Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

что

 • 1 что

  чего, чему, чем, о чём αντων.
  1. (ερωτηματική)• τι•

  что мне теперь сделать? τι να κάνω τώρα;•

  что случилось? τι συνέβηκε;•

  что вы сказали? τι είπατε;•

  что нового? τι νέα;•

  о чём вы говорите? για τι μιλάτε; (περί τίνος μιλάτε;)• о чём вы думаете? τι σκέπτεστε;•

  что это такое? τι ειν αυτό;•

  ну что? λοιπόν τι;

  2. (αναφ.) αυτό που, αυτό το οποίο• ό,τι•

  я знаю что вы хотите ξέρω, τι θέλετε•

  я знаю, о чём думаете ξέρω, τι σκέπτεστε•

  я вам прочту что вы хотите θα σας διαβάσω ό,τι εσείς θέλετε.

  3. (αναφ.) οποίος, -α, -ο• που•

  книга, что лежит на столе το βιβλίο, που είναι πάνω στο τραπέζι•

  то, что... αυτό, που...• я вижу то, что лежит на столе βλέπω αυτό, που είναι πάνω στο τραπέζι.

  4. γιατί•

  что вы такой грустный? γιατί είστε έτσι θλιμμένος;•

  что вы так долго не спите? γιατί τόση ώρα δεν κοιμάστε;•

  а что? και γιατί;

  5. επίρ. πόσο, τι•

  стоит эта книга? πόσο κοστίζει αυτό το βιβλίο.

  || πόσος, -η, -ο•

  что денег истрачено!πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν!•

  что сил истрачено! πόσες δυνάμεις ξοδεύτηκαν! (πάνε χαμένες!).

  || όσος, -η, -ο•

  что было у меня сил όσες δυνάμεις είχα.

  6. κάτι (τι), τίποτε•

  если что знаешь, так скажи αν ξέρεις κάτι τι, πες το•

  что чуть, в случае чего, бегите за мной σε περίπτωση που συμβεί κάτι, τρέξτε σε μένα.

  7. τι•

  что за шум? τι θόρυβος είναι αυτός;•

  что толку; что пользы; что хорошето τι νόημα, τι όφελος, τι το καλό.

  8. ό,τι•

  всего что я знал, рассказал отцу όλα όσα ήξερα,τα είπα στον πατέρα.

  || ο οποίος, -α, -ο•

  старая черешня что посажена дедушкой η παλαιά κερασιά, που την είχε φυτέψει ο παππούς.

  εκφρ.
  а -? – και τι;•
  до чего... – α) εξαιρετικά•
  до чего хорош! – εξαιρετικά καλός (εξαίσιος), β) ως που, σε τι (ποιόν) βαθμό•
  до чего ты меня довл – σε τι βαθμό (κατάσταση) με έφερες ή με κατάντησες!•
  к чему – γιατί, προς τι, για ποιο λόγο ή σκοπό•
  не к чему – δεν έχει κανένα νόημα, δε χρειάζεται, σε τίποτε δεν ωφελεί•
  ни к чему – (ως κατηγ.)• δε χρειάζομαι•
  тебе, мальчик, домой уйти, а здесь ты ни к чему – εσύ, μικρέ, να πας στο σπίτι, εδώ εσύ δε χρειάζεσαι•
  с чего – από τι, από που και ως που, για ποιο λόγο, γιατί, που βασιζόμενος•
  ни за что – σε καμιά περίπτωση, με κανένα λόγο•
  ни за что и ни за что ни про что – τελείως άδικα, άδικα των αδίκων, στα χαμένα, μάταια• (уж) на что τόσο πολύ, σε τέτοιο βαθμό•
  хоть бы что – (ως κατηγ.) είναι τελείως αδιάφορο•
  чего-чего, а... – βρε, τι είν αυτό... что ли (ль) τι, μήπως•
  что бы ни.... – όλο, οποιοδήποτε•
  что бы... – είθε, μακάρι, άμποτε•
  что ты (вы)! – (για θαυμασμό, φόβο) τι λες (λέτε)! (ну) что ж (же) (ενδοτικό) λοιπόν, τι (να γίνει), άλλος δρόμος δεν υπάρχει,παρά να... что (это) за α) τι είν αυτό•
  что это за бумаги – τι χαρτιά είν αυτά. β) τι• (για θαυμασμό, αγανάκτηση κλπ.) что за день сегодня! τι μέρα σήμερα!•
  что за здание! – τι (ωραίο) κτίριο!•
  что говорить – τι να πεις (είναι καλό, σωστό, άμεμπτο)•
  что ни (на) есть – ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει (όλα παντελώς)•
  чем не – και τι δεν έχει για, τι δεν ταιριάζει για... чем он не учный? τι έχει αυτός, που δεν του ταιριάζει για επιστήμονας;•
  во что бы то ни стало – οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο•
  ни во что не ставить ή считать – δεν τον έχω, θεωρώ για τίποτε•
  ни с чем уйти (остаться, вернуть(ся) – φεύγω, μένω, επιστρέφω με αδεινά τα χέρια (άπρακτος).
  ειδ. σύνδ.
  1. ότι, πως•

  я знаю что это правда ξέρω ότι αυτό είναι αλήθεια•

  говорят, что он болен λένε πως αυτός είναι άρρωστος.

