Перевод: с греческого на все языки

усталость охватила его

 • 1 αδος

       ἄδος
       или ἅδος - εος τό пресыщение, усталость
      

  ἄ. μιν ἵκετο θυμόν Hom.усталость охватила его

  Древнегреческо-русский словарь > αδος

 • 2 αιρεω

       αἱρέω
      (impf. ᾕρεον и ᾕρουν - ион. αἵρεον, fut. αἱρήσω, aor. 2 εἷλον, pf. ᾕρηκα - ион. ἀραίρηκα; med.: fut. αἱρήσομαι, aor. 1 ᾑρησάμην и εἱλάμην, aor. 2 εἱλόμην, inf. aor. ἑλεῖν, pf. ᾕρημαι; pass.: fut. αἱρεθήσομαι и ᾑρήσομαι, aor. ᾑρεθην, pf. ᾕρημαι) тж. med.
      1) брать, хватать
      

  (τι χερσίν, ἐν и μετὰ χερσίν, χειρὸς ἑλεῖν τινα Hom.)

      κατακτεῖναί τινα ἑλών Soph.схватить и убить кого-л.;
      ἑλέσθαι ἔγχος Hom. — взять свое копье;
      ὕπνον τε καὴ σῖτν αἱρεῖσθαι Thuc. — спать и (= или) есть;
      ἄριστον αἱρεῖσθαι Her.завтракать

      2) ловить
      

  (λέοντα ἐν βρόχοις Eur.; τοὺς φεύγοντας Lys.; μέγαν ἰχθύν Theocr.)

      3) завладевать, захватывать
      

  (πόλιν Hom., Aesch., Her., Thuc.; χώραν Soph.)

      αἱ. τὰς πόλιας χώμασι Her. — брать города с помощью осадных работ;
      σκότος μιν εἷλεν Hom. — тьма охватила его;
      κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα Soph. — да постигнет его злая судьба;
      δελεάσμασί τινα ἑλεῖν Arph.поймать кого-л. на приманку;
      ἐπ΄ αὐτοφώρῳ ἑλεῖν τινα Eur.поймать кого-л. на месте преступления;
      ἐμὲ δέος ᾕρει Hom. — страх объял меня;
      μῶν σ΄ οἶκτος εἷλε ; Eur.разве тебя охватило сострадание?

      4) понимать, постигать
      5) приобретать, выигрывать (на состязании)
      

  (στεφάνους Pind.)

      κῦδος ἑλεῖν Hom.стяжать славу

      6) выигрывать
      

  αἱ. δίκην или γραφήν Dem., Plut.— выигрывать судебный процесс;

      οἱ δίκῃ καὴ ψήφῳ ἑλόντες Dem. — выигравшие процесс по приговору суда;
      ἀγὼν ᾑρέθη Soph.борьба окончилась победой

      7) поражать, убивать
      

  (τινα χαλκῷ или ἔγχεσιν, Ἕκτωρ ἕλε Σχεδίον Hom.)

      τοῦτ΄ ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάν περ αἱρῇ Plat.если меня что-л. погубит, то именно это

      8) одерживать верх, побеждать
      

  (τινα Hom.)

      αἱ. κακά Eur.превозмогать несчастья

      9) привлекать на свою сторону
      

  (τὰ πονηρὰ ἀνθρώπια Xen.; ὑπὸ χρημάτων αἱρεθῆναι Plut.)

      10) побуждать, убеждать, внушать
      

  ὅ τί μιν ὅ λόγος αἱρέει Her. — столько, сколько ему заблагорассудится;

      αἱροῦντος λόγου Plat. — по велению здравого смысла;
      ὅ τι ἂν αὐτὸς ὅ λογισμὸς αἱρῇ Aeschin. — как показал бы (простой) расчет;
      χαλεπώτερον ἑλεῖν, ὡς …— трудновато доказать, что …

      11) med. принимать, одобрять
      Ἀθηναίους или τὰ Ἀθηναίων ἑλέσθαι Thuc. — стать на сторону афинян;
      τὰ Ἀριστοτέλους ᾑρῆσθαι Luc. — примкнуть к школе Аристотеля;
      σὺ οὖν πότερον αἱρεῖ ; Plat. — так к которому же (мнению) ты склоняешься?;
      οὐ μέν εἱλόμην ῥαθυμεῖν Isocr.однако я не сложил рук

      12) отнимать, снимать
      

  (ἀχλὺν ἀπ΄ ὀφθαλμῶν Hom.)

