Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

באינטרנט

 • 1 Google

  n. גוגל, חברה אמריקאית שנוסדה בשנת 1998 באוניברסיטת סטנפורד על ידי לרי פייג' וסרגיי ברין והמשמשת כמנוע חיפוש באינטרנט
  v. (מחשבים) לחפש מידע מסוים ברשת האינטרנט בשימוש מנוע החיפוש גוגל; לחפש באינטרנט פרטים בקשר לחבר או חברה חדשים או העלולים להיות חבר או חברה
  * * *
  טנרטניאב שופיח עונמכ תשמשמהו ןירב ייגרסו 'גייפ ירל ידי לע דרופנטס תטיסרבינואב 8991 תנשב הדסונש תיאקירמא הרבח,לגוג

  English-Hebrew dictionary > Google

 • 2 Internet Message Access Protocol

  פרוטוקול גישה להודעות באינטרנט, פרוטוקול המשמש להעברת דואר אלקטרוני באינטרנט, IMAP
  * * *
  PAMI,טנרטניאב ינורטקלא ראוד תרבעהל שמשמה לוקוטורפ,טנרטניאב תועדוהל השיג לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Internet Message Access Protocol

 • 3 Mosaic

  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיק, תכנת גלישה למידע באינטרנט שפותחה על ידי NCSA
  mosaic
  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיקה, פסיפס, ציור העשוי משיבוץ של חלקיקים קטנים וצבעוניים של חומר (כמו אבנים, זכוכיות וכו'); קומבינציה של חלקים שונים ליצירת השלם; (מחשבים) שמו של דפדפן באינטרנט; מחלת צמחים ויראלית המאופיינת ע"י כתמים בהירים וכהים (המזכירים פסיפס) על העלים (בוטניקה)
  adj. פסיפסי; של תורת משה
  * * *
  ASCN ידי לע החתופש טנרטניאב עדימל השילג תנכת,קיאזומ

  English-Hebrew dictionary > Mosaic

 • 4 Transmission Control Protocol Internet Protocol

  פרוטוקול IP/TCP, פרוטוקול בקרת תקשורת באינטרנט, חבילת פרוטוקולים המסדירה חיבור בין מחשבים באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב םיבשחמ ןיב רוביח הרידסמה םילוקוטורפ תליבח,טנרטניאב תרושקת תרקב לוקוטורפ,PCT/PI לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Transmission Control Protocol Internet Protocol

 • 5 channel

  [chan·nel || 'tʃænl]
  n. תעלה; ערוץ, אפיק; תחנת טלוויזיה ותכניותיה; (במחשבים) ערוץ, ועידה, שיחת ועידה באינטרנט, חדר שיחה באינטרנט
  v. לתעל; להפנות, לכוון
  * * *
  ןווכל,תונפהל ;לעתל
  טנרטניאב החיש רדח,טנרטניאב הדיעו תחיש,הדיעו,ץורע (םיבשחמב) ;היתוינכתו היזיוולט תנחת ;קיפא,ץורע ;הלעת

  English-Hebrew dictionary > channel

 • 6 flame

  [fleɪm]
  n. להבה, שלהבת; אש; זוהר; תאווה, תשוקה; להט; אהוב, אהובה (סלנג)
  v. לבעור; להתלקח; לזהור, להבהיק; (במחשבים) לשרוף, לקטול, לשלוח באינטרנט דואר אלקטרוני פוגע ומאיים
  v. (אינטרנט) לקטול, לשלוח באינטרנט דואר אלקטרוני פוגע ומאיים
  * * *
  םייאמו עגופ ינורטקלא ראוד טנרטניאב חולשל,לוטקל (טנרטניא)
  םייאמו עגופ ינורטקלא ראוד טנרטניאב חולשל,לוטקל,ףורשל (םיבשחמב) ;קיהבהל,רוהזל ;חקלתהל ;רועבל
  (גנלס) הבוהא,בוהא ;טהל ;הקושת,הוואת ;רהוז ;שא ;תבהלש,הבהל

  English-Hebrew dictionary > flame

 • 7 google

  n. גוגל, חברה אמריקאית שנוסדה בשנת 1998 באוניברסיטת סטנפורד על ידי לרי פייג' וסרגיי ברין והמשמשת כמנוע חיפוש באינטרנט
  google
  v. (מחשבים) לחפש מידע מסוים ברשת האינטרנט בשימוש מנוע החיפוש גוגל; לחפש באינטרנט פרטים בקשר לחבר או חברה חדשים או העלולים להיות חבר או חברה
  * * *
  הרבח וא רבח תויהל םילולעה וא םישדח הרבח וא רבחל רשקב םיטרפ טנרטניאב שפחל ;לגוג שופיחה עונמ שומישב טנרטניאה תשרב םיוסמ עדימ שפחל (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > google

