Перевод: с казахского на все языки

фазы экономического цикла

 • 1 экономикалық айналсоқпа кезеңдер

  фазы экономического цикла (экономика циклдік серпіліс нәтижесінде өтетін тізбекті кезең: нақты шығарылым өзінің барынша жоғары мәніне жететін кезеңге сай келетін өрлеу шыңы, өндірістің нақты көлемі төмендейтін дағдарыс шеңбері, нақты шығарылым өзінің ең төменгі деңгейіне жететін түп-табаны, жалпы ұлттық өнімнің өсуімен сипатталатын өрлеу)

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық айналсоқпа кезеңдер

 • 2 экономикалық цикл хронологиясы

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық цикл хронологиясы

 • 3 айналсоқтық теориясы

  Казахско-русский экономический словарь > айналсоқтық теориясы

 • 4 ақша-несие циклі теориясы

  Казахско-русский экономический словарь > ақша-несие циклі теориясы

 • 5 банк маркетингі

  Қаржы маркетингі сатушы-инвесторлардың қаржы активтерінің (ақшаның, бағалы қағаздардың, асыл металдар мен тастардың) өткізілуі үдерісін басқаруға жүйелі көзқарасы және сатып алушы-инвесторлардың қаржы активтерінің қорлануын басқаруға жүйелі көзқарасы болып табылады. Қаржы нарығы осы маркетингі қызметінің аясы болып табылады. Қаржы нарығындағы банк көрсететін қызметтерді немесе банк өнімдері мен қызмет көрсету нарығын қамтитын банк маркетингі қаржы нарығының құрамдас бөлігі болып саналады.

  Финансовый маркетинг представляет собой системный подход инвесторов-продавцов к управлению процессом реализации финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и системный подход инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов. Сферой деятельности этого маркетинга является финансовый рынок. Составной частью финансового маркетинга считается банковский маркетинг, который затрагивает банковские услуги на финансовом рынке или рынок банковских продуктов и услуг.

  Банк маркетингі – мыналарды қамтитын үдеріс:

  Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя:

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау;

  - планирование производства банковского продукта;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - исследование финансового рынка;

  - қарым-қатынасты жолға қою;

  - налаживание коммуникаций;

  - бағаны белгілеу;

  - установление цен;

  - банк өнімінің жылжытылуын ұйымдастыру;

  - организацию продвижения банковского продукта;

  - банк сервисінің қызметін өрістету.

  - развертывание службы банковского сервиса.

  Банк маркетингісінің негізгі міндеттері:

  Основными задачами банковского маркетинга являются:

  - сатып алушылардың банк өніміне қоятын талаптарын болжау;

  - прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту;

  - банк өніміне сұранымды зерделеу;

  - изучение спроса на банковский продукт;

  - сатып алушылардың талаптарына сай келетін банк өнімін шығару;

  - выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям покупателей;

  - бәсеке шарттарын ескере отырып банк өнімі бағасының деңгейін белгілеу;

  - установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий конкуренции;

  - банкінің беделін көтеру;

  - повышение имиджа банка;

  - осы банк бақылайтын қаржы нарығының үлесін арттыру.

  - повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком.

  Банк маркетингісінің тұжырымдамасы қаржы нарығындағы банк қызметінің мақсатын сипаттайды. Банк өнімін сатып алушылардың мүдделері, қажетсінулері, мүмкіндіктері, ақша ресурстары алуан түрлі, тәуекел дәрежесі де әртүрлі. Сондықтан олардың нақты өнімге деген сұранымы да түрліше. Мұның мәнісі мынада: өз өнімін ұсынушы банк бұл өнімнің сатып алушылардың қандай тобына арналғанын және бұл өнімнің әлеуетті тұтынушылары қанша бола алатынын айқын білуге тиіс. Осыдан келіп банк қызметінің екі бағыты болуы ықтимал:

  Концепция банковского маркетинга характеризует цель деятельности банка на финансовом рынке. У покупателей банковского продукта разные интересы, потребности, возможности, денежные ресурсы и разная степень риска. Поэтому у них разный спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий свой продукт, должен четко знать, на какую группу покупателей этот продукт рассчитан и сколько может быть потенциальных потребителей этого продукта. Отсюда возможны два направления деятельности банка:

  - жаппай, тұрақты сұранымға бағдарлануы, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама төмен болуын, клиенттерге қызмет көрсетудің шектелуін және ұсақ сатып алушылардың кең қамтылуын көздейді;

  - ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, ограничение услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких покупателей;

  - тұрақсыз сұранымға, яғни сатып алушылардың жекелеген топтарына бағдарлану, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама жоғары болуын, клиенттерге неғұрлым кең ауқымда қызмет көрсетілуін және ұсақ сатып алушылардың аз қамтылуын көздейді.

  - ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы покупателей, что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, более широкий круг услуг по обслуживанию клиентов и меньший охват покупателей.

  Маркетингілік қызмет:

  Маркетинговая деятельность – это комплекс действий:

  - тұтыну тұрпаттамасын әзірлеу жөніндегі;

  - по разработке типологии потребления;

  - сұранымды зерделеу жөніндегі;

  - по изучению спроса;

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау және оның іске асыру жұмысын ұйымдастыру жөніндегі іс-қимылдар кешені.

  - по планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации.

  Банк өнімдеріне сұранымды сатып алушылардың психологиялық-физиологиялық қарымта жауабына қарай және сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылу дәрежесіне қарай жіктелуі мүмкін.

  Спрос на банковские продукты можно классифицировать по психофизиологической реакции покупателей и по степени удовлетворения потребностей покупателей.

  Психологиялық-физиологиялық белгі бойынша мыналарға бөлінеді:

  По психофизиологическому признаку выделяют:

  - тиянақталған сұраным – банк ұдайы беріп тұратын банк өнімдерінің жекелеген түрлеріне тұрақты сұраным (банкідегі салымның ең аз сомасы 100 теңгеден аспайтын депозиттік салым, неғұрлым беделді банкілердің акциялары, т.б.);

  - фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских продуктов, постоянно предоставляемых банком (депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада не более 1000 тенге, акции наиболее престижных банков и др.);

  - баламалы сұраным – таңдау бойынша сұраным, мұнда салымшы өз мүмкіндіктерін, табыстылық, тиімділік, тәуекелдік дәрежесін талдағаннан кейін капиталды банк өніміне салу туралы шешім қабылдайды (валюталық депозиттер сияқты активтерге, трастыларға, салым сомасы 3000 теңгеден аспайтын депозиттік салымдарға, т.б. сұраным);

  - альтернативный спрос – спрос по выбору, когда вкладчик после анализа своих возможностей, степени доходности, выгодности, риска принимает решение о вложении капитала в банковский продукт (спрос на такие активы, как валютные депозиты, и трасты, депозитные вклады с суммой вклада не более 3000 тенге и др.);

  - серпінді сұраным – күтпеген жерден болатын сұраныс; мұнда басқа сатып алушылардың, таныстарының, жарнаманың немесе басқа да факторлардың ықпалымен өз таңдауын жасаған сатып алушы өз шешімін өзгертеді (дивиденді (пайызы) жоғары болады деп күтілген бағалы қағаздар, т.б. бойынша сұраным).

  - импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой выбор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или иных факторов, меняет свое решение (спрос на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиденды (проценты) и др.).

  Сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылуы дәрежесіне қарай мыналарға бөлінеді:

  По степени удовлетворения потребностей покупателей можно выделить:

  - өткізілген сұраным (сұраным қызмет көрсету немесе банк өнімі сатып алушыға ұсынылған кезде қанағаттандырылды);

  - реализованный спрос (спрос удовлетворен, когда услуга или банковский продукт предъявлены покупателю);

  - қанағаттандырылмаған сұраным – сатуда жоқ немесе бар болғанымен ұсынымның көлемі бойынша сатып алушылардың сұрауынан артта қалған банк өнімдеріне сұраным;

  - неудовлетворенный спрос – спрос на банковские продукты, отсутствующие в продаже или существующие, но по объему предложения отстающие от запросов покупателей;

  - қалыптасушы сұраным, айқын көрініс таппаған сұраным.

  - формирующийся спрос, нечетко выраженный спрос.