      τὸν δ΄ ἄτη φρένας εἷλε Hom.ум у него помутился (досл. помрачение отняло у него разум)

      13) изобличать, уличать
      

  (τινά τινος Arph., τινά τι Isocr.)

      αἱ. τινα κλέπτοντα Arph., Plat.— уличать кого-л. в воровстве

      14) преимущ. med. выбирать, избирать
      

  Ὠρίων΄ ἕλετο Ἠώς Hom. — Эос избрала себе Ориона (в мужья);

      αἰρεῖσθαί τινά τινα Her., Thuc., Xen.— выбирать кого-л. кем-л. (в качестве кого-л.);
      αἱρεῖσθαί τινα ἄρχειν или ἐπὴ τέν ἀρχήν Plat.выбирать кого-л. начальником

      15) med. предпочитать
      

  (τι πρό τινος Her., Xen., τι ἀντί τινος Xen., Arst., Dem. и τί τινος Soph.)

      μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε τεθνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν Plat. — я предпочитаю так умереть, чем этак жить

  Древнегреческо-русский словарь > αιρεω

 • 3 δυω

       δύω
      I
      (fut. δύσω с ῡ, pf. δέδυκα) тж. med.
      1) погружаться, опускаться
      

  (θαλάσσης κόλπον Hom. и ἐς θάλατταν Her.; γαῖαν Hom. и κατὰ γῆς Plat.; ἐς и ὑπὸ πόντον Hom.; αἰθέρα Soph.; χάσμα χθονός Eur.; πλοῖα δέδυκε Arst.)

      δ. δόμον Ἄϊδος εἴσω и εἰς Ἀΐδαο Hom. — сойти к Аиду, т.е. умереть

      2) входить, вступать
      

  (πόλιν Hom.; ἐς δόμους Eur.)

      βέλος εἰς ἐγκέφαλον δῦ Hom. — стрела проникла в мозг;
      κάματος γυῖα δέδυκε Hom. — усталость охватила члены;
      δύμεναι μάχην Hom. — вступить в бой;
      κἀμὲ ἔδυ φόβος Eur. именя охватил страх

      3) ( о небесных светилах) заходить
      

  (ἠέλιος ἔδυ и δύσετο Hom.; ἄστρα δύεται Arst.)

      πρὸ δύντος ἡλίου Her. — перед заходом солнца;
      δυομένῳ ἡλίῳ Xen. — с заходом солнца;
      δυομένης (τῆς σελήνης) Plut. — когда луна зашла;
      βίου δύντος Aesch.на склоне жизни

      4) досл. опускаться на дно, перен. погибать
      

  (νῆσος ὑπὸ σεισμῶν δῦσα Plat.; οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος Aesch.)

      5) прятаться
      

  (εἴς τινα, παῖς ὣς ὑπὸ μητέρα Hom.)

      6) надевать (на себя)
      

  (χιτῶνα, τεύχεα, med. ἔντεα χροΐ и τεύχεα περὴ χροΐ Hom.)

      ἐν τεύχεσι δύεσθαι Hom. — надеть на себя доспехи;
      δύεσθαι ἀλκήν Hom. — вооружиться мужеством, набраться храбрости;
      ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον Aesch.он подчинился ярму неизбежности

      II
      aor. 2 conjct. к δύω См. δυω I
       III
      эп.-поэт. = δύο См. δυο

  Древнегреческо-русский словарь > δυω

 • 4 εισρεω

      староатт. ἐσρέω
      1) втекать, протекать
      

  (ὅ ἐσρέων διὰ Συμπληγάδων πόντος Eur.)

      εἰσρεούσης εἰς τέν ναῦν τῆς θαλάττης Polyb.когда в корабле показалась течь

      2) притекать, наплывать, поступать
      

  (ἀέρ εἰσρεῖ Arst.)

