Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 261 mime

  [maɪm]
  n. חקיין; פנטומימה
  v. לחקות; לבטא באמצעות פנטומימה
  MIME (Multi-purpose Internet Mail Extension)
  [maɪm]
  n. הרחבת דואר אינטרנט רב תכליתי, תקן המאפשר להעביר בדואר אלקטרוני באינטרנט כל סוג קובץ
  * * *
  המימוטנפ ;ןייקח
  המימוטנפ תועצמאב אטבל ;תוקחל

  English-Hebrew dictionary > mime

 • 262 mirc

  n. תכנת דיבור באינטרנט המאפשרת שיחה בין משתמשים בזמן אמת
  * * *
  תמא ןמזב םישמתשמ ןיב החיש תרשפאמה טנרטניאב רוביד תנכת

  English-Hebrew dictionary > mirc

 • 263 mirror site

  אתר מראה, אתר ראי, אתר באינטרנט שמחזיק העתק של קבצים מאתר אחר כדי להפחית את העומס על האתר המקורי
  * * *
  ירוקמה רתאה לע סמועה תא תיחפהל ידכ רחא רתאמ םיצבק לש קתעה קיזחמש טנרטניאב רתא,יאר רתא,הארמ רתא

  English-Hebrew dictionary > mirror site

 • 264 moderated newsgroup

  קבוצת דיון מבוקרת, קבוצת דיון באינטרנט שהמאמרים שנשלחים אליה עוברים סינון לפני שהם מוצגים בקבוצה
  * * *
  הצובקב םיגצומ םהש ינפל ןוניס םירבוע הילא םיחלשנש םירמאמהש טנרטניאב ןויד תצובק,תרקובמ ןויד תצובק

  English-Hebrew dictionary > moderated newsgroup

 • 265 moderator

  ['mod·er·a·tor || 'mɑdəreɪtə(r) /'mɒd-]
  n. מתווך, בורר, מפשר; (במחשבים) מבקר, אדם האחראי בקבוצות דיון ורשימות דיוור באינטרנט על בדיקת תוכן המאמרים והדואר ואישורם לפני שליחתם לקבוצה
  * * *
  הצובקל םתחילש ינפל םרושיאו ראודהו םירמאמה ןכות תקידב לע טנרטניאב רוויד תומישרו ןויד תוצובקב יארחאה םדא,רקבמ (םיבשחמב) ;רשפמ,ררוב,ךוותמ

  English-Hebrew dictionary > moderator

 • 266 mosaic

  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיק, תכנת גלישה למידע באינטרנט שפותחה על ידי NCSA
  mosaic
  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיקה, פסיפס, ציור העשוי משיבוץ של חלקיקים קטנים וצבעוניים של חומר (כמו אבנים, זכוכיות וכו'); קומבינציה של חלקים שונים ליצירת השלם; (מחשבים) שמו של דפדפן באינטרנט; מחלת צמחים ויראלית המאופיינת ע"י כתמים בהירים וכהים (המזכירים פסיפס) על העלים (בוטניקה)
  adj. פסיפסי; של תורת משה
  * * *
  (הקינטוב) םילעה לע (ספיספ םיריכזמה) םיהכו םיריהב םימתכ י"ע תנייפואמה תילאריו םיחמצ תלחמ ;טנרטניאב ןפדפד לש ומש (םיבשחמ) ;םלשה תריציל םינוש םיקלח לש היצניבמוק ;('וכו תויכוכז,םינבא ומכ) רמוח לש םיינועבצו םינטק םיקיקלח לש ץובישמ יושעה רויצ,ספיספ,הקיאזומ
  השמ תרות לש ;יספיספ

  English-Hebrew dictionary > mosaic

 • 267 mud

  [mʌd]
  n. בוץ, רפש; הערה כרוכה בהשמצה; אמירות לגבי מישהו הגורמות לנזקים
  MUD (Multi User Dungeon/Domain)
  [mʌd]
  משחק MUD, משחק תפקידים באינטרנט המאפשר למשתמשים רבים לשחק ביחד
  * * *
  םיקזנל תומרוגה והשימ יבגל תורימא ;הצמשהב הכורכ הרעה ;שפר,ץוב

