Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

частица

 • 1 частица

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > частица

 • 2 частица

  küçük parça; parçacık
  * * *
  ж
  1) küçük parça; parçacık, tanecik физ.

  мельча́йшая части́ца пы́ли — tozan

  2) перен. zerre

  Русско-турецкий словарь > частица

 • 3 альфа-частица

  ж, физ.
  alfa parçacığı / taneciği

  Русско-турецкий словарь > альфа-частица

 • 4 мельчайшая частица

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > мельчайшая частица

 • 5 так

  1) нареч. ( таким образом) böyle; öyle; şöyle; böylece; öylece; şöylece

  он (и́менно) так сказа́л — böyle söyledi

  отве́чу так:... — şöyle cevap vereceğim...

  так мы и сде́лал и / поступи́ли — öyle de yaptık

  так (оно́) и произошло́ / случи́лось — nitekim öyle oldu

  вот так он и око́нчил шко́лу — işte böylece okulu bitirdi

  пиши́ так, что́бы бы́ло поня́тно — anlaşılacak tarzda yaz

  он сел так, что́бы ви́деть нас — bizi görecek şekilde oturdu

  хлеб так и оста́лся на поля́х — ekinler tarlada olduğu gibi kaldı

  он э́то де́лал не так — bunu başka türlü yapardı

  э́та кампа́ния зако́нчилась так же неожи́данно, как и начала́сь — bu kampanya başladığı gibi ani biçimde sona erdi

  2) нареч. (до такой степени, настолько) o kadar, öylesine; böylesine; şöylesine

  го́род так измени́лся, что... — şehir öylesine değişmiş ki,...

  раз уж ты так наста́иваешь,... — madem ki bu kadar ısrar ediyorsun...

  он так похуде́л, что... — öyle zayıfladı ki,...

  я так обра́довался! — bir sevindim ki!

  я так соску́чился по тебе́! — seni bir göresim geldi ki sorma!

  он так чита́ет Пу́шкина - заслу́шаешься! — bir Puşkin okuyuşu var ki, tadına doyulmaz!

  она́ так испуга́лась, что... — öylesine / o kadar korktu ki,...

  3) нареч., в соч.

  э́то тебе́ так не пройдёт! (будешь наказан)senin yanına kalmaz bu!

  я про́сто так спроси́л — sordum işte...

  5) союз (в таком случае, тогда) öyleyse, o halde

  ре́шил, так поезжа́й — karar verdinse git (öyleyse)

  6) частица, разг. ( ничего особенного) hiç; şöyle böyle

  что с тобо́й? - Так... — neyin var?- Hiç...

  как карти́на? - Так, сре́дняя — filim nasıl? - Şöyle böyle olanlardan

  так ты его зна́ешь? — onu tanıyorsun ha?

  так о чём я говори́л? — ne diyordum?

  так вы придёте? — peki, gelir misiniz?

  8) союз (но, да) ama

  я пое́хал бы, так де́нег нет — giderdim ama param yok

  9) частица усил., в соч.

  а я так ду́маю, что он непра́в — bana sorsan haklı değil(dir) derim

  вот э́то тра́ктор так тра́ктор! — traktör dediğin / dediğimiz böyle olur işle!

  лет так пять (уже́) бу́дет — şöyle böyle beş yıl var / oldu

  11) частица (например, к примеру) söz gelişi

  так, наприме́р — örneğin

  ••

  за такпрост. babasının hayrına ( даром), bedava(dan)

  я и так уста́л — zaten yorgunum

  раз / когда́ так — öyleyse

  так бы и полете́л! — öyle geldi ki havalanıp uçayım!

  вот так(-то), сыно́к! — işle böyle, evlat!

  говорю́ ему́, что так и так (мол), что... — ona durum böyle böyle,... diyorum

  он так себе́ челове́к — o şöyle böyle bir adam

  так-то оно так, но... — см. оно

  ра́зве не так? — öyle değil mi? yanlış mı?