      εἰσερρύη νόμισμα εἰς τέν Σπάρτην Plut. — наблюдался наплыв денег в Спарту;
      τέν ἀγαθέν τύχην ᾤετο εἰς τέν οἰκίαν αὐτῷ εἰσρυήσεσθαι Luc. — он думал, что счастье нахлынет в его дом:
      πόθος εἰσερρύη πάντας εἰρήνης Plut.всех охватила тоска по мирной жизни

  Древнегреческо-русский словарь > εισρεω

 • 5 ρίγος

  το дрожь, озноб, лихорадка;

  νευρικό ρίγος — нервная дрожь;

  του ήλθε ρίγος — или τον έπιασε ρίγοςего охватила дрожь

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ρίγος

 • 6 ααω

       ἀάω
      (ᾰᾰ и ᾱᾱ; aor. 1 ἄᾰσα - стяж. ἆσα)
      1) тж. med. вводить в заблуждение, помрачать
      

  (τινα, φρένας οἴνῳ Hom.)

      Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται Hom. — Ата, которая всех сбивает с толку

      2) поражать, карать Hom., Hes.
      3) med. впадать в безумие

  Древнегреческо-русский словарь > ααω

 • 7 αγειρω

      (aor. 1 ἤγειρα - эп. ἄγειρα; aor. 1 pass. ἠγέρθην; эп. inf. aor. 2 med. ἀγερέσθαι, part. ἀγρόμενος)
      1) собирать, созывать
      

  (λαόν, ἑτάρους Hom.; συμμάχους Thuc.; στρατιάν Xen.; στρατόν Plut.)

      βόες ἀγρόμενοι Hom. — стадо волов;
      ἄψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὴ στήθεσσιν ἀγέρθη Hom.к нему вернулось мужество (досл. мужество снова собралось в его груди)

      2) собирать, скапливать
      

  (πολλὰ χρήματα Hom.; πλεῖστον πλοῦτον Anth.)

      ἀγείρεσθαι κατά τινα Hom. и ἀ. τινί Plat.устраивать сбор с кого-л.;
      πύρνα κατά τινα ἀ. Hom.просить подаяния у кого-л.;
      οἱ τῇ Μητρὴ ἀγείροντες Luc.собирающие пожертвования в пользу Матери (т.е. Кибелы);
      βίον ἀ. Theocr. (о ласточке) собирать пищу ( для птенцов);
      τι τῶνδ΄ οὐκ ἐνδίκως ἀγείρω ; Aesch.в чем я неправ(а)? (досл. какие примеры я подобрал(а) неправильно?)

      3) сдвигать

  Древнегреческо-русский словарь > αγειρω

 • 8 αγχι

       ἄγχι
       ἄγχῐ
      I
      adv. (compar. ἆσσον и ἀσσοτέρω, superl. ἄγχιστον, ἄγχιστα и ἄσσιστα)
      1) близко, вплотную
      

  ἄ. σχὼν κεφαλήν Hom. — близко склонив голову, т.е. наклонившись к (его) уху;

      ἄγχιστα ἐοικώς τινι Hom.чрезвычайно похожий на что-л.;
      οἱ ἄγχιστα Her.ближайшие родственники или соседи;
      ὅ ἄγχιστα ἀποθανών Her.умерший последним

      2) в скором времени
      II
      1) praep. cum gen. вблизи, возле, подле
      

  (τινός Hom., Pind., Trag., Anth.)

      ἄγχιστα γένους εἶναί τινι Luc.быть в ближайшем родстве с кем-л.

      2) praep. cum dat. наподобие, подобно
      

  (τινί Pind.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγχι

 • 9 αδης

       ᾅδης
       или Ἅιδης - ου, эп. Ἀΐδης - αο или εω (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς - ῆος, дор. Ἀΐδας (ᾰῐ и ᾱῐ) ὅ
      1) Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посидона, властитель подземного царства); его эпитеты у Hom.
      