  English-Hebrew dictionary > mud

 • 268 name registration

  רישום שמות, מתן כתובת ייחודית לכל מחשב באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב בשחמ לכל תידוחיי תבותכ ןתמ,תומש םושיר

  English-Hebrew dictionary > name registration

 • 269 name server

  שרת שמות, מחשב באינטרנט שמתרגם שמות מילוליים של תחומים לכתובות אינטרנט מספריות
  * * *
  תוירפסמ טנרטניא תובותכל םימוחת לש םיילולימ תומש םגרתמש טנרטניאב בשחמ,תומש תרש

  English-Hebrew dictionary > name server

 • 270 net god

  אל רשת, אדם בעל מוניטין רב באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב בר ןיטינומ לעב םדא,תשר לא

  English-Hebrew dictionary > net god

 • 271 net police

  משטרת רשת, קבוצת אנשים השומרת על כללי ההתנהגות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תוגהנתהה יללכ לע תרמושה םישנא תצובק,תשר תרטשמ

  English-Hebrew dictionary > net police

 • 272 nethead

  n. "ראש רשת" (אדם המבלה זמן רב באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב בר ןמז הלבמה םדא) "תשר שאר"

  English-Hebrew dictionary > nethead

 • 273 netizen

  n. נטיזן, אזרח האינטרנט (רואה באינטרנט מעין קהילה חברתית ותרבותית ומעוניין לתרום לה מזמנו ומכישוריו ולהשתמש בשירותיה); אדם המשתמש באינטרנט להבעת דעותיו בוויכוחים ולהצבעות
  * * *
  תועבצהלו םיחוכיווב ויתועד תעבהל טנרטניאב שמתשמה םדא ;(היתורישב שמתשהלו וירושיכמו ונמזמ הל םורתל ןיינועמו תיתוברתו תיתרבח הליהק ןיעמ טנרטניאב האור) טנרטניאה חרזא,ןזיטנ

  English-Hebrew dictionary > netizen

 • 274 news feed

  זרימת חדשות, אספקת עדכון שוטף של קבוצות דיון באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב ןויד תוצובק לש ףטוש ןוכדע תקפסא,תושדח תמירז

  English-Hebrew dictionary > news feed

 • 275 news server

  שרת חדשות, שרת קבוצות דיון, מחשב שמחזיק את המאמרים האחרונים בקבוצות הדיון באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב ןוידה תוצובקב םינורחאה םירמאמה תא קיזחמש בשחמ,ןויד תוצובק תרש,תושדח תרש

  English-Hebrew dictionary > news server

 • 276 newsgroup

  n. קבוצת דיון, קבוצה של אנשים באינטרנט המתכתבים בנושא מסוים דרך ה-Usenet
  * * *
  tenesU-ה ךרד םיוסמ אשונב םיבתכתמה טנרטניאב םישנא לש הצובק,ןויד תצובק

  English-Hebrew dictionary > newsgroup

 • 277 newsreader

  n. קורא חדשות, תכנת גישה לשרת קבוצות דיון, תכנה שבעזרתה מעיינים בקבוצות דיון באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב ןויד תוצובקב םינייעמ התרזעבש הנכת,ןויד תוצובק תרשל השיג תנכת,תושדח ארוק

  English-Hebrew dictionary > newsreader

 • 278 newswire

  n. כתב עת מקוון (באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) ןווקמ תע בתכ

  English-Hebrew dictionary > newswire

 • 279 no big deal

  "לא ביג דיל", לא עניין גדול, לא חשוב במיוחד, "לא משהו" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "והשמ אל",דחוימב בושח אל,לודג ןיינע אל,"ליד גיב אל"

  English-Hebrew dictionary > no big deal

 • 280 no fucking way

  "בשום אופן לא!", "לא בא בחשבון", "בחיים לא!" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "!אל םייחב","ןובשחב אב אל","!אל ןפוא םושב"

  English-Hebrew dictionary > no fucking way


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»