  Рендит – бағалы қағаз табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші. Акция рендиті акция бойынша төленген дивидендтің акцияның нарықтық бағамына пайыздық қатынасымен айқындалады. Рендит мөлшері жоғары болған сайын акция да табыстырақ.

  Рендит – это относительный показатель доходности ценной бумаги. Рендит акции определяется процентным отношением выплаченного по ней дивиденда к рыночному курсу акции. Чем выше размер рендита, тем доходнее акция.

  Спрэд – ұсынымның ең төмен бағасы мен сұранымның ең жоғары бағасының арасындағы алшақтық. Спрэдтің сұранымның ең жоғары бағасына қатынасы барыша төмен (әдетте 3%-ға дейін) бағалы қағаздар неғұрлым өтімді болып табылады.

  Спрэд – это разрыв между минимальной ценой предложения и максимальной ценой спроса. Наиболее ликвидными являются ценные бумаги, у которых отношение спрэда к максимальной цене спроса наименьшее (обычно до 3%).

  Банк маркетингісі үдерісі мынадай кезеңдерді қамтиды:

  Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы:

  - нақты банк өнімін сатып алушылардың қажеттерін зерделеу;

  - изучение потребностей покупателей конкретного банковского продукта;

  - қаржы нарығын секторлар бойынша кешенді түрде зерттеу;

  - комплексное исследование финансового рынка по секторам;

  - банк маркетингісінің ағым-дағы және келешектегі іске асырылуы мүмкіндіктерін зерттеу;

  - исследование возможностей текущей и перспективной реализации банковского маркетинга;

  - маркетингіні жобалау;

  - планирование маркетинга;

  - банк инновациясының өміршеңдік циклін жоспарлау;

  - планирование жизненного цикла банковской инновации;

  - жарнама;

  - реклама;

  - банкілердің бөлімдері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру.

  - организация работы отделов и структурных подразделений банков.

  Банк маркетингісінің негізгі атқарымдары:

  Основными функциями банковского маркетинга являются:

  - ақпарат жинау;

  - сбор информации;

  - маркетингілік зерттеу;

  - маркетинговые исследования;

  - банк өнімдерін шығару және өткізу жөніндегі қызметті жоспарлау;

  - планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов;

  - жарнама;

  - реклама;

  - банк өнімдерін өткізу.

  - реализация банковских продуктов.

  Банк маркетингісінің жоспары банк өнімдерін, кәдуілгі және жаңа өнімдерін өткізу жоспары болып табылады. Бұл жоспар нақты уақыт кезеңінде қандай банк өнімін немесе қандай инновацияны, қай аумақта және қандай бағамен сату керек екенін айқындайды.

  План банковского маркетинга представляет собой план реализации банковских продуктов, традиционных и новых. Этот план определяет какой банковский продукт или какую инновацию, на какой территории и по какой цене следует продавать в данный период времени.

  Банк маркетингісінің стратегиясы:

  Стратегия банковского маркетинга заключается в:

  - банкінің белгілі бір банк өнімін шығару жөніндегі мүмкіндіктерін талдау үдерісінде;

  - анализе возможностей банка по выпуску того или иного банковского продукта;

  - өнім шығарудың мақсатын айқындауда;

  - определении цели выпуска продукта;

  - банк инновациясын негіздеу және оны сипаттауда;

  - обосновании банковской инновации и ее характеристики;

  - қаржы нарығын және банк өнімін ағымдағы кезеңде де, таяудағы келешекте де өткізу мүмкіндіктерін маркетингілік зерттеуде.

  - маркетинговых исследованиях финансового рынка и возможностей реализации банковского продукта как в текущем периоде, так и в ближайшей перспективе.

  Банк маркетингінің стратегиясында қандай тұжырымдамаларды бөліп көрсетуге болады?

  Банк маркетингісінің стратегиясында мына тұжырымдамаларды бөліп көрсету орынды:

  В стратегии банковского маркетинга целесообразно выделить следующие концепции:

  - қаржы нарығын бөліктемелеу;

  - сегментация финансового рынка;

  - нысаналы банк өнімін немесе қызмет көрсетуді таңдау;

  - выбор целевого банковского продукта или услуги;

  - нарыққа шығу әдістерін таңдау;

  - выбор методов выхода на рынок;

  - маркетингілік құралдарды таңдау;

  - выбор маркетинговых средств;

  - нарыққа шығу уақытын таңдау.