  καταχθόνιος «подземный», ἀναξ ἐνέρων и ἐνέροισιν ἀνάσσων «властелин обитателей подземного царства», πελώριος «чудовищный», στυγερός «страшный», πυλάρτης «хранитель (подземных) врат», κρατερὁς и ἴφθιμος «могущественный», κλυτόπωλος «обладатель замечательных коней», κυανοχαίτης «темногривый»;

      εἰν Ἀΐδαο и εἰν Ἄϊδος Hom. или ἐν Ἅιδου (sc. δόμοις) Soph.в царстве Аида

      2) царство Аида, подземное царство Hom., Pind., Luc.
      3) ад NT.
      4) кончина, смерть Pind.
      

  ᾅδης πόντιος Aesch. — смерть в море;

      ταχὺς ᾅδης Eur.скорая смерть

      5) могила Pind.

  Древнегреческо-русский словарь > αδης

 • 10 Αδωνις

       Ἄδωνις
      - ιδος (ᾰ) ὅ (эол. acc. Ἄδωνιν) Адонис
      1) сын кипрского царя Кинира и его дочери Мирры, любимец Афродиты; убитый из ревности Ареем, был превращен Афродитой в цветок; с наступлением осени, оплакивалась его смерть, а в начале весны справлялся праздник его воскресения Plat., Theocr., Plut., Luc.
      

  Ἀδωνιδος χῆποι Plat., тж. ἁπαλοὴ κᾶποι Theocr. — сады Адониса, т.е. наскоро взращенные в корзинах цветы для празднеств в честь Адониса, перен. мимолетные радости

      2) речка в Финикии Luc.

  Древнегреческо-русский словарь > Αδωνις

 • 11 αηρ

       ἀήρ
      ἀέρος (ᾱ и ᾰ), эп.-ион. ἠέρος ὅ, поэт. ἥ (реже pl.)
      1) воздух (в его нижних слоях, в отличие от αἰθήρ)
      δι΄ ἠέρος αἰθέρα ἱκανέμεν Hom. (о сосне) проникать через толщу (нижнего) воздуха в эфир

      2) туман, мгла
      

  ἀ. παρὰ νηυσὴ βαθεῖα ἦν Hom.вокруг кораблей был густой туман

      3) воздух ( вообще)
      

  γῆς ἰσόμοιρος ἀ. Soph. — воздух, отовсюду окружающий землю;

      τέτταρα σώματα …πῦρ καὴ ἀ. καὴ ὕδωρ καὴ γῆ Arst. (имеются) четыре (основные) вещества:
      — огонь, воздух, вода и земля;
      πρὸς τὸν ἀέρα ἔξω Arph.на открытом воздухе

  Древнегреческо-русский словарь > αηρ

 • 12 αιζηλος

      2
      невидимый, незримый
      

  τὸν ἀΐζηλον θῆκεν ὅσπερ ἔφηνεν Hom. — он сокрыл его, как (прежде) показал

  Древнегреческо-русский словарь > αιζηλος

 • 13 αιρω

       αἴρω
      эп.-ион. ἀείρω (aor. ἦρα, ἤειρα и ἄειρα, pf. ἦρκα; med.: aor. 1 ἠράμην, pf. ἦρμαι; pass.: fut. ἀρθήσομαι, aor. ἤρθην, pf. ἦρμαι) тж. med.
      1) поднимать
      

  (ὑψόσε τι Hom.; τινὰ ἀπὸ γῆς Plat.)

      ὅ αἰετὸς ἐς αἰθέρα ἀέρθη Hom. — орел поднялся в небо;
      ὀρθὸν αἴ. κάρα Aesch., — поднимать голову;
      ἥ μάχαιρά οἱ ἄωρτο Hom. (сбоку) у него был подвешен нож;
      τινὸς ἄντα ἔγχος ἀεῖραι Hom.поднять копье на кого-л.;
      ὅπλα ἀρέσθαι Xen. — пустить в ход оружие;
      τὰ σημεῖα ἤρθη Thuc. — сигнальные значки были подняты (к бою);
      ὀφθαλμὸν ἄρας, εἶδέ με Soph. — подняв глаза он увидел меня;
      κοῦφον αἴ. βῆμα ἔς τι Eur.спешить куда-л.;
      αἴ. τινὰ εἰς ὕψος или ἐπαίνῳ ὑψηλόν Eur.превозносить кого-л. до небес;
      τὰ ἱστία ἀείρασθαι Hom. или ἱστοὺς ἀρέσθαι Xen. — поднять паруса;
      τὸ ὕδωρ ᾔρετο Xen. — вода поднялась;
      αἴ. θεούς Plat. или μηχανέν αἴ театр. Plut.поднимать на сцену машину с богами ( для развязки драматического действия), перен. пускать в ход чрезвычайные средства;
      ζυγὸν ἀ. Thuc.принять на себя ярмо