  мы так и́ли и́наче́ не оста́лись бы здесь — nasıl olsa burada kalmayacaktık

  так как — çünkü,...dığından,...dığı için

  Русско-турецкий словарь > так

 • 6 только

  1) частица ancak; yalnız(ca), sade(ce); sırf

  э́то то́лько нача́ло — bu, sadece bir başlangıçtır

  эконо́мия, полу́ченная то́лько на одно́м заво́де,... — bir tek fabrikanın sağladığı tasarruf...

  я всё сде́лаю. Вы то́лько скажи́те — herşey yaparım. Yeter ki söyleyin

  нам остава́лось то́лько удивля́ться — bize hayret etmekten başka bir şey kalmıyordu

  2) частица, в соч. salt, ancak, yalnız(ca)

  мы хоти́м то́лько одного́:... — bir tek şev istiyoruz:...

  де́ло не то́лько в де́ньгах — sorun salt para sorunu değil

  то́лько потому́, что он ребёнок... — salt çocuk olduğu için...

  э́то (де́ло) каса́ется не то́лько его́ — bu iş salt kendisini ilgilendirmez

  ему́ то́лько того́ и ну́жно бы́ло! — bu hal canına minnetti!

  я прие́хал то́лько для того́, что́бы повида́ться с тобо́й — sırf seni görmek için geldim

  дверь открыва́ется то́лько э́тим ключо́м — kapı ancak bu anahtarla açılır

  я могу́ прийти́ то́лько в э́то вре́мя — ancak bu saatte gelebilirim

  он ду́мает то́лько о свои́х интере́сах — yalnız / ancak kendi çıkarını düşünür, kendi çıkarından ötesini düşünmez

  3) союз ( едва)...ır...maz

  (как) то́лько прозвене́л звоно́к... — zil çalar çalmaz...

  ты то́лько попроси́, он помо́жет — sen tek iste, yardım eder o

  4) союз (однако, но) ancak, yalnız, ama, ne var ki

  я напишу́, то́лько к ве́черу не успе́ю — yazarım, ancak / yalnız / ama akşama yetiştiremem

  расска́з хоро́ш, то́лько немно́го длиннова́т — öykü güzeldir, yalnız biraz uzunca

  5) союз против.

  он не то́лько сказа́л, но и написа́л — söylemekle kalmadı yazdı da

  коли́чество оса́дков не то́лько не уме́ньшилось, но да́же увели́чилось — yağış miktarı azalmak şöyle dursun artmıştır bile

  то́лько без лову́шек! — tuzağa düşürmek yok ama!

  то́лько бы они́ пожени́лись — tek evlensinler de

  то́лько бы вы оста́вили меня́ в поко́е — tek beni rahat bırakın

  пусть игра́ет, то́лько б не пла́кал — ağlamasın da oynarsa oynasın

  пусть то́лько не послу́шается! — hele (bir) dinlemesin!

  7) усил., частица bir

  ты то́лько попро́буй, (тебе) понра́вится (о пище, блюде и т. п.) — sen bir tat / tadına bak, beğenirsin

  ты то́лько посмотри́, как он рабо́тает! — hele bir bak, nasıl çalışıyor!

  е́сли бы вы то́лько зна́ли,... —... bir bilseniz

  чего́ то́лько нет в э́том пе́речне! — neler yok ki bu listede!

  чего́ то́лько она́ не пережила́! — neler çekti kadın!

  8) нареч. ( недавно) demin, demincek; yeni; henüz

  рабо́ты то́лько начина́ются — çalışmalar henüz başlıyor

  ••

  то́лько что вы́шедшие кни́ги — yeni çıkmış kitaplar

  он то́лько что был здесь — demin buradaydı

  он то́лько что верну́лся — henüz döndü

  де́рево то́лько что на́чало плодоноси́ть — ağaç yeni yeni meyva vermeye başladı

  де́нег то́лько то́лько хва́тит — para ancak yetişir

  то́лько и всего́ — hepsi o kadar

  она́ то́лько и ду́мает, что о де́тях — aklı fikri, çocuklar

  то́лько его́ и ви́дели — görünmesi ile kaybolması bir oldu

  Русско-турецкий словарь > только

 • 7 будто

  sanki,
  -mış gibi; güya
  * * *
  1) союз (как, словно) sanki

  он вёл себя́ так, (как) бу́дто ничего́ не произошло́ — (sanki) bir şey olmamış gibi davranıyordu