  - выбор времени выхода на рынок.

  * * *

  Казахско-русский экономический словарь > банк маркетингі

 • 6 өмірлік кезең теориясы

  Казахско-русский экономический словарь > өмірлік кезең теориясы

 • 7 өндірістік циклдің ұзақтығы

  Казахско-русский экономический словарь > өндірістік циклдің ұзақтығы

 • 8 психологиялық цикл теориясы

  Казахско-русский экономический словарь > психологиялық цикл теориясы

 • 9 цикл теориясы

  Казахско-русский экономический словарь > цикл теориясы

 • 10 циклдің психологиялық теориясы

  Казахско-русский экономический словарь > циклдің психологиялық теориясы

 • 11 экономикалық айналым үлгісі

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық айналым үлгісі

 • 12 экономикалық ауданның әкелімі

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық ауданның әкелімі

 • 13 экономикалық даму деңгейі

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық даму деңгейі

 • 14 экономикалық даму заңдары

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық даму заңдары

 • 15 экономикалық даму кезеңдері

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық даму кезеңдері

 • 16 экономикалық дамудың үйлеспеушілігі

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық дамудың үйлеспеушілігі

 • 17 экономикалық жоспардың біртұтастығы

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық жоспардың біртұтастығы

 • 18 экономикалық кәсіпкерлік аймағы

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық кәсіпкерлік аймағы

 • 19 экономикалық мүдделер орталығы

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық мүдделер орталығы

 • 20 экономикалық өрлеу қарқыны

  Казахско-русский экономический словарь > экономикалық өрлеу қарқыны

См. также в других словарях:

 • Фазы экономического цикла — фазы, которые проходит экономика в результате циклической динамики: Пик Кризис Дно Подъем. По английски: Phases of the business cycle См. также: Экономические циклы Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

 • ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА — фазы, которые проходит экономика в результате циклической динамики. Различают следующие фазы: пик, соответствующий периоду, в течение которого реальный выпуск достигает своего максимального значения; кризис (сокращение), в течение которого… …   Экономический словарь

 • фазы экономического цикла —    фазы, которые проходит экономика в результате циклической динамики. Различают следующие фазы: пик, соответствующий периоду, в течение которого реальный выпуск достигает своего максимального значения; кризис (сокращение), в течение которого… …   Словарь экономических терминов

 • ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА — экономические колебания по отношению к долговременной тенденции, распадающиеся на четыре фазы: пик (точка, в которой реальный выпуск достигает своего наивысшего значения), сокращение (период, в течение которого наблюдается снижение объема… …   Большой экономический словарь

 • ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА — последовательность фаз, которые проходит экономика в результате цикли кой динамики: пик, соответствующий периоду, в течение которого реальный выпуск достигает своего максимального значения; кризис крашение), в рамках которого наблюдается снижение …   Энциклопедический словарь экономики и права

 • Фазы экономического цикла — – последовательность фаз, которые проходит экономика в результате циклической динамики: пик, соответствующий периоду, в течение которого реальный выпуск достигает своего максимального значения; кризис (сокращение), в рамках которого наблюдается… …   Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

 • ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА — – кругооборот этапов, т.е. пик, спад или кризис, депрессия, оживление, подъем …   Краткий словарь экономиста

 • ТЕОРИЯ ЦИКЛА, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — концепция, объясняющая смену фаз экономического цикла субъективно психологическими факторами. Широкое распространение концепция получила в последней трети XIX в. в работах У.Джевонса, представителей австрийской школы и М.Вальраса. Джевонс исходил …   Большой экономический словарь

 • Мировая экономика — (World Economy) Мировая экономика это совокупность национальных хозяйств, объединенных различными видами связей Становление и этапы развития мировой экономики, ее структура и формы, мировой экономический кризис и тенденции дальнейшего развития… …   Энциклопедия инвестора

 • Экономические циклы — Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Экономические циклы  циклические изменения экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой… …   Википедия

 • цикл экономический — постоянно повторяющиеся колебания экономической активности. Рост общественного производства осуществляется нелинейно и сопровождается периодическим падением. Возможные фазы экономического цикла: кризис, депрессия (стагнация), оживление, подъём.… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»