Перевод: с казахского на русский

с русского на казахский

қой+суатқа+қарай+қаптады

 • 41 есеп айырысу күні

  расчетный день (1. бағамына қарай мәміле бойынша есеп айырысу жүргізілетін күн, 2. биржада жасасылған мәміле бойынша есептесу аяқталған күн)

  Казахско-русский экономический словарь > есеп айырысу күні

 • 42 есептік баға

  Казахско-русский экономический словарь > есептік баға

 • 43 жағалылар

  воротнички (жалдамалы еңбек адамдарының кейбір санаттарын кәсібіне қарай атау үшін қолданылатын термин)

  Казахско-русский экономический словарь > жағалылар

 • 44 жиынтық сұраным ауытқымасы

  кривая совокупного спроса (тұтынушылар жоспарлаған сатып алудың нақты жиынтық деңгейі баға деңгейінің өзгеруіне қарай өзгеретінін көрсететін қисық сызық)

  Казахско-русский экономический словарь > жиынтық сұраным ауытқымасы

 • 45 жиынтық ұсыным ауытқымасы

  кривая совокупного предложения (тауарлар өндірудің және қызметтер көрсетудің жиынтық көлемінің баға деңгейінің өзгеруіне қарай өзгеруін көрсететін ауытқыма)

  Казахско-русский экономический словарь > жиынтық ұсыным ауытқымасы

 • 46 жұмыстар

  работы (жұмысты орындаудың өзі қызметтің негізгі нәтижесі болып есептелетін және жұмыстың көлеміне, орындалу ұзақтығына қарай ақы төленуге тиіс қызмет түрі: мыс., жер жұмыстары, жөндеу жұмыстары, құрылыс жұмыстары, т.б)

  Казахско-русский экономический словарь > жұмыстар

 • 47 илікпейтін саясат

  политика недискреционная (күнібұрын қойылған мақсаттарды басшылыққа алатын, экономикалық жағдайға қарай өзгертілмейтін икемсіз саясат)

  Казахско-русский экономический словарь > илікпейтін саясат

 • 48 индекстің мәні

  значение индекса (уақыттың өтуіне қарай деректер жиынының өзгеруі серпінін көрсетудің қолайлы құралы)

  Казахско-русский экономический словарь > индекстің мәні

 • 49 кейіннен құптау

  акцепт последующий (төлем талаптары төлемші банкіне түсуіне қарай күні бойына төленетін акцепт)

  Казахско-русский экономический словарь > кейіннен құптау

 • 50 кемсітушілік

  дискриминация (1. мемлекеттің, заңи немесе жеке тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтіру, 2. жұмыс орнына үміткердің кандидатурасына оның нәсіліне, жынысына немесе діни нанымына қарай артықшылық беру немесе одан бас тарту)

  Казахско-русский экономический словарь > кемсітушілік

 • 51 кластер

  кластер (1. экономикада К.: бір-бірімен бірыңғай технологиялық тізбекке біріккен кәсіпорындар тобынан тұратын өндірістік жүйе. Мұнда бастапқы өнім пайдалануға барынша дайын қасиеттерге ие ақырғы өнімге дейін өңдеудің барлық сатысынан өтеді. Атқарылуына қарай К. бірыңғай басқарылатын томаға-тұйық жүйеге жатады. Бұл жүйеде К-ге ұлттық экономиканың тартылуы дәрежесі жоғарылайды, өнімді өңдеу терең сипатта, ал өндірістердің белгілі бір түрлері күрделі тұрпатта болып келеді, өндірістердің тізбекшелері кең ауқымда қамтылады, кайта бөлістердің саны көп болады, ғылымды көп қажетсінеді, қаржыға, кадрларға, жабдыққа, машиналар мен механизмдерге деген қажеттілік артады, ілеспе өндірістерден де өнімдер алынады. Сондай-ақ кәсіпорынның аумақ бойынша орналасу ауданының болуы да К-ге тән сипат, бұл тұрғыдан ол аймақтық, республикалық, халықаралық К. түрлеріне бөлінеді. 2. информатикада К.: 1. деректердің абстрактілі тұрпаты, 2. кластерлік талдау кезінде айқындалатын белгілерден тұратын көптеген объектілердің жиынтығы, 3. алгоритмдік сәйкестендірме есептердің белгілі бір тобы, 4. магниттік таспадағы жинақтауыштар, бейнеқұрылғалар немесе ортақ контроллері бар терминалдар тобы, 5. көп процессорлы есептеу модулі, жылдам арнамен қосылған бірнеше компьютерлерден тұратын және пайдаланушы бірыңғай ЭЕМ ретінде пайдаланатын есептеу жүйесі, 6. компьютерлердің жұмсақ және қатты табақшаларында деректерді сақтау бірлігі, табақшада бір файлды сақтау үшін файл жүйесінде бөлінуі мүмкін орынның ең аз мөлшері)

  Казахско-русский экономический словарь > кластер

 • 52 компаундинг

  Казахско-русский экономический словарь > компаундинг

 • 53 қызметті доғару

  отставка (1. мемлекеттік қызметтен босатылу, 2. офицерлік құрамдағы адамдардың, прапорщиктердің, мичмандардың жасына қарай, сырқаттығы, т.б. себептермен әскери қызметтен босатылуы, 3. мемлекеттік құқықта: үкіметтің, оның басшысының немесе жекелеген министрлердің қызметтен кетуі, 4. лауазымды адамның өз қызметін доғаруы)

  Казахско-русский экономический словарь > қызметті доғару

 • 54 марко

  Казахско-русский экономический словарь > марко

 • 55 мерзімді мәмілелер нарығы

  рынок деривативов (тауар-ақша қатынастары жағдайында шаруашылық қызметпен байланысты және нарықтағы қалыптасқан жағдаятқа қарай пайда немесе залал түрінде іске асырылатын тәуекелдікті бөлісу және қайта бөлісу жөніндегі экономикалық қатынастардың жиынтығы)

  Казахско-русский экономический словарь > мерзімді мәмілелер нарығы

 • 56 мерзімдік еңбекақы

  повременная оплата труда (жалақы мөлшерін жұмсалған жұмыс уақытына, жұмыс істелген сағатқа қарай белгілеу қағидатына негізделген еңбекақы нысаны)

  Казахско-русский экономический словарь > мерзімдік еңбекақы

 • 57 мерзімдік мөлшерлеме

  повременная ставка (жалақыны жұмыскердің шығарған өнімінің көлеміне қарай емес, жұмыс сағатының мөлшеріне қарай есептеу тәсілі)

  Казахско-русский экономический словарь > мерзімдік мөлшерлеме

 • 58 несиелендіру қағидаты

  Банк несиелендірудің мынадай негізгі қағидатын басшылыққа алады:

  Банк руководствуется следующими основными принципами кредитования:

  - мерзімділік;

  - срочность;

  - қайтарымдылық;

  - возвратность;

  - ақылы.

  - платность.

  Мерзімділік қағидаты несиенің нақты айқындалған мерзімге берілуінен көрініс табады. Бұл мерзім несие шартында ескертіледі.

  Принцип срочности выражается в том, что кредит выдается на четко определенный срок. Этот срок оговаривается в кредитном договоре.

  Оның мәнісі мынада: несие шарты аяқталғаннан кейін қарыз ақша несиегерге толық сомада (негізгі қарыз) және пайызымен қайтарылуға тиіс.

  Он заключается в том, что по окончании срока кредитного договора заемные деньги должны быть возвращены кредитору в полной сумме (основной долг) и с процентами.

  Несие белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайда банк қандай шаралар қолданады?

  Какие меры принимаются банком в случае невозврата кредита в установленный срок?

  Мұндай жағдайда қарызгерге өсімпұл (яғни айыппұл ықпалшаралары) есептеледі, оның мөлшері несие шартында белгіленеді. Қаржы несиесінің қайтарылу кепілдігі үшін осы қайтаруды қамтамасыз етудің түрлі тәсілдері пайдаланылады.

  В этом случае, заемщику начисляются пени (т.е. штрафные санкции), размер которых устанавливается в кредитном договоре. Для гарантии возврата финансового кредита используют разные способы обеспечения этого возврата.

  Банкілер несиені қамтамасыз етудің мынадай негізгі тәсілдерін пайдаланады:

  Банки используют следующие основные способы обеспечения кредита:

  - кепілгерлік;

  - поручительство;

  - кепілдік;

  - гарантия;

  - кепіл;

  - залог;

  - несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру.

  - страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.

  Кепілгерлік – біржақты міндеттемелері бар шарт, ол арқылы кепілгер несиегердің алдында қажет болған жағдайда қарызгердің берешегін төлеуге міндеттенеді. Кепілгерлік шарты несие шартына толықтыру болып табылады және оны нотариус растайды. Оны қарыз алушы азамат болғанда қолданады. Кез келген шаруашылық жүргізуші субъект (банк, қауымдастық, кәсіпорын, т.б.) кепілгер бола алады.

  Поручительство – это договор с односторонними обязательствами, посредством которого поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика. Договор поручительства служит дополнением к кредитному договору и заверяется нотариусом. Он применяется, когда заемщиком является гражданин. Поручителем может выступать любой хозяйствующий субъект (банк, ассоциация, предприятие и т. п.).

  Кепілдік — кепілгердің кепілдік берілген сома үшін кепілдік жағдайы басталған кезде төлеуге міндеттенуі. Ол кепілдік хатымен ресімделеді және тек заңды тұлғалар арасында ғана қолданылады.

  Гарантия — это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Она оформляется гарантийным письмом и применяется только между юридическими лицами.

  Кепіл операцияларының негізінде мынадай негізгі ережелер жатыр:

  В основе залоговых операции лежат следующие основные положения:

  - мүлікке кепілзаттық құқығы сол кепілзатпен бірге осы мүлікті кез келген жаңа сатып алушыға көшеді;

  - залоговое право на имущество переходит вместе с ним к любому новому приобретателю данного имущества;

  - борышқордың тек белгілі бір мүлкі ғана, яғни ҚР заңнамасына сәйкес мүліктен айыруға жататын мүлік қана кепілзат ұстаушы-несиегер талабының орындалуына кепілдік болып табылады;

  - гарантией выполнения требования кредитора-залогодержателя является только определенное имущество должника, т.е. только то имущество, которое в соответствии с законодательством РК может быть отчуждено;

  - несиегер (кепілзат ұстаушы) борышты қайтармаған жағдайда кепілге салынған мүлікті алуға, соның ішінде оны сату арқылы, яғни оны кепілзат берушіден айыру арқылы өндіріп алуға құқылы.

  - кредитор (залогодержатель) в случае невозврата заемщиком (залогодателем) долга имеет право обращать взыскание на заложенное имущество, в том числе путем его продажи, т.е. отчуждения его от залогодателя.

  Кепілдің екі нысаны бар:

  Существует две формы залога:

  - мүлік кепіл берушіде қалдырылатын кепіл;

  - залог с оставлением имущества у залогодателя;

  - кепілге салынған мүлік кепіл ұстаушыға берілетін кепіл (кепілсалым).

  - залог с передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад).

  Несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру шарты қалай жасалады?

  Каким образом заключается договор страхования ответственности заемщика за непогашение кредита?

  Осы сақтандыру барысында банкіден несие алған қарызгер сақтандыру компаниясымен сақтандыру шартын жасасады? Ол несие шартына тіркеледі. Іс жүзінде үшжақты сақтандыру шарты қолданылады, ол сақтандыру компаниясы, банк және қарызгер арасында жасалады. Сақтандыру мерзімі несие берілген мерзімге сай келеді. Сақтандыру шарты, әдетте, қарызгер белгіленген мерзімде қайтармаған несие сомасының белгілі бір пайызын және ол бойынша пайызды банкіге сақтандырушы тарапынан өтелуін көздейді.

  В ходе данного страхования заемщик кредита в банке заключает со страховой компанией страховой договор. Он прилагается к кредитному договору. На практике применяется тройной договор страхования, который заключается между страховой компанией, банком и заемщиком. Срок страхования соответствует сроку, на который был выдан кредит. Договор страхования предусматривает, как правило, возмещение банку со стороны страховщика определенного процента суммы невозвращенного заемщиком кредита в установленный срок и процентов по нему.

  Банк несиенің қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалауда қандай өлшемдерді басшылыққа алады?

  Какими критериями руководствуется банк в оценке кредитоспособности заемщика?

  Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалау және несиені тек несиені өтеуге қабілетті және төлем төлеуге қабілетті қарызгерге ғана беру несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігі оның бұрынырақ алған несиесі бойынша есептесу кезіндегі ұқыптылығымен, оның ағымдағы қаржы жағдайымен, өзгеру перспективаларымен, қажет болған жағдайда түрлі көздерден ақша қаражатын жұмылдыру қабілетімен сипатталады.

  Оценка кредитоспособности заемщика и предоставления кредита только кредитоспособному и платежеспособному заемщику является важным условием обеспечения возврата кредита. Кредитоспособность заемщика характеризуется его аккуратностью при расчетах по ранее полученным кредитам, его текущим финансовым состоянием и перспективами изменения, способностью при необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников.

  Несие беру шарттарына талдау жасау қандай мәселелерді зерделеуді көздейді?

  Несилендіру шарттарын талдау мына мәселелерді зерделеуді көздейді:

  Анализ условий кредитования предполагает изучение следующих вопросов:

  - қарызгердің “салиқалылығы”, ол бұрынырақ алынған несиелер бойынша уақтылы есеп айырысуымен, берген есептерінің сапалылығымен, басшылықтың жауаптылығымен және біліктілігімен сипатталады;

  - “солидность“ заемщика, которая характеризуется своевременностью расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью представленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства;

  - қарызгердің бәсекеге жарамды өнім өндіруге “қабілеттілігі”;

  - “способность” заемщика производить конкурентоспособную продукцию;

  - “кірісі”, мұнда банк кірісінің деңгейі несиелендіру кезіндегі тәуекел дәрежесімен байланыстырылуға тиіс;

  - “доходы”, при этом уровень доходов банка должен быть увязан со степенью риска при кредитовании;

  - несие ресурстарының пайдаланылу “мақсаты”;

  - “цель” использования кредитных ресурсов;

  - несие “сомасы”, бұл мәселе қарызгердің теңгерім өтемпаздығы шарасын жүргізуін, меншікті және қарыз қаражатының арақатынасын басшылыққа ала отырып зерделенеді;

  - “сумма” кредита, изучение этого вопроса производится исходя из проведения заемщиком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собственными и заемными средствами;

  - “өтеу”, бұл мәселе материалдық құндылықтардың, берілген кепілдіктердің өткізілуі және кепіл құқығын пайдалану есебінен несиенің қайтарылуына талдау жасау жолымен зерделенеді;

  - “погашение”, этот вопрос изучается путем анализа возвращенности кредита за счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий и использования залогового права;

  - несиенің “қамтамасыз етілуі”, яғни банкінің берілген несиені қамтамасыз ету кепілі ретінде қарызгердің бағалы қағаздарымен қоса активтерін алу құқығын анықтау тұрғысынан жарғы мен ережені зерделеу.

  - “обеспечение” кредита, т.е. изучение устава и положения с точки зрения определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги.

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің өтемпаздығы оны өз берешегін тез өтеуге қабілеттілігімен, яғни шаруашылық жүргізуші субъект теңгерімінің өтемпаздығымен анықталады.

  Ликвидность хозяйствующего субъекта определятся его способностью быстро погашать свою задолженность, т.е. ликвидностью баланса хозяйствующего субъекта.

  Өтемпаздық берешек пен өтімді қаражат, яғни борышты өтеу үшін пайдалануға болатын қаражат (қолма-қол ақша, депозиттер, бағалы қағаздар, айналым қаражатының нышандары, т.б.) шамасының қатынасымен анықталады.

  Ликвидность определяется соотношением величины задолженности и ликвидных средств, т.е. средств, которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги, депозиты, ценные бумаги, реализуемые элементы оборотных средств и др.).

  Теңгерімнің өтемпаздығын талдаудың мәні өтімділік дәрежесіне қарай топтастырылған актив бойынша қаражатты өтелу мерзіміне қарай топтастырылған пассив бойынша міндеттемелермен салыстыруда.

  Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения.

  * * *

  Казахско-русский экономический словарь > несиелендіру қағидаты

 • 59 опцион авторы

  Казахско-русский экономический словарь > опцион авторы

 • 60 орман сапасы

  Казахско-русский экономический словарь > орман сапасы


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»