Перевод: с английского на иврит

בשיחות באינטרנט

 • 161 Wouldn't It Be Nice If

  יהיה נחמד אם... (קיצור באינטרנט), WIBNI
  * * *
  INBIW,(טנרטניאב רוציק)...םא דמחנ היהי

  English-Hebrew dictionary > Wouldn't It Be Nice If

 • 162 Ziff Davis Networks

  אחת מרשתות המידע הגדולות הפועלות באינטרנט, ZDNET
  * * *
  TENDZ,טנרטניאב תולעופה תולודגה עדימה תותשרמ תחא

  English-Hebrew dictionary > Ziff Davis Networks

 • 163 Zmud

  n. שרת מפורסם למשחק תפקידים באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב םידיקפת קחשמל םסרופמ תרש

  English-Hebrew dictionary > Zmud

 • 164 access number

  מספר גישה (באינטרנט, מחשבים), מספר הטלפון המקשר את המחשב האישי אל ספק האינטרנט שלו
  * * *
  ולש טנרטניאה קפס לא ישיאה בשחמה תא רשקמה ןופלטה רפסמ,(םיבשחמ,טנרטניאב) השיג רפסמ

  English-Hebrew dictionary > access number

 • 165 ad rotation

  סבב פרסומות (באינטרנט), רוטציה של מודעות (מתוך רשימה קיימת) באזור הפרסומת באתרי רשת המתבצע אוטומטית ע"י תכנה
  * * *
  הנכת י"ע תיטמוטוא עצבתמה תשר ירתאב תמוסרפה רוזאב (תמייק המישר ךותמ) תועדומ לש היצטור,(טנרטניאב) תומוסרפ בבס

  English-Hebrew dictionary > ad rotation

 • 166 aggregator

  צובר, (אינטרנט, מחשבים) מחשב המטפל בשיחות הטלפון ברשת (צובר את השיחות הנכנסות ומנתב אותן הלאה דרך קווי ISDN)
  * * *
  (NDSI יווק ךרד האלה ןתוא בתנמו תוסנכנה תוחישה תא רבוצ) תשרב ןופלטה תוחישב לפטמה בשחמ (םיבשחמ,טנרטניא),רבוצ

  English-Hebrew dictionary > aggregator

 • 167 anonymous FTP

  FTP אנונימי, הפרוטוקול המקובל להעברת קבצים מאתר FTP באינטרנט ללא צורך בזיהוי המשתמש ע"י השרת (מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) תרשה י"ע שמתשמה יוהיזב ךרוצ אלל טנרטניאב PTF רתאמ םיצבק תרבעהל לבוקמה לוקוטורפה,ימינונא PTF

  English-Hebrew dictionary > anonymous FTP

 • 168 anonymous post

  מכתב אנונימי, מכתב המשוגר באינטרנט תוך הסתרת זהות השולח
  * * *
  חלושה תוהז תרתסה ךות טנרטניאב רגושמה בתכמ,ימינונא בתכמ

  English-Hebrew dictionary > anonymous post

 • 169 back to reality

  * * *
  ינורטקלאה ראודב תבותכתבו טא'צ ירדחב שומישב אצמנה טנרטניאב רוציק,תואיצמל הרזחב,R2B

  English-Hebrew dictionary > back to reality

 • 170 bean

  [biːn]
  n. קטנית, שעועית, פול (כגון: פולי קפה); רכיב, תכנית יישום קטנה המיועדת לביצוע מטרה מוגדרת (בשפת ג'אווה באינטרנט)
  v. להנחית מכה בראש
  * * *
  שארב הכמ תיחנהל
  (טנרטניאב הווא'ג תפשב) תרדגומ הרטמ עוציבל תדעוימה הנטק םושיי תינכת,ביכר ;(הפק ילופ:ןוגכ) לופ,תיעועש,תינטק

  English-Hebrew dictionary > bean

 • 171 beg

  [beg]
  v. לבקש, להתחנן; לפשוט-יד
  BEG (big evil grin)
  [beg]
  חיוך מרושע גדול,חיוך מעושה, חיוך מביע שמחה לאיד או חיוך סרקאסטי (קיצור באינטרנט)
  * * *
  די-טושפל ;ןנחתהל,שקבל

  English-Hebrew dictionary > beg

 • 172 binary newsgroup

  קבוצת דיון בינארית, קבוצת דיון באינטרנט המכילה קבצים בינאריים
  * * *
  םייראניב םיצבק הליכמה טנרטניאב ןויד תצובק,תיראניב ןויד תצובק

  English-Hebrew dictionary > binary newsgroup

 • 173 blog

  n. יומן רשת, רשומון, בלוג, יומן אישי מקוון בו רושמים בעליו את חוויותיהם האישיות או תחביביהם ותוכנו גלוי לגולשים באינטרנט ; רישומים מעודכנים מקוונים של קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט עם הערות אישיות של המשתמשים
  * * *
  םישמתשמה לש תוישיא תורעה םע טנרטניא ירתאל (םיקניל) םירושיק לש םינווקמ םינכדועמ םימושיר ; טנרטניאב םישלוגל יולג ונכותו םהיביבחת וא תוישיאה םהיתויווח תא וילעב םימשור וב ןווקמ ישיא ןמוי,גולב,ןומושר,תשר ןמוי

  English-Hebrew dictionary > blog

 • 174 blogger

  n. "בלוגר", מי שמנהל יומן רשת, בעל בלוג, בעל רשומון (באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) ןומושר לעב,גולב לעב,תשר ןמוי להנמש ימ,"רגולב"

  English-Hebrew dictionary > blogger

 • 175 bot

  n. רובוט, תכנה המדמה משתמש במשחק MUD או בשיחת ועידה באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב הדיעו תחישב וא DUM קחשמב שמתשמ המדמה הנכת,טובור

  English-Hebrew dictionary > bot

 • 176 bozo filter

  מסנן הודעות (באינטרנט, תכנה המסננת ומסלקת הודעות בלתי רצויות ברשת)
  * * *
  (תשרב תויוצר יתלב תועדוה תקלסמו תננסמה הנכת,טנרטניאב) תועדוה ןנסמ

  English-Hebrew dictionary > bozo filter

 • 177 browser

  n. (במחשבים) תכנת גלישה, תכנת שיטוט, תכנה לעיון ברשת ה-WWW באינטרנט; מעלעל, מדפדף
  * * *
  ףדפדמ,לעלעמ ;טנרטניאב WWW-ה תשרב ןויעל הנכת,טוטיש תנכת,השילג תנכת (םיבשחמב)

  English-Hebrew dictionary > browser

 • 178 browsing

  n. גלישה, קריאת מסמכים באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב םיכמסמ תאירק,השילג

  English-Hebrew dictionary > browsing

 • 179 but then again

  מאידך גיסא, מן הצד השני, מנקודת מבט אחרת (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) תרחא טבמ תדוקנמ,ינשה דצה ןמ,אסיג ךדיאמ

  English-Hebrew dictionary > but then again

 • 180 but you knew that

  "אבל ידעת את זה", "אל תעשה את עצמך, זה היה ידוע לך היטב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "בטיה ךל עודי היה הז,ךמצע תא השעת לא","הז תא תעדי לבא"

  English-Hebrew dictionary > but you knew that


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»