      2) возводить, строить
      

  (τεῖχος Thuc.)

      ὄλβος, ὃν Δαρεῖος ἦρεν Aesch. — процветание, которое создал Дарий

      3) захватывать, похищать, уводить
      ἀρθῆναι φόβῳ Aesch. или δείμασι Eur.быть охваченным страхом

      4) убирать прочь, удалять
      ἀρθείσης τῆς τραπέζης Plut. — когда стол был унесен;
      εἰ θενεῖς τὸν ἄνδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρθήσει τάχα Arph. — если ударишь его, сам будешь немедленно уничтожен;
      συνθήκας ἄρασθαι Diog.L.отменять (расторгать) договоры

      5) лог. отрицать
      

  (οὔτε αἴρειν τι, οὔτε τίθεσθαι Sext.)

      6) подниматься
      7) стойко выдерживать, переносить
      

  (μόρον πολυπενθῆ Aesch.; ἆθλον Soph.)

      8) med. приобретать, получать
      

  ἕλκος ἀρέσθαι Hom. — получить рану;

      κῦδος ἀρέσθαι Hom. — стяжать славу;
      νίκας ἀρέσθαι Pind. — одержать победы;
      ὄγκον ἀρέσθαι Soph.возгордиться

      9) med. брать (что-л.) на себя, предпринимать
      

  (πόλεμον Aesch., Her., Thuc., Xen.; πόνον Eur.)

      πατρὴ δίκας ἀρέσθαι τῶν φονευσάντων πάρα Soph.покарать убийц отца

      10) восстанавливать
      11) преподносить, подавать
      

  (οῖνόν τινι Arph.)

      αἶρε τὸ νᾶμα Theocr.принеси воды

      12) воен. отправлять
      

  τὰς ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς Thuc. — выйдя на кораблях в море;

      στόλον ἀπὸ τῆς χώρας ἆραι Aesch.отплыть с флотом

      13) воен. отправляться
      

  ἄρας τῷ στρατῷ Thuc. — выступив в поход с войском;

      ἆραι ἐκ τῶν Ἀχαρνῶν Thuc. — покинуть район Ахарны;
      νόστον ἀρέσθαι Eur.пуститься в обратный путь

      14) увеличивать, расширять
      

  ὑψοῦ αἴ. θυμὸν λύπαισι Soph. — целиком предаваться своему горю;

      ἥ δύναμις τῶν Ἀθηναίων ᾔρετο Thuc. — могущество афинян возросло;
      τῷ λόγῳ τὸ πρᾶγμα αἴ. Dem. — раздувать вопрос, преувеличивать значение дела;
      ῇρθη μέγας Dem.он достиг большого могущества

  Древнегреческо-русский словарь > αιρω

 • 14 ακαχιζω

       (ᾰκ)
      1) огорчать, печалить, повергать в скорбь, удручать

  (τινά Hom., HH.)

  ; med.-pass. огорчаться, горевать
      

  ἑ μάλιστα ἤκαχ΄ ἀποφθιμένη Hom. — ее смерть погрузила его в глубокую скорбь;

      ἀκαχίζεσθαί (ἀκάχησθαί) τινος или τινι Hom.быть опечаленным чем-л.;
      ὁρόων ἀκάχημαι Hom. — видя (это), я опечалился

      2) огорчаться, горевать Hes.

