Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

כימיה

 • 1 'em

  pron. הם (גוף שלישי, רבים) (שימוש לא פורמלי)
  Em
  [em]
  [em]
  adj. (קיצור של:) אלקטרומגנטי,השייך למגנטיות חשמלית em 2
  [em]
  n. פיקא, יחידת מידה בדפוס
  * * *
  (ילמרופ אל שומיש) (םיבר,ישילש ףוג) םה

  English-Hebrew dictionary > 'em

 • 2 Avogadro's number

  (כימיה) מספר אבוגדרו, חוק אבוגדרו, מספר המציין את מספר האטומים או המולקולות במולקולה-גרם אחד של חומר
  * * *
  רמוח לש דחא םרג-הלוקלומב תולוקלומה וא םימוטאה רפסמ תא ןייצמה רפסמ,ורדגובא קוח,ורדגובא רפסמ (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > Avogadro's number

 • 3 CO

  pref. קו- (יחד, בשותפות)
  CO (Colorado) 1
  (קיצור השם קולורדו) מדינה במערב ארצות הברית CO (conscientious objector) 2
  סרבן מטעמי מצפון CO (commanding officer) 3
  n. מפקד (בצבא)
  Co (cobalt)
  Co. (Company)
  n. חב', חברה,,תאגיד
  * * *
  תירבה תוצרא ברעמב הנידמ (ודרולוק םשה רוציק)
  (אבצב) דקפמ
  ןופצמ ימעטמ ןברס

  English-Hebrew dictionary > CO

 • 4 Co

  pref. קו- (יחד, בשותפות)
  CO (Colorado) 1
  (קיצור השם קולורדו) מדינה במערב ארצות הברית CO (conscientious objector) 2
  סרבן מטעמי מצפון CO (commanding officer) 3
  n. מפקד (בצבא)
  Co (cobalt)
  n. (כימיה) Co, סימנו של קובלט, יסוד כימי מתכתי שביר המשמש בסגסוגות
  Co. (Company)
  n. חב', חברה,,תאגיד
  * * *
  תוגוסגסב שמשמה ריבש יתכתמ ימיכ דוסי,טלבוק לש ונמיס,oC (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > Co

 • 5 Em

  [em]
  n. (כימיה פיסיקלית) Em, נביעה, סמלו של גז או מוצר בעל תכונות של גז הנובע מפירוד רדיואקטיבי (כולל ראדון, ת'ורון ואקטינון)
  [em]
  adj. (קיצור של:) אלקטרומגנטי,השייך למגנטיות חשמלית em 2
  [em]
  n. פיקא, יחידת מידה בדפוס
  'em
  pron. הם (גוף שלישי, רבים) (שימוש לא פורמלי)
  * * *
  (ןוניטקאו ןורו'ת,ןודאר ללוכ) יביטקאוידר דוריפמ עבונה זג לש תונוכת לעב רצומ וא זג לש ולמס,העיבנ,mE (תילקיסיפ הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > Em

 • 6 K

  [keɪ]
  n. קיי (האות ה-11 ב-ABC)
  K (Kilo) 1
  [keɪ]
  n. קילו, קילוגרם, מידת משקל השווה לאלף גרם K (Potassium) 2
  [keɪ]
  n. (כימיה) אשלגן, יסוד מתכתי לבן-כסוף K (O.K.) 3
  [keɪ]
  n. (סלנג באינטרנט) אוקיי, בסדר, טוב, אני מסכים
  * * *
  ףוסכ-ןבל יתכתמ דוסי,ןגלשא (הימיכ)
  םיכסמ ינא,בוט,רדסב,ייקוא (טנרטניאב גנלס)
  םרג ףלאל הוושה לקשמ תדימ,םרגוליק,וליק

  English-Hebrew dictionary > K

 • 7 LA

  n. לה (צליל)
  LA (Latin America) 1
  n. אמריקה הלטינית LA (library association) 2
  n. איגוד ספריות LA (local agent) 3
  n. סוכן מקומי
  La (lanthanum)
  n. לנתן, יסוד מתכתי כימי נדיר (כימיה)
  La. (Louisiana)
  n. לואיזיאנה (מדינה בארה"ב. קיצור)
  * * *
  תוירפס דוגיא
  תיניטלה הקירמא
  ימוקמ ןכוס

  English-Hebrew dictionary > LA

 • 8 La

  n. לה (צליל)
  n. אמריקה הלטינית LA (library association) 2
  n. איגוד ספריות LA (local agent) 3
  n. סוכן מקומי
  La (lanthanum)
  n. לנתן, יסוד מתכתי כימי נדיר (כימיה)
  La. (Louisiana)
  n. לואיזיאנה (מדינה בארה"ב. קיצור)
  * * *
  (הימיכ) רידנ ימיכ יתכתמ דוסי,ןתנל

  English-Hebrew dictionary > La

 • 9 N

  [en]
  n. אן (האות ה-14 ב-ABC)
  N (nitrogen) 1
  [en]
  n. (כימיה) חנקן, יסוד אלמתכתי חסר צבע וריח, היסוד השולט באטמוספירה N (north) 2
  [en]
  n. צפון N (northern) 3
  [en]
  n. צפוני
  * * *
  הריפסומטאב טלושה דוסיה,חירו עבצ רסח יתכתמלא דוסי,ןקנח (הימיכ)
  ןופצ
  ינופצ

  English-Hebrew dictionary > N

 • 10 NA

  adv. לא (באנגלית סקוטית)
  n. צפון אמריקה
  Na (sodium)
  n. (כימיה) נתרן, יסוד מתכתי לבן-כסוף המגיב למים ומצוי בשפע בתרכובות טבעיות (לדוגמא: מלח רגיל)
  * * *
  הקירמא ןופצ

  English-Hebrew dictionary > NA

 • 11 Na

  adv. לא (באנגלית סקוטית)
  n. צפון אמריקה
  Na (sodium)
  n. (כימיה) נתרן, יסוד מתכתי לבן-כסוף המגיב למים ומצוי בשפע בתרכובות טבעיות (לדוגמא: מלח רגיל)
  * * *
  (ליגר חלמ:אמגודל) תויעבט תובוכרתב עפשב יוצמו םימל ביגמה ףוסכ-ןבל יתכתמ דוסי,ןרתנ (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > Na

 • 12 Rhodium

  * * *
  םוניטלפה תחפשממ דוביעל השק רבעמ תכתמ,hR ונמיס,םוידר (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > Rhodium

 • 13 V

  [viː]
  n. וי (האות ה-22 ב-ABC)
  [viː]
  n. (כימיה) ונדיום, יסוד כימי מתכתי שצבעו לבן-כסוף המשמש לחיזוק פלדה
  * * *
  הדלפ קוזיחל שמשמה ףוסכ-ןבל ועבצש יתכתמ ימיכ דוסי, םוידנו (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > V

 • 14 Y

  [waɪ]
  n. ווי (האות ה-25 ב-ABC)
  Y (yttrium)
  [waɪ]
  n. (כימיה) איטריום, יסוד כימי מתכתי
  y. (year) 1
  n. שנה y. (yard) 2
  n. יארד (מידת אורך)
  * * *
  יתכתמ ימיכ דוסי,םוירטיא (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > Y

 • 15 abc of chemistry

  n. הא"ב של כימיה; יסודות או עקרונות הכימיה
  * * *
  הימיכה תונורקע וא תודוסי ;הימיכ לש ב"אה

  English-Hebrew dictionary > abc of chemistry

 • 16 abietate

  [æbɪ'eteɪt]
  n. מלח חומצה אבייטית, חומצת אשוח (כימיה)
  * * *
  (הימיכ) חושא תצמוח,תיטייבא הצמוח חלמ

  English-Hebrew dictionary > abietate

 • 17 acetal

  n. (כימיה) אצטל, תרכובת כימית, נוזל דליק חסר-צבע בעל ריח נעים המשמש בתעשיית הקוסמטיקה
  * * *
  הקיטמסוקה תיישעתב שמשמה םיענ חיר לעב עבצ-רסח קילד לזונ,תימיכ תבוכרת,לטצא (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > acetal

 • 18 acetaldehyde

  n. (כימיה) אצטלדהיד, תרכובת כימית דליקה וחסרת צבע (נמצאת בשימוש ביצירת חומצה אצטית, בשמים ותרופות)
  * * *
  (תופורתו םימשב,תיטצא הצמוח תריציב שומישב תאצמנ) עבצ תרסחו הקילד תימיכ תבוכרת,דיהדלטצא (הימיכ)

  English-Hebrew dictionary > acetaldehyde

 • 19 acetamide

  n. תרכובת כימית, אמיד גבישי של חומצה אצטית הנמצאת בשימוש בעיקר סינטזות כימיות (כימיה)
  * * *
  (הימיכ) תוימיכ תוזטניס רקיעב שומישב תאצמנה תיטצא הצמוח לש ישיבג דימא,תימיכ תבוכרת

  English-Hebrew dictionary > acetamide

 • 20 acetamidine

  n. אצטמיד, תרכובת כימית, אמיד גבישי של חומצה אצטית הנמצאת בשימוש בעיקר סינתזות כימיות (כימיה)
  * * *
  (הימיכ) תוימיכ תוזתניס רקיעב שומישב תאצמנה תיטצא הצמוח לש ישיבג דימא,תימיכ תבוכרת,דימטצא

  English-Hebrew dictionary > acetamidine

См. также в других словарях:

 • כימיה — מדע החומרי …   אוצר עברית

 • כימיה אורגנית — חלק הכימיה העוסק בתרכובות שמקורן בחי ובצומח {{}} …   אוצר עברית

 • כימיה אנאורגנית — חלק הכימיה העוסק בתרכובות שאין מקורן בחי ובצומח {{}} …   אוצר עברית

 • שיעור כימיה — שעת לימודי כימיה {{}} …   אוצר עברית

 • היתה ביניהם כימיה — שררו ביניהם הבנה והרמוניה {{}} …   אוצר עברית

 • נוצרה ביניהם כימיה — התקרבו זה לזה, התפתחו ביניהם יחסי הבנה וידידות {{}} …   אוצר עברית

 • אאוזין — (כימיה) חומר המשמש כצבע אדו …   אוצר עברית

 • אולפין — (כימיה) פחמימן בלתי רווי המכיל קשר כפול (C=C) אחד או יותר (במקרה של קשר כפול אחד בלבד הוא נקרא אלקן ומבנהו הוא CnH2n, למשל אתילן, פרופילן ועוד) …   אוצר עברית

 • אורניל — (כימיה) קבוצה דו ערכי …   אוצר עברית

 • איזומריות — (כימיה) איזומריזם, תכונה המיוחסת לשתי תרכובות כימיות או יותר הדומות בסוג האטומים מהם הן מורכבות ובמספרם אך שונות בסידור האטומים במבנ …   אוצר עברית

 • איזופרן — (כימיה) חומר כימי המשמש לייצור גומי סינתט …   אוצר עברית


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»