 • 8 mosaic

  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיק, תכנת גלישה למידע באינטרנט שפותחה על ידי NCSA
  mosaic
  [mo·sa·ic || məʊ'zeɪɪk]
  n. מוזאיקה, פסיפס, ציור העשוי משיבוץ של חלקיקים קטנים וצבעוניים של חומר (כמו אבנים, זכוכיות וכו'); קומבינציה של חלקים שונים ליצירת השלם; (מחשבים) שמו של דפדפן באינטרנט; מחלת צמחים ויראלית המאופיינת ע"י כתמים בהירים וכהים (המזכירים פסיפס) על העלים (בוטניקה)
  adj. פסיפסי; של תורת משה
  * * *
  (הקינטוב) םילעה לע (ספיספ םיריכזמה) םיהכו םיריהב םימתכ י"ע תנייפואמה תילאריו םיחמצ תלחמ ;טנרטניאב ןפדפד לש ומש (םיבשחמ) ;םלשה תריציל םינוש םיקלח לש היצניבמוק ;('וכו תויכוכז,םינבא ומכ) רמוח לש םיינועבצו םינטק םיקיקלח לש ץובישמ יושעה רויצ,ספיספ,הקיאזומ
  השמ תרות לש ;יספיספ

  English-Hebrew dictionary > mosaic

 • 9 netizen

  n. נטיזן, אזרח האינטרנט (רואה באינטרנט מעין קהילה חברתית ותרבותית ומעוניין לתרום לה מזמנו ומכישוריו ולהשתמש בשירותיה); אדם המשתמש באינטרנט להבעת דעותיו בוויכוחים ולהצבעות
  * * *
  תועבצהלו םיחוכיווב ויתועד תעבהל טנרטניאב שמתשמה םדא ;(היתורישב שמתשהלו וירושיכמו ונמזמ הל םורתל ןיינועמו תיתוברתו תיתרבח הליהק ןיעמ טנרטניאב האור) טנרטניאה חרזא,ןזיטנ

  English-Hebrew dictionary > netizen

 • 10 search engine

  מנוע חיפוש, מנגנון חיפוש, מנגנון באינטרנט המאפשר חיפוש של מידע מסוים, אתר באינטרנט שמסייע למשתמש לאתר מידע ברשת לפי מילות מפתח או לפי חלוקה לנושאים, שירות המספק חיפוש קבצים או מידע מסוים ברשת האינטרנט
  * * *
  טנרטניאה תשרב םיוסמ עדימ וא םיצבק שופיח קפסמה תוריש,םיאשונל הקולח יפל וא חתפמ תולימ יפל תשרב עדימ רתאל שמתשמל עייסמש טנרטניאב רתא,םיוסמ עדימ לש שופיח רשפאמה טנרטניאב ןונגנמ,שופיח ןונגנמ,שופיח עונמ

  English-Hebrew dictionary > search engine

 • 11 surf

  [sɜrd /sɜːd]
  n. גלים, קצף גלים
  v. לגלוש (על פני גלים); לגלוש באינטרנט, לעבור מאתר לאתר באינטרנט לשם חיפוש מידע או למטרת בידור; לזפזפ, לעבור מהר מערוץ לערוץ בטלוויזיה בעזרת שלט רחוק (כדי לחפש תוכנית מתאימה לצפייה), לסרוק תכניות טלוויזיה או תחנות רדיו
  * * *
  םילג ףצק,םילג
  וידר תונחת וא היזיוולט תוינכת קורסל,(הייפצל המיאתמ תינכות שפחל ידכ) קוחר טלש תרזעב היזיוולטב ץורעל ץורעמ רהמ רובעל,פזפזל ;רודיב תרטמל וא עדימ שופיח םשל טנרטניאב רתאל רתאמ רובעל,טנרטניאב שולגל ;(םילג ינפ לע) שולגל

  English-Hebrew dictionary > surf

 • 12 surfing

  [surf·ing || 'sɜrfɪŋ /'sɜːf-]
  n. גלישה (גם באינטרנט); גלישת גלים; (במחשבים) גלישת WWW, שוטטות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תוטטוש,WWW תשילג (םיבשחמב) ;םילג תשילג ;(טנרטניאב םג) השילג

  English-Hebrew dictionary > surfing

 • 13 webcaster

  n. חברה המפיקה שידורי קול או וידאו עבור האינטרנט; תכנה להעברת שידורי קול או וידיאו באינטרנט; שדרן חדשות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תושדח ןרדש ;טנרטניאב ואידיו וא לוק ירודיש תרבעהל הנכת ;טנרטניאה רובע ואדיו וא לוק ירודיש הקיפמה הרבח

  English-Hebrew dictionary > webcaster

 • 14 IMAP (Internet Message Access Protocol)

  פרוטוקול גישה להודעות באינטרנט, פרוטוקול המשמש להעברת דואר אלקטרוני באינטרנט

  English-Hebrew dictionary > IMAP (Internet Message Access Protocol)

 • 15 IRC (Internet Relay Chat)

  שיחת ועידה באינטרנט, רשת באינטרנט המאפשרת לתקשר עם אנשים בזמן אמת בנושאים שונים ע"י הקלדה