  Древнегреческо-русский словарь > ακαχιζω

 • 15 ακηδεω

      оставлять без попечения или внимания
      

  οὔτις εὑ ἀκήδεσεν Hom. — никто не оставил его своим попечением, т.е. всякий проявил заботу о нем;

      ἀ. τινος δυστυχοῦντος Aesch.покинуть кого-л. в беде

  Древнегреческо-русский словарь > ακηδεω

 • 16 ακλητος

      2
      незванный, непрошенный Aesch., Soph., Plat., Plut.
      

  αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὴ παρακαλούμενος καὴ ἄ. Thuc. — он сказал, что - позовут ли его, или нет - окажет содействие

  Древнегреческо-русский словарь > ακλητος

 • 17 ακμαιος

      2
      1) достигший расцвета, созревший, цветущий
      

  (ἥβη Aesch.; παρθένος Luc.; πῶλοι Aesch.)

      ἀ. φύσιν Aesch. — в расцвете сил;
      ἀ. τέν ὀργήν Luc. — вспыльчивый;
      ἥ ἀκμαιοτάτη δύναμις Plut. — отборные войска;
      πνεύματος ἀκμαίου γέμων Plut. — исполненный юношеского пыла;
      ἀ. πρός τι Anth.созревший для чего-л.

      2) своевременный, подходящий; благоприятный
      

  (καιρός Polyb.; ὁδός Anth.)

      ὡς ἀ., εἰ βαίη, μόλοι! Soph. — если бы он пришел, как был бы кстати его приход!

  Древнегреческо-русский словарь > ακμαιος

 • 18 ακουσιος

      2
       (ᾱ), ион. ἀεκούσιος 2 и 3
      1) противный желанию, нежелательный
      

  (τινι Plut.)

      οὐκ ἀεκούσιον αύτῷ ἐγίνετο τοῦτο Her.это произошло не вопреки его воле

      2) невольный, непреднамеренный
      

  (ἀδικία Plat.; πρᾶξις Plut.)

      ὁπόσα ἀγνοία ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι πάντα, ἀκούσια ταῦτ΄ ἐγὼ νομίζω Xen. — все, в чем люди ошибаются по неведению, я называю невольным

      3) вынужденный, неизбежный
      

  (ἀνάγκαι Thuc.)

  Древнегреческо-русский словарь > ακουσιος

 • 19 αμαρτανω

      (fut. ἁμαρτήσομαι - поздн. ἁμαρτήσω, aor. 1 ἡμάρτησα, aor. 2 ἡμαρτον - эп. тж. ἅμαρτον и ἤμβροτον)
      1) не попадать, промахиваться
      

  (τινός Hom., Plat.)

      ἤμβροτες οὐδ΄ ἔτυχες Hom. — ты промахнулся, не попал;
      ἔγχεσι ἤμβροτον ἀλλήλων Hom. — оба они не попали друг в друга своими копьями;
      καιρίας πληγῆς ἁ. Xen.не нанести смертельной раны

      2) отклоняться, сбиваться
      

  (τῆς ὁδοῦ Arph.)

      ἁ. τἀληθέος Her. — погрешать против истины;
      οὔ τι νοήματος ἁ. ἐσθλοῦ Hom.поступать во всем весьма разумно

      3) совершать промах, ошибаться
      

  (τι Hom., Aesch., Soph., Arph., περί τι и περί τινος Xen., Plat., ἔν τινι Thuc., Plat., τινί Eur., Plat. и ἐπί τι Arst.)

      γνώμης ἁ. Her. — ошибаться в (своем) предположении;
      αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ΄ ἤμβροτον Hom. — в этом я сам виноват;
      ἐλπίδων ἡμάρτομεν (pl. = sing.) Eur. — я обманулась в своих надеждах;
      ἁ. τοῦ χρησμοῦ Her. — ошибиться в оракуле, т.е. не понять его;
      τοῦ παντὸς ἁ. Plat., Plut. — совершить грубейшую ошибку;
      τὰ περὴ τέν πόλιν ἁμαρτανόμενα Xen. — политические ошибки;
      ἥ ἡμαρτημένη πολιτεία Plat., Arst. — неправильный (порочный) государственный строй;
      τὰ ἁμαρτηθέντα или τὰ ἡμαρτημένα Xen. — ошибки, промахи;
      ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη Soph. — она совершила ошибку из хороших побуждений;
      τὰ τοῦδε μὲν πεπραγμέν΄ ἔσται, τἀμὰ δ΄ ἡμαρτημένα Soph. — его замыслы осуществятся, а мои потерпят крушение

      4) грешить, совершать проступок, провиниться
      

  (τι εἴς τινα Soph., Her., Thuc.)

      ἁμαρτίαν ἁ. ἔς τινα Eur. и ἁμάρτημα ἁ. περί τινα Plat.согрешить перед кем-л.;
      οὐχ ἡμαρτηκώς Lys.ни в чем не виновный

      5) терять, утрачивать, лишаться
      

  (ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς Hom.; ἁ. ἀλόχου Eur.)

      6) упускать, не получать
      

  ἁ. τῆς Βοιωτίης Her. — не занять своевременно Беотию;

      οὐκ εἰκὸς οὔτ΄ ἐμὲ ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ΄ οὔθ΄ ὑμᾶς ἐμοῦ Soph. — несправедливо, чтобы в этом отказали вы мне или я вам

      7) оставлять без внимания, пренебрегать
      

  ἁ. δώρων Hom. — пренебрегать дарами, т.е. забывать приносить жертвы;

      ξυμμαχίας ἁ. Aesch.изменить долгу союзника

  Древнегреческо-русский словарь > αμαρτανω

 • 20 αμνησικακεομαι

      получать прощение за преступления, пользоваться амнистией Diod.
      

  ἀμνησικάκητον ποιεῖσθαι τέν ἁμαρτίαν τινί Polyb.простить кому-л. (его) преступление

  Древнегреческо-русский словарь > αμνησικακεομαι

См. также в других словарях:

 • Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… …   Медицинская энциклопедия

 • АВСТРИЯ. ИСТОРИЯ — Первоначально Австрией называли небольшое княжество в среднем течении Дуная, приблизительно совпадавшее с территорией нынешней земли Нижняя Австрия. К Верхней Австрии относился район западнее реки Энс, простиравшийся до Баварии и Чехии, а на юг… …   Энциклопедия Кольера

 • Австрия — Австрийская Республика, гос во в Центр. Европе. В IX в. при адм. устройстве пограничных земель Франк, гос ва Карла Великого в Подунавье была образована Восточная марка франк. Marchia Austriaca (марка граница, пограничная земля ). В конце X в.… …   Географическая энциклопедия

 • МЕТАФИЗИКА — (от греч. metaphysic то, что после физики) наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. В истории философии под М. чаще всего понимается подлинная философия. Термин «М.» впервые введен Андроником Родосским, систематизатором работ… …   Философская энциклопедия

 • Кокаин — Кокаин …   Википедия

 • МАЛЯРИЯ — МАЛЯРИЯ, от итальянского malaria испорченный воздух, перемежная, перемежающаяся, болотная лихорадка (malaria, febris intermittens, франц. paludisme). Под этим названием объединяется группа близко стоящих друг к другу родственных б ней,… …   Большая медицинская энциклопедия

 • Хроника Великой Отечественной войны/Декабрь 1941 года —   Хроника Великой Отечественной войны 1941: июнь · июль · август · сентябрь · октябрь · ноябрь · …   Википедия

 • Хроника Великой Отечественной войны/Январь 1942 года — Хроника Великой Отечественной войны 1941: июнь · июль · август · сентябрь · октябрь · ноябрь · декабрь 1942 …   Википедия

 • Хроника Великой Отечественной войны. Декабрь 1941 года — Хроника Великой Отечественной войны 1941: июнь · июль · август · сентябрь · октябрь · ноябрь · декабрь · 1942: январь · февраль · март · …   Википедия

 • Хроника Великой Отечественной войны. Декабрь 1941 г. — Хроника Великой Отечественной войны 1941: июнь · июль · август · сентябрь · октябрь · ноябрь · декабрь · 1942: январь · февраль · март · …   Википедия

 • Хроника Великой Отечественной войны. Декабрь 1941 года. — Хроника Великой Отечественной войны 1941: июнь · июль · август · сентябрь · октябрь · ноябрь · декабрь · 1942: январь · февраль · март · …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»