  он говори́т, бу́дто сам ви́дел — diyor ki kendi gözüyle görmüş

  я сде́лал вид, бу́дто сплю — uyuyormuşum gibi yaptım

  3) частица, разг. (кажется) переводится формами на...miş

  больно́му бу́дто (бы) ле́гче — hasta rahatlamış (gibidir)

  он бу́дто бы не е́дет — gitmiyormuş

  4) частица sanki, güya

  уж бу́дто ты так спеши́шь? — sanki o kadar acelen varmış?

  бу́дто нет други́х приме́ров! — sanki başka bir örnek yokmuş (gibi)!

  5) частица, разг. (разве, неужели) sahi mi?

  Русско-турецкий словарь > будто

 • 8 хоть

  ise de,
  -sa bile,
  dahi; hiç olmazsa,
  bari; bile,
  dahi; örneğin
  * * *
  1) союз ise de,...se bile / dahi

  хоть мы и не знако́мы... — her ne kadar tanışmıyorsak da...

  2) союз...se de

  хоть плачь, хоть умоля́й - не согласи́тся — ağlasan da yalvarsan da razı olmaz

  хоть ло́пни — çatlasan da

  хоть выжима́й — sırsıklam

  темно́, хоть глаз вы́коли — zifiri karanlık

  хоть согла́сен, хоть нет, он всё кива́л голово́й — razı olsa olmasa hep baş sallar dururdu

  3) частица hiç olmazsa / değilse, bari

  да ты хоть ви́дел его́? — onu gördün mü bari?

  тот, кто хоть немно́го зна́ет исто́рию,... — tarihi biraz olsun bilen

  4) частица ( даже) bile, dahi

  жди хоть це́лый день — tam bir gün beklesen bile

  будь ты хоть коро́ль — kral bile / dahi olsan

  5) частица ( например) söz gelimi / gelişi

  взять хоть твоего́ прия́теля — söz gelimi senin ahbabını alsak

  ••

  ты хоть бы позвони́л (тогда́) — hiç olmazsa telefon edeydin

  хоть бы скоре́е коне́ц — bir sonu gelse

  хоть бы была́ причи́на кака́я! — bir sebebi olsa ne ise!

  со́рок гра́дусов моро́за - а ему́ хоть бы что — soğuk kırık derece, o ise bana mısın demiyor

  конь хоть куда́! — kıyak bir at!

  Русско-турецкий словарь > хоть

 • 9 куда

  нареч.
  1) вопр. относ. nereye

  куда́ э́то ты (направля́ешься)? — nereye böyle?

  куда́ он ра́нен? — neresinden yaralıdır?

  вам куда́ (ну́жно попа́сть)? — nereyi arıyorsunuz?

  там, куда́ мы пое́дем... — gideceğimiz yerde

  куда́ б ты ни пое́хал — nereye gidersen git, her nereye gitsen

  2) неопр., разг. bir yere
  3) вопр., разг. (к чему, зачем) ne diye

  куда́ нам торопи́ться? — ne diye acele edilim?

  куда́ ты спеши́шь / торо́пишься? — acelen ne?

  куда́ мне сто́лько де́нег? — ne yapayım bu kadar parayı?

  4) частица, разг. ( гораздо) çok daha

  куда́ ле́гче — çok daha kolay

  5) в соч., частица, прост.

  куда́ уж тебе́ с ним тяга́ться! — onunla boy ölçüşmek ne haddine senin!