  2. ότι, που•

  я счастлив что вас вижу είμαι ευτυχής που σας βλέπω.

  3. όπως, σαν.
  4. χρον. σύνδ. παλ. μόλις, ευθύς, άμα.
  5. σύνδ. διαχωριστικός• τι..., τι...• что в городе, что в деревне что одно и тоже τι στην πόλη, τι στο χωριό что ένα, και το ίδιο.
  6. μόριο (στα λαϊκά τραγούδια)• τι• (στην αρχή του στίχου).
  εκφρ.
  только и..., что – αποκλειστικά, μόνο (ότι).

  Большой русско-греческий словарь > что

 • 2 что

  что I
  мест, (чего, чему́, чем, о чем)
  1. вопр. и относ. τί (τίνος, μέ τί, γιατί, γιά ποιο):
  что случилось? τί συνέβη;· что ты заду́мался? τί σκέπτεσαι;· что за ерунда! τί ἀνοησίες!, τί κουροφέξαλα!· что за шум? τί θόρυβος εἶναι αὐτός;· чего́ тебе хочется? τί θέλεις;· чего́-чего́ у них (только) нет καί τί δέν ἔχουν
  2. вопр. и относ, (сколько) πόσον, τί:
  что стоит книга? πόσο κοστίζει τό βιβλίο; что есть ду́ху μέ ὅλες του τίς δυνάμεις·
  3. относ. ὁ ὀποιος (ή ὁποία, τό ὀποιον, οἱ ὀποιοι, οἱ ὁποίες, τά ὀποια), πού:
  дом, что стоит на углу́ τό σπίτι, πού εἶναι στή γωνία·
  4. неопр. (что-нибудь) κάτι, τίποτε:
  чуть что μέ τό παραμικρό· в случае чего́ ἐάν συμβή τίποτε·
  5. вопр. (в каком положении, как поживает) πῶς:
  что ваша сестра? πῶς εἶναι ἡ ἀδελφή σας;· что больной? πώς εἶναι ὁ ἀρρωστος;· ◊ а что? καί τί μ' αὐτό;· ты что, хочешь ехать? τί, θέλεις νά φύγεις;· ни за что (на свете) ποτέ!, οὐδέποτε!· ни за что, ни про что γιά τό τίποτε· что толку в этом? καί τί τό ὀφελος;· что ли разг (вводн. сл., выражающее неуверенность, сомнение):
  пойдем, что ли? τί λες, "πδμε;· вот что ἄκου λοιπόν вот что, приходите послезавтра ἐλατε μεθαύριο· что ты!, что вы! а) μά τί λες, τί λέτε, εἶναι ἀδύνατον (при выражении удивления), б) τί λες καημένε (при возражении)· что бы ни случилось δ,τι καί νά συμβεί· что бы вы ни сказали δ,τι καί νά πείτε· чуть что μέ τό παραμικρό· что до, что касается ὀσον ἀφορα, ὅσο γιά· что до меня ὅσο γιά μένα...· ни к чему δέν χρειάζεται· ни с чем (остаться, уйти́ и т. п.) χωρίς τίποτε· с чего́ он это. взял? ποῦ του ήρθε αὐτό;
  что II
  союз τί, πού:
  досадно, что я опоздал λυποῦμαι πού ἀργησα· чемодан такой тяжелый, что я не могу́ его́ поднять ἡ βαλίτσα εἶναι τόσο βαρειά πού δέν μπορώ νά τήν σηκώσω· сказал так ти́хо, что никто́ не услышал τό είπε τόσο σιγά πού κανείς δέν τόν ἄκου-σε· я рад, что вижу вас χαίρομαι πού σᾶς βλέπω· что ты пойдешь, что я \что все равно́ είτε ἐσύ θά πᾶς εἰτε ἐγώ τό ἰδιο κάνει.

  Русско-новогреческий словарь > что

 • 3 что

  I что Ι (чего, чему, чем, о чём) τι; \что вы хотите? τι επιθυμείτε; τι θέλετε; \что мы будем делать? τι θα κάνουμε; \что это такое? τι είναι αυτό; ◇ не за \что Ι τίποτα! ни за что ποτέ, με κανένα τρόπο II что II (союз) ότι, πως; он сказал, \что не придёт (αυτός) είπε ότι (или πως) δε θα ρθει
  * * *
  I (чего, чему, чем, о чём)
  τι

  что вы хоти́те? — τι επιθυμείτε; τι θέλετε

  что мы бу́дем де́лать? — τι θα κάνουμε

  что э́то тако́е? — τι είναι αυτό

  ••

  не́ за что! — τίποτα!