  English-Hebrew dictionary > IRC (Internet Relay Chat)

 • 16 LOL (Laughing Out Loud) 1

  מתפקע מצחוק בקול רם (קיצור באינטרנט) LOL (lots of laughs) 2
  n. הרבה צחוק (מחשבים-סלנג באינטרנט)

  English-Hebrew dictionary > LOL (Laughing Out Loud) 1

 • 17 TCP IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol)

  פרוטוקול IP/TCP, פרוטוקול בקרת תקשורת באינטרנט, חבילת פרוטוקולים המסדירה חיבור בין מחשבים באינטרנט

  English-Hebrew dictionary > TCP IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol)

 • 18 Active Channel

  ערוץ פעיל, ערוץ נתונים באינטרנט המשמש לקבלת שידורי מידע עדכני באמצעות האינטרנט אקספלורר (MSIE)
  * * *
  (EISM) ררולפסקא טנרטניאה תועצמאב ינכדע עדימ ירודיש תלבקל שמשמה טנרטניאב םינותנ ץורע,ליעפ ץורע

  English-Hebrew dictionary > Active Channel

 • 19 ActiveX controls

  שליטת אקטיב-איקס, תכניות המורצות מהאינטרנט ואשר מאפשרות לאדם להשיג גישה למחשבים במקומות אחרים באינטרנט (מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) טנרטניאב םירחא תומוקמב םיבשחמל השיג גישהל םדאל תורשפאמ רשאו טנרטניאהמ תוצרומה תוינכת,סקיא-ביטקא תטילש

  English-Hebrew dictionary > ActiveX controls

 • 20 Age Sex Location

  גיל מין מקום, ASL( קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) LSA,םוקמ ןימ ליג

  English-Hebrew dictionary > Age Sex Location

См. также в других словарях:

 • אמוטיקון — (באינטרנט) סוג של צלמית (אייקון) בצורת פרצוף המתאר רגשות והבעות פנים אנושיים (כמו סמיילי) …   אוצר עברית

 • Opinion polling for the Israeli legislative election, 2009 — This article provides a collection of opinion polls that were conducted relating to the Israeli legislative election, 2009. Notes Israeli law requires a 2% threshold (yielding a minimum of two seats) for a party to be seated in the Knesset.… …   Wikipedia

 • גלש — 1 v. לגלוש, להחליק, לרדת במגלשה, להתגלץ , ליפו 2 v. להחליק, לרדת, להידרדר; לעשות סקי; לעלות על גדותיו, לגאות, להישפך; לדאות, לרחף, לעוף; לשוטט באינטרנט, לעבור מאתר לאתר באינטרנט לשם חיפוש מידע או למטרת בידור; לזפזפ, לעבור מהר מערוץ לערוץ… …   אוצר עברית

 • חפשן — מנוע חיפוש, מנגנון חיפוש, מנגנון באינטרנט המאפשר חיפוש של מידע מסוים, אתר באינטרנט שמסייע למשתמש לאתר מידע ברשת לפי מילות מפתח או לפי חלוקה לנושאי …   אוצר עברית

 • מנוע חיפוש — חפשן, מנגנון באינטרנט המאפשר חיפוש של מידע מסוים, אתר באינטרנט שמסייע למשתמש לאתר מידע ברשת לפי מילות מפתח או לפי חלוקה לנושאים {{}} …   אוצר עברית

 • קבוצת דיון — קבוצה המנהלת דיונים בנושא מסוים, מקום באינטרנט בו דנים בנושא מסוים, פורום (גם באינטרנט) {{}} …   אוצר עברית

 • Mordechai Elon — Rabbi Mordechai Elon (born December 9, 1959, Jerusalem, Israel) is a Zionist Israeli rabbi. He has headed several Jewish, religious and social organizations and institutions, as well as having hosted television and radio shows.[1] He was the… …   Wikipedia

 • Evolved HSPA — HSPA+, or Evolved High Speed Packet Access, is a technical standard for wireless, broadband telecommunication. HSPA+ was first defined in the technical standard 3GPP release 7. HSPA+ provides an evolution of High Speed Packet Access and provides… …   Wikipedia

 • ארצ'י — n. שער ארצ י, דף ברשת שמהווה ממשק גרפי לשירות חיפוש ארצ י, תכנת חיפוש תווים בשרתי PTF באינטרנט; שם פרטי לזכר (קיצור של ארצ יבלד) …   אוצר עברית

 • בלוג — יומן רשת, רשומון, יומן אישי מקוון בו רושמים בעליו את חוויותיהם האישיות או תחביביהם ותוכנו גלוי לגולשים באינטרנט; רישומים מעודכנים מקוונים של קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט עם הערות אישיות של המשתמשי …   אוצר עברית

 • בלוגר — adj. מי שמנהל יומן רשת, בעל בלוג, בעל רשומון (באינטרנט) …   אוצר עברית


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»