  куда́ он то́лько не обраща́лся — başvurmadığı yer / kapı kalmadı, kırk kapının ipini çekti

  ••

  будь он молодо́й, ещё куда́ ни шло — genç olsa yine neyse

  па́рень хоть куда́ — kıyak bir çocuk

  вот куда́ веду́т таки́е оши́бки — böylesi hataların insanı götüreceği yer işte budur

  Русско-турецкий словарь > куда

 • 10 ни

  I
  2) частица bir tek, tek bir; bir... bile / olsun

  ни ра́зу — bir kez bile / olsun

  ни оди́н из нас — hiç birimiz

  он не сказа́л ни (еди́ного) сло́ва — bir tek kelime söylemedi

  не́ было ни одного́ челове́ка — tek bir kişi yoktu

  3) частица усил. в соч.

  куда́ бы ты ни пое́хал — nereye gidersen git

  что́ бы ни говори́ли — kim ne derse desin

  ско́лько бы ты ни иска́л, всё равно́ не найдёшь — aradığın kadar ara bulamazsın gene

  II
  (отделяемая часть местоимений никто́, ничто́, никако́й, ниче́й)

  ни с ке́м — (hiç) kimseyle

  ни с ке́м из ни́х — (hiç) birisiyle

  он ни в чье́й по́мощи не нужда́ется — kimsenin yardımına muhtaç değildir

  ни на что́ не годи́ться — hiç bir işe yaramamak

  тако́го ни в како́м музе́е не уви́дишь — böylesini hiç bir müzede göremezsin

  я ни у кого́ ничего́ не бра́л — kimsenin bir şeyini almadım

  никто́ ни с ке́м не сове́товался — kimse kimseye danışmadı

  Русско-турецкий словарь > ни

 • 11 разве

  1) частица (правда?) sahi mi?; acaba?

  чаще не переводится: ра́зве он не е́дет? — gitmiyor mu (acaba)?

  ра́зве так поступа́ют?! — böyle davranılır mı hiç?!

  ра́зве ж э́то о́тдых?! — buna dinlenme mi denir?!

  ра́зве не поэ́тому... ? — onun için değil midir ki... ?

  ну ра́зве э́то не наха́льство? — bu, küstahlık değil de nedir?

  ра́зве (мне) пойти́? — (acaba) gitsem mi?

  3) союз ( если не) meğerki

  я не спра́влюсь, ра́зве (что / то́лько) ты помо́жешь — ben başaramam, meğerki sen yardım edesin

  Русско-турецкий словарь > разве

 • 12 ровно

  нареч.
  1) ( гладко) düz, düzgün
  2) ( прямо) doğru
  3) ( равномерно) düzenli, muntazam; eşit (olarak) ( одинаково)

  больно́й дыша́л ро́вно — hastanın nefesleri muntazamdı

  4) частица ( точно) tam

  ро́вно три рубля́ — tam üç ruble

  купи́ть что-л. ро́вно за пять рубле́й — teltiksiz beş rubleye almak

  ро́вно три часа́ — tam üç saat

  на часа́х бы́ло ро́вно три — saat elifi elifine üçü gösteriyordu

  до две́ри - ро́вно три шага́ — kapıya kadar tastamam üç adım var

  5) частица, разг. ( совершенно) hiç

  он ро́вно ничего́ не по́нял — hiç bir şey anlamadı

  э́то ро́вно ничего́ не зна́чит — bunun hiç bir önemi yok

  Русско-турецкий словарь > ровно

 • 13 а

  ise; fakat,
  ama; oysa,
  halbuki; ya
  * * *
  I союз
  1) против. ise, da

  не два, а три — iki değil de üç

  три, а не два — üç, iki değil

  он е́дет, а я нет — o gidiyor bense gitmiyorum

  2) (после предложений с уступ. союзами)

  хоть и не ви́дел, а зна́ю — görmedimse de haberim var

  3) (после предложений, имеющих уступительный смысл) fakat, ama

  пройду́т го́ды, а э́то не забу́дется — yıllar geçecek, fakat bunlar unutulmayacaktır

  4) ( между тем) oysa, halbuki

  а ты зна́ешь, что... — oysa biliyorsun ki...

  5) присоед. da

  а на друго́й день... — ertesi gün de...

  а да́льше - сплошны́е леса́ — ötesi de hep ormanlar

  а так-то он поря́дочный (челове́к) — yoksa namusuna namusludur

  6) (при указании на неожиданность, непредвиденное действие) ki

  прихожу́, а там никого́ — geldim ki kimseler yok

  7) (после предложений, имеющих условный смысл) ise; yok

  а не по́нял, так молчи́ — anlamadınsa / anlamadıktan sonra ağzını açma

  а е́сли уви́дят? — ya birisi görürse?

  а что де́лать / поде́лаешь? — ne yapalım ya?

  а та ли э́то дере́вня? — bu köy o köy mü ola?

  а что тако́е?, а в чем де́ло? — ne var yani?

  а э́то кто? — bu da kim?

  а каки́е (в ней / там) иллюстра́ции! — ya resimleri!

  умру́, а туда́ бо́льше не верну́сь! — ölürüm de dönmem oraya!

  а да́льше что? — e, sonra?

  а ты что ду́мал? — ne sandın ya!

  а ты его́ защища́й! — ирон. sen yine onu müdafaa et!

  а еще до́ктор! — bir de doktor olacaksın!

  ••
  II частица, вопр.
  (при отклике и т. п.) efendim?

  сде́лаешь, а? — yaparsın, e mi?

  краси́во, а? — ne güzel, değil mi?

  како́е у тебя́ на э́то пра́во? А? — buna ne hakkın var? Ha?

  III межд.
  ha!; hah!; eh!

  а, тепе́рь я́сно / поня́тно! — ha, şimdi anlaşıldı

  а, вот и он! — hah, geldi işte!

  а, ничего́! — eh, zararı / ziyanı yok!

  Русско-турецкий словарь > а

 • 14 ведь

  ki,
  ya; ne de olsa; bilirsin; öyle değil mi?
  * * *
  союз, частица
  ki, ya; ne de olsa ( все-таки)

  ведь ты его́ зна́ешь! — onu bilirsin ya!

  как он пое́дет ведь у него́ и де́нег нет! — parası yok ki gitsin!

  а ведь он тебе́ / твой оте́ц! — ne de olsa babandır o senin!

  а ведь как она́ люби́ла танцева́ть! — oysa ne severdi dans etmeyi!

  та́к ведь?, ведь пра́вда? — öyle değil mi ya?

  Русско-турецкий словарь > ведь

 • 15 вон

  işte
  * * *
  I разг.
  1) нареч., в соч.

  вы́гнать вон — defetmek, kovmak

  2) межд.
  ••

  из рук вон (пло́хо) — beterden beter

  II частица, разг.
  ••

  вон (оно́) что! — öyle ha!

  Русско-турецкий словарь > вон

 • 16 вроде

  gibi; -mış
  * * *

  Русско-турецкий словарь > вроде

 • 17 всё-таки

  1) союз gene (de); ne de olsa

  всё-таки мы друзья́ — ne de olsa arkadaşız

  всё-таки э́то лу́чше, чем ничего́ — bu hiç yoktan yine iyi

  где же всё-таки я его́ ви́дел? — onu nerede görmüştüm acaba?

  Русско-турецкий словарь > всё-таки

 • 18 да

  evet
  * * *
  I частица
  1) утв. evet; ya; ha

  придёшь? - Да. — gelir misin? - Evet

  да-а, стра́нно... — ya-a, acayip...

  да! чуть бы́ло не забы́л — ha, az kaldı unutuyordum

  2) вопр. sahi mi?; yok canım?; değil mi?; efendim?

  да что ты / вы? — yok canım?

  придёшь, да? — gelirsin, değil mi?

  Хаса́н! - Да? — Hasan! - Efendim?

  да ну? — yok canım?, deme!

  3) усил. обычно не переводится canım (при упреке, несогласии)

  да ра́зве э́то недоста́ток? — canım bu da bir kusur mu?

  да что (там) кни́ги, он и газе́т не чита́ет! — kitap ne söz, gazete okumuyor!

  да что там кни́ги, хоть бы газе́ты чита́л... — bırak(ın) kitapları, gazete okusa...

  да ты сади́сь! — otur sen

  да сади́сь же ты (наконе́ц)! — otursana!

  да нет, тебе́ так показа́лось — yok canım, sana öyle gelmiş

  да ра́зве э́то челове́к? — o da sanki adam mı?

  да ра́зве я мог поду́мать, что... —... aklıma gelir miydi hiç?

  да ты не расстра́ивайся! — üzme kendini sen!

  да кто за него́ пойдёт (за́муж)? — onunla hangi kadın evlenir ki?

  да замолчи́шь ты и́ли нет?! — susacak mısın, susmayacak mısın?!

  да ты опо́мнись! — efendi, kendine gel!

  да ты влюбле́на в него́! — ayol sen âşıksın bu adama!

  да посто́й ты! — dur yahu!

  4) ( пусть)...sın

  да здра́вствует... ! — yaşasın... !

  да поги́бнет / сги́нет... ! — kahrolsun... !

  да бу́дет вам изве́стно, что... — haberiniz olsun ki...

  да прости́т мне чита́тель,... — okurlar bağışlasın beni,...

  ••

  вот э́то да! (при удивлении)vay canına!

  II союз
  1) соед. bir de, ile

  сосна́ да ель — (bir) çam bir de göknar

  вдоль доро́ги - все поля́ да поля́ — yol boyu hep tarlalar

  2) присоед. hem (de); bir de; da

  (я) купи́л кни́гу да ещё каку́ю интере́сную — bir kitap aldım, hem de çok ilginç bir kitap

  да и́зредка наве́дывался к бра́ту — arada bir de kardeşini görmeye giderdi

  да я и не жа́луюсь — yakındığım da yok zaten

  да и что э́то тебе́ даст? — hem bu ne kazandırır sana?

  да и вре́мени у меня́ не́ было — vaktim de yoktu (zaten)

  3) против. ( однако) ama

  Русско-турецкий словарь > да

 • 19 добро

  iyilik,
  hayır; mal,
  mal mülk,
  eşya
  * * *
  I с
  1) iyilik, hayır (- yrı)

  де́лать добро́ — iyilik yapmak / etmek, hayır işlemek / etmek

  ве́рить в добро́ — iyiliğe inanmak

  жела́ть добра́ кому-л.birinin iyiliğini istemek

  борьба́ добра́ со злом — iyinin kötü ile mücadelesi

  2) разг. ( имущество) mal, mal mülk; eşya, pılı pırtı ( пожитки)
  ••

  помина́ть добро́м (умершего) — hayırla anmak

  (э́то) не к добру́ — iyiye / hayra alamet değil

  тако́го добра́ нам не на́до — ирон. bu cavalacoza ihtiyacımız yok

  II
  1) частица, прост. peki; hayhay
  2) в соч., союз

  добро́ б(ы) не знал, а то ведь зна́ет — bilmese iş değişir, biliyor ama

  ••

  добро́ пожа́ловать! — hoş geldin(iz)!

  Русско-турецкий словарь > добро

 • 20 же

  ise; ki; ki,
  ya; aynı
  * * *
  I союз
  1) против. ise

  на пра́ктике же... — oysa uygulamada...

  по на́шему же мне́нию... — bize göre ise...; oysa bize göre...

  2) присоед. ki

  когда́ мы прие́хали - прие́хали же мы во вто́рник - пого́да была́ чуде́сная — geldiğimiz zaman - ki Salı günüydü - hava günlük güneşlikti

  II частица
  1) усил. ki, ya

  я же тебе́ говори́л, что... — sana... söylemiştim ya

  не всё же брать, на́до немно́го и дать — hep alınmaz ya, biraz da verilir

  э́то твой портфе́ль? - А чей же?! — bu çanta senin mi? - Ya kimin olacak?

  и нашёл же (он) вре́мя! — ирон. tam da bulmuş sırasını!

  пре́жний реко́рд принадлежа́л ему́ же — eski rekor gene ona aitti

  он поби́л свой же (со́бственный) реко́рд — yine kendisine ait rekoru kırdı

  на́до сейча́с же уезжа́ть отсю́да — bugünden tezi yok buradan ayrılmalı

  за́втра же — yarından tezi yok

  сра́зу же / сейча́с же телеграфи́руй — derhal telle

  бу́дет израсхо́довано ещё сто́лько же — bir bu kadar daha harcanacak

  в пе́рвую же ночь — daha ilk gecede

  на сле́дующий же день — hemen ertesi günü

  сра́зу же по́сле оконча́ния войны́ — savaşın bitiminden hemen sonra

  ну, иди́ же (сюда́)! — haydi, gelsene (ya)!

  к тому́ же — kaldı ki

  то же мо́жно сказа́ть и о тебе́ — senin için de aynı şey söylenebilir

  по э́той же причи́не — yine bu nedenle

  Русско-турецкий словарь > же

См. также в других словарях:

 • Частица — горячая частица атом или свободный радикал с энергией, значительно превосходящей тепловую энергию окружающих молекул. ионизирующая частица частица, кинетическая энергия которой достаточна для ионизации атома или молекулы при столкновении.… …   Термины атомной энергетики

 • частица — крупица, капля, капелька, кроха, крошка, малая толика, искра, крупинка, корпускула, соринка, крохотулька, чуточка, частичка, пылинка, доля, крошечка, крохотка; микроагрегат; артикль Словарь русских синонимов. частица капля, капелька, крупица,… …   Словарь синонимов

 • ЧАСТИЦА — ЧАСТИЦА, частицы, жен. 1. Маленькая доля, часть чего нибудь. Мельчайшая частица пыли. «Я готова сию минуту лишиться детей, имения и всего, что хотите, если есть у ней хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого нибудь румянца.» Гоголь. «Я… …   Толковый словарь Ушакова

 • частица — ЧАСТИЦА, ы, жен. 1. Небольшая часть, степень, количество чего н. Мельчайшая ч. Ч. таланта. 2. То же, что элементарная частица (спец.). Поток частиц. • Элементарная частица (спец.) мельчайшая часть физической материи. Взаимные превращения… …   Толковый словарь Ожегова

 • частица —     ЧАСТИЦА, капля, крупица, разг. капелька, разг. кроха, разг. крохотка, разг. крошка     КАПЕЛЬНЫЙ, разг. крошечный …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • частица — Твердый, жидкий или многофазный объект, в том числе микроорганизм, размерами до 200 мкм. Примечание Применительно к классификации чистых помещений рассматриваемые частицы частицы размерами от 0,1 до 5 мкм. [ГОСТ Р 51109 97] частица Твердый,… …   Справочник технического переводчика

 • ЧАСТИЦА 1 — ЧАСТИ А 1, ы, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ЧАСТИЦА 2 — ЧАСТИ А 2, ы, ж. В грамматике: 1) служебное слово, участвующее в образовании форм (напр. бы), оформляющее вопрос (напр. ли, разве) или отрицание ( не, ни); 2) служебное слово, выражающее отношение, оценку (напр. ведь, же, таки) или… …   Толковый словарь Ожегова

 • частица — 3.2 частица: Твердый, жидкий или многофазный объект, в том числе микроорганизм, размерами до 200 мкм. Примечание В настоящем стандарте рассматривают твердые частицы размерами до 100 мкм. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Частица — Частица: В Викисловаре есть статья «частица» Частица (грамматика): Частица (часть речи) Частица в русском языке …   Википедия

 • частица — сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? частицы, чему? частице, (вижу) что? частицу, чем? частицей, о чём? о частице; мн. что? частицы, (нет) чего? частиц, чему? частицам, (вижу) что? частицы, чем? частицами, о чём? о частицах 1.… …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»