  ни за что́ — ποτέ, με κανένα τρόπο

  II союз
  ότι, πως

  он сказа́л, что не придёт — (αυτός) είπε ότι ( или πως): δε θα ρθει

  Русско-греческий словарь > что

 • 4 что-то

  что-то
  1. мест, неопр. κάτι:
  тут \что-то не так ἐδῶ κάτι λείπει· ему́ чего́-то не хватает κάτι τοῦ λείπει·
  2. нареч (почему-то, неясно почему) σάν νά, κάπως:
  мне \что-то нездоровится σάν νά μήν εἶμαι καλά· мне \что-то не хочется есть δέν ξέρω γιατί, δέν ἔχω ὅρεξη νά φάω·
  3. нареч (с оттенком сомнения):
  \что-то не верится σάν δύσκολο νά τό πιστέψει κανείς· я \что-то не припомню δέν μπορώ νά θυμηθώ.

  Русско-новогреческий словарь > что-то

 • 5 что-то

  1. αόρ. αντων. κάτι•

  я хочу вам сказать что-то θέλω να σας πω κάτ ι•

  он что-то шептал ему в ухо αυτός κάτι του ψιθύριζε στ αυτί.

  2. επίρ. ως ένα βαθμό• σαν κάπως•

  мне что-то не здоровится κάπως δεν είμαι καλά (από υγεία).

  || περίπου, πάνω-κάτω, γύρω•

  он мне остался должен что-то рублей сто αυτός μου χρωστά ακόμα περίπου εκατό ρούβλια.

  Большой русско-греческий словарь > что-то

 • 6 что-то

  Русско-греческий словарь > что-то

 • 7 что

  [στό] αντ. τι, κάτι, πόσο, που

  Русско-греческий новый словарь > что

 • 8 что-то

  [στό-το] αντ. κάτι, σαν να, κάπως

  Русско-греческий новый словарь > что-то

 • 9 что

  [στό] αντ τι, κάτι, πόσο, που

  Русско-эллинский словарь > что

 • 10 что-то

  [στό-το] αντ κάτι, σαν να, κάπως

  Русско-эллинский словарь > что-то

См. также в других словарях:

 • что бы ни — что бы ни …   Орфографический словарь-справочник

 • что ж — что ж …   Орфографический словарь-справочник

 • что же — что же …   Орфографический словарь-справочник

 • что-то — что то …   Орфографический словарь-справочник

 • что ж — что же …   Орфографический словарь русского языка

 • ЧТО — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧТО — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • Что — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧТО — ЧТО, род. чего, мест., ср. ·произн. што, штё, ште, шта, що и пр. (щё, ряз., тамб. вят. ). Что выше нас, то не до нас. Что хочешь говори, а я не верю. Что он делает? Что взял? о неудаче. Что да что нужно, говори! | Кой, который. О ты, что в… …   Толковый словарь Даля

 • что — [шт ], чего, чему, чем, о чём, мест. 1. вопрос. и союзн. Указывает на предмет, явление, о к рых идёт речь. Ч. случилось? Скажи, ч. случилось. Ч. ни делай, на него не угодишь. Ч. вы говорите? (употр. также как выражение удивления по поводу чего н …   Толковый словарь Ожегова

 • что — 1. ЧТО [шт], чего, чему, чем, о чём и неизм.; местоим. сущ. и союзн. сл. 1. Указывает на предмет, явление, ситуацию, о которых идёт речь. Что случилось? Скажи, что случилось. Чего тебе: чаю или кофе? Что вы говорите? (также: как выражение… …   Энциклопедический словарь

Книги

 • Что-то, Ольга Богдановна Урывкина. Вполне обыкновенный город, в котором проживает самые обычные люди. Ева молодая привлекательная девушка, которая, казалось, только начинает жить. Она любит свою жизнь и не представляет ее без… Подробнее  Купить за 120 руб электронная книга
 • Что я ем?, . Благодаря компактной и удобной книжке с окошками ребенок сможет познакомиться с окружающим миром, укрепить навыки общения, а также развить воображение. Открывая окошко, малыш найдет ответ на… Подробнее  Купить за 92 руб
 • Что я ем, Кочеткова А. (ред.). Вашему вниманию предлагается развивающая книга для самых маленьких с яркими картинками и интересными вопросами и заданиями… Подробнее  Купить за 75 руб
Другие книги по запросу «что» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»