Перевод: с белорусского на русский

с русского на белорусский

як скрозь зямлю праваліўся

 • 1 скрозь

  lat. scrose
  везде, всюду, кругом; всегда; сквозь
  * * *
  1) везде, всюду;
  2) всегда;
  3) сквозь
  * * *
  скрозь
  сквозь, насквозь, навылет

  Беларуска-расейскі слоўнік > скрозь

 • 2 правал

  Беларуска-расейскі слоўнік > правал

 • 3 праваліцца

  Беларуска-расейскі слоўнік > праваліцца

 • 4 блазнаваць

  блазнаваць незак., разм.
  Дурачиться, делать глупости, неудачно шутить.
  Скрозь зямель бы трэ было Зэнку праваліцца, каб не было ў бацькавым прабіранні прыемнага, што Зэнка не маленькі ўжо й дзе гэта відана такому хлопцу ды так блазнаваць! Калюга. Ды тут убачыла, як раптам змяніўся гэты вясёлы чалавек, знікла яго гарэзлівасць, жаданне блазнаваць... Шамякін. На месцы засталіся толькі Дзяніс Зазыба, якому непрыемна стала, што дарослыя раптам ледзь не пачалі блазнаваць, ды яшчэ Раманаў татарын Рахім. Чыгрынаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > блазнаваць

 • 5 бытаваньне

  * * *
  бытаваньне н.
  существование.
  І павёў... свае войскі на зямлю Палаўчан на змаганьне, ды за рускай зямлі бытаваньне. (Я.Куп. Песьня)

  Беларуска-расейскі слоўнік > бытаваньне

 • 6 сухмарак

  сухмарак, -рка м. абл.
  Белая бездождевая тучка.
  Страх як люблю я глядзець на неба... Асабліва калі па ім праплываюць белаватыя, бездажджавыя хмаркі - іх у нас завуць сухмаркамі... Сачанка. Але сонца не хацела прарэзвацца скрозь сухмаркі, не хацела грэць. Місько. Але не заўсёды гуляе сонца па чыстым ясным небе - находзяць на яго сухмаркі і хмары. Ракітны.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > сухмарак

 • 7 смык

  смык, -а м.
  Деревянное приспособление для рыхления земли и заделывания в неё семян.
  Зямлю саха і смык мярэжыў, а што ты мела з свайго жніва? Колас.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > смык

 • 8 канаплянішча

  канаплянішча (канаплішча), -а н.
  Поле, с которого убрана конопля.
  А-ткі ён (дзед) накінуў ёй (свінні) на шыю пятлю з грубой вяроўкі і, хоць скуголіла страшэнна, выцягнуў ён паланянку на канаплянішча, прыкруціў да каляка, глыбока ўбітага ў зямлю даўбнёю, і наваліў усю салому. Гарэцкі. Стог сувалкі на канаплішчы чарнеецца, звініць былінкамі пад ветрам. Гарэцкі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > канаплянішча

 • 9 канаплішча

  канаплянішча (канаплішча), -а н.
  Поле, с которого убрана конопля.
  А-ткі ён (дзед) накінуў ёй (свінні) на шыю пятлю з грубой вяроўкі і, хоць скуголіла страшэнна, выцягнуў ён паланянку на канаплянішча, прыкруціў да каляка, глыбока ўбітага ў зямлю даўбнёю, і наваліў усю салому. Гарэцкі. Стог сувалкі на канаплішчы чарнеецца, звініць былінкамі пад ветрам. Гарэцкі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > канаплішча

 • 10 глушэць

  глушэць незак.
  Становиться более глухим.
  Ноч цішэла і глушэла і цяжэй налягала на зямлю. Колас. Чым далей падаваўся я ў гэты лес, тым усё болей глушэла. Колас. Гул глушэў, аддаляўся. Арабей. Мясціна проста на вачах глушэла. Ягоўдзік.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > глушэць

 • 11 валатоўка

  валатоўка, -і ж. абл.
  Курган, в котором по народному поверью похоронены легендарные богатыри.
  Як восенню ўзгоркі засцелюцца золатам, паміж валатовак блукаць я люблю, - ў тых валатоўках волаты, волаты, што леглі калісьці за нашу зямлю. Броўка. Я часта прыпыняюся каля сталоў, дзе разлажыла прадаўшчыца зёлкі, сабраныя з усіх лугоў, палёў, на скрыжаваннях і на валатоўках. Танк.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > валатоўка

 • 12 падваліна

  падваліна, -ы ж.
  1. Бревно, на которое настилается пол.
  Тоня астаўся адзін пасярод гаспадарскай няўладжанасці: трэба было і скляпок дамураваць, і падваліны ў хаце змяніць, і хляўчук новы паставіць. Чорны. Пад падлогу, якраз паміж дзвюх абгніўшых падвалін, вёў шырокі лаз. Місько.
  2. Нижний венец сруба.
  Хата была ўехала ў зямлю, выгнулася сцяной, але дзядзька паклаў новыя падваліны, штандары, зрабіў прыбудоўку, перакрыў дах гонтамі, павялічыў вокны - нібы ведаў загадзя, што сыдуцца тут дзве сям'і. Навуменка. А яшчэ дні праз тры Андрэй, Костусь, дзед Ігнат, Лявон з раніцы ўкопвалі дубовыя падваліны, а затым клалі першы вянок калгаснай аборы... Васілевіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > падваліна

 • 13 паглыбець

  паглыбець зак.
  Стать глубже.
  Такі ж (Юрка) аброслы, як і раней, толькі вочы паглыбелі, і ўжо свяцілася ў іх не толькі вечная жальба і затоены сум... Чарнышэвіч. Калі сцягнуў (Вяршок) з галавы пілотку і паклаў яе на калена, дык сапраўды было відаць, што паглыбелі на яго галаве залысіны, памаршчынеў лоб, а скроні ды густая шчэць на шчоках сіваватыя. Далідовіч. Амаль гадзіну кідаў зямлю без пярэдыху, калодзеж паглыбеў, і Яшка гукнуў Пятрасу спусціць бак... Воранаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > паглыбець

 • 14 рышток

  рышток, -тка м.
  Водосточная канавка.
  Скрозь у полі снег пазганяла ў лагчыны і прыдарожныя рыштокі. Чорны. Каб размінуцца з рамізнікам, трэба перачакаць у бліжэйшай браме, з-пад варот якой і зімой і летам плыве ў рышток нейкая атрутная гразь. Танк. Сягоння ў рыштках, каля крам пасцеле ім ночка пасцелі. Пушча.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > рышток

 • 15 нахапіцца

  нахапіцца зак.
  Неожиданно появиться, неожиданно наступить.
  Ужо блізка сенакосу нахапілася раптам некалькі навальніц. Мележ....Вайткевіча... пыталіся, ці праўда, што ён, будучы бургамістрам у Азярышчы пры немцах, у ліпені сорак трэцяга года наслаў эсэсаўцаў на Серадзібор, каб спаліць яго, але нахапіліся партызаны, і эсэсаўцы былі разагнаны. Пестрак. Ранняе ліпеньскае світанне, якое нахапілася неяк знянацку, заспела мяне ў густым ляшчэўніку. Сабаленка. Нахапіліся раннія марозы, укавалі зямлю на пядзю. Місько.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > нахапіцца

 • 16 корч

  корч, карча м.
  1. Вывернутый из земли с корнями пень.
  Павольна тубылец ідзе праз тайгу і сочыць, дзе собаль у корч мільгануў, шукае, дзе ходзіць-лятае касач. Дубоўка. Пісьменнік выварочваў і пілаваў карчы, прычым рабіў гэта з вялікім задавальненнем. Лужанін.
  2. абл. Куст картофеля, лука и др., вывернутый из земли.
  А восень - выццё малатарні, хмары пылу, ад якіх душыць усярэдзіне, доўгія рады карчоў бульбы, падкапаных жалезняком Яўхіма ці старога Глушака... Мележ. Не, пакуль тое капаць, маці падкопвала - разграбала рукамі зямлю пад карчамі, выбірала самыя вялікія бульбіны, а астатнія, меншыя, прыгортвала зноў зямлёю... Сачанка. Старая жанчына збірае ў прыпол бульбіны. Бярэ вывернуты з зямлі корч, атрасае і падбірае дробную, нібы гарох, бульбачку. Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > корч

 • 17 віскуцень

  віскуцень, -тня м. абл.
  Пронизывающий ветер, сопровождающийся характерным звуком.
  Дай хвіліну пагрэцца ў цябе. Віскуцень навылёт праймае. Лобан. Першасакавіцкае сонца марна намагалася сагрэць зямлю, але ранішні віскуцень ўгамаваўся, і на плошчы было даволі людна... Арлоў. Дзьмуў вецер-віскуцень, глуха шумела мора. Воранаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > віскуцень

 • 18 баравіна

  баравіна, -ы ж.
  1. Возвышенный участок леса в бору.
  Кастусь узяў кош і з радасцю павёў Яську на знаёмыя грыбныя баравіны. С.Александровіч. Між цёплых баравін вам песню дораць верасы на дарагі ўспамін. Вітка.
  2. Молодой сосновый лес.
  Скрозь галіны цікуе месяц малады, а дзесь з суседняй баравіны крычыць сава на ўсе лады. Колас. Потым мы выскачылі ў баравіну: сосны тут былі высокія, гонкія. Сабаленка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > баравіна

 • 19 жаробка

  жаробка, -і ж.
  Молодая кобылица.
  Не паспела я агледзецца, як ён ужо на жаробцы конна сядзіць. Чорны....Дух няўпынны штурхае: лаві з распушчанай грывай дзікунку-жаробку, пакуль не астыла шаленства ў крыві... Звонак. Бабейка з году ў год мацнеў, мацней урастаў у зямлю, у гаспадарку - ён меў цяпер шэсць дзесяцін надзелу, спраўнага рабочага каня і жаробку для выездаў... Хадкевіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > жаробка

 • 20 лёх

  лёх (лёха) лёх, -у м. лёха, -і ж.
  Ход, прорытый под землёй.
  З яго (лесу) гушчэчы, пацямнеўшай ад змроку, як з агромністай закуранай дымам і сажаю лёхі, роўным шэрагам, стройна, як птушкі на адлёце ў вырай, зашнуравала рознакалёрная, рознарослая гавяда. Гартны....Выраўнялася і тужэй нацягнулася над высокім берагам канавы ўсыпаная дробнымі каменьчыкамі сцежка, раптам правальваючыся ў глыбокія, вытачаныя снегавою вадою лёхі. Адамчык. Тут, кажуць, ёсць пад зямлёю знарок пракапаныя лёхі. У адну такую лёху наш Сівіца быў траха не праваліўся. Калюга.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > лёх


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»