 122 Reverse Address Resolution Protocol

  פרוטוקול פענוח כתובות המאפשר לתרגם כתובת אינטרנט פיזית לכתובת IP( משמש בעיקר למחשבים חסרי דיסק קשיח כדי לקבוע את כתובת ה-IP העצמית שלהם), RARP
  * * *
  PRAR,(םהלש תימצעה PI-ה תבותכ תא עובקל ידכ חישק קסיד ירסח םיבשחמל רקיעב שמשמ) PI תבותכל תיזיפ טנרטניא תבותכ םגרתל רשפאמה תובותכ חונעפ לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Reverse Address Resolution Protocol

 • 123 Role Playing Game

  משחק תפקידים (כל משתתף מופיע בתפקיד דמות מסוימת וממציא בעצמו את ההתרחשויות ללא טקסט מוכן מראש, גם באינטרנט), RPG
  * * *
  GPR,(טנרטניאב םג,שארמ ןכומ טסקט אלל תויושחרתהה תא ומצעב איצממו תמיוסמ תומד דיקפתב עיפומ ףתתשמ לכ) םידיקפת קחשמ

  English-Hebrew dictionary > Role Playing Game

 • 124 Rolling On The Floor

  "מתגלגל על הרצפה מצחוק", זה מצחיק עד להתפקע, (סלנג באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב גנלס),עקפתהל דע קיחצמ הז,"קוחצמ הפצרה לע לגלגתמ"

  English-Hebrew dictionary > Rolling On The Floor

 • 125 Rolling On the Floor Laughing And Peeing My Pants

  מתגלגל על הרצפה מרוב צחוק ועושה במכנסיים, ROFLAPMP( בשיחות באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב תוחישב) PMPALFOR,םייסנכמב השועו קוחצ בורמ הפצרה לע לגלגתמ

  English-Hebrew dictionary > Rolling On the Floor Laughing And Peeing My Pants

 • 126 Rolling On the Floor Laughing Unable To Speak

  מתגלגל על הרצפה מרוב צחוק ולא יכול לדבר, ROFLUTS( בשיחות באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב תוחישב) STULFOR,רבדל לוכי אלו קוחצ בורמ הפצרה לע לגלגתמ

  English-Hebrew dictionary > Rolling On the Floor Laughing Unable To Speak

 • 127 Rolling On the Floor Laughing

  מתגלגל על הרצפה מרוב צחוק, ROFL( בשיחות באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב תוחישב) LFOR,קוחצ בורמ הפצרה לע לגלגתמ

  English-Hebrew dictionary > Rolling On the Floor Laughing

 • 128 SNAFU

  [sna·fu || snæ'fuː]
  v. לגרום לאי-סדר, לבלגן, ליצור תוהו ובוהו
  adj. מבולגן, מבולבל (סלנג)
  [sna·fu || snæ'fuː]
  הכול דפוק כרגיל, המצב גרוע כמו תמיד (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) דימת ומכ עורג בצמה,ליגרכ קופד לוכה

  English-Hebrew dictionary > SNAFU

 • 129 Screaming With Laughter

  צווח מצחוק, מת מצחוק, SWL( באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) LWS,קוחצמ תמ,קוחצמ חווצ

  English-Hebrew dictionary > Screaming With Laughter

 • 130 Sealed With A Kiss

  חתום בנשיקה, ברכת סיום רומנטית, SWAK( באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) KAWS,תיטנמור םויס תכרב,הקישנב םותח

  English-Hebrew dictionary > Sealed With A Kiss

 • 131 Secure HTTP

  פרוטוקול העברה מאובטח להיפרטקסט, פרוטוקול המאפשר העברת מידע עסקי מוצפן באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב ןפצומ יקסע עדימ תרבעה רשפאמה לוקוטורפ,טסקטרפיהל חטבואמ הרבעה לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Secure HTTP

 • 132 Shiloah tunnel

  נקבת השילוח (תעלה ליד ירושלים שנמצאה בה כתובת עברית עתיקה מימי המלוכה)
  * * *
  (הכולמה ימימ הקיתע תירבע תבותכ הב האצמנש םילשורי דיל הלעת) חולישה תבקנ

  English-Hebrew dictionary > Shiloah tunnel

 • 133 Sick Of Me Yet

  כבר נמאס לך ממני? (קיצור באינטרנט), SOMY
  * * *
  YMOS,(טנרטניאב רוציק) ?ינממ ךל סאמנ רבכ

  English-Hebrew dictionary > Sick Of Me Yet

 • 134 Simple Mail Transport Protocol

  פרוטוקול דואר פשוט, פרוטוקול המשמש להעברת דואר אלקטרוני באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב ינורטקלא ראוד תרבעהל שמשמה לוקוטורפ,טושפ ראוד לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Simple Mail Transport Protocol

 • 135 Situation Normal All Fucked Up

  מצב נורמלי הכול דפוק (קיצור באינטרנט), מצב של בלגן רציני, SNAFU
  * * *
  UFANS,יניצר ןגלב לש בצמ,(טנרטניאב רוציק) קופד לוכה ילמרונ בצמ

  English-Hebrew dictionary > Situation Normal All Fucked Up

 • 136 Sohoo

  n. סוהו, מנוע חיפוש באינטרנט בשפה הסינית
  * * *
  תיניסה הפשב טנרטניאב שופיח עונמ,והוס

  English-Hebrew dictionary > Sohoo

 • 137 Standard Generalized Markup Language

  n. שפה מקובלת לכתיבת אתרים באינטרנט, SGML
  * * *
  LMGS,טנרטניאב םירתא תביתכל תלבוקמ הפש

  English-Hebrew dictionary > Standard Generalized Markup Language

 • 138 Starsiege

  n. "מצור הכוכבים", משחק מחשב עתידני באינטרנט (מתוצרת Dynamix)
  * * *
  (ximanyD תרצותמ) טנרטניאב ינדיתע בשחמ קחשמ,"םיבכוכה רוצמ"

  English-Hebrew dictionary > Starsiege

 • 139 Sun Microsystems

  סן מיקרוסיסטמס (חברת מחשבים מהמובילות בעולם מקליפורניה, ארה"ב, פיתחה את שפת ג'אווה לתכנות באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב תונכתל הווא'ג תפש תא החתיפ,ב"הרא,הינרופילקמ םלועב תוליבומהמ םיבשחמ תרבח) סמטסיסורקימ ןס

  English-Hebrew dictionary > Sun Microsystems

 • 140 Surfcall

  n. אתר באינטרנט המציג כל יום את תנאי הגלישה בים (בחופי אנגליה, סקוטלנד ווויילס)
  * * *
  (סלייווו דנלטוקס,הילגנא יפוחב) םיב השילגה יאנת תא םוי לכ גיצמה טנרטניאב רתא

  English-Hebrew dictionary > Surfcall


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»