Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

כתובת+המגדירה+בשלמות+משאב+באינטרנט

 • 261 guestbook

  n. ספר אורחים, (באינטרנט) דף מיוחד באתר רשת בו יכולים המבקרים להשאיר את שמם כתובתם והודעות אישיות
  * * *
  תוישיא תועדוהו םתבותכ םמש תא ריאשהל םירקבמה םילוכי וב תשר רתאב דחוימ ףד (טנרטניאב),םיחרוא רפס

  English-Hebrew dictionary > guestbook

 • 262 h k

  חיבוק ונשיקה (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) הקישנו קוביח

  English-Hebrew dictionary > h k

 • 263 haha

  n. ח ח ח (סלנג במחשבים באינטרנט-צחוק)
  * * *
  (קוחצ-טנרטניאב םיבשחמב גנלס) ח ח ח

  English-Hebrew dictionary > haha

 • 264 hand

  [hænd]
  n. יד; כתב-יד; מחוג; 4 אינטשים; קלפים ביד השחקן; פועל; מלח
  v. לתת, למסור; לעזור
  adj. של יד
  [hænd]
  שיהיה לך יום טוב, אני מאחל לך יום נעים (קיצור באינטרנט)
  * * *
  חלמ ;לעופ ;ןקחשה דיב םיפלק ;םישטניא 4 ;גוחמ ;די-בתכ ;די
  רוזעל ;רוסמל,תתל
  די לש

  English-Hebrew dictionary > hand

 • 265 header

  [head·er || 'hedə(r)]
  n. קפיצת ראש; נגיחה; (במחשבים) כותרת עליונה, כותרת החוזרת בראש כל עמוד במסמך; (במחשבים) טקסט המופיע בראש מאמר או מכתב באינטרנט ומציין את מקורו וייעודו
  * * *
  ודועייו ורוקמ תא ןייצמו טנרטניאב בתכמ וא רמאמ שארב עיפומה טסקט (םיבשחמב) ;ךמסמב דומע לכ שארב תרזוחה תרתוכ,הנוילע תרתוכ (םיבשחמב) ;החיגנ ;שאר תציפק

  English-Hebrew dictionary > header

 • 266 helper application

  תכנית סיוע, תכנית מסייעת, תכנית שעוזרת לתכנת גלישה באינטרנט ע"י טיפול בקובצי מולטימדיה
  * * *
  הידמיטלומ יצבוקב לופיט י"ע טנרטניאב השילג תנכתל תרזועש תינכת,תעייסמ תינכת,עויס תינכת

  English-Hebrew dictionary > helper application

 • 267 helper program

  תכנית סיוע, תכנית מסייעת, תכנית שעוזרת לתכנת גלישה באינטרנט ע"י טיפול בקובצי מולטימדיה
  * * *
  הידמיטלומ יצבוקב לופיט י"ע טנרטניאב השילג תנכתל תרזועש תינכת,תעייסמ תינכת,עויס תינכת

  English-Hebrew dictionary > helper program

 • 268 hihi

  n. חי חי חי (סלנג במחשבים באינטרנט-צחוק)
  * * *
  (קוחצ-טנרטניאב םיבשחמב גנלס) יח יח יח

  English-Hebrew dictionary > hihi

 • 269 home page

  אתר בית, עמוד בית, דף בית, מסמך היפרטקסט באינטרנט המוקדש לנושא, לחברה או לאדם מסוימים
  * * *
  םימיוסמ םדאל וא הרבחל,אשונל שדקומה טנרטניאב טסקטרפיה ךמסמ,תיב ףד,תיב דומע,תיב רתא

  English-Hebrew dictionary > home page

 • 270 homepage

  n. אתר בית, עמוד בית, דף בית, מסמך היפרטקסט באינטרנט המוקדש לנושא מסוים חברה מסוימת או אדם מסוים
  * * *
  םיוסמ םדא וא תמיוסמ הרבח םיוסמ אשונל שדקומה טנרטניאב טסקטרפיה ךמסמ,תיב ףד,תיב דומע,תיב רתא

  English-Hebrew dictionary > homepage

 • 271 in my not-so-humble opinion

  "לדעתי הלא כל-כך צנועה", "אם יורשה לי לומר" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "רמול יל השרוי םא","העונצ ךכ-לכ אלה יתעדל"

  English-Hebrew dictionary > in my not-so-humble opinion

 • 272 in no particular order

  ללא סדר מיוחד, באופן אקראי, באופן רנדומיאלי (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) ילאימודנר ןפואב,יארקא ןפואב,דחוימ רדס אלל

  English-Hebrew dictionary > in no particular order

 • 273 inscription

  [in·scrip·tion || ɪn'skrɪpʃn]
  n. כתובת; הקדשה; רישום
  * * *
  םושיר ;השדקה ;תבותכ

  English-Hebrew dictionary > inscription

 • 274 instruction address

  כתובת הפקודה
  * * *
  הדוקפה תבותכ

  English-Hebrew dictionary > instruction address

 • 275 java

  [Ja·va || 'dʒɑːvə]
  n. יאווה, ג'אווה, אי באינדונזיה; קפה (סלנג)
  java
  [Ja·va || 'dʒɑːvə]
  n. שפת java, שפת ג'אווה, שפת תכנות ליישומים מבוססי רשת הפועלים בדפי WWW באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב WWW יפדב םילעופה תשר יססובמ םימושייל תונכת תפש,הווא'ג תפש,avaj תפש

  English-Hebrew dictionary > java

 • 276 just married

  זה עתה נישאו (כתובת המתנוססת על רכב של זוג אחרי חתונתו)
  * * *
  (ותנותח ירחא גוז לש בכר לע תססונתמה תבותכ) ואשינ התע הז

  English-Hebrew dictionary > just married

 • 277 k

  [keɪ]
  n. קיי (האות ה-11 ב-ABC)
  K (Kilo) 1
  [keɪ]
  n. קילו, קילוגרם, מידת משקל השווה לאלף גרם K (Potassium) 2
  [keɪ]
  n. (כימיה) אשלגן, יסוד מתכתי לבן-כסוף K (O.K.) 3
  [keɪ]
  n. (סלנג באינטרנט) אוקיי, בסדר, טוב, אני מסכים
  * * *
  (CBA-ב 11-ה תואה) ייק

  English-Hebrew dictionary > k

 • 278 kill

  [kɪl]
  n. הריגה; ציד; טרף; (מחשבים-אינטרנט) פקודה שבהיותה על שם כלשהו ב-nickserv אינה נותנת למישהו להיכנס תחת אותו שם
  v. להרוג, לרצוח; לחסל, להרוס; לנטרל; לבזבז; לסכל; (במחשבים) לבטל פעולה, לעצור הליך, לסיים משימה במערכת הפעלה של ריבוי משימות; (במחשבים) למנוע הצגה של מאמר באינטרנט שמכיל ביטוי מסוים
  * * *
  םש ותוא תחת סנכיהל והשימל תנתונ הניא vreskcin-ב והשלכ םש לע התויהבש הדוקפ (טנרטניא-םיבשחמ) ;ףרט ;דיצ ;הגירה
  םיוסמ יוטיב ליכמש טנרטניאב רמאמ לש הגצה עונמל (םיבשחמב) ;תומישמ יוביר לש הלעפה תכרעמב המישמ םייסל,ךילה רוצעל,הלועפ לטבל (םיבשחמב) ;לכסל ;זבזבל ;לרטנל ;סורהל,לסחל ;חוצרל,גורהל

  English-Hebrew dictionary > kill

 • 279 kill file

  מסננת מאמרים, קובץ חיסול, רשימה המכילה מילים שהוגדרו כלא רצויות במאמרים באינטרנט, רשימת ביטויים שמאמרים שמכילים אותם לא יוצגו
  * * *
  וגצוי אל םתוא םיליכמש םירמאמש םייוטיב תמישר,טנרטניאב םירמאמב תויוצר אלכ ורדגוהש םילימ הליכמה המישר,לוסיח ץבוק,םירמאמ תננסמ

  English-Hebrew dictionary > kill file

 • 280 kit

  [kɪt]
  n. ערכה; זווד; ציוד; תלבושת; אוסף, חבורה (סלנג); גיגית; חתלתול; קיט
  v. לצייד, לצייד בתלבושת
  [kɪt]
  "שמור על קשר", "אנא כתוב או התקשר בקרוב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  תשובלתב דייצל,דייצל
  טיק ;לותלתח ;תיגיג ;(גנלס) הרובח,ףסוא ;תשובלת ;דויצ ;דווז ;הכרע

  English-Hebrew dictionary